Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου

Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία εφαρμόζεται προσωρινά από την Ιανουαρίου 2021 και τέθηκε σε ισχύ την 1 Μαΐου 2021.

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας καλύπτει όχι μόνο το εμπόριο αγαθών, υπηρεσιών, επενδύσεων, δημόσιων συμβάσεων και ΔΔΙ, αλλά και ευρύ φάσμα άλλων βασικών τομέων προς το συμφέρον της ΕΕ, όπως οι αεροπορικές και οδικές μεταφορές, η ενέργεια και η βιωσιμότητα, η αλιεία και ο συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης. Οι κανόνες για το εμπόριο και τις επενδύσεις βασίζονται σε ολοκληρωμένες δεσμεύσεις για ισότιμους όρους ανταγωνισμού και βιώσιμη ανάπτυξη.

 • Προβλέπει μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις για όλα τα εμπορεύματα που πληρούν τους κατάλληλους κανόνες καταγωγής.
 • Επιτρέπει στους επενδυτές της ΕΕ να εγκαθιστούν τις εταιρείες τους στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου και να τις εκμεταλλεύονται ελεύθερα στους περισσότερους τομείς.
 • Παρέχει πρόσβαση στην αγορά πέραν αυτής που συμφωνήθηκε με την Ιαπωνία, για παράδειγμα, και περιλαμβάνει κανονιστικές διατάξεις για πολλούς βασικούς τομείς υπηρεσιών.
 • Διασφαλίζει ότι οι εταιρείες της ΕΕ που είναι ήδη εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα υφίστανται διακρίσεις κατά τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.
 • Εξασφαλίζει δικαιώματα παρακολούθησης για τους καλλιτέχνες της ΕΕ, τα οποία δεν καλύπτονται από διεθνείς συμβάσεις ΔΔΙ.
 • Εξασφαλίζει ανόθευτο εμπόριο και ανταγωνισμό για τις εταιρείες της ΕΕ στους τομείς της ενέργειας και των πρώτων υλών και για τη βιομηχανία γενικότερα.
 • Περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τις ΜΜΕ που αποσκοπεί στην προώθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ στη συμφωνία.
 • Αμφότερα τα μέρη έχουν δεσμευτεί να εξασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού διατηρώντας υψηλά επίπεδα προστασίας σε τομείς όπως:
  • προστασία του περιβάλλοντος·
  • καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τιμολόγηση του άνθρακα·
  • κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα·
  • φορολογική διαφάνεια και κρατικές ενισχύσεις·
  • με αποτελεσματική εγχώρια επιβολή, δεσμευτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών και τη δυνατότητα και των δύο μερών να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα.

Όσον αφορά τις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και της Βόρειας Ιρλανδίας, εφαρμόζεται το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία που περιλαμβάνεται στη συμφωνία αποχώρησης.

Καταγγελίες

Υποβολή καταγγελίας

Κείμενο της συμφωνίας και επισκόπηση

Υπηρεσίες

Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σημαντικοί εταίροι όσον αφορά το εμπόριο υπηρεσιών και τις επενδύσεις. Το 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στον τομέα των υπηρεσιών, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κυριότεροι τομείς υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν οι λεγόμενες «άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες» (δηλαδή υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, νομικές υπηρεσίες, αρχιτεκτονικές υπηρεσίες κ.λπ.), χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφοριών.

Από την 1 Ιανουαρίου 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει πλέον στην ενιαία αγορά της ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν επωφελείται πλέον από τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και της ελευθερίας εγκατάστασης. Ως εκ τούτου, οι πάροχοι υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ, ενδέχεται να χρειαστεί να εγκατασταθούν στην ΕΕ για να συνεχίσουν να λειτουργούν. Πρέπει να συμμορφώνονται με τους εθνικούς κανόνες, διαδικασίες και άδειες που ισχύουν για τις δραστηριότητές τους σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο δραστηριοποιούνται. Το ίδιο ισχύει και για τους φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ, δηλαδή πρέπει να συμμορφώνονται με τους εθνικούς κανόνες του Ηνωμένου Βασιλείου για να είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας (ΣΕΣ) ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπει σημαντικό επίπεδο ανοίγματος για το εμπόριο υπηρεσιών και τις επενδύσεις σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών (π.χ. νομικές, ελεγκτικές, αρχιτεκτονικές υπηρεσίες), των υπηρεσιών παράδοσης και τηλεπικοινωνιών, των υπηρεσιών που σχετίζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και των ψηφιακών υπηρεσιών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, των περισσότερων υπηρεσιών μεταφορών και των περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Επιπλέον, εφαρμόζεται επίσης στις επενδύσεις σε τομείς άλλους από τις υπηρεσίες, όπως η μεταποίηση, η γεωργία, η δασοκομία, η αλιεία, η ενέργεια και άλλοι πρωτογενείς κλάδοι.

Το πραγματικό επίπεδο πρόσβασης στην αγορά θα εξαρτάται από τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας: αν παρέχεται σε διασυνοριακή βάση από τη χώρα καταγωγής του παρόχου, π.χ. μέσω του διαδικτύου («τρόπος 1»)· αν παρέχονται στον καταναλωτή στη χώρα του παρόχου, για παράδειγμα σε τουρίστες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό και αγοράζουν υπηρεσίες («τρόπος 2»)· αν παρέχονται μέσω τοπικά εγκατεστημένης επιχείρησης που ανήκει στον αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών («τρόπος 3») ή μέσω της προσωρινής παρουσίας στο έδαφος άλλης χώρας παρόχου υπηρεσιών που είναι φυσικό πρόσωπο («τρόπος 4»). Στην πράξη, η πραγματική ικανότητα παροχής μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας ή επένδυσης σε έναν συγκεκριμένο τομέα εξαρτάται επίσης από συγκεκριμένες επιφυλάξεις που διατυπώνονται στη ΣΕΣ, οι οποίες μπορεί να επιβληθούν στους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ κατά την παροχή υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ορισμένους τομείς, και αντιστρόφως.

Όσον αφορά την είσοδο και την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για επιχειρηματικούς σκοπούς (όπως αναφέρεται ανωτέρω ως «τρόπος 4»), η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν σε ευρύ φάσμα αμοιβαίων δεσμεύσεων. Τα μέρη δεν μπορούν να αρνηθούν την εν λόγω είσοδο και διαμονή για οικονομικούς λόγους (π.χ. ποσοστώσεις, εξέταση των οικονομικών αναγκών) — αν και σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσαν να διατυπωθούν επιφυλάξεις ως προς τις δεσμεύσεις. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εξακολουθήσει να απαιτείται θεώρηση ή/και άδεια διαμονής ή εργασίας.

Η συμφωνία καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

 • Επιχειρηματικοί επισκέπτες για σκοπούς εγκατάστασης — π.χ. ένας διαχειριστής που έρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ιδρύσει θυγατρική. Τα άτομα αυτά μπορούν να φθάσουν για 90 ημέρες εντός περιόδου 6 μηνών.
 • Ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι — π.χ. ένας διαχειριστής της εταιρείας X στην ΕΕ αποστέλλει για να εργαστεί στη θυγατρική της Υ στο Ηνωμένο Βασίλειο). Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να φθάσουν για 3 έτη (εκτός εάν είναι ασκούμενοι, οπότε η περίοδος διαμονής περιορίζεται σε 1 έτος).
 • Βραχυπρόθεσμοι επιχειρηματικοί επισκέπτες: τα πρόσωπα αυτά επιτρέπεται να εισέλθουν στην ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εκτελέσουν ορισμένες (έντεκα) δραστηριότητες που απαριθμούνται στην παράγραφο 8 του παραρτήματος 21. Μπορεί να διαρκέσει 90 ημέρες εντός περιόδου 6 μηνών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να διατυπώσουν επιφυλάξεις για ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες.
 • Πάροχοι υπηρεσιών επί συμβάσει: τα εν λόγω πρόσωπα μπορούν να εισέλθουν στην ΕΕ (ή στο Ηνωμένο Βασίλειο) προκειμένου να εκτελέσουν σύμβαση παροχής υπηρεσιών που έχει συνάψει η εταιρεία τους με πελάτη της ΕΕ (ή με πελάτη του Ηνωμένου Βασιλείου) για μέγιστο χρονικό διάστημα 12 μηνών ή τη διάρκεια της σύμβασης — ανάλογα με το ποια περίοδος είναι συντομότερη. Θα πρέπει να διαθέτουν πανεπιστημιακά πτυχία και επαγγελματική πείρα σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία. Μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 10 του παραρτήματος 22. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να διατυπώσουν επιφυλάξεις για ορισμένες από τις δραστηριότητες αυτές: βλ. παράγραφο 12 του παραρτήματος 22 — δηλαδή, οι όροι παροχής μιας δεδομένης υπηρεσίας μπορεί να είναι πιο περιοριστικοί ή ακόμη και αδύνατοι.
 • Ανεξάρτητοι επαγγελματίες. Όπως και οι πάροχοι υπηρεσιών επί συμβάσει, αλλά είναι αυτοαπασχολούμενοι. Ο κατάλογος των επιτρεπόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνεται στην παράγραφο 11 του παραρτήματος 22.

Επιπλέον, ισχύουν όλοι οι εθνικοί κανόνες για τα επαγγελματικά προσόντα. Η ΣΕΣ περιλαμβάνει ένα πλαίσιο βάσει του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν αργότερα να συμφωνήσουν, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένα επαγγέλματα, σε πρόσθετες ρυθμίσεις για την αναγνώριση ορισμένων επαγγελματικών προσόντων, το οποίο θα καταστεί παράρτημα της ίδιας της συμφωνίας. Οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να εγκρίνονται από το συμβούλιο εταιρικής σχέσης.

Πρακτικές πληροφορίες για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ για την παροχή υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Συσκευή εντοπισμού άδειας

Για την παροχή υπηρεσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, απαιτείται άδεια για ορισμένες επιχειρηματικές ή άλλες δραστηριότητες.

Πώς να ιδρύσετε επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οι απαιτήσεις για τη σύσταση επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο θα εξαρτηθούν από το είδος της επιχείρησης που θέλετε να δημιουργήσετε, τον τόπο στον οποίο εργάζεστε και το αν προσλαμβάνετε άτομα για να βοηθήσετε. Οδηγός για την ίδρυση επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Τα επαγγελματικά προσόντα εκτός Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να αναγνωριστούν επίσημα από ρυθμιστικό φορέα του Ηνωμένου Βασιλείου προκειμένου να εργαστούν σε επάγγελμα που είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πληροφορίες σχετικά με τους ρυθμιστικούς φορείς και τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα διατίθενται στον ιστότοπο του Κέντρου Επαγγελματικών Προσόντων του Ηνωμένου Βασιλείου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ με ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑ@@

Ο νέος εμπορικός βοηθός για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην πύλη Access2Markets, παρέχει πληροφορίες σε εταιρείες της ΕΕ που επιθυμούν να παρέχουν νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των σχετικών ρυθμιστικών αρχών.

Κανόνες εισόδου και διαμονής ειδικευμένου προσωπικού

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις θεώρησης για τις διάφορες κατηγορίες αιτούντων.

Ειδικότερα για το ειδικευμένο προσωπικό:

 1. Κανόνες για τους επιχειρηματικούς επισκέπτες
 2. Θεώρηση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού
 3. Ενδοεπιχειρησιακή θεώρηση
 4. T5 Προσωρινός εργαζόμενος σε διεθνείς συμβάσεις εργασίας
 5. Εκπρόσωπος υπερπόντιας επιχείρησης

Δημόσιες συμβάσεις

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου ενσωματώνει και υπερβαίνει τη συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ). Αυτό σημαίνει ότι όλα τα οφέλη που σχετίζονται με τους διμερείς κανόνες και την πρόσβαση των εταιρειών της ΕΕ στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου που απορρέουν από τη ΣΔΣ επιβεβαιώνονται επίσης στο πλαίσιο της ΣΕΣ και υπόκεινται σε διμερή επίλυση διαφορών.

Η ΣΕΣ υπερβαίνει τις δεσμεύσεις της ΣΔΣ και παρέχει πρόσθετη πρόσβαση στην αγορά:

 • Κάλυψη των αναθετόντων φορέων που εκμεταλλεύονται δίκτυα φυσικού αερίου και θερμότητας και των ιδιωτικών αναθετόντων φορέων με μονοπωλιακά δικαιώματα σε όλους τους τομείς κοινής ωφέλειας,
 • Κάλυψη ορισμένων πρόσθετων υπηρεσιών, όπως:
  • Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων (CPC Prov. 641)
  • Υπηρεσίες εστίασης (CPC Prov. 642)
  • Υπηρεσίες παροχής ποτών (CPC Prov. 643)
  • Υπηρεσίες σχετικές με τις τηλεπικοινωνίες (CPC Prov. 754)
  • Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης (CPC Prov. 8220)
  • Άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες (CPC Prov. 87901, 87903, 87905-87907)
  • Εκπαιδευτικές υπηρεσίες (CPC Prov. 92)

Η ΣΕΣ επεκτείνει επίσης το ισχύον σύνολο κανόνων και, κατά συνέπεια, διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά χάρη στα εξής:

 • ενισχυμένη χρήση ηλεκτρονικών μέσων,
 • ενιαία πύλη για όλες τις προκηρύξεις,
 • αποδοχή υπεύθυνων δηλώσεων,

Στη ΣΕΣ, συμπεριλάβαμε επίσης την απαγόρευση των διακρίσεων για τις εταιρείες που ανήκουν στην ΕΕ και είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο για όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων των μη καλυπτόμενων συμβάσεων, όπως για παράδειγμα οι αγορές μικρής αξίας (εθνική μεταχείριση κάτω από το όριο της ΣΔΣ).

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά δημόσιων συμβάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου:

Δημόσιες συμβάσεις αξίας άνω των 10,000 λιρών στερλινών

Δημόσιες συμβάσεις Σκωτίας

Δημόσιες συμβάσεις Ουαλίας

Δημόσιες συμβάσεις τηςΒόρειας Ιρλανδίας: eSourcing NI — eTenders NI

Δημόσιες συμβάσεις αξίας άνω των 118,000 λιρών στερλινών

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις