Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου

Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία εφαρμόζεται προσωρινά από την Ιανουαρίου 2021 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2021.

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας καλύπτει όχι μόνο το εμπόριο αγαθών, υπηρεσιών, επενδύσεων, δημόσιων συμβάσεων και ΔΔΙ, αλλά και ένα ευρύ φάσμα άλλων βασικών τομέων προς το συμφέρον της ΕΕ, όπως οι αεροπορικές και οδικές μεταφορές, η ενέργεια και η βιωσιμότητα, η αλιεία και ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Οι κανόνες για το εμπόριο και τις επενδύσεις υποστηρίζονται από ολοκληρωμένες δεσμεύσεις για ίσους όρους ανταγωνισμού και βιώσιμη ανάπτυξη.

 • Προβλέπει μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις για όλα τα εμπορεύματα που πληρούν τους κατάλληλους κανόνες καταγωγής.
 • Επιτρέπει στους επενδυτές της ΕΕ να εγκαταστήσουν τις εταιρείες τους στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου και να τις εκμεταλλεύονται ελεύθερα στους περισσότερους τομείς.
 • Παρέχει πρόσβαση στην αγορά πέραν εκείνης που συμφωνήθηκε με την Ιαπωνία, για παράδειγμα, και περιλαμβάνει κανονιστικές διατάξεις για πολλούς βασικούς τομείς υπηρεσιών.
 • Διασφαλίζει ότι οι εταιρείες της ΕΕ που είναι ήδη εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα υφίστανται διακρίσεις στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.
 • Εξασφαλίζει δικαιώματα παρακολούθησης για τους καλλιτέχνες της ΕΕ, τα οποία δεν καλύπτονται από τις διεθνείς συμβάσεις για τα ΔΔΙ.
 • Εξασφαλίζει ανόθευτο εμπόριο και ανταγωνισμό για τις εταιρείες της ΕΕ στους τομείς της ενέργειας και των πρώτων υλών και για τη βιομηχανία γενικότερα.
 • Περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τις ΜΜΕ που αποσκοπεί στην προώθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ στη συμφωνία.
 • Αμφότερα τα μέρη έχουν δεσμευτεί να εξασφαλίσουν ισχυρούς ισότιμους όρους ανταγωνισμού διατηρώντας υψηλά επίπεδα προστασίας σε τομείς όπως:
  • την προστασία του περιβάλλοντος·
  • την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την τιμολόγηση του άνθρακα·
  • κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα·
  • φορολογική διαφάνεια και κρατικές ενισχύσεις·
  • με αποτελεσματική εγχώρια επιβολή, έναν δεσμευτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών και τη δυνατότητα και για τα δύο μέρη να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα.

Για τις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και της Βόρειας Ιρλανδίας, εφαρμόζεται το πρωτόκολλο για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία που περιλαμβάνεται στη συμφωνία αποχώρησης.

Καταγγελίες

Υποβολή καταγγελίας

Κείμενο της συμφωνίας και επισκόπηση

Υπηρεσίες

Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σημαντικοί εταίροι όσον αφορά το εμπόριο υπηρεσιών και τις επενδύσεις. Το 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στον τομέα των υπηρεσιών, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κύριοι τομείς υπηρεσιών που αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν οι λεγόμενες «άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες» (δηλ. υπηρεσίες Ε & Α, νομικές υπηρεσίες, αρχιτεκτονικές υπηρεσίες κ.λπ.), χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφοριών.

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει πλέον στην ενιαία αγορά της ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν επωφελείται πλέον από τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και της ελευθερίας εγκατάστασης. Ως εκ τούτου, οι πάροχοι υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ, ενδέχεται να χρειαστεί να εγκατασταθούν στην ΕΕ για να συνεχίσουν να λειτουργούν. Πρέπει να συμμορφώνονται με τους εθνικούς κανόνες, διαδικασίες και άδειες που ισχύουν για τις δραστηριότητές τους σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο δραστηριοποιούνται. Το ίδιο ισχύει για τους φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ, δηλαδή πρέπει να συμμορφώνονται με τους εγχώριους κανόνες στο Ηνωμένο Βασίλειο για να είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας (ΣΕΣ) ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπει σημαντικό επίπεδο ανοίγματος για το εμπόριο υπηρεσιών και τις επενδύσεις σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών (π.χ. νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου, αρχιτεκτονικές υπηρεσίες), υπηρεσίες παράδοσης και τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες πληροφορικής και ψηφιακές υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, περισσότερες υπηρεσίες μεταφορών και περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Επιπλέον, εφαρμόζεται επίσης στις επενδύσεις σε τομείς εκτός των υπηρεσιών, όπως η μεταποίηση, η γεωργία, η δασοκομία, η αλιεία, η ενέργεια και άλλες πρωτογενείς βιομηχανίες.

Το πραγματικό επίπεδο πρόσβασης στην αγορά θα εξαρτάται από τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας: αν παρέχεται σε διασυνοριακή βάση από τη χώρα καταγωγής του παρόχου, π.χ. μέσω του διαδικτύου («τρόπος 1»)· αν παρέχονται στον καταναλωτή στη χώρα του παρόχου, για παράδειγμα σε τουρίστες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό και αγοράζουν υπηρεσίες («τρόπος 2»)· αν παρέχονται μέσω τοπικά εγκατεστημένης επιχείρησης που ανήκει στον αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών («τρόπος 3») ή μέσω της προσωρινής παρουσίας στο έδαφος άλλης χώρας παρόχου υπηρεσιών που είναι φυσικό πρόσωπο («τρόπος 4»). Στην πράξη, η πραγματική ικανότητα παροχής συγκεκριμένης υπηρεσίας ή επένδυσης σε έναν συγκεκριμένο τομέα εξαρτάται επίσης από συγκεκριμένες επιφυλάξεις που διατυπώνονται στη ΣΕΣ, οι οποίες μπορούν να επιβληθούν στους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ κατά την παροχή υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ορισμένους τομείς, και αντιστρόφως.

Όσον αφορά την είσοδο και την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για επιχειρηματικούς σκοπούς (όπως αναφέρεται ανωτέρω ως «τρόπος 4»), η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν συμφωνήσει σε ευρύ φάσμα αμοιβαίων δεσμεύσεων. Τα μέρη δεν μπορούν να αρνηθούν την εν λόγω είσοδο και διαμονή για οικονομικούς λόγους (π.χ. ποσοστώσεις, εξέταση των οικονομικών αναγκών) — αν και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς τις δεσμεύσεις. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εξακολουθεί να απαιτείται θεώρηση και/ή άδεια διαμονής ή εργασίας.

Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων καλύπτονται από τη συμφωνία:

 • Επιχειρηματικοί επισκέπτες για σκοπούς εγκατάστασης — π.χ. διευθυντής που έρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σύσταση θυγατρικής. Τα άτομα αυτά μπορούν να έρθουν για 90 ημέρες εντός περιόδου 6 μηνών.
 • Ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενοι — π.χ. διευθυντής που αποστέλλει η εταιρεία Χ στην ΕΕ για να εργαστεί στη θυγατρική της Y στο Ηνωμένο Βασίλειο). Τα άτομα αυτά μπορούν να διαρκέσουν 3 έτη (εκτός εάν πρόκειται για ασκούμενους, οπότε η περίοδος διαμονής περιορίζεται σε 1 έτος).
 • Βραχυπρόθεσμοι επιχειρηματικοί επισκέπτες: τα πρόσωπα αυτά επιτρέπεται να εισέλθουν στην ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο για την άσκηση ορισμένων (ενδεκα) δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στην παράγραφο 8 του παραρτήματος 21. Μπορούν να προσέλθουν επί 90 ημέρες εντός περιόδου 6 μηνών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να διατυπώσουν επιφυλάξεις για ορισμένες από τις δραστηριότητες αυτές.
 • Πάροχοι υπηρεσιών επί συμβάσει: τα πρόσωπα αυτά μπορούν να εισέλθουν στην ΕΕ (ή στο Ηνωμένο Βασίλειο) προκειμένου να εκτελέσουν σύμβαση παροχής υπηρεσιών που έχει συνάψει η εταιρεία τους με πελάτη από την ΕΕ (ή με το Ηνωμένο Βασίλειο) για μέγιστο χρονικό διάστημα 12 μηνών ή για τη διάρκεια της σύμβασης — ανάλογα με το ποια είναι συντομότερη. Θα πρέπει να διαθέτουν πανεπιστημιακά πτυχία και επαγγελματική πείρα σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία. Μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 10 του παραρτήματος 22. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να διατυπώσουν επιφυλάξεις για ορισμένες από τις δραστηριότητες αυτές: Βλ. σημείο 12 του παραρτήματος 22 — δηλαδή οι προϋποθέσεις για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας μπορεί να είναι πιο περιοριστικές ή ακόμη και αδύνατες.
 • Ανεξάρτητοι επαγγελματίες. Όπως και οι πάροχοι υπηρεσιών επί συμβάσει, αλλά είναι αυτοαπασχολούμενοι. Ο κατάλογος των επιτρεπόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνεται στην παράγραφο 11 του παραρτήματος 22.

Επιπλέον, ισχύουν όλοι οι εθνικοί κανόνες για τα επαγγελματικά προσόντα. Η ΣΕΣ περιλαμβάνει ένα πλαίσιο βάσει του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν αργότερα να συμφωνήσουν, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένα επαγγέλματα, πρόσθετες ρυθμίσεις για την αναγνώριση ορισμένων επαγγελματικών προσόντων, οι οποίες θα καταστούν παράρτημα της ίδιας της συμφωνίας. Οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να εγκριθούν από το συμβούλιο εταιρικής σχέσης.

Πρακτικές πληροφορίες για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ για την παροχή υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ευρετηρια ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Για την παροχή υπηρεσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, απαιτείται άδεια για ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες ή άλλες δραστηριότητες.

Πώς να δημιουργήσετε μια επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οι απαιτήσεις για τη σύσταση επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο θα εξαρτηθούν από το είδος της επιχείρησης που θέλετε να δημιουργήσετε, από πού εργάζεστε και από το αν προσλαμβάνετε ανθρώπους για βοήθεια. Οδηγός για τη σύσταση επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Τα επαγγελματικά προσόντα που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να αναγνωριστούν επίσημα από ρυθμιστικό φορέα του Ηνωμένου Βασιλείου προκειμένου να εργαστούν σε επάγγελμα που είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πληροφορίες σχετικά με τους ρυθμιστικούς φορείς και τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα διατίθενται στον ιστότοπο του Κέντρου Επαγγελματικών Προσόντων του Ηνωμένου Βασιλείου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ με ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣ

Ο νέος βοηθός εμπορίου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις, που είναι διαθέσιμος στη διαδικτυακή πύλη Access2Markets, παρέχει πληροφορίες σε εταιρείες της ΕΕ που επιθυμούν να παρέχουν νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών.

Κανόνες εισόδου και διαμονής για ειδικευμένο προσωπικό

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις θεώρησης για τις διάφορες κατηγορίες αιτούντων.

Ειδικότερα για το ειδικευμένο προσωπικό:

 1. Κανόνες για τους επιχειρηματικούς επισκέπτες
 2. Θεώρηση ειδικευμένου εργαζομένου
 3. Ενδοεπιχειρησιακή θεώρηση
 4. T5 Προσωρινή Εργαζόμενη-Διεθνής Συμφωνία Εργαζόμενης
 5. Εκπρόσωπος υπερπόντιας επιχείρησης

Δημόσιες συμβάσεις

Η ΣΕΣ ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου ενσωματώνει τη συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ) και υπερβαίνει αυτήν. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα οφέλη που σχετίζονται με τους διμερείς κανόνες και την πρόσβαση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου για τις εταιρείες της ΕΕ που απορρέουν από τη ΣΔΣ επιβεβαιώνονται επίσης στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας και υπόκεινται σε διμερή επίλυση διαφορών.

Η ΣΕΣ υπερβαίνει τις δεσμεύσεις της ΣΔΣ και παρέχει πρόσθετη πρόσβαση στην αγορά:

 • Κάλυψη των αναθετόντων φορέων που εκμεταλλεύονται δίκτυα φυσικού αερίου και θερμότητας και των ιδιωτικών αναθετόντων φορέων με μονοπωλιακά δικαιώματα σε όλους τους τομείς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,
 • Κάλυψη ορισμένων πρόσθετων υπηρεσιών, όπως:
  • Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων (CPC Prov. 641)
  • Υπηρεσίες εστίασης (CPC Prov. 642)
  • Υπηρεσίες παροχής ποτών (CPC Prov. 643)
  • Υπηρεσίες σχετικές με τις τηλεπικοινωνίες (CPC Prov. 754)
  • Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης (CPC Prov. 8220)
  • Άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες (CPC Prov. 87901, 87903, 87905-87907)
  • Εκπαιδευτικές υπηρεσίες (CPC Prov. 92)

Η ΣΕΣ επεκτείνει επίσης το εφαρμοστέο σύνολο κανόνων και, κατά συνέπεια, διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά χάρη:

 • ενισχυμένη χρήση ηλεκτρονικών μέσων,
 • ενιαία πύλη για όλες τις προκηρύξεις,
 • αποδοχή των υπεύθυνων δηλώσεων,

Στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας συμπεριλάβαμε επίσης την απαγόρευση των διακρίσεων για τις εταιρείες ιδιοκτησίας της ΕΕ που είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο για όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων των μη καλυπτόμενων συμβάσεων, όπως για παράδειγμα οι αγορές μικρής αξίας (εθνική μεταχείριση κάτω από το όριο της ΣΔΣ).

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά δημόσιων συμβάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου:

Δημόσιες συμβάσεις αξίας άνω των 10 000 λιρών στερλινών

Δημόσιες συμβάσεις Σκωτίας

Δημόσιες συμβάσεις Ουαλίας

Δημόσιες συμβάσεις τηςΒόρειας Ιρλανδίας: eSourcing NI — eTenders NI

Δημόσιες συμβάσεις αξίας άνω των 118.000 λιρών στερλινών

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις