Стоки, произведени съгласно правила за опазване

Тази страница служи като референтен документ само за продуктовите изисквания, валидни за целия ЕС. В зависимост от държавата на местоназначение от ЕС могат да се прилагат допълнителни изисквания. За повече подробности направете справка с „Моят търговски асистент“.

Моля, имайте предвид, че на тази страница е предоставено общо описание на всяко заглавие на всички езици на ЕС. Данните обаче са достъпни само на английски език.

Ограничения върху вноса на вещества, нарушаващи озоновия слой (ВНОС) и флуорирани парникови газове

Озоноразрушаващи продукти

С цел опазване на околната среда се забранява вносът в Европейския съюз на продукти и оборудване, съдържащи озоноразрушаващи вещества (ВНОС). Тази забрана се прилага за внос от всяка държава, независимо дали е страна по Монреалския протокол от 1987 г. за ВНОС.

Озоноразрушаващи вещества

С оглед на опазването на околната среда вносът на озоноразрушаващи вещества (ВНОС) е разрешен за влизане в Европейския съюз (ЕС) само ако отговарят на определени условия.

Забрана на продукти, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове

Забранява се пускането на пазара на някои продукти и оборудване, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, за да се намалят емисиите на флуорсъдържащите парникови газове, обхванати от Протокола от Киото.

Изисквания за предлагане на пазара на бои и лакове

Боите и лаковете трябва да отговарят на изискванията за предлагане на пазара, предназначени да предотвратят отрицателното въздействие върху околната среда на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС).

Предлагане на пазара на продукти, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове

Предлагането на пазара на продукти и оборудване, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, е предмет на разпоредби относно, наред с другото, забраните на пазара, изискванията за етикетиране, докладването на информация и задълженията за регистрация.

 

Защита на застрашените видове (Fauna and Flora)

CITES — Защита на застрашените видове

Вносът на видове, обхванати от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), подлежи на система за двоен контрол, включваща контрол на износа и вноса както в държавата на произход, така и в определените гранични пунктове на ЕС.

Статистическо наблюдение на търговията с големоок тон и риба меч

Вносът на риба тон и риба меч е разрешен само ако съответният товар е придружен от статистическия документ за внос. Целта на мярката е да се запазят засегнатите видове.

Схема за документиране на улова на червен тон

Вносът на червен тон подлежи на схема за документиране на улова, предназначена да идентифицира произхода на целия червен тон с цел регулиране на запасите от този вид, подобряване на качеството и надеждността на статистическите данни и предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния риболов.

Схема за документиране на улова на риби от вида Dissostichus spp.

Вносът на Dissostichus spp (известен като кликач) трябва да бъде придружен от документ за улов, за да се приложат мерките за наблюдение на CCAMLR (Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика)

Изисквания за внос на тюленови продукти

Забранява се вносът с търговска цел на кожухарски кожи от новородени гренландски тюлени и малки качулати тюлени, както и на изделия, изработени от тях. Вносът на някои специфични продукти от този вид може да бъде разрешен, ако отговарят на определени изисквания.

Контрол на незаконния риболов

Вносът на определени рибни продукти се контролира с цел предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН)

Контрол на незаконния дървен материал и изделия от дървен материал

Вносът на незаконно добит дървен материал и изделия от него е забранен.

Схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървен материал

Вносът на изделия от дървен материал, изнесени от държави, прилагащи тази доброволна схема, е забранен, освен ако пратката е обхваната от разрешително FLEGT

 

Контрол на производствените процеси и процесите след производството, при които се използват опасни вещества

Изисквания за предлагане на пазара на батерии и акумулатори

С оглед на количеството опасни вещества, които те съдържат, и с цел опазване на околната среда се забранява пускането на пазара на някои батерии и акумулатори.

Изисквания за предлагане на пазара на електрическо и електронно оборудване

Употребата на определени опасни вещества е ограничена в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО), пуснато на пазара на ЕС. Производителите и вносителите на тези продукти носят отговорност по отношение на управлението на отпадъците, по-специално за насърчаването на повторната употреба, рециклирането и други форми на оползотворяване на такива отпадъци.

Радиоактивни продукти

Вносът на радиоактивни продукти е строго ограничен с цел опазване на околната среда и общественото здраве от радиоактивен риск.

 
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки