ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Σχεδιάζει η εταιρεία σας να εισάγει εμπορεύματα από χώρες εκτός της ΕΕ; Η ενότητα αυτή σας βοηθά να κατανοήσετε αν η εταιρεία σας είναι έτοιμη να εισαγάγει και περιγράφει τα διάφορα στάδια της διαδικασίας εισαγωγής.

4 βήματα προς την εισαγωγή προϊόντος

 
 

Σκοπεύετε να εισαγάγετε ένα προϊόν στην ΕΕ για πρώτη φορά;

Προτού το πράξετε, ελέγξτε αν η εταιρεία σας είναι έτοιμη:

 • Το προϊόν θα μπορούσε να είναι επιτυχημένο στην εγχώρια αγορά σας ή σε άλλες χώρες της ΕΕ;
 • Η εταιρεία σας έχει την ικανότητα να αγοράζει το προϊόν σε ξένες αγορές εκτός της ΕΕ; Διαθέτει επαρκές προσωπικό, χρόνο, οικονομικούς και νομικούς πόρους;
 • Είναι η εταιρεία σας έτοιμη να πραγματοποιήσει διεθνείς πωλήσεις, να επιλέξει το καταλληλότερο μέσο μεταφοράς και να υποβληθεί σε τελωνειακές διαδικασίες;
 • Η εταιρεία σας διαθέτει ολοκληρωμένο οικονομικό/εμπορικό/επιχειρηματικό σχέδιο με σαφώς καθορισμένους στόχους για τη στήριξη των εισαγωγών προϊόντων από χώρες εκτός της ΕΕ;
 • Η εταιρεία σας διαθέτει συγκεκριμένη στρατηγική για τον τρόπο εισαγωγής του προϊόντος στην αγορά σας; Για παράδειγμα, μπορείτε να εισάγετε το προϊόν σας απευθείας από τον παραγωγό ή έμμεσα χρησιμοποιώντας έναν τρίτο, έναν τέτοιο διανομέα. Τόσο οι άμεσες όσο και οι έμμεσες εισαγωγές μπορούν επίσης να υποστηρίζονται από πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Κατά περίπτωση, προστατεύεται η διανοητική ιδιοκτησία που σχετίζεται με το προϊόν σας στην εξαγωγική σας αγορά;
 • Η εταιρεία σας έχει την ικανότητα να αναλύει και να ελέγχει αν το προϊόν συμμορφώνεται με τα πρότυπα της ΕΕ για την υγεία, την ασφάλεια, τα τεχνικά πρότυπα και/ή την εμπορία;

Προτού συνεχίσετε, εξετάστε προσεκτικά τις παραπάνω ερωτήσεις και συζητήστε τις στο πλαίσιο της εταιρείας σας για να αποφασίσετε αν είστε έτοιμοι να πραγματοποιήσετε εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες ή ποια μέτρα πρέπει να λάβετε για να προετοιμαστείτε για να το κάνετε.

 

1

Βήμα 1: Εξεύρεση προμηθευτή στο εξωτερικό

Για την εισαγωγή εμπορευμάτων από χώρες εκτός της ΕΕ, ξεκινώντας με τον εντοπισμό πιθανών προμηθευτών του προϊόντος.

 • Τα εμπορικά επιμελητήρια μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες για τις αγορές και τους επιχειρηματικούς εταίρους και να σας κατευθύνουν στις σχετικές εκθέσεις.
 • Οι πάροχοι ειδήσεων για το εμπόριο ή τα πρακτορεία προώθησης του εμπορίου που καλύπτουν την ανάλυση της αγοράς και την αξιολόγηση των επιχειρηματικών ευκαιριών μπορούν να βοηθήσουν. Τα εν λόγω ιδρύματα παρέχουν συχνά μελέτες για βασικούς τομείς.
 • Οι εμπορικοί σύμβουλοι και οι σχετικές τράπεζες μπορούν επίσης να παρέχουν συμβουλές.

Πώς να επιλέξετε τις αγορές εφοδιασμού σας;

Ελέγξτε τις πιθανές αγορές εισαγωγής για να αξιολογήσετε κατά πόσον υπάρχει προσφορά του προϊόντος σας.

Ελέγξτε τις εμπορικές στατιστικές της δυνητικής αγοράς προσφοράς σας.

Πώς μπορείτε να βρείτε δυνητικούς προμηθευτές;

Αφού επιλέξετε μια αγορά προμήθειας, εξετάστε τους δυνητικούς εμπορικούς εταίρους και τις επιχειρηματικές επαφές.

Μπορείτε να βρείτε εταίρους και επαφές στη διεύθυνση:

 • εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται ειδικά για τις συναντήσεις αγοραστών και πωλητών. Για παράδειγμα, το Enterprise Europe Network διοργανώνει τακτικές εκδηλώσεις αντιστοίχισης για συγκεκριμένους τομείς, στις οποίες συμμετέχουν επίσης εταιρείες από τρίτες χώρες.
 • εκδηλώσεις ή βοήθεια που παρέχονται από εμπορικά επιμελητήρια για τη δημιουργία επαφών μεταξύ δυνητικών επιχειρηματικών εταίρων.

 

2

Έλεγχος των όρων και των δασμών εισαγωγής και διασφάλιση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις απαιτήσεις της ΕΕ

Οι όροι εισαγωγής και οι δασμοί θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να εισαγάγετε και από την αγορά εφοδιασμού σας.

Ποιος μπορεί να εισάγει στην ΕΕ;

 • Κατά κανόνα, πρέπει να είστε εγκατεστημένος στην ΕΕ ως εταιρεία ή μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση. Αυτό περιλαμβάνει την εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ.
 • Εάν είστε κάτοικος τρίτης χώρας, πρέπει να έχετε άδεια εργασίας για να ασκήσετε ανεξάρτητη εμπορική δραστηριότητα· επιπλέον, πρέπει να βρείτε πρόσωπο εγκατεστημένο στην ΕΕ που είναι πρόθυμο να ενεργεί για λογαριασμό σας ως εξαγωγέας (π.χ. πάροχος υπηρεσιών εφοδιαστικής ή εκτελωνιστής).

Γενικά, πρέπει επίσης να εγγραφείτε στο εθνικό εμπορικό μητρώο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό σας εμπορικό επιμελητήριο. Ως εισαγωγέας της ΕΕ πρέπει να υποβάλετε αίτηση για αριθμό EORI. Ο αριθμός EORI είναι ένας αριθμός αναγνώρισης που ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ.

Συμβουλή: Η καταχώριση EORI μπορεί να χρειαστεί αρκετό χρόνο, ώστε να προγραμματιστούν και να εφαρμοστούν πολύ νωρίτερα.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι εταιρείες που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος πρέπει να είναι εγγεγραμμένες σε εθνικό εμπορικό μητρώο.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την αγορά της ΕΕ ή επικοινωνήστε με το τοπικό σας εμπορικό επιμελητήριο.

 • Εάν είστε κάτοικος τρίτης χώρας, πρέπει να εγκατασταθείτε ως επιχείρηση και/ή να διαθέτετε άδεια εργασίας που σας επιτρέπει να ασκήσετε ανεξάρτητη εμπορική δραστηριότητα.

Ποιοι κανόνες εισαγωγής ή εμπορίας ισχύουν για το εισαγόμενο προϊόν σας στην ΕΕ;

Ελέγξτε αν υπάρχουν περιορισμοί στις εισαγωγές στην ΕΕ ή σε συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Οι εισαγωγές ορισμένων ευαίσθητων εμπορευμάτων ή οι εισαγωγές ορισμένων εμπορευμάτων που προέρχονται από συγκεκριμένες χώρες μπορούν να απαγορεύονται ή να περιορίζονται. Μπορεί να χρειαστείτε άδειες, άδεια ή επίσημη κοινοποίηση εισαγωγής.

Ελέγξτε τη βάση δεδομένωνTARIC για να δείτε αν χρειάζεστε άδεια εισαγωγής για το προϊόν σας

Οι κύριοι τύποι προϊόντων που αντιμετωπίζουν περιορισμούς στις εισαγωγές είναι:

 • γεωργικά προϊόντα,
 • φαρμακευτικά προϊόντα,
 • χημικά προϊόντα,
 • προϊόντα σιδήρου και χάλυβα,
 • πολιτιστικά αγαθά,
 • κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης,
 • όπλα,
 • εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης ή πειρατικά,
 • μη αξιοπρεπή άρθρα/δημοσιεύσεις/βιντεοσκοπήσεις,
 • απειλούμενα είδη,
 • απόβλητα,
 • ορισμένα ζώντα ζώα και προϊόντα που περιέχουν ζωικές ουσίες,
 • φυτά και προϊόντα που περιέχουν φυτικές ουσίες.

Για τα προϊόντα αυτά, ελέγξτε ποιοι κανόνες ισχύουν.

Ποιοι εισαγωγικοί δασμοί ισχύουν για το προϊόν σας;

 • Οιεισαγωγικοί δασμοί μπορεί να χρειαστεί να καταβληθούν για το προϊόν σας κατά την είσοδό του στην ΕΕ. Η ΕΕ είναι τελωνειακή ένωση, γεγονός που σημαίνει ότι οφείλεται ενιαίος εισαγωγικός δασμός στον τόπο εισόδου όπου υποβάλλεται η διασάφηση εισαγωγής, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος της ΕΕ. Στη συνέχεια, το προϊόν μπορεί να κυκλοφορεί στην αγορά της ΕΕ χωρίς περαιτέρω τελωνειακές διατυπώσεις.
 • Το ποιος πληρώνει τους δασμούς εξαρτάται από τη συμφωνία με τον πωλητή, αλλά συχνά οι εισαγωγικοί δασμοί καταβάλλονται από τον εισαγωγέα.

 

Τι είναι ο εισαγωγικός δασμός;

Μπορεί η επιχείρησή μου να επωφεληθεί από εμπορική συμφωνία της ΕΕ;

Εάν η ΕΕ έχει συνάψει εμπορική συμφωνία με τη χώρα από την οποία θέλετε να εισάγετε, οι δασμοί για το προϊόν σας μπορεί να μειωθούν ή ακόμη και να καταργηθούν.

 • Πρόκειται για τους λεγόμενους προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές.
 • Ο προτιμησιακός δασμολογικός συντελεστής εξαρτάται από το αν το προϊόν σας είναι σύμφωνο με τους κανόνες καταγωγής
 • Οι ποσοστώσεις μπορούν να εφαρμόζονται είτε βάσει της εμπορικής συμφωνίας είτε βάσει της πολιτικής της ΕΕ για τα γεωργικά προϊόντα συγκεκριμένου τύπου προϊόντων.

Για να μάθετε σχετικά με τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν για το προϊόν σας και την αγορά που σας ενδιαφέρει, συμβουλευθείτε τον Εμπορικό Βοηθό μου.

Πότε χρειάζεστε πιστοποιητικό καταγωγής;

Συχνά ο προμηθευτής σας πρέπει να προσκομίσει απόδειξη της καταγωγής του προϊόντος σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής της συμφωνίας. Το εν λόγω αποδεικτικό μπορεί να είναι πιστοποιητικό καταγωγής ή επίσης δήλωση καταγωγής που εκδίδεται από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα ή τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα (στο σύστημα ΣΕΕ), ο οποίος παρέχει επίσης τους αριθμούς άδειας ή εγγραφής τους.

Υπάρχουν πρόσθετοι δασμοί που ισχύουν;

 • Είναι πιθανό η ΕΕ να εφαρμόζει μέτρα εμπορικής άμυνας σε ένα προϊόν που εισάγεται από συγκεκριμένη χώρα.
 • Οι δασμοί που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι τα μέτρα αντιντάμπινγκ. Αυτά εμφανίζονται στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός». Μια τελωνειακή αρχή της ΕΕ μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το αν στο προϊόν σας επιβάλλονται πρόσθετοι δασμοί, όπως οι δασμοί αντιντάμπινγκ.
 • Επεξήγηση των διαφόρων ειδών μέτρων εμπορικής άμυνας παρέχεται στο τμήμα για τα εμπορεύματα.
 • Εάν αναζητάτε ολοκληρωμένη επισκόπηση των ειδικών μέτρων που εφαρμόζει κάθε χώρα, επισκεφθείτε την ενότητα «Αγορές».

Ποιοι εσωτερικοί φόροι εφαρμόζονται;

Ο φόρος προστιθέμενηςαξίας (ΦΠΑ) εφαρμόζεται στα αγαθά που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ και, ως εκ τούτου, και σε εκείνα που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ. Ο ΦΠΑ ποικίλλει σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και συνήθως καταβάλλεται από τον εισαγωγέα.

 • Η τιμή είναι η ίδια όπως αν αγοράσατε το προϊόν στην εγχώρια αγορά σας.
 • Οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα ΦΠΑ μπορούν να ανακτήσουν τον φόρο ΦΠΑ κατά την εισαγωγή ως φόρο επί των εισροών, όπως μπορούν να απαιτήσουν την επιστροφή των εγχώριων πληρωμών ΦΠΑ.
 • Ο υπολογισμός των πληρωμών σας ΦΠΑ βασίζεται στην αξία των προϊόντων σας, στον εισαγωγικό σας δασμό και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, εφόσον εφαρμόζονται. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τον ΦΠΑ και τους συντελεστές των κρατών μελών εδώ.
 • Για επιλεγμένα προϊόντα θα πρέπει να πληρώνετε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, οι οποίοι ποικίλλουν από χώρα σε χώρα της ΕΕ. Οι φόροι αυτοί εφαρμόζονται, για παράδειγμα:
  • προϊόντα καπνού,
  • αλκοολούχα ποτά,
  • ορυκτέλαια,
  • ενεργειακά προϊόντα.

Πώς διασφαλίζετε ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΕΕ;

Για τα εισαγόμενα σας εμπορεύματα ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις που ισχύουν για τα εμπορεύματα που παράγονται στην ΕΕ για την αγορά της ΕΕ.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και τις τεχνικές απαιτήσεις για το προϊόν σας και πώς να τις πιστοποιήσετε;

Τα περισσότερα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένες τεχνικές και/ή υγειονομικές απαιτήσεις και απαιτήσεις υγιεινής. Για τους σκοπούς αυτούς ενδέχεται να απαιτούνται διαφορετικοί τύποι δοκιμών και πιστοποίησης.

Αυτό ισχύει συχνά για τις τεχνικές απαιτήσεις για τα βιομηχανικά προϊόντα, καθώς και για τις απαιτήσεις υγείας και υγιεινής για τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα.

Είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ υποχρεωτικών απαιτήσεων και προαιρετικών απαιτήσεων.

Οι ομάδες προϊόντων στις οποίες εφαρμόζονται συχνά υποχρεωτικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν:

 • χημικά προϊόντα,
 • καλλυντικά,
 • φαρμακευτικά προϊόντα,
 • γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα και ζωοτροφές,
 • ζώντα ζώα,
 • και ζωικά προϊόντα.

Φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά, για παράδειγμα, απαιτούνται για την εισαγωγή:

 • τα περισσότερα νωπά φρούτα,
 • λαχανικά,
 • άλλα φυτικά υλικά
 • προϊόντα που αποτελούνται από ζωικά προϊόντα.

Η σήμανση CE δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ.

 • Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για ορισμένα προϊόντα, όπως:
  • ηλεκτρονικά,
  • ιατροτεχνολογικά προϊόντα
  • παιχνίδια,
  • ηλεκτρικές συσκευές,
  • σε προϊόντα δομικών κατασκευών.
 • Η σήμανση CE δεν ισχύει για:
  • τροφίμων·
  • μηχανοκίνητα οχήματα,
  • χημικά προϊόντα,
  • καλλυντικά,
  • φαρμακευτικά προϊόντα,
  • και βιοκτόνα

Όλα αυτά έχουν τους δικούς τους ειδικούς κανόνες. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη σήμανση C/E.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις που ισχύουν για το προϊόν σας στον Εμπορικό Βοηθό μου.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τη συσκευασία και την επισήμανση;

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συχνά λεπτομερείς απαιτήσεις για τη συσκευασία και την επισήμανση των προϊόντων.

Οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να είναι υποχρεωτικές ή προαιρετικές.

 • Τα υποχρεωτικά σήματα και οι ετικέτες στα καταναλωτικά προϊόντα και στη συσκευασία τους συνδέονται συνήθως με ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια, την υγεία και/ή το περιβάλλον. Μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όπως τα συστατικά ή η τελική ημερομηνία ανάλωσης.
 • Τα προαιρετικά σήματα είναι, για παράδειγμα, εκείνα που δηλώνουν τη βιολογική παραγωγή του προϊόντος του οικολογικού σήματος σε βιομηχανικά προϊόντα.

Συνήθως υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για διάφορους κλάδους, π.χ. ιατρικοί, ηλεκτρικοί, τρόφιμα και χημικές ουσίες, οι οποίοι όλοι έχουν πολύ διαφορετικές απαιτήσεις.

 

3

Προετοιμάστε την πώληση και οργανώστε τη μεταφορά

Πώς επιμερίζονται οι ευθύνες εσείς και ο προμηθευτής σας;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Incoterms® για τον καθορισμό των συμβατικών σας υποχρεώσεων.

Incoterms® 

 • καθορίζει τις ευθύνες των πωλητών και των αγοραστών για την παράδοση, την ασφάλιση και τη μεταφορά αγαθών στο πλαίσιο συμβάσεων πώλησης
 • προσδιορίστε ποιος είναι υπεύθυνος για τις τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής στην ΕΕ και για τις διατυπώσεις στην εξαγωγική σας αγορά.

Παραδείγματα

«Free on board» (FOB): σημαίνει ότι αποτελεί ευθύνη του προμηθευτή σας να καλύψει όλες τις τοπικές δαπάνες:

 • μεταφορά των εμπορευμάτων στον λιμένα αποστολής
 • έξοδα φόρτωσης
 • διαδικασίες εκτελωνισμού στη χώρα εξαγωγής.

Ως αγοραστής είστε υπεύθυνος για το κόστος:

 • μεταφορά από τον λιμένα αποστολής και μετά
 • ασφάλισης
 • εκφόρτωση
 • μεταφορά από τον λιμένα άφιξης στον τελικό προορισμό.

«Κόστος, ασφάλιση και ναύλος» (CIF): ο προμηθευτής σας είναι υπεύθυνος για τις τοπικές δαπάνες στο πλαίσιο FOB, συν:

 • ναύλοι
 • ασφάλισης

Στο πλαίσιο CIF, ο προμηθευτής σας είναι υπεύθυνος για όλες τις δαπάνες έως ότου τα προϊόντα φθάσουν στον λιμένα προορισμού τους.

 

4

Προετοιμάστε τα έγγραφα για τον εκτελωνισμό στην ΕΕ

Ποια έγγραφα προετοιμάζονται για τα τελωνεία;

 • Πρέπει να υποβάλετε τελωνειακή διασάφηση στην εθνική σας τελωνειακή αρχή. Ένας τελωνειακός αντιπρόσωπος μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με αυτό το σημαντικό ζήτημα.
 • Πρέπει να προσκομίσετε συνοπτική διασάφηση εισόδου (ENS) πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων στο πρώτο σημείο εισόδου στην ΕΕ.
  • Η ENS θα πρέπει να προσκομίζεται στο πρώτο τελωνείο εισόδου στην ΕΕ από τον μεταφορέα των εμπορευμάτων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τον παραλήπτη ή αντιπρόσωπο του μεταφορέα ή του εισαγωγέα.
  • Η προθεσμία υποβολής της ΣΔΕ εξαρτάται από τον τρόπο μεταφοράς των εμπορευμάτων. Περισσότερα.
 • Η ΕΕ διαθέτει κοινό έντυπο διασάφησης εισαγωγής για όλες τις χώρες της ΕΕ, το οποίο ονομάζεται ενιαίο διοικητικό έγγραφο (ΕΔΕ). Περισσότερα.
  • Ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων, τα συμπληρωματικά έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές μπορούν να περιλαμβάνουν:
  • εμπορικό τιμολόγιο,
  • έγγραφα μεταφοράς,
  • πιστοποιητικά καταγωγής,
  • άδειες εισαγωγής,
  • αποτελέσματα δοκιμών και άλλα πιστοποιητικά,
  • πιστοποιητικά ελέγχου (όπως υγειονομικά, κτηνιατρικά ή φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά).

Ο εκτελωνισμός μπορεί να υποβληθεί από τον εισαγωγέα ή από τελωνειακό αντιπρόσωπο, ο οποίος είναι το πρόσωπο που έχει οριστεί από τον εισαγωγέα για τη διεκπεραίωση όλων των τελωνειακών διατυπώσεων που απαιτούνται βάσει της τελωνειακής νομοθεσίας της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα και τις διαδικασίες, απευθυνθείτε στις τελωνειακές αρχές της χώρας σας, σε εμπορικό επιμελητήριο ή σε οργανισμό προώθησης του εμπορίου. Περισσότερα.

Τι συμβαίνει με την άφιξη των εμπορευμάτων σας στα σύνορα;

 • Τίθενται σε προσωρινή εναπόθεση υπό τελωνειακή επιτήρηση (το πολύ 90 ημέρες) μέχρι τον εκτελωνισμό τους.
  • Τα εμπορεύματά σας μπορούν να εκκαθαριστούν βάσει των εγγράφων που υποβάλατε, ή
  • Τα εμπορεύματά σας μπορούν να επιλεγούν για έλεγχο εγγράφων και μπορεί να σας ζητηθεί να υποβάλετε περαιτέρω έγγραφα πριν από τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων σας, ή
  • Τα εμπορεύματά σας μπορούν επίσης να επιλεγούν για έλεγχο εγγράφου ή φυσικό έλεγχο.

Μπορεί το προϊόν σας να πωληθεί οπουδήποτε στην ΕΕ μετά την εκκαθάρισή του;

Όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν εκτελωνίσει ένα προϊόν, έχει το ίδιο καθεστώς με ένα προϊόν της ΕΕ και μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα εντός της ΕΕ και να πωλείται οπουδήποτε στην αγορά της ΕΕ.

 • Όλες οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν τον ίδιο δασμό στα εμπορεύματα που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ.
 • Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για την εισαγωγή, ανεξάρτητα από τη χώρα της ΕΕ μέσω της οποίας εισέρχεται στην αγορά της ΕΕ.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Ο κατάλογος ελέγχου σας: 4 βήματα για την εισαγωγή προϊόντος

Βήμα 1: Εξεύρεση προμηθευτή στο εξωτερικό

 • Αξιολόγηση των δυνητικών χωρών ενδιαφέροντος και σύγκριση της ανταγωνιστικότητας των δυνητικών προμηθευτών (π.χ. σύγκριση των τιμών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους που σχετίζεται με τις εισαγωγές, όπως τα τιμολόγια και το κόστος μεταφοράς.
 • Προσδιορίστε τους επιχειρηματικούς εταίρους/προμηθευτές.
 • Προσδιορισμός οργανισμού/ιδρύματος/εταίρου για την υποστήριξη των διατυπώσεων των διαδικασιών εισαγωγής (για παράδειγμα, για την κατάρτιση συμβάσεων, όρων πληρωμής, πιστοληπτικής ικανότητας του προμηθευτή).

Βήμα 2: Αξιολόγηση των όρων και των δασμών εισαγωγής και διασφάλιση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις απαιτήσεις της ΕΕ

 • Αποκτήστε αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (EORI) (υποβάλετε αίτηση πολύ νωρίτερα).
 • Ελέγξτε ότι δεν ισχύει κανένας περιορισμός στις εισαγωγές.
 • Ελέγξτε αν η ΕΕ έχει συνάψει εμπορική συμφωνία με τη χώρα από την οποία θέλετε να εισαγάγετε.
 • εάν το προϊόν σας συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανόνες καταγωγής και προσδιορίστε τον εφαρμοστέο (προτιμησιακό) δασμολογικό συντελεστή.
 • Αξιολογήστε αν εφαρμόζονται άλλοι δασμοί (π.χ. εμπορική άμυνα) ή εσωτερικοί φόροι.
 • Προσδιορισμός των απαιτήσεων υγείας, ασφάλειας, περιβάλλοντος και τεχνικών απαιτήσεων στην ΕΕ.
 • Διασφαλίζει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και ότι ο προμηθευτής μπορεί να παράσχει την απαραίτητη πιστοποίηση.
 • Ελέγξτε τους κανόνες συσκευασίας και επισήμανσης στην ΕΕ.
 • Αξιολογεί αν απαιτείται πιστοποιητικό καταγωγής, το οποίο πρέπει να παρέχει ο εξαγωγέας, και ποιο είδος πιστοποιητικού πρέπει να προσκομίζεται ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι εμπορική συμφωνία ή ρύθμιση που εφαρμόζεται μεταξύ της ΕΕ και της χώρας καταγωγής των εμπορευμάτων.

Βήμα 3: Προετοιμάστε την πώληση και οργανώστε τη μεταφορά

 • Προετοιμάζει και υπογράφει τη σύμβαση με τον προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για το τι, και οργανώνει τη διαδικασία μεταφοράς.
 • Συντονισμός με δυνητικά ιδρύματα που υποστηρίζουν τη διαδικασία.

Βήμα 4: Προετοιμασία των εγγράφων για τον εκτελωνισμό στα σύνορα

 • Επικοινωνήστε με τελωνειακό εκπρόσωπο για συμβουλές σε περίπτωση αμφιβολιών
 • Διασφάλιση της διαθεσιμότητας της συνοπτικής δήλωσηςεισόδου
 • Προετοιμασία συμπληρωματικών εγγράφων για τον εκτελωνισμό κατά την εισαγωγή (εμπορικό τιμολόγιο, έγγραφα μεταφοράς, πιστοποιητικό καταγωγής (όπως έντυπο Α, Eur.1/Eur.Med, ανακοίνωση REX που εκδίδεται από εγγεγραμμένο εξαγωγέα ή δήλωση καταγωγής που εκδίδεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα), άδεια εισαγωγής, αποτελέσματα δοκιμών, πιστοποιητικά ελέγχου (όπως υγειονομικά, κτηνιατρικά ή φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά) Συμπληρώνεται και υποβάλλεται η διασάφηση εισαγωγής/ενιαίο διοικητικό έγγραφο (ΕΔΕ)
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις