Πηγές και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η σελίδα αποτελεσμάτων περιέχει πληροφορίες από πολλαπλές πηγές. Δείτε παρακάτω κατάλογο των τμημάτων της σελίδας αποτελεσμάτων και την αντίστοιχη πηγή τους.

ΤΜΗΜΑ Περιγραφή Πηγή Καταγραφής
Δασμοί Ισχύοντες δασμοί (για χώρες εκτός ΕΕ) Mendel * Τουλάχιστον κάθε 3 μήνες επικαιροποιείται κάθε χώρα
Δασμοί Δασμοί της ΕΕ ΓΔ TAXUD, βάση δεδομένων TARIC Επικαιροποιείται καθημερινά
Δασμοί Κατάργηση δασμών ΓΔ Εμπορίου Πότε τίθενται σε ισχύ νέες συμφωνίες
Δασμοί Γεωγραφικές ενδείξεις ΓΔ Εμπορίου Πότε τίθενται σε ισχύ νέες συμφωνίες
Δασμοί Μέτρα εμπορικής άμυνας ΓΔ Εμπορίου Όταν εφαρμόζεται νέο μέτρο
Κανόνες καταγωγής Ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν ΓΔ Εμπορίου Πότε τίθενται σε ισχύ νέες συμφωνίες
Φόροι Φόροι και πρόσθετοι δασμοί (για χώρες εκτός ΕΕ) Mendel * Τουλάχιστον κάθε 3 μήνες επικαιροποιείται κάθε χώρα
Φόροι Εσωτερικοί φόροι (για τα κράτη μέλη της ΕΕ) TARIC SA Κάθε 3 μήνες επικαιροποιείται κάθε χώρα
Διαδικασίες και διατυπώσεις Διατυπώσεις εισαγωγής (για χώρες εκτός ΕΕ) Mendel * Τουλάχιστον κάθε 3 μήνες επικαιροποιείται κάθε χώρα
Απαιτήσεις για τις εισαγωγές Απαιτήσεις εισαγωγών (για τα κράτη μέλη της ΕΕ) TARIC SA Κάθε 3 μήνες επικαιροποιείται κάθε χώρα
Οδηγοί Οδηγοί εξαγωγής ΓΔ Εμπορίου, ΓΔ Sante Συνεχής παρακολούθηση για τον έλεγχο της επικαιροποίησης των πληροφοριών
Εμπόδια στο εμπόριο Εμπορικοί φραγμοί σε χώρες εκτός ΕΕ ΓΔ Εμπορίου Όταν επικαιροποιείται ή δημιουργείται φραγμός
Στατιστικές εμπορικών ροών Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα Eurostat (βάση δεδομένων Comext) Κάθε μήνα

* Οι πληροφορίες του τμήματος δασμών, του τμήματος φόρων ή του τμήματος διαδικασιών και διατυπώσεων δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για μεταπώληση (ή για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών), αναδιανομή, δημιουργία βάσεων δεδομένων, αποθήκευση ή για οποιονδήποτε σκοπό εκτός από τη χρήση αναφοράς από χρήστη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται προσωπικά σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τουρκία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία προς υποστήριξη των δικών του διεθνών επιχειρηματικών διαδικασιών. Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση, εκτός εάν έχει δοθεί ρητή γραπτή έγκριση από τον ιδιοκτήτη των δεδομένων: Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Γερμανία, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Εάν ο υπολογιστής στον οποίο λειτουργεί ο φυλλομετρητής σας δεν είναι άμεσα συνδεδεμένος με το διαδίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου που βρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή στην Τουρκία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία) και είναι ενσωματωμένος σε αυτό, τότε απαγορεύεται η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά για οποιονδήποτε σκοπό.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις