Talouskumppanuussopimukset Cariforum (keskimäärin)

Tutustu EU:n talouskumppanuussopimuksiin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) kumppaneiden kanssa.

Lyhyesti

Talouskumppanuussopimukset ovatEU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) maiden välillä neuvoteltuja kauppa- ja kehityssopimuksia. Ne avaavat EU:n markkinat täysimääräisesti ja välittömästi, kun taas AKT-kumppanit avaavat EU:n tuonnille vain osittain siirtymäkauden aikana.

Talouskumppanuussopimukset:

 • kyse on Cotonoun sopimuksen allekirjoittamisen jälkeisestä prosessista.
 • ne räätälöidään erityisten alueellisten olosuhteiden mukaan.
 • ovat WTO:n sääntöjen mukaisia sopimuksia, jotka menevät perinteisiä vapaakauppasopimuksia pidemmälle ja joissa keskitytään AKT-maiden kehitykseen ottaen huomioon niiden sosioekonomiset olosuhteet ja joihin kuuluu yhteistyö ja apu AKT-maiden auttamiseksi sopimusten hyödyntämisessä.
 • tarjotaan mahdollisuuksia laaja-alaiselle kaupan alan yhteistyölle esimerkiksi terveysnormien ja muiden normien alalla.
 • perustetaan yhteisiä instituutioita, jotka seuraavat sopimusten täytäntöönpanoa ja käsittelevät kauppaan liittyviä kysymyksiä yhteistyössä.
 • ne on suunniteltu toimimaan muutoksen edistäjinä, jotka auttavat käynnistämään uudistukset ja edistämään hyvää talouden ohjausta ja hallintaa. Tämä auttaa AKT-kumppaneita houkuttelemaan investointeja ja vauhdittamaan talouskasvuaan.

Edunsaajamaat

Talouskumppanuussopimuksia on jo pantu täytäntöön 32 AKT-maassa seitsemällä alueella:

Kaksi Afrikan aluetta – Länsi-Afrikka ja Itä-Afrikan yhteisö – eivät ole vielä saaneet päätökseen allekirjoitusprosessejaan, kun taas EU:n jäsenvaltiot ja 15 Länsi-Afrikan 16 maasta ja kaksi viidestä EAC-maasta ovat allekirjoittaneet nämä alueelliset talouskumppanuussopimukset.

Ks. yleiskatsaus talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanoon eri kumppanimaissa.

Epäsymmetriset säännökset AKT-maiden hyväksi

Talouskumppanuussopimuksissa määrätään AKT-maita hyödyttävistä epäsymmetrisistä määräyksistä, kuten arkojen tuotteiden jättämisestä vapauttamisen ulkopuolelle, pitkistä vapauttamisajoista, joustavista alkuperäsäännöistä sekä maataloutta, elintarviketurvaa ja alkuvaiheessa olevan teollisuuden suojelua koskevista erityisistä suojatoimista ja toimenpiteistä.

 • Vaikka EU:n markkinat avataan välittömästi ja kokonaan, AKT-mailla on 15 vuotta aikaa avata tuonti EU:sta (suojataan herkälle tuonnille) ja jopa 25 vuotta poikkeustapauksissa. Lisäksi tuottajat, jotka valmistavat 20 prosenttia kaikkein herkimmistä tuotteista, saavat pysyvän suojan kilpailulta.

Tariffit

 • EU myöntää AKT-maista tulevalle tuonnille tullittomuuden ja kiintiöt. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täysimääräinen ja vapaa kaikille talouskumppanuussopimuksen tuotteille.
 • AKT-maat poistavat tullit asteittain 15–25 vuoden kuluessa. Herkät tuotteet, kuten elintarvikkeet, voidaan jättää kokonaan vapauttamisen ulkopuolelle. Jos joidenkin EU:n tavaroiden tuonti AKT-maihin kasvaa äkillisesti, sovelletaan suojatoimenpiteitä, kuten tuontikiintiöitä. Joidenkin talouskumppanuussopimusten nojalla AKT-maat voivat ottaa käyttöön uusia tulleja erityisistä kehitykseen liittyvistä syistä.
 • Oma kauppa-avustaja voi hakea tarkkaa tietoa tuotteesi tulleista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) , jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Joustavat alkuperäsäännöt antavat AKT-maille mahdollisuuden viedä tuotteita, joilla on tuotantopanoksia muista maista, erityisesti keskeisillä aloilla, kuten maataloudessa, kalastuksessa sekä tekstiili- ja vaatetusalalla. Tekstiilituote voi tulla EU:hun tullitta esimerkiksi, jos vähintään yksi tuotantovaihe – kuten kutominen tai neulominen – tapahtuu talouskumppanuussopimusmaassa.

Suvaitsevaisuus

Talouskumppanuussopimuksiin sisältyvät toleranssit ovat tavanomaista lievempiä. Niiden osuus lopputuotteen noudettuna lähettäjältä -hinnasta on 15 prosenttia useimmissa EU:n sopimuksissa ennakoidun 10 prosentin sijaan. Tekstiili- ja vaatetusalalla sovelletaan erityisiä toleransseja.

Kumulaatio

Talouskumppanuussopimuksia koskevat yleiset määräykset sisältävät seuraavan tyyppisiä kumulaatioita:

 • Kahdenvälinen kumulaatio EU:n kanssa
 • Diagonaalinen kumulaatio ja täyskumulaatio MMA:iden ja AKT-maiden kanssa. Eri talouskumppanuussopimuksissa sovellettavissa määräyksissä voi olla eroja. Tarkista kunkin talouskumppanuussopimuksen asiaa koskevat määräykset. Useimmissa täytäntöön pannuissa talouskumppanuussopimuksissa kumulaatiota kaikkien AKT-maiden kanssa (sellaisina kuin ne on määritelty kussakin talouskumppanuussopimuksessa) sovelletaan vain, jos
  • alkuperäaseman saamiseen osallistuvat maat ovat tehneet hallinnollista yhteistyötä koskevia sopimuksia;
  • tuotantopanokset ja lopputuotteet ovat saaneet alkuperäaseman soveltamalla samoja alkuperäsääntöjä kuin talouskumppanuussopimukseen sisältyvät alkuperäsäännöt.
 • Kumulaatio naapureina olevien kehitysmaiden kanssa. Muun naapurina olevan kehitysmaan kuin AKT-valtion alkuperäaineksia (jotka kuuluvat yhtenäiseen maantieteelliseen kokonaisuuteen) voidaan pitää talouskumppanuussopimusvaltioiden alkuperäaineksina, jos ne sisältyvät siellä valmistettuun tuotteeseen. Huomatkaa, että
  • Luettelo siitä, mitä pidetään naapurimaana, on liitetty kuhunkin pöytäkirjaan.
  • Jotta tällaista kumulaatiota voitaisiin soveltaa, talouskumppanuussopimusmaiden on pyydettävä sitä.
  • Tässä tapauksessa naapurimaista tuleviin tuotantopanoksiin sovellettavat alkuperäsäännöt määritellään kussakin talouskumppanuussopimuksessa.

SADC:n talouskumppanuussopimuksessa, jota on sovellettu väliaikaisesti 16. syyskuuta 2016 alkaen, on kaksi muuta kumulaatiota, jotka korvaavat kumulaatiota naapurina olevien kehitysmaiden kanssa koskevat määräykset. Ne ovat seuraavat:

 • Kumulaatio sellaisten ainesten osalta, joihin sovelletaan suosituimmuuskohtelua Euroopan unionissa
 • Kumulaatio sellaisten muiden maiden alkuperäaineksille, joihin sovelletaan etuus- ja kiintiövapaata pääsyä Euroopan unioniin

Käytännössä edellä mainittu mahdollistaa SADC:n talouskumppanuussopimusmaiden alkuperäkumulaation kaikille aineksille, joita voidaan tuoda EU:hun tullitta (tämä tapahtuu joko EU:n kanssa solmitun etuusjärjestelyn puitteissa – GSP-järjestelmä mukaan luettuna – tai suosituimmuuskohtelun perusteella). Näin ollen talouskumppanuussopimuksen allekirjoittajamaille vahvistetaan ”maailmanlaajuinen kumulaatio” tullittomille materiaaleille niiden alkuperästä riippumatta.

Suora kuljetus

Todisteet suorasta kuljetuksesta on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille.

Sovelletaan suoraa kuljetusta itäisen ja eteläisen Afrikan valtion (ESA) ja EU:n välillä (tai kumulaatiota koskevissa artikloissa mainittujen muiden maiden alueen kautta). Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muun kuin ESA-valtion tai EU:n alueen kautta.

Sovelletaan suoraa kuljetusta Tyynenmeren valtion ja EU:n välillä (tai kumulaatiota koskevissa artikloissa mainittujen muiden maiden alueen kautta). Samaa periaatetta sovelletaan Cariforumin valtioiden ja EU:n väliseen tavarankuljetukseen.

SADC:n talouskumppanuussopimuksen osalta ”suoraa kuljetusta” koskevan säännöksen tiukemmat ehdot korvataan uudella järjestelmällä, jota kutsutaan ”muuttamattomaksi”. Muuttumattomuussääntö mahdollistaa lähetysten uudelleenlastauksen, varastoinnin ja jakamisen kolmansien maiden alueella.

Tullinpalautus

Tämä tarkoittaa, että palautusta voidaan hakea sellaisista aineksista maksetun tullin osalta, jotka on aiemmin tuotu jatkojalostettaviksi ja sen jälkeen viety maahan, joka on allekirjoittanut talouskumppanuussopimuksen EU:n kanssa.

Aluksia koskevat vaatimukset

Aavalla merellä ja talouskumppanuussopimusmaiden talousvyöhykkeiltä pyydettyä kalaa voidaan pitää talouskumppanuussopimusmaan alkuperätuotteena ainoastaan, jos sen pyytävät alukset, jotka täyttävät tietyt vaatimukset. Nämä perusteet koskevat aluksen rekisteröintipaikkaa, lippua, jonka alla alus on ”sail”, ja niiden omistusoikeutta.

On huomattava, että talouskumppanuussopimuksen alkuperäsääntöjen mukaan miehistön, päälliköiden tai päällystöön kuuluvien kansallisuudesta ei ole erityisiä vaatimuksia. Nämä vaatimukset, jotka sisältyivät alkuperäiseen Cotonoun sopimukseen, on nyt poistettu, jotta helpotetaan alkuperän myöntämistä talouskumppanuussopimusmaiden pyytämille kaloille.

Kumulaatiota koskevien määräysten vuoksi eri talouskumppanuussopimusvaltiot voivat täyttää nämä edellytykset.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

Tuotekohtaiset säännöt sisältyvät kunkin pöytäkirjan liitteeseen II. Joidenkin talouskumppanuussopimusten osalta liitteeseen 2A sisältyy kuitenkin joitakin lievempiä sääntöjä.

Hae oman kauppa-avustajansa hakua tiettyyn tuotteeseen sovellettavat säännöt tuotteen alkuperämaan ja kohdemaan perusteella.

Poikkeukset

Näiden määräysten lisäksi eri talouskumppanuussopimusten nojalla on myönnetty poikkeuksia tuotetta koskevaan erityissääntöön. Esimerkiksi Cariforumin talouskumppanuussopimuksessa myönnettiin poikkeus Dominikaaniselle tasavallalle (ks. Cariforumin talouskumppanuussopimus vaatteita koskevasta erityissäännöstä), ESA:n ja Tyynenmeren talouskumppanuussopimuksissa tonnikalasäilykkeitä koskevapoikkeus (ks. ESAn talouskumppanuussopimus tonnikalasäilykkeitä koskevasta erityissäännöstä) ja SADC:n talouskumppanuussopimusmaille on myönnetty poikkeuksia useilla alueilla, muun muassa tonnikalan ja hummerin osalta. (Ks. Namibian osalta valkotonnikalaa ja Mosambikia koskeva erityissääntö katkarapujen, katkarapujen ja hummerin osalta.)

Alkuperäselvitykset

 • Tullakseen valtuutetuksi viejäksi sinun on voitava todistaa tulliviranomaisillenne tuotteidenne alkuperäasema ja muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytöstapauksissa. Jos haluat lisätietoja menettelyistä, ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

 • Jotta talouskumppanuussopimusmaiden alkuperätuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla joko
  • viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.
  • kauppalaskuilmoitus – kenen tahansa viejän antama enintään 6000 euron arvoisista lähetyksistä tai valtuutettujen viejien antama minkä tahansa arvoisista lähetyksistä annettu kauppalaskuilmoitus
 • Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteidenne alkuperäasema ja alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan muut vaatimukset.

 

EUR.1-tavaratodistuksen ja kauppalaskuilmoituksen asianmukaiset mallit ovat kaikissa talouskumppanuussopimuksissa, jotka ovat käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan liitteissä.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä Trade Assistant -tietokannasta. Tuotevaatimukset saa näkyviin antamalla tullinimikkeen. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotenimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Tullausasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperän todistamista ja todentamista koskevat menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelun saamiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, on edellä kohdassa ”Alkuperäsäännöt”.  

Muut asiakirjat

Lue lisää muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan tuonnissa Euroopan unioniin.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelukauppa

Julkiset hankinnat

Sijoitus

Muut (kilpailu, leluturvallisuus)

Kilpailu

 • EU on lopettanut vuodesta 2014 alkaen kaikkien talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden vientituet.
 • EU on minimoinut toimenpiteet tuotantoa ja kauppaa vääristäen
 • Jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopan tuonnin lisääntymisen vuoksi, talouskumppanuussopimukset mahdollistavat toimenpiteiden käynnistämisen teollisuudenalojen ja alkuvaiheessa olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Kestävä kehitys

Talouskumppanuussopimukset perustuvat nimenomaisesti Cotonoun sopimuksessa vahvistettuihin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osiin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Talouskumppanuussopimukset sisältävät näin ollen EU:n sopimuksissa vahvimpia oikeuksia ja kestävää kehitystä koskevia sanamuotoja.

 • ”Täytäntöönpanon kieltämistä koskevalla lausekkeella” tarkoitetaan sitä, että (Cotonoun sopimuksen mukaisia) aiheellisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos jokin osapuoli ei täytä olennaisia osia koskevia velvoitteitaan. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • Talouskumppanuussopimusten yhteisten toimielinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon vaikutusta osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen integraatio

Talouskumppanuussopimuksilla pyritään edistämään alueellista taloudellista yhdentymistä. Talouskumppanuussopimusten alueellista etuuskohtelua koskevissa lausekkeissa määrätään, että saman alueen maat tarjoavat toisilleen vähintään samat edut kuin EU:lle.

Talouskumppanuussopimuksissa on siis kyse yhtä paljon talouskumppanuussopimukseen kuuluvien maiden välisestä kaupasta kuin EU:n kanssa käytävästä kaupasta.

 • EU antaa kehitysapua ja kauppavalmiuksien kehittämistoimenpiteitä tukeakseen AKT-maiden viljelijöitä terveys- ja kasvinsuojeluvaatimusten sekä muiden maatalousstandardien noudattamisessa.

Toimintaedellytysten kehittäminen ja tekninen apu

Kaikkien talouskumppanuussopimusten ohella EU antaa teknistä apua kauppaa tukevalle kehitysavulle. Tämä auttaa maita mukauttamaan tullimenettelyjään ja vähentämään paperityötä. Tämä tarkoittaa, että tulliasioissa ei ole niin paljon häikäisyä.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Ks. käsikirja Putting Partnership in Practice. Talouskumppanuussopimukset EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) maiden välillä

Jaa tämä sivu: