Стоки, произведени с правила за опазване

Тази страница служи само за общоевропейски изисквания по отношение на продуктите. В зависимост от държавата от ЕС по местоназначение могат да се прилагат допълнителни изисквания. Моля, обърнете се към „Моят търговски сътрудник“ за подробна информация.

Моля, имайте предвид, че на тази страница общото описание на всяка позиция се предоставя на всички езици на ЕС. Данните обаче са достъпни само на английски език.

Ограничения за внос на вещества, които нарушават озоновия слой (ВНОС) и на флуорирани парникови газове

Вещества, които нарушават озоновия слой

С цел опазване на околната среда се забранява вносът в Европейския съюз на продукти и оборудване, съдържащи вещества, които нарушават озоновия слой (ВНОС). Тази забрана се прилага за внос от всяка държава, независимо дали е страна по Монреалския протокол за ВНОС от 1987 г.

Озоноразрушаващи вещества

С оглед на опазването на околната среда, вносът на озоноразрушаващи вещества е разрешен само за влизане в Европейския съюз (ЕС), ако те отговарят на определени условия.

Забрана за продукти, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове

Пускането на пазара на някои продукти и оборудване, съдържащи флуорирани парникови газове, е забранено с цел намаляване на емисиите на флуорирани парникови газове, обхванати от Протокола от Киото.

Изисквания за пускане на пазара на бои и лакове

Бои и лакове трябва да отговарят на изискванията за предлагане на пазара, за да се предотврати отрицателното въздействие на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) върху околната среда.

Пускане на пазара на продукти, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове

Пускането на пазара на продукти и оборудване, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, подлежи на разпоредби относно, наред с другото, пазарните забрани, изискванията за етикетиране, докладването на информация и задълженията за регистрация.

 

Защита на застрашените видове (фауна и флора)

Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) — Защита на

Вносът на видове, обхванати от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), подлежи на система за двойна проверка, включително контрол на износа и вноса както на територията на страната на произход, така и на определените гранични пунктове на ЕС.

Статистически мониторинг на търговията с големоок тон и риба меч

Вносът на риба тон и риба меч се разрешава само ако въпросният товар е придружен от документа за статистически внос. Целта на мярката е да се запазят засегнатите видове.

Схема за документиране на улова на червен тон

Вносът на червен тон подлежи на схема за документиране на улова, предназначена за установяване на произхода на целия червен тон с цел регулиране на запасите от този вид, подобряване на качеството и надеждността на статистическите данни и предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния риболов.

Схема за документиране на улова на риби от вида Dissostichus spp

Вносът на Dissostichus spp. трябва да бъде придружен от документ за улов с цел прилагане на мерките за наблюдение, въведени от АНТКОМ (Конвенция за опазване на живите морски ресурси на Антарктика).

Изисквания за внос на тюленови продукти

Забранява се вносът с търговска цел на кожухарски кожи от малки гренландски тюленчета (ламарли) и тези на качулати тюлени и изделия от тях. Вносът на някои специфични продукти от този вид може да бъде разрешен, ако те отговарят на определени изисквания.

Контрол върху незаконния риболов

Вносът на някои рибни продукти се контролира с цел предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН)

Контрол върху незаконно добит дървен материал и изделия от дървен материал

Вносът на незаконно добит дървен материал и на производни продукти от тях е забранен.

Схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина

Вносът на продукти от дървен материал, изнасяни от държави, които прилагат тази доброволна схема, е забранен, освен ако пратката не е обхваната от разрешително FLEGT

 

Контрол на производствените и пощенските процеси, при които се използват опасни вещества

Изисквания за пускане на пазара на батерии и акумулатори

С оглед на количеството опасни вещества, които те съдържат, и с цел опазване на околната среда, пускането на пазара на някои батерии и акумулатори е забранено.

Изисквания за предлагане на пазара на електрическо и електронно оборудване

Употребата на определени опасни вещества е ограничена в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО), пуснато на пазара на ЕС. Производителите и вносителите на тези продукти носят отговорност за управлението на отпадъците, по-специално за насърчаване на повторната употреба, рециклирането и други форми на оползотворяване на тези отпадъци.

Радиоактивни продукти

Вносът на радиоактивни продукти е строго ограничен, за да се опази околната среда и общественото здраве от радиоактивен риск.

 
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки