Ftehim Kummerċjali Ekonomiku u Komprensiv bejn l-UE u l-Kanada

Is-CETA huwa ftehim kummerċjali bejn l-UE u l-Kanada. Dan inaqqas it-tariffi u jagħmilha aktar faċli li jiġu esportati oġġetti u servizzi, u dan ikun ta’ benefiċċju għan-nies u għan-negozji kemm fl-UE kif ukoll fil-Kanada.

Is-CETA daħal fis-seħħ b’mod proviżorju fl-21 ta’ Settembru 2017, li jfisser li l-biċċa l-kbira tal-ftehim issa japplika. Il-parlamenti nazzjonali fil-pajjiżi tal-UE — u f’xi każijiet dawk reġjonali wkoll — imbagħad ikollhom japprovaw is-CETA qabel ma jkun jista’ jidħol fis-seħħ bis-sħiħ.

Daqqa t’għajn lejn il-ftehim

Il-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn l-UE u l-Kanada daħal fis-seħħ b’mod proviżorju fl-21 ta’ Settembru 2017.

Iż-żoni li għadhom ma daħlux fis-seħħ huma

 • il-protezzjoni tal-investiment u s-sistema ta’ qorti tal-investiment (ICS)
 • aċċess għas-suq tal-investiment tal-portafoll
 • dispożizzjonijiet dwar il-kamkordjar
 • żewġ dispożizzjonijiet relatati mat-trasparenza tal-proċedimenti amministrattivi, ir-rieżami u l-appell fil-livell tal-Istati Membri

Il-Ftehim se jkollu effett sħiħ ladarba l-parlamenti tal-Istati Membri kollha jkunu rratifikawh formalment.

X’inhuma l-benefiċċji għan-negozju tiegħek?

Il-Ftehim

 • telimina jew tnaqqas l-ostakli għall-kummerċ, it-tariffi u l-ispejjeż relatati mal-esportazzjoni
 • tissimplifika x-xogħol fuq il-karta, ir-regolamenti tekniċi, il-proċeduri doganali u r-rekwiżiti tar-regoli tal-oriġini, ir-rekwiżiti tal-ittestjar tal-prodotti, l-informazzjoni dwar l-akkwist, il-kwistjonijiet tal-proprjetà intellettwali, eċċ.
 • tagħti spinta lill-kummerċ fl-ikel, fil-prodotti tal-annimali u tal-pjanti filwaqt li żżomm livelli għoljin ta’ saħħa u sikurezza tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti
 • tippermetti lill-kumpanija tiegħek tagħmel offerti fil-livelli kollha tal-gvern Kanadiż
 • toħloq aċċess addizzjonali għas-suq f’ċerti setturi, toffri mobbiltà aħjar għall-impjegati u tiffaċilita r-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki għall-professjonisti
 • tipproteġi varjetà kbira ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi għal prodotti tal-ikel Ewropej ta’ kwalità għolja fis-suq Kanadiż
 • jippromwovi investiment ta’ kwalità għolja bejn l-UE u l-Kanada

L-oqsma koperti jinkludu r-regoli tal-aċċess għas-suq għall-prodotti, l-ostakli tekniċi għall-kummerċ, il-miżuri sanitarji u fitosanitarji, l-investiment, is-servizzi, il-kummerċ elettroniku, il-politika tal-kompetizzjoni, l-akkwist pubbliku, il-proprjetà intellettwali, il-kooperazzjoni regolatorja jew is-soluzzjoni tat-tilwim. L-Annessi jinkludu skedi tat-tneħħija tat-tariffi, kwoti, proċeduri, regoli tal-oriġini, aċċettazzjoni reċiproka tal-valutazzjonijiet tal-konformità eċċ.

 

Il-Kapitoli tal-ftehim huma spjegati fil-qosor hawnhekk u t-test relatat jista’ jitniżżel.

It-tariffi

Fl-21 ta’ Settembru 2017, il-Kanada u l-UE diġà abolixxew 98 % tal-linji tariffarji tagħhom u qablu li gradwalment jeliminaw kważi l-linji tariffarji kollha li fadal. Sal-2024, 99 % tal-linji tariffarji kollha se jkunu tneħħew.

Il-prodotti Kanadiżi soġġetti għal eliminazzjoni gradwali tranżitorja tat-tariffi jinkludu

 • l-industrija tal-vetturi
 • bastimenti
 • xgħir u xgħir tax-xgħir
 • zokkor raffinat
 • il-lamtu tal-patata
 • fjuri

Il-prodotti Ewropej soġġetti għal tneħħija gradwali tranżitorja tat-tariffi jinkludu

 • l-industrija tal-vetturi
 • xi prodotti tal-ħut u tal-frott tal-baħar
 • zokkor mhux maħdum u raffinat
 • ċerti ħbub

It-tneħħija gradwali tat-tariffi ssegwi skeda ta’ tneħħija tat-tariffi. It-tnaqqis huwa espress fil-Kategoriji tal-fażi fl-Anness 2A tal-ftehim.

 • A: dazju ta’ żero fl-21 ta’ Settembru 2017
 • B: dazju li għandu jitnaqqas għal żero fi tnaqqis ugwali fuq 3 snin
 • C: dazju li għandu jitnaqqas għal żero fi tnaqqis ugwali fuq 5 snin
 • D: dazju li għandu jitnaqqas għal żero fi tnaqqis ugwali fuq 7 snin
 • E: id-dazju huwa eżentat mit-tneħħija tat-tariffi
 • S: id-dazju jibqa’ l-istess għal 5 snin li warajhom għandhom jitneħħew fi tliet stadji ndaqs fl-1 ta’ Jannar tas-sena 8
 • AV0 + PE: id-dazju ad valorem ugwali għal żero mad-dħul fis-seħħ; id-dazju speċifiku li jirriżulta mis-sistema tal-prezz tad-dħul applikabbli għal dawn il-prodotti oriġinarji għandu jinżamm.

 

L-assistent Kummerċjali Tiegħi juri l-iskedi tat-tneħħija tat-tariffi għal-linji tariffarji rilevanti.

Oġġetti industrijali

Iż-żewġ naħat qablu li jeliminaw 100 % tal-linji tariffarji għall-prodotti industrijali, li minnhom 99.6 % mad-dħul fis-seħħ fil-każ tal-Kanada u 99.4 % mad-dħul fis-seħħ fil-każ tal-UE. Fost il-ftit prodotti mhux liberalizzati mad-dħul fis-seħħ hemm numru limitat ta’ prodotti awtomobilistiċi, li se jiġu liberalizzati fuq bażi reċiproka matul 3, 5 jew 7 sena (17 prodott fl-offerta tariffarja Kanadiża u l-prodotti korrispondenti fl-offerta tal-UE). Il-Kanada se tilliberalizza t-tariffi li fadal tagħha fuq il-bastimenti għal aktar minn 7 sena (jiġifieri sal-2024).

Oġġetti agrikoli

Mad-dħul fis-seħħ, il-Kanada eliminat id-dazji għal 90.9 % tal-linji tariffarji agrikoli kollha tagħha. Sal-2023, dan se jiżdied għal 91.7 %.

Għall-prodotti agrikoli sensittivi, se jkun hemm trattament speċjali:

Kwoti tariffarji

Iż-żewġ naħat japplikaw kwoti tariffarji (TRQs) fuq ċerti prodotti inkluż iċ-ċanga Kanadiża, il-majjal u l-qamħ ħelu kif ukoll il-ġobon Ewropew. Dawn huma volumi speċifiċi ta’ merkanzija, li se jkunu intitolati għal trattament tariffarju preferenzjali f’perjodu ta’ żmien partikolari.

Importazzjoni mill-Kanada

L-allokazzjonijiet tal-kwoti tariffarji huma kkalkulati abbażi tal-kwantitajiet disponibbli fi ħdan il-kwota tariffarja u l-kwantità li għaliha tkun saret applikazzjoni, kif innotifikat lill-Kummissjoni tal-UE mill-awtoritajiet nazzjonali.

Ladarba l-allokazzjonijiet jiġu kkalkulati mill-Kummissjoni tal-UE u ppubblikati, il-pajjiżi membri tal-UE jridu joħorġu liċenzji tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni għall-kwantitajiet li għalihom tkun saret applikazzjoni fi ħdan il-kwoti tariffarji rispettivi.

Ir-regoli bażiċi għal eżami simultanju huma definiti fir-Regolament tal-Kummissjoni 1301/2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi fuq l-importazzjoni għal prodotti agrikoli ġestiti minn sistema ta’ liċenzji ta’ importazzjoni.

Ir-rati ta’ allokazzjoni tat-TRQs tal-UE, f’termini ta’ liċenzji tal-importazzjoni maħruġa, jiġu ppubblikati kull xahar u jkunu aċċessibbli permezz tal-Osservatorju tas-Suq tal-Laħam.

Ir-regolamenti li ġejjin jiddefinixxu kif l-UE timmaniġġja t-TRQs differenti tagħha għas-CETA

Esportazzjoni lejn il-Kanada
 • Il-Kanada tapplika mudell annwali għall-allokazzjoni tal-kwoti tal-prodotti tal-ħalib
 • l-applikazzjoni għall-kwoti ssir fl-ewwel nofs ta’ Novembru u r-ritorn u r-ridistribuzzjoni tal-kwoti mhux użati jsiru fl-1 ta’ Awwissu
 • biex tkun eliġibbli biex tirċievi kwota trid tkun resident Kanadiż u tkun attiv fis-settur tal-ġobon

Aktar informazzjoni dwar l-allokazzjoni tat-TRQs għall-prodotti tal-ħalib esportati mill-UE lejn il-Kanada skont is-CETA tista’ tinstab taħt “Avviżi” fuq is-sit web Global Affairs Canada

L-avviżi lill-Importaturi jistabbilixxu l-kriterji ta’ eliġibbiltà biex tinkiseb allokazzjoni taħt kull TRQ rispettiva. L-avviżi jipprovdu wkoll informazzjoni dwar l-amministrazzjoni tat-TRQs b’mod ġenerali u dwar il-proċess għas-sottomissjoni ta’ applikazzjoni. Il-formoli tal-applikazzjoni u l-appendiċi relatati huma mehmuża ma’ kull Avviż.

2020 lista ta’ Detenturi tal-Ġobon tas-CETA

2020 lista ta’ Detenturi ta’ Kwoti tal-Ġobon Industrijali tas-CETA

2019 — tabella tal-Użu tal-Kwota Tariffarja CETA għall-Ġobon

Barra minn hekk, ta’ min jinnota li

 • il-frott u l-ħxejjex jibqgħu soġġetti għas-sistema tal-prezz tad-dħul tal-UE
 • it-tariffi se jinżammu fuq it-tjur u l-bajd

Inbejjed u spirti

Tariffi speċifiċi fuq l-inbejjed u l-ispirti tal-UE li jidħlu fil-Kanada ġew eliminati mad-dħul fis-seħħ tas-CETA.

Għal spirti bħal gin, vodka u whisky, is-CETA jindirizza ostakli nontariffarji li xekklu b’mod sinifikanti l-kapaċità tal-UE li tippenetra s-suq Kanadiż, b’mod partikolari billi

 • l-applikazzjoni tat-tariffa differenzjali tal-kost tas-servizzi (imposta mill-Kanada fuq l-inbejjed u l-ispirti importati) abbażi tal-volum u mhux tal-valur, u l-kalkolu tagħha b’mod aktar trasparenti, u t-tnaqqis tal-kost għall-produtturi tal-UE biex ibigħu l-prodotti tagħhom fil-Kanada
 • l-iffriżar tan-numru ta’ ħwienet privati Kanadiżi barra mis-sit, li huma miftuħa biss għall-produtturi Kanadiżi, u li huma alternattiva għall-monopolju tal-bords tal-likur provinċjali
 • il-prevenzjoni ta’ attivitajiet barra mill-provinċja ta’ ċerti bordijiet tal-likuri, li wasslu għal kompetizzjoni inġusta fit-territorju Kanadiż u f’pajjiżi terzi
 • it-tneħħija tar-rekwiżiti Kanadiżi biex jitħalltu spirti importati bl-ingrossa ma’ spirti lokali qabel l-ibbottiljar (dan ir-rekwiżit ma ppermettiex li l-ispirti importati bl-ingrossa jiġu ttikkettati bħala indikazzjonijiet ġeografiċi mal-ibbottiljar fil-Kanada)

Is-CETA jinkludi kemm il-Ftehim bejn l-UE u l-Kanada tal-1989 dwar ix-Xorb Alkoħoliku kif ukoll il-Ftehim tal-2004 dwar l-Inbejjed u l-Ispirti bejn l-UE u l-Kanada, li joffri garanziji legali b’saħħithom għan-negozjanti Ewropej u Kanadiżi tal-inbid u tal-ispirti. Emendi minuri għall-Ftehim tal-2004 huma stabbiliti fl-Anness 30-B tas-CETA

Għas-sajd

Il-Kanada eliminat kompletament it-tariffi kollha fuq il-prodotti tas-sajd mad-dħul fis-seħħ.

L-UE eliminat 95.5 % tat-tariffi tagħha mad-dħul fis-seħħ u qablet li telimina aktar l4.5 % li jifdal tat-tariffi fi żmien 3, 5 jew 7 snin.

B’mod parallel għat-tneħħija tad-dazji doganali, l-UE u l-Kanada se jiżviluppaw sajd sostenibbli billi jużaw miżuri ta’ monitoraġġ, ta’ kontroll u ta’ sorveljanza, kif ukoll billi jiġġieldu s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat.

 

Sib ir-rata tariffarja applikabbli għall-prodott tiegħek fl-Assistent Kummerċjali Tiegħi.

Regoli tal-oriġini

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent Kummerċjali Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tinsab f’din it-taqsima.

L-oriġini hija n- “nazzjonalità ekonomika” tal-prodotti nnegozjati. Jekk inti ġdid għas-suġġett, sib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Regoli tal-oriġini

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fil-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn l-UE u l-Kanada (CETA) (ĠU L 11, 14.1.2017, p. 465). Jekk jogħġbok ikkonsulta wkoll il-linji gwida dettaljati dwar ir-regoli tal-oriġini.

Il-prodott tiegħi huwa “oriġinarju” skont is-CETA bejn l-UE u l-Kanada?

Biex il-prodott tiegħek jikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont is-CETA, il-prodott tiegħek irid joriġina fl-UE jew fil-Kanada.

Prodott “joriġina” fl-UE jew fil-Kanada, jekk jissodisfa wieħed mir-rekwiżiti li ġejjin

 • jinkiseb għalkollox fl-UE jew fil-Kanada
 • huwa prodott esklussivament minn materjali li joriġinaw fl-UE jew fil-Kanada
 • ikun għadda minn produzzjoni suffiċjenti fl-UE jew fil-Kanada f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-prodott stabbiliti fl-Anness 5

Ara wkoll in-noti introduttorji għall-Anness 5.

Barra minn hekk, l-Anness 5a jipprevedi kwoti tal-oriġini u regoli alternattivi speċifiċi għall-prodott għal ċerti prodotti.

 

Eżempji ta’ regoli speċifiċi għall-prodott fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali mhux oriġinarji kollha użati ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott
 • il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali (pereżempju l-produzzjoni tal-karta (Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (Sistema Armonizzata, Kapitolu 47)
 • operazzjonijietspeċifiċi — huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju għażil ta’ fibri għall-ħjut. Regoli bħal dawn jintużaw l-aktar fis-setturi tat-tessuti u tal-ħwejjeġ, u tal-kimika

Kombinazzjoni ta’ dawn ir-regoli differenti hija possibbli bir-regoli differenti jiġu ssodisfati b’mod alternattiv jew flimkien.

Pariri u suġġerimenti biex jgħinu fil-konformità mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Il-Ftehim jipprovdi flessibbiltà addizzjonali biex jgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħal tolleranzi jew akkumulazzjoni.

Rata ta’ tolleranza
 • ir-regola ta’ tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment ikunu pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sa 10 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott
 • din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu tal-valur massimu ta’ materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott
 • tolleranzi speċifiċi japplikaw għat-tessuti u l-ħwejjeġ ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-SA, li huma inklużi fl-Anness 1
Akkumulazzjoni

Is-CETA jipprevedi tliet modi ta’ akkumulazzjoni tal-oriġini

 • akkumulazzjoni bilaterali — materjali li joriġinaw fil-Kanada jistgħu jingħaddu bħala oriġinarji fl-UE (u viċi versa) meta jintużaw fil-produzzjoni ta’ prodott
 • akkumulazzjoni sħiħa — tippermetti li jitqies ix-xogħol jew l-ipproċessar li jsir fuq materjali mhux oriġinarji fl-UE jew fil-Kanada biex jgħin fil-konformità mar-regola speċifika għall-prodott
 • klawżola ta’ abilitazzjoni għal akkumulazzjoni estiża — materjali li joriġinaw f’sieħeb komuni ta’ ftehim ta’ kummerċ ħieles jistgħu jingħaddu bħala oriġinarji fl-UE jew fil-Kanada meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott. Din id-dispożizzjoni hija kondizzjonali fuq ftehim mill-Partijiet dwar il-kundizzjonijiet applikabbli.

Rekwiżiti oħra

Il-prodott tiegħek jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini, bħal ħidma jew ipproċessar insuffiċjenti, jew ir-regola tan-nonalterazzjoni.

Regola ta’ nonalterazzjoni

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE lejn il-Kanada (u viċi versa) mingħajr ma jiġu pproċessati aktar f’pajjiż terz.

Xi operazzjonijiet jistgħu jitwettqu f’pajjiż terz jekk il-prodotti jibqgħu taħt is-superviżjoni doganali

 • il-ħatt
 • tagħbija mill-ġdid
 • kwalunkwe operazzjoni oħra meħtieġa biex jiġu ppreservati l-prodotti f’kundizzjoni tajba jew biex il-prodott jiġi ttrasportat lejn it-territorju tal-UE jew tal-Kanada
 • il-ħżin
 • qsim tal-kunsinni

L-awtorità doganali tista’ titlob lill-importatur juri li prodott li għalih l-importatur jitlob trattament tariffarju preferenzjali ntbagħat f’konformità mar-regoli tat-trasport.

Restituzzjoni tad-dazji

Ir-rifużjoni tad-dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li jiġi esportat taħt tariffa preferenzjali hija permessa biss fl-ewwel 3 snin wara d-dħul fis-seħħ tas-CETA, jiġifieri sal-21 ta’ Settembru 2020.

Proċeduri tal-oriġini

Jekk tixtieq titlob tariffa preferenzjali, ikollok issegwi l-proċeduri tal-oriġini u tara li t-talba tiegħek tiġi vverifikata mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż li fih qed timporta l-oġġetti tiegħek. Il-proċeduri huma stabbiliti fit-Taqsima C tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini tal-ftehim.

Kif titlob trattament tariffarju preferenzjali?

L-importaturi jistgħu jitolbu trattament tariffarju preferenzjali abbażi ta’ dikjarazzjoni tal-oriġini pprovduta mill-esportatur.

Dikjarazzjoni tal-oriġini

Fl-UE, ma hija meħtieġa l-ebda prova tal-oriġini meta l-valur totali tal-prodotti ma jaqbiżx

 • EUR 500 fil-każ ta’ pakketti żgħar jew
 • EUR 1,200 fil-każ ta’ prodotti li jiffurmaw parti mill-bagalji personali tal-vjaġġaturi.
Awtodikjarazzjoni mill-esportatur

L-esportaturi jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE jew fil-Kanada billi jipprovdu dikjarazzjoni tal-oriġini.

Fl-UE jista’ jiġi kkompletat jew

L-istess numru tas-Sezzjoni REX jista’ jintuża wkoll għal xi ftehimiet kummerċjali preferenzjali oħra tal-UE (pereżempju l-ftehim kummerċjali tal-UE mal-Ġappun).

 • it-test tad-dikjarazzjoni tal-oriġini jista’ jsir bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE u jinsab fl-Anness 2 tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini
 • id-dikjarazzjoni tal-oriġini għandha tidher fuq fattura jew fuq kwalunkwe dokument kummerċjali li jiddeskrivi l-prodott oriġinarju f’dettall suffiċjenti sabiex ikun jista’ jiġi identifikat
 • id-dikjarazzjoni tal-oriġini tibqa’ valida għal 12-il xahar mid-data li fiha tkun imtliet mill-esportatur
 • normalment id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini tkun għal kunsinna waħda, iżda fil-Kanada tista’ tkopri wkoll kunsinni multipli ta’ prodotti identiċi matul perjodu li ma jaqbiżx sena (1).
Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini.

F’każ ta’ dubju, l-awtorità doganali tista’ titlob lill-importatur juri li prodott li għalih l-importatur jitlob trattament tariffarju preferenzjali ntbagħat f’konformità mar-regoli tat-trasport.

Il-verifika hija bbażata fuq il-prinċipji li ġejjin

 • kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur u dak esportatur
 • kontrolli fuq l-oriġini tal-prodotti magħmula mid-dwana lokali. Żjarat fil-pajjiż importatur lill-esportatur mhumiex permessi

Ladarba l-verifika tiġi konkluża, l-awtoritajiet tal-pajjiż importatur jagħmlu d-determinazzjoni finali tal-oriġini u jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-parti li timporta bir-riżultati.

Gwida prattika dwar id-dispożizzjonijiet tas-CETA dwar ir-regoli tal-oriġini

Rekwiżiti tal-prodott

Ir-regoli tekniċi jiddefinixxu karatteristiċi speċifiċi li prodott għandu jkollu, bħad-disinn, it-tikkettar, l-immarkar, l-imballaġġ, il-funzjonalità jew il-prestazzjoni, u huma ddisinjati pereżempju biex jipproteġu s-saħħa tal-bniedem, is-sikurezza jew l-ambjent. Madankollu, jista’ jkun jiswa wisq flus għan-negozjanti biex jikkonformaw ma’ rekwiżiti differenti fi swieq differenti.

Ir-regoli u r-regolamenti tekniċi tal-UE u tal-Kanada saru aktar kompatibbli, sabiex in-negozji jkunu jistgħu jbigħu l-istess prodott, jew l-istess prodott b’inqas modifiki, fiż-żewġ swieq. Dan jippermetti lill-kumpaniji żgħar, b’mod partikolari lill-mikrointrapriżi, jikkompetu ma’ kumpaniji akbar u jipparteċipaw fil-ktajjen tal-provvista internazzjonali u l-kummerċ elettroniku.

Is-CETA għandu wkoll dispożizzjonijiet biex jiżgura t-trasparenza — pereżempju, li l-persuni interessati fuq kull naħa jistgħu jikkummentaw dwar regolamenti tekniċi proposti li l-Kanada jew l-UE jistgħu jiżviluppaw).

Barra minn hekk, l-UE u l-Kanada qablu li jsaħħu r-rabtiet u l-kooperazzjoni bejn il-korpi tagħhom li jistabbilixxu l-istandards kif ukoll l-organizzazzjonijiet tal-ittestjar, taċ-ċertifikazzjoni u tal-akkreditazzjoni tagħhom.

Il-faċilitazzjoni ta’ ċertifikazzjoni għal prodotti regolati

L-UE u l-Kanada qablu li jsaħħu r-rabtiet u l-kooperazzjoni bejn il-korpi tagħhom li jistabbilixxu l-istandards kif ukoll l-organizzazzjonijiet tal-ittestjar, taċ-ċertifikazzjoni u tal-akkreditazzjoni tagħhom.

Is-CETA jistabbilixxi dispożizzjonijiet li jgħinu biex jiġi evitat tfixkil bla bżonn u tiġi żgurata t-trasparenza (pereżempju, li l-persuni interessati fuq kull naħa jkunu jistgħu jikkummentaw dwar regolamenti tekniċi proposti li l-Kanada jew l-UE jistgħu jiżviluppaw).

Valutazzjoni tal-konformità — aċċettazzjoni reċiproka

Il-Kanada u l-UE qablu li jaċċettaw ċertifikati obbligatorji ta’ valutazzjoni tal-konformità maħruġa minn korpi rikonoxxuti ta’ valutazzjoni tal-konformità (CABs) li jinsabu fl-UE, u viċi versa għas-setturi koperti mill-Protokoll CETA, biex jagħtu prova tal-konformità mar-rekwiżiti Kanadiżi jew tal-UE.

Il-Protokoll dwar l-aċċettazzjoni reċiproka tar-riżultati tal-valutazzjoni tal-konformità, jissostitwixxi l-ftehim eżistenti ta’ rikonoxximent reċiproku (MRA) u jestendi l-kopertura tal-prodott, b’possibbiltà għal espansjoni ulterjuri.

Il-prodotti koperti mill-protokoll huma

 • tagħmir tal-elettriku u elettroniku, inklużi installazzjonijiet u apparat tal-elettriku, u komponenti relatati
 • apparat terminali tat-telekomunikazzjonijiet u tar-radju
 • kompatibbiltà elettromanjetika (EMC)
 • il-ġugarelli
 • prodotti tal-kostruzzjoni
 • makkinarju, inklużi partijiet, komponenti, inklużi komponenti ta’ sigurtà, tagħmir interkambjabbli, u assemblaġġi ta’ magni
 • l-istrumenti tal-kejl
 • kaldaruni tal-misħun, inkluż tagħmir relatat
 • tagħmir, magni, apparat, apparat, komponenti ta’ kontroll, sistemi ta’ protezzjoni, apparat ta’ sigurtà, apparat ta’ kontroll u apparat li jirregola, u strumentazzjoni relatata u sistemi ta’ prevenzjoni u individwazzjoni għall-użu f’atmosferi potenzjalment esplużivi (tagħmir ATEX)
 • tagħmir għall-użu fuq barra peress li għandu x’jaqsam mal-emissjoni tal-ħoss fl-ambjent
 • opri tal-baħar għar-rikreazzjoni, inklużi l-komponenti tagħhom

Kif issib il-CABs approvati?

 • il-korpi rikonoxxuti skont l-MRA eżistenti se jkomplu jkunu hekk skont is-CETA
 • sabiex korp ġdid ta’ stima ta’ konformità jkun rikonoxxut, il-parti li tinnomina għandha tipprovdi lin-naħa l-oħra l-informazzjoni elenkata fl-Anness 3 tal-protokoll

Il-bażi tad-Data NANDO fiha Organizzazzjonijiet Notifikati u Maħtura u informazzjoni rilevanti oħra dwar il-Valutazzjoni tal-konformità.

CABs approvati

Prodotti tal-ikel

Is-CETA jkompli jissimplifika l-proċessi ta’ approvazzjoni, inaqqas l-ispejjeż u jtejjeb il-prevedibbiltà tal-kummerċ fil-prodotti tal-annimali u tal-pjanti

 • il-prodotti kollha importati fl-UE jeħtieġ li jikkonformaw mal-istandards sanitarji u fitosanitarji applikabbli, u viċi versa
 • sib informazzjoni u rekwiżiti għall-esportazzjoni ta’ prodotti tal-ikel lejn il-Kanada
 • rekwiżiti għall-importazzjoni ta’ prodotti tal-ikel fl-UE

L-Aġenzija Kanadiża għall-Ispezzjoni tal-Ikel (CFIA) tistabbilixxi l-politiki u r-regolamenti għall-importazzjonijiet tal-ikel, tal-inputs agrikoli u tal-prodotti agrikoli.

L-Aġenzija tas-Servizzi tal-Fruntiera tal-Kanada (CBSA) hija responsabbli għall-ispezzjoni inizjali tal-importazzjoni tal-ikel, tal-inputs agrikoli u tal-prodotti agrikoli.

Eżempji ta’ rekwiżiti ta’ tikkettar għall-prodotti tal-ikel fil-Kanada

 • rekwiżiti lingwistiċi
 • kodiċi alfa-3
 • kwantità netta
 • ingredjenti u allerġeni
 • tabella tal-fatti dwar in-nutrizzjoni
 • identità tan-negozjant 
 • “L-aħjar Qabel”, “Ippakkjat fi” u d-dati ta’ skadenza
 • struzzjonijiet dwar il-ħżin
 • il-pajjiż tal-oriġini
 • standard ta’ identità

Sib aktar rekwiżiti ta’ tikkettar fuq l-Għodda tat-Tikkettar tal-Industrija tal-Aġenzija Kanadiża għall-Ispezzjoni tal-Ikel.

Din hija lista ta’ regolamenti li tista’ ssib utli meta tesporta l-prodotti tal-ikel tiegħek lejn il-Kanada

Annimali u prodotti tal-annimali

Is-CETA jikkonferma l-kollaborazzjoni eżistenti bejn l-UE u l-Kanada fil-qasam veterinarju abbażi ta’ livell għoli ta’ fiduċja reċiproka, u jinkludi simplifikazzjoni ulterjuri tal-proċess ta’ approvazzjoni għall-esportaturi.

 • Il-Kanada reġgħet fetħet is-suq taċ-ċanga tagħha għal dsatax-il Stat Membru tal-UE
 • f’każ ta’ tifqigħa ta’ marda (l-hekk imsejħa reġjonalizzazzjoni), il-partijiet qablu li jimminimizzaw ir-restrizzjonijiet kummerċjali u l-kummerċ minn żoni mhux affettwati jista’ jkompli mingħajr interruzzjoni jew proċessi twal ta’ approvazzjoni mill-ġdid

Rekwiżiti għall-esportazzjonijiet ta’ annimali u prodotti tal-annimali lejn il-Kanada

Pjanti, frott u ħxejjex

Is-CETA jistabbilixxi proċeduri ġodda biex jissimplifika u jħaffef il-proċess ta’ approvazzjoni għall-pjanti, il-frott u l-ħxejjex mill-Kanada.

Is-CETA jippermetti lill-Kanada tissostitwixxi l-approċċ attwali pajjiż b’pajjiż u prodott bi prodott b’valutazzjonijiet u proċeduri ta’ approvazzjoni fl-UE kollha għall-frott u l-ħxejjex.

L-għan huwa li jinħoloq ambjent regolatorju aktar prevedibbli għall-esportaturi.

Għall-kategoriji kollha ta’ prodotti, il-partijiet qablu li jwaqqfu proċeduri rapidi għal oġġetti identifikati bħala prijoritajiet.

Informazzjoni u rekwiżiti dwar l-Esportazzjonijiet ta’ Pjanti u Prodotti tal-Pjanti lejn il-Kanada

Farmaċewtiċi

Is-CETA jibni fuq ir-rikonoxximent reċiproku ta’ prattiki tajba ta’ manifattura u spezzjonijiet ta’ fabbriki farmaċewtiċi diġà fis-seħħ bejn l-UE u l-Kanada, u jnaqqas l-ispezzjonijiet duplikati.

Dan ifisser li bħala manifattur farmaċewtiku se tkun qed tiffaċċja piżijiet u spejjeż amministrattivi ferm iżgħar u r-regolaturi tal-UE u tal-Kanada jistgħu jagħmlu użu aħjar mir-riżorsi tagħhom billi jnaqqsu l-ispezzjonijiet doppji, u minflok jiffukaw fuq swieq fejn hemm riskji ogħla. B’mod konkret

 • l-ispezzjonijiet imwettqa fit-territorju tal-UE minn kwalunkwe awtorità ta’ Stat Membru tal-UE huma aċċettati mill-Kanada u viċi versa
 • l-ispezzjonijiet imwettqa f’pajjiżi terzi jistgħu jiġu rikonoxxuti wkoll

 

Fl-ekonomija globali tal-lum, 40 % tal-mediċini lesti kkummerċjalizzati fl-UE jiġu minn barra l-pajjiż, u l-istess jagħmlu 80 % tal-ingredjenti farmaċewtiċi attivi użati biex il-mediċini jsiru disponibbli fl-UE.

Aktar informazzjoni: Protokoll dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-programm ta’ konformità u infurzar fir-rigward ta’ prattiki tajba ta’ manifattura għal prodotti farmaċewtiċi.           

 

Sib ir-regoli u r-rekwiżiti speċifiċi għall-prodott tiegħek fl-Assistent Kummerċjali Tiegħi.

Ostakoli Tekniċi għall-Kummerċ

Għalkemm ir-regoli tekniċi huma importanti, xi drabi jistgħu jaġixxu bħala ostaklu għall-kummerċ internazzjonali u għalhekk jistgħu jkunu ta’ piż konsiderevoli għalik bħala esportatur.

 • jekk taħseb li qed tiffaċċja ostaklu għall-kummerċ li jdewwem in-negozju tiegħek jew li jżommok milli tesporta, tista’ tgħidilna
 • irrapporta x’qed iwaqqaf l-esportazzjonijiet tiegħek lejn il-Kanada bl-użu tal-formola online u l-UE se tanalizza s-sitwazzjoni tiegħek u tieħu azzjoni xierqa.

Ikkuntattjana

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija

Il-Ftehim jiżgura proċeduri doganali aktar trasparenti u simplifikati biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ u jitnaqqsu l-ispejjeż għan-negozji.

Dokumentazzjoni

Il-gwidi pass pass jiddeskrivu t-tipi differenti ta’ dokumenti li għandek tħejji għall-iżdoganar tal-prodotti tiegħek.

Skont il-prodott tiegħek, l-awtoritajiet doganali jistgħu jeħtieġu l-elementi kollha ta’ hawn taħt jew uħud minnhom

 • fattura kummerċjali (sib ir-rekwiżiti speċifiċi rigward il-forma u l-kontenut tagħha fl-Assistent Kummerċjali Tiegħi)
 • lista ta’ imballaġġ
 • liċenzji tal-importazzjoni għal ċerti oġġetti
 • iċ-ċertifikati li juru li l-prodott tiegħek jikkonforma mar-regolamenti obbligatorji dwar il-prodotti, bħar-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza, it-tikkettar u l-imballaġġ
 • prova tal-oriġini — dikjarazzjoni tal-oriġini

Għal aktar ċertezza, jista’ jkun li tixtieq tapplika għal Informazzjoni Vinkolanti dwar it-Tariffi, u/jew Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini minn qabel.

 

Għal informazzjoni dettaljata dwar id-dokumenti li għandek bżonn tippreżenta għall-iżdoganar tal-prodott tiegħek, mur għand L-Assistent Kummerċjali Tiegħi.

Proċeduri għall-prova u l-verifika tal-oriġini

Għal deskrizzjoni ta’ kif tipprova l-oriġini tal-prodotti tiegħek biex titlob tariffa preferenzjali u tar-regoli relatati mal-verifika tal-oriġini mill-awtoritajiet doganali, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima dwar ir-regoli tal-oriġini hawn fuq.

Għal informazzjoni dwar il-proċedura doganali għall-importazzjoni u l-esportazzjoni b’mod ġenerali żur id-DĠ Tassazzjoni u Unjoni Doganali.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Is-CETA joffri protezzjoni aħjar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-kumpaniji Ewropej li jesportaw prodotti innovattivi, artistiċi, distinti u ta’ kwalità għolja lejn il-Kanada u joffri protezzjoni għal prodotti farmaċewtiċi u indikazzjonijiet ġeografiċi.

Il-Kanada saħħet il-miżuri tal-fruntieri tagħha kontra trademarks iffalsifikati, oġġetti bid-dritt tal-awtur piratati u prodotti b’indikazzjoni ġeografika ffalsifikata, billi introduċiet il-possibbiltà li d-dwana żżomm oġġetti foloz suspettati.

Proprjetà intellettwali

Il-Ftehim kummerċjali jipprevedi wkoll regoli moderni għall-protezzjoni u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Drittijiet tal-awtur fl-era diġitali

Bis-CETA, il-Kanada qablet li tallinja r-reġim tagħha ta’ protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur mat- “trattati fuq l-internet” tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO) li ġejjin

 • it-Trattat tal-WIPO dwar id-drittijiet tal-awtur
 • it-Trattat tal-WIPO dwar il-Prestazzjonijiet u l-Fonogrammi

It-Trattati tal-internet jistabbilixxu normi li jipprevjenu l-aċċess mhux awtorizzat għal u l-użu ta’ xogħlijiet kreattivi online jew f’forma diġitali li huma importanti għall-industriji kreattivi tagħna.

Il-Ftehim fih dispożizzjonijiet importanti dwar il-limitazzjonijiet għar-responsabbiltà tal-fornituri tas-servizz tal-internet għal kontenut illegali, meta jikkonformaw ma’ għadd ta’ kundizzjonijiet, bħal sistema ta’ notifika effettiva ta’ tali kontenut.

Il-Kanada qablet ukoll li tiżgura li d-detenturi tad-drittijiet ikunu jistgħu jużaw it-teknoloġija b’mod effettiv biex jipproteġu d-drittijiet tagħhom u biex jilliċenzjaw ix-xogħlijiet tagħhom online

 • pereżempju, jiġu pprovduti protezzjoni u rimedji effettivi kontra ċ-ċirkomvenzjoni ta’ miżuri teknoloġiċi (bħall-kriptaġġ) użati mid-detenturi tad-drittijiet biex jipproteġu d-drittijiet tagħhom
 • barra minn hekk, huwa pprojbit li tinbidel jew titħassar apposta “informazzjoni dwar il-ġestjoni tad-drittijiet” elettronika — jiġifieri, informazzjoni li takkumpanja kwalunkwe materjal protett, u l-identifikazzjoni tax-xogħol, l-awturi, l-artist jew is-sid tiegħu, u t-termini u l-kundizzjonijiet għall-użu tiegħu
Drittijiet ta’ xandir

Il-Kanada qablet ukoll li tipproteġi aħjar id-drittijiet tal-artisti Ewropej billi tagħti lill-artisti d-dritt esklużiv li jawtorizzaw jew jipprojbixxu x-xandir b’mezzi mingħajr fili u l-komunikazzjoni lill-pubbliku tal-prestazzjonijiet tagħhom.

Dawn id-drittijiet se jiżguraw li l-artisti, kemm Ewropej kif ukoll Kanadiżi, jiġu ppremjati għall-kreattività tagħhom u jkollhom l-inċentivi biex ikomplu joħolqu xogħlijiet artistiċi ġodda

 • L-artisti Ewropej jistgħu jiksbu royalties minn, pereżempju, kafetteriji u stabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut li jilagħbu l-mużika biex jattiraw lill-konsumaturi
 • Il-Kanada se tiżgura li titħallas remunerazzjoni ġusta u unika għax-xandir b’mezzi mingħajr fili jew għal kwalunkwe komunikazzjoni lill-pubbliku, u din ir-remunerazzjoni tinqasam bejn l-artisti u l-produtturi ta’ fonogrammi rilevanti.
Protezzjoni ta’ varjetajiet ta’ pjanti

Il-Kanada qablet ukoll li ssaħħaħ il-protezzjoni ta’ varjetajiet ta’ pjanti abbażi tal-Att tal-1991 tal-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni ta’ Varjetajiet Ġodda ta’ Pjanti (UPOV).

Dan ifisser li varjetajiet ta’ pjanti innovattivi li jistgħu jwasslu, pereżempju, għal rendimenti aħjar, se jiġu protetti u għalhekk x’aktarx li jiġu introdotti aktar malajr fis-suq Kanadiż għall-benefiċċju tal-bdiewa u l-konsumaturi.

L-UE hija fornitur ewlieni ta’ varjetajiet ta’ pjanti ġodda. Din l-attività importanti ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni hija protetta minn tip sui generis ta’ proprjetà intellettwali msejjaħ id-dritt ta’ varjetajiet ta’ pjanti fil-Komunità. Dan mhuwiex relatat mal-użu ta’ organiżmi ġenetikament modifikati.

Azzjoni kontra prodotti ffalsifikati

Il-Kanada qablet ukoll li ssaħħaħ il-miżuri tal-fruntieri tagħha kontra trademarks iffalsifikati, oġġetti bid-dritt tal-awtur piratati u prodotti b’indikazzjoni ġeografika ffalsifikata, jiġifieri billi tintroduċi l-possibbiltà li d-dwana żżomm oġġetti foloz ex officio

 • L-awtoritajiet kompetenti tal-Kanada jistgħu jaġixxu fuq inizjattiva tagħhom stess biex iżommu temporanjament oġġetti suspettati li jiksru dritt ta’ proprjetà intellettwali
 • il-marki kummerċjali ma għandhomx għalfejn ikunu rreġistrati individwalment mad-dwana Kanadiża biex jibbenefikaw mill-protezzjoni

Il-Kanada se tadotta jew iżżomm proċeduri skont liema detentur ta’ drittijiet jista’ jitlob lill-awtoritajiet kompetenti tiegħu biex jissospendu r-rilaxx, jew iżommu, oġġetti suspettati li jiksru dritt ta’ proprjetà intellettwali.

Il-Kanada introduċiet ukoll il-possibbiltà li l-awtoritajiet ġudizzjarji jieħdu l-miżuri provviżorji meħtieġa u joħorġu ordnijiet ta’ waqfien u ta’ tkomplija direttament kontra intermedjarji li jintroduċu oġġetti ffalsifikati fis-suq.

Farmaċewtiċi

Is-CETA jtejjeb id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għal farmaċewtiċi innovattivi bi tliet modi

 • l-innovaturi li jkollhom privattiva farmaċewtika jiksbu d-dritt li jappellaw deċiżjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq fil-Kanada bl-istess mod li produtturi oħra diġà jistgħu
 • Il-Kanada timpenja ruħha għar-reġim attwali tagħha ta’ protezzjoni tad-data (6 + 2 snin), u b’hekk tipprovdi ċertezza legali f’qasam fejn l-investimenti fit-tul huma essenzjali
 • Il-Kanada se tistabbilixxi sistema ta’ restawr tat-terminu tal-privattivi fuq il-linji tas-sistema tal-UE biex tikkumpensa għal dewmien mhux ġustifikat fil-proċess ta’ approvazzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni, inkluż perjodu massimu ta’ protezzjoni supplimentari (2 snin) — il-partijiet qablu dwar il-possibbiltà ta’ eċċezzjonijiet għall-fini ta’ esportazzjoni lejn pajjiżi terzi

Sib aktar informazzjoni dwar il-protezzjoni tal-PI fl-UE.

 

L-Helpdesk Ewropew tad-DPI joffri servizz ta’ helpline għal appoġġ dirett fuq il-proprjetà intellettwali. Għal pariri u appoġġ dwar kwistjonijiet tal-IPR lil hinn mis-suq tal-UE.

Indikazzjonijiet ġeografiċi

L-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-inbejjed u l-ispirti protetti fil-Kanada u fl-UE huma elenkati rispettivament fl-Anness III (a) u l-Anness IV (a) tal-ftehim tal-2004 dwar il-kummerċ fl-inbejjed u x-xorb spirituż.

Minbarra l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi (IĠ) protetti skont il-ftehim tal-Inbejjed u l-Ispirti tal-UE u tal-Kanada integrat fis-CETA, il-Kanada qablet li tipproteġi 143 indikazzjoni ġeografika — prodotti distintivi tal-ikel u tax-xorb minn bliet jew reġjuni speċifiċi fl-UE.

Il-Kanada se tipproteġi dawn il-prodotti tradizzjonali Ewropej minn imitazzjonijiet bl-istess mod bħalma tagħmel l-UE. Se jkun illegali li l-konsumaturi jiġu żgwidati dwar l-oriġini vera ta’ prodott, pereżempju billi jintużaw bnadar li jevokaw b’mod falz IĠ tal-UE protetta jew il-pajjiż minn fejn ikun ġej dak il-prodott IĠ. Id-detenturi tad-drittijiet tal-UE se jkunu jistgħu jużaw proċess amministrattiv biex jiddefendu d-drittijiet tal-IĠ fil-Kanada, aktar milli jiddependu biss fuq proċedimenti itwal u aktar kumplessi fis-sistema tal-qrati domestiċi.

Lista ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi protetti fil-Kanada

Il-lista tista’ tiġi estiża għal prodotti oħra fil-futur jekk l-UE u l-Kanada jaqblu.

Aktar informazzjoni dwar il-protezzjoni tal-IĠ fil-Kanada bis-saħħa tas-CETA tinsab f’din il-gwida prattika.

Fir-rigward tal-IĠ elenkati skont il-ftehim tal-2004 dwar il-kummerċ fl-inbejjed u x-xorb spirituż, sabiex jiġu protetti fil-Kanada, id-detenturi tad-drittijiet ta’ dawn l-IĠ, jeħtieġ li jirreġistraw l-IĠ tagħhom mal-Uffiċċju Kanadiż tal-Proprjetà Intellettwali.

Il-proċedura għar-reġistrazzjoni hija spjegata hawnhekk.

Kummerċ Elettroniku

Il-Kapitolu dwar il-kummerċ elettroniku jsemmi fid-dispożizzjonijiet ġenerali li l-Partijiet jirrikonoxxu l-importanza li jiġi ffaċilitat l-użu tal-kummerċ elettroniku mill-SMEs.

Tat-tagħbija

Is-CETA jiżgura ċ-ċertezza legali għall-fornituri tas-servizzi tal-UE u tal-Kanada billi jorbot livell għoli ta’ liberalizzazzjoni fil-Kanada u fl-UE.

L-UE tikseb aċċess akbar għas-suq Kanadiż b’mod partikolari għas-servizzi marittimi.

Liberalizzazzjoni progressiva u trasparenza

Il-Kanada ma tistax tintroduċi kwoti ġodda jew miżuri diskriminatorji ġodda kontra l-fornituri tas-servizzi tal-UE, ħlief f’sett limitat ta’ setturi sensittivi. Il-Ftehim jiggarantixxi wkoll li l-fornituri tas-servizzi tal-UE jistgħu jibbenefikaw minn

 • livell ogħla ta’ aċċess għas-suq li jmur lil hinn mill-impenji tal-Kanada tad-WTO
 • il-biċċa l-kbira tal-liberalizzazzjoni futura li l-Kanada tista’ twettaq

Il-Kanada neħħiet għadd ta’ limitazzjonijiet fuq il-kundizzjonijiet taċ-ċittadinanza u tar-residenza għal firxa ta’ professjonisti biex jipprattikaw fil-Kanada, inkluż

 • ġuristi
 • kontabilisti
 • periti
 • inġiniera

Fis-servizzi tat-telekomunikazzjoni u dawk tal-posta u tal-kurjer, għall-ewwel darba l-Kanada ggarantiet liberalizzazzjoni futura.

Servizzi marittimi

Ftuħ ġdid tas-suq tat-trasport marittimu Kanadiż se jagħmilha aktar faċli għall-operaturi marittimi tal-UE u l-bastimenti akbar tagħhom biex joperaw fil-Kanada għall-feedering fuq ir-rotta importanti bejn Montreal u Halifax.

Iż-żewġ portijiet huma sinifikanti fuq il-kosta tal-Lvant tal-Kanada. Montreal huwa port kbir li jimmaniġġja 1.4 miljun kontejner standard (total ta’ kontejners għall-importazzjoni u l-esportazzjoni fl-2015) filwaqt li Halifax timmaniġġja 0.4 miljun unità ekwivalenti għal għoxrin pied (TEUs) (2015).

L-UE hija bil-bosta l-mexxejja dinjija fis-servizzi tat-tħammil. Bis-CETA, il-Kanada qed tiftaħ ukoll is-suq tagħha f’attivitajiet ta’ tħammil għall-operaturi tal-UE, suq li huwa stmat li jiswa bejn CAD 150 miljun — 400 miljun fis-sena (madwar EUR 104 miljun — 278 miljun fis-sena).

Dixxiplini regolatorji

Minbarra l-impenji ambizzjużi meħuda dwar l-aċċess għas-suq, is-CETA jinkludi wkoll dixxiplini regolatorji innovattivi u b’saħħithom li jikkumplimentaw u jtejbu l-impenji dwar l-aċċess għas-suq li ttieħdu miż-żewġ partijiet.

Dawn id-dixxiplini regolatorji jinkludu wieħed mill-aktar settijiet estensivi u komprensivi ta’ dixxiplini vinkolanti b’mod reċiproku dwar ir-regolamentazzjoni domestika, li jittrattaw ir-reġimi ta’ liċenzjar jew awtorizzazzjoni għal kważi s-servizzi u l-attivitajiet ta’ investiment kollha. It-test jiżgura reġimi ġusti u trasparenti għall-applikanti kollha u kemm jista’ jkun jagħmel il-proċess ta’ awtorizzazzjoni wieħed mingħajr xkiel.

Moviment ta’ professjonisti

Il-pakkett maqbul dwar id-dħul temporanju ta’ professjonisti jinkludi l-benefiċċji li ġejjin

 • Il-kumpaniji tal-UE jistgħu jistazzjonaw il-ħaddiema bi trasferiment intra-ażjendali tagħhom lejn il-Kanada għal massimu ta’ 3 snin — filwaqt li jibnu fuq ftehimiet preċedenti, dan il-benefiċċju japplika b’mod ġenerali għas-setturi kollha
 • durata estiża tas-soġġorn għall-professjonisti — fornituri ta’ servizzi kuntrattwali jew professjonisti indipendenti (definiti fil-ftehim) se jkunu jistgħu jibqgħu fit-territorju tal-parti l-oħra għal perjodu ta’ 12-il xahar (id-doppju ta’ dak li kien possibbli qabel)

Il-fornituri ta’ servizzi kuntrattwali jibbenefikaw minn kundizzjonijiet aħjar ta’ dħul u soġġorn (bħal trattament mhux diskriminatorju fir-rigward tal-fornituri Kanadiżi) f’setturi addizzjonali. Dawn jinkludu

 1. Servizzi ta’ konsulenza u konsulenza relatati ma’
  • estrazzjoni
  • servizzi ta’ telekomunikazzjoni
  • servizzi postali u ta’ kurrier;
  • is-servizzi tal-assigurazzjoni u dawk relatati mal-assigurazzjoni
  • servizzi finanzjarji oħrajn
  • it-trasport
  • il-fabbrikazzjoni
 2. Manutenzjoni u tiswija ta’ tagħmir, bħal
  • bastimenti, tagħmir tat-trasport bil-ferrovija
  • vetturi bil-mutur, muturi, snowmobiles u tagħmir tat-trasport bit-triq
  • inġenji tal-ajru u partijiet tagħhom
  • prodotti tal-metall, makkinarju mhux tal-uffiċċju, u tipi oħra ta’ tagħmir u oġġetti tad-dar
 3. Servizzi relatati ta’ konsulenza xjentifika u teknika
 4. Servizzi ambjentali

Profili ġodda: l-aċċess preferenzjali għas-suq tal-Kanada u t-trattament nondiskriminatorju fil-Kanada se japplikaw ukoll għal kategoriji ġodda ta’ fornituri tal-UE, kif definit fil-ftehim: investituri, viżitaturi tan-negozju għal żmien qasir u teknoloġisti.

Il-Kanada se testendi għall-konjuġi ta’ ħaddiema bi trasferiment intra-ażjendali tal-UE trattament ekwivalenti għal dak mogħti lill-konjuġi ta’ ħaddiema Kanadiżi bi trasferiment intra-ażjendali fl-UE.

Ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki

Sabiex tiġi ffaċilitata l-mobbiltà ta’ professjonisti b’ħiliet għolja bejn l-UE u l-Kanada, is-CETA jistabbilixxi qafas għar-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali u jiddetermina l-kundizzjonijiet ġenerali u l-linji gwida għan-negozjar ta’ ftehimiet speċifiċi għall-professjoni.

Is-CETA jipprovdi qafas dettaljat għan-negozjar u l-konklużjoni ta’ Ftehimiet dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali (MRAs).

Il-Ftehim iħalli f’idejn l-assoċjazzjonijiet tal-professjonijiet regolati taż-żewġ partijiet biex jibdew il-proċess ta’ negozjar ta’ MRA, billi jipprovdu rakkomandazzjonijiet lill-Kumitat CETA rilevanti, u biex jaqblu dwar il-kundizzjonijiet speċifiċi. Ladarba l-assoċjazzjonijiet jaqblu dwar il-prinċipji u jsegwu l-proċeduri stabbiliti fil-qafas, il-MRA jsir legalment vinkolanti, filwaqt li jiżgura li l-professjonisti Ewropej jista’ jkollhom il-kwalifiki tagħhom rikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti fil-Kanada u viċi versa.

Akkwisti Pubbliċi

Bis-CETA, il-kumpaniji tal-UE issa jistgħu jitfgħu offerta għal offerti tal-gvern Kanadiż fit-tliet livelli kollha tal-akkwist pubbliku: federali, provinċjali u muniċipali.

Fil-Kanada, il-Provinċji u t-territorji għandhom ġuriżdizzjoni fuq beni pubbliċi bħal

 • il-kura tas-saħħa
 • l-edukazzjoni
 • ħarsien soċjali
 • trasport intra-provinċjali.

Ġestjoni tal-muniċipalitajiet

 • trasport lokali
 • bordijiet tal-iskejjel
 • utilitajiet pubbliċi, eċċ.

L-entitajiet tal-akkwist koperti mis-CETA jinsabu fl-Annessi 19–1 sa 19–8

Is-CETA jġib ukoll ċertezza legali li l-aġenziji u l-korpi pubbliċi Kanadiżi mhux se jkunu jistgħu jiddiskriminaw kontra kumpaniji Ewropej — jiġifieri jirrestrinġu l-aċċess tal-kumpaniji għal offerta pubblika.

Il-fornituri jistgħu jikkontestaw deċiżjonijiet ta’ akkwist li jemmnu li jmorru kontra l-obbligi tal-Ftehim. Fil-Kanada, it-Tribunal Internazzjonali tal-Kummerċ Kanadiż (“CITT”) iwettaq dan ir-rwol.

Il-Kanada għamlet il-proċess tal-offerti aktar trasparenti billi ppubblikat l-offerti pubbliċi kollha tagħha fuq sit web tal-akkwist uniku msejjaħ CanadaBuys. Jekk jogħġbok innota li trid tirreġistra f’din il-paġna biex tkun tista’ tagħmel offerta fis-suq Kanadiż.

 

Biex issir taf jekk intix intitolat li tipparteċipa f’offerta ta’ akkwist pubbliku partikolari barra mill-UE uża l-Assistent Kummerċjali Tiegħi għall-Akkwist

Ditta ta’

Ladarba s-CETA jidħol fis-seħħ b’mod definittiv, se joffri lill-investituri tal-UE u dawk Kanadiżi akbar prevedibbiltà, trasparenza u protezzjoni għall-investimenti tagħhom fil-Kanada u fl-UE rispettivament.

Id-dispożizzjonijiet tas-CETA dwar il-protezzjoni tal-investiment u s-sistema l-ġdida ta’ qorti tal-investiment (ICS) se jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni għall-investituri, filwaqt li jippreservaw bis-sħiħ id-dritt tal-gvernijiet li jirregolaw u jsegwu objettivi ta’ politika pubblika bħall-protezzjoni tas-saħħa, is-sikurezza jew l-ambjent.

L-ICS tirrappreżenta tbegħid ċar mill-approċċ antik ta’ Soluzzjoni ta’ Tilwim bejn Investituri u Stati (ISDS) u turi d-determinazzjoni komuni tal-UE u tal-Kanada biex jistabbilixxu sistema aktar ġusta, aktar trasparenti u istituzzjonalizzata għas-soluzzjoni ta’ tilwim dwar investiment.

Id-dispożizzjonijiet dwar l-investiment fis-CETA se jissostitwixxu wkoll it-tmien ftehimiet bilaterali ta’ investiment eżistenti bejn ċerti Stati Membri tal-UE u l-Kanada.

Il-limitu għar-rieżami tal-akkwiżizzjonijiet ta’ kumpaniji Kanadiżi skont l-Investment Canada Act żdied b’mod sostanzjali mis-CAD 354 miljun attwali għal CAD 1.5 biljun. Dan japplika għall-investituri kollha tal-UE għajr dawk li huma intrapriżi tal-istat.

Jekk qed tippjana li tinvesti fil-Kanada tista’ ssir taf aktar hawnhekk.

NB: Il-protezzjoni tal-investiment u s-sistema tal-qorti tal-investiment, kif ukoll l-aċċess għas-suq tal-investiment tal-portafoll, mhux se jiġu applikati b’mod proviżorju f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/38 tat-28 ta’ Ottubru 2016 dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn il-Kanada, minn naħa waħda, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra (ĠU L 11, 14.1.2017, p. 1080 — “1081(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Links u kuntatti

TAL-UNJONI EWROPEA

Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Kanada

L-indirizz:

150 triq Metcalfe, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6132386464

Email: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

L-AWSTRIJA

Il-Kamra Ekonomika Federali Awstrijaka (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

FIL-KANADA

Vantaġġ għal Austria Toronto

Konsulat Ġenerali tal-Awstrija — Taqsima Kummerċjali tal-Euro Vantaġġ tal-Awstrija

L-indirizz:

30 ST Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1

Tel.: + 1 4169673348

Email: toronto@advantageaustria.org 

Tel.: + 1 5148493708

Email: montreal@advantageaustria.org 

 

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Tel. + 1 6137891444, 

Email: ottawa-ob@bmeia.gv.at

IL-BELĠJU

L-Aġenzija tal-Kummerċ u l-Investiment Barrani ta’ Wallonia
EUR Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Investiment ta’ Bruxelles &Esportazzjoni

Il-kummerċ tal-Fjandri

FIL-KANADA

Il-Fjandri/il-Vallonja/Brussell

Rappreżentant kummerċjali għal Ontario, Manitoba

L-indirizz:

2 Bloor Street West — Suite 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel. + 1 416515–7777

Email: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanders
Trade rep. għal Québec, Newfoundland u Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

L-indirizz:

999 Boulevard de Maisonneuve West — Suite 1600, Montreal (Québec) H3A 3L4

Tel.: + 1 514289–9955

Email: montreal@fitagency.com

 

Wallonia
Trade rep for Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

L-indirizz:

1250 René-Lévesque West — Suite 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8

Tel.: + 1 514939–4049

 

Brussell
Rapport kummerċjali għal Québec, Newfoundland u Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

L-indirizz: 1010 Sherbrooke West — Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: + 1 514286–1581

Email: info@bruxelles-canada.com

 

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

360 triq Albert, it-8 sular, Suit 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Tel.: + 1 6132367267

Email: ottawa@diplobel.fed.be

IL-BULGARIJA

L-Aġenzija Bulgara għall-Promozzjoni tal-Intrapriżi ż-Żgħar u ta’ Daqs Medju
Aħmar лгарската агенθин за насθаване малкитн среднитза редθтин

FIL-KANADA

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

325 triq Stewart, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Tel.: + 1 613893215

Email: Embassy.Ottawa@mfa.bg

IL-KROAZJA

Il-portal tal-esportazzjoni
ta’ Izvozni

FIL-KANADA

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

229 Chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6

Tel.: + 1 6135627820

Email: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Konsulat Ġenerali

L-indirizz:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Tel.: + 1 9052779051

Email: genmiss@mvep.hr
email: croconsulate.miss@mvep.hr

ĊIPRU

Servizz tan-Negozju
πηρεσία Εμπορίου

FIL-KANADA

Kummissjoni Għolja

L-indirizz:

150 triq Metcalfe, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6135630727

Email: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Konsulat Onorarju

L-indirizz:

435 Donald Street, Coquitlam, British Columbia, V3K 3Z9

Tel.: + 1 6049362268

Email: tberggre@sfu.ca

 

Sezzjoni tal-Kummerċ

L-indirizz:

13 East 40th Street, New York, NY 10016

Tel.: + 1 2122139100

Email: ctncy@cyprustradeny.org

IL-ĠERMANJA

L-Aġenzija Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Kummerċ tal-Ministeru tal-Industrija u l-Kummerċ tar-Repubblika Ċeka, iċ-Ċekja
— Česká agentura na podporu obchodu

FIL-KANADA

CzechTrade Canada

L-indirizz:

6707 minkeb il-minkeb SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Tel.: + 1 4032694924

Email: calgary@czechtrade.cz
email: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

251 triq Cooper, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Tel. + 1 6135623875

Web: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

Email: ottawa@embassy.mzv.cz

Email: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Konsulat Ġenerali tar-Repubblika Ċeka

L-indirizz:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Web: www.mzv.cz/toronto

Email: toronto@embassy.mzv.cz

Email: commerce_toronto@mzv.cz

ID-DANIMARKA

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tad-Danimarka Udenrigsministeriet Eksportrådet

FIL-KANADA

Il-Kunsill tal-Kummerċ tad-Danimarka

L-indirizz:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel.: + 1 416962–5661

Email: yyzhkt@um.dk

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

47 triq ta’ Clarence, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Tel.: + 1 6135621811

Email: ottamb@um.dk 

L-ESTONJA

Enterprise Estonia (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

FIL-KANADA

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

260 triq Dalhousie, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Tel.: + 1 6137894222

Email: embassy.ottawa@mfa.ee

IL-FINLANDJA

Finpro

FIL-KANADA

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

55 triq Metcalfe, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Tel.: + 1 6132882233

Email: embassy@finland.ca

Email: sanomat.ott@formin.fi

FRANZA

Negozju fi Franza

FIL-KANADA

Rappreżentant Kummerċjali fil-Kanada: Negozju fi Franza

Toronto

L-indirizz:

154 University Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Tel.: + 1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France,

L-indirizz:

1501 McGill College, Bureau 1120, Montreal, QC H3A 3M8

Tel.: + 1 5146704000

 

Vancouver:

L-indirizz:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, British Columbia V6E 3V6

Tel.: + 1 6046390923

Email: canada@businessfrance.fr

 

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1M 2C9

Tel.: + 1 6137891795

Email: politique@ambafrance-ca.org

IL-ĠERMANJA

Uffiċċju tal-Kummerċ u l-Investiment Ġermaniż (GTAI)

FIL-KANADA

Il-Kamra tal-Kummerċ Kanadiża Ġermaniża

L-indirizz:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel.: + 1 416598–3355

Email: info@germanchamber.ca

 

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, il-Kanada

Tel.: + 1 613 232 1101

Email: info@ottawa.diplo.de

IL-GREĊJA

Intrapriża Greċja Ninvestu u Kummerċ f’Kumpanniji Kif Ta’ Kif
Taħt Kif Tista’ Taħt Kien Taħt Kien Taħt Kien Taħt IL-KOMUNITAJIET IL-KOMUNITAJIET

FIL-KANADA

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

80 Maclaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Tel.: + 1 6132386271

Email: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Konsulat Ġenerali

L-indirizz:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1

Tel.: + 1 4165150133

Email: ecocom-toronto@mfa.gr

L-UNGERIJA

Dar Nazzjonali tal-Kummerċ Ungeriża

Aġenzija Ungeriża għall-Promozzjoni tal-Investiment
http://www.hipa.hu/

FIL-KANADA

Konsulat Ġenerali f’Toronto

L-indirizz:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower Tower, Toronto

Tel.: + 1 6473492550

Email: mission.tor@mfa.gov.hu

 

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Tel.: + 1 6132307560

Email: mission.ott@mfa.gov.hu

L-IRLANDA

Intrapriża Irlanda

FIL-KANADA

Rappreżentant Kummerċjali fil-Kanada: Intrapriża Irlanda

L-indirizz:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel.: + 1 4169345033

Email: client.service@enterprise-ireland.com

Email: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

Il-bini Varette, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Tel.: + 1 6132336281

Email: embassyofireland@rogers.com

L-ITALJA

L-Aġenzija Taljana għall-Kummerċ
ICE — Agenzia per la promozione all’ estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

FIL-KANADA

L-Aġenzija Taljana għall-Promozzjoni tal-Kummerċ tal-Konsolat Ġenerali tal-Italja

L-indirizz:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4W 3L4

Email: toronto@ice.it

Tel.: + 1 4165981566

 

L-indirizz:

1000 rue Sherbrooke ouest, Bureau 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4

Tel.: + 1 5142840265

Email: montreal@ice.it

 

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

275 Sher St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9

Tel.: + 1 6132322401

Email: ambasciata.ottawa@esteri.it 

IL-LATVJA

L-Aġenzija tal-Investiment u l-Iżvilupp tal-Latvja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra


liaa@liaa.gov.lv

FIL-KANADA

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

350 xrara St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8

Tel.: + 1 6132386014

Email: embassy.canada@mfa.gov.lv

IL-LITWANJA

Intrapriża Litwanja

FIL-KANADA

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel. + 1 61356754 58

Email: amb.ca@urm.lt

IL-LUSSEMBURGU

Il-Lussemburgu għan-Negozju

FIL-KANADA

Konsulat Onorarju f’Ottawa

L-indirizz:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Tel.: + 1 6137554091

Email: luxconsulottawa@gmail.com

 

L-ambaxxata f’Washington DC

L-indirizz:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC. 20008

Tel. + 1 2022654171

Email: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Malta Enterprise

FIL-KANADA

Fil-konsulat Ġenerali tal-Kanada f’Toronto

L-indirizz:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Tel.: + 1 4162070922

Email: maltaconsulate.toronto@gov.mt

IN-NETHERLANDS

L-Aġenzija tal-Intrapriżi tal-Pajjiżi l-Baxxi
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein — portal online għal negozji ġodda barranin u Netherlandiżi

FIL-KANADA

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

350 triq Albert, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Tel.: + 1 613 237 503

Email: ott@minbuza.nl

 

Konsulat Ġenerali f’Toronto

L-indirizz:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3

Tel.: + 1 416 595 2402

Web: www.hollandtradeandinvest.com
email: tor-ea@minbuza.nl

IL-POLONJA

L-AġenzijaPollakka tal-Investiment u l-Kummerċ (eks Aġenzija Pollakka għall-Informazzjoni u l-Investiment Barrani)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-mail: invest@paih.gov.pl

Segretarjat tal-President:

Tel.: + 48 223349871

Dipartiment tal-Investiment Barrani:

Tel.: + 48 223349875

Dipartiment tal-Iżvilupp Ekonomiku:

Tel.: + 48 223349820

Dipartiment tal-Promozzjoni Ekonomika:

Tel.: + 48 223349926

Dipartiment tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni:

Tel.: + 48 223349994

 

FIL-KANADA

L-Aġenzija Pollakka għall-Investiment u għall-Kummerċ f’Toronto

L-indirizz:

438 University Avenue, Suite 1810, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Email: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

L-ambaxxata tar-Repubblika tal-Polonja f’Ottawa

L-indirizz:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3

Tel. + 1 6137890468

Email: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Konsulat Ġenerali tar-Repubblika tal-Polonja f’Toronto

L-indirizz:

2603 lag Shore Blvd. Il-Punent, Toronto, Ontario, M8V 1G5

Tel.: + 1 4162525471

Tel.: + 1 4164645405

Email: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Konsulat Ġenerali tar-Repubblika tal-Polonja f’Vancouver

L-indirizz:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, British Columbia, V6E 2K3

Tel. + 1 6046883458

Email: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Konsulat tar-Repubblika tal-Polonja f’Montreal

L-indirizz:

3501 Avenue du Musée, Montreal, Québec, QC H3G 2C8

Tel. + 1 6137890468 

Email: michal.falenczyk@msz.gov.pl

IL-PORTUGALL

AICEP Portugal Global — Aġenzija għall-Kummerċ u għall-Investiment

FIL-KANADA

L-Aġenzijagħall-Kummerċ u għall-Investiment: AICEP Toronto

L-indirizz:

438 University Avenue, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Tel.: + 1 4169214925

Email: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

645 Gżira Park Dr, Ottawa, Ontario, K1Y 0B8

Tel.: + 1 6137290883

Email: ottawa@mne.pt

IR-RUMANIJA

Ministeru għall-Ambjent tan-Negozju, il-Kummerċ u l-Intraprenditorija

InvestRomania

Il-Kamra tal-Kummerċ u tal-Industrija tar-Rumanija

FIL-KANADA

Il-Bureau għall-Promozzjoni Kummerċjali u Ekonomika tar-Rumanija

L-indirizz:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: + 1 5145048235

Email: romtrade.mtl@videotron.ca

 

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, K1N 6A3

Tel.: + 1 6137893709

Email: ottawa@mae.ro

IS-SLOVAKKJA

SARIO — L-Aġenzija Slovakka għall-Iżvilupp tal-Investiment u l-Kummerċ
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

FIL-KANADA

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario, K1M 2A2

Tel.: + 1 6137494442

Email: emb.ottawa@mzv.sk

IS-SLOVENJA

Spirit Slovenia — Aġenzija Pubblika għall-Intraprenditorija, l-Internazzjonalizzazzjoni, l-Investimenti Barranin u t-Teknoloġija
SPIRIT Slovenija

FIL-KANADA

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6135655781

Email: sloembassy.ottawa@gov.si

SPANJA

ICEX — Istitut Spanjol għall-Kummerċ Barrani
ICEX España Exportación e Inversiones

FIL-KANADA

Uffiċċju Ekonomiku u Kummerċjali

L-indirizz:

151 triq ta’ wara, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Tel.: + 1 6132360409

Email: ottawa@comercio.mineco.es

 

L-Uffiċċju għall-Promozzjoni tal-Kummerċ ta’ Toronto

L-indirizz:

170 università Ave #602, Toronto, Ontario, M5H 3B3

Tel.: + 1 4169670488

Messaġġi elettroniċi:toronto@comercio.mineco.es

 

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4

Tel.: + 1 6137472252

Email: emb.ottawa@mae.es 

L-IŻVEZJA

Business Sweden — Il-Kunsill Żvediż għall-Kummerċ u għall-Investiment

FIL-KANADA

Rappreżentant Kummerċjali fil-Kanada: Negozju fl-Iżvezja

L-indirizz:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2

Tel.: + 1 4169228152

Email: toronto@business-sweden.se

 

L-ambaxxata f’Ottawa

L-indirizz:

377 triq Dalhousie, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Tel.: + 1 6132448200

Email: sweden.ottawa@gov.se

Kmamar tal-kummerċ u assoċjazzjonijiet tan-negozju

TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kamra tal-Kummerċ tal-Unjoni Ewropea fil-Kanada (EUCCAN)

L-indirizz:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel.:  + 1 4165987087

Email: info@euccan.com 

 

Il-Kamra tal-Kummerċ tal-Unjoni Ewropea fil-Kanada tal-Punent

Email: info@eu-canada.com

Lista ta’ kmamar tal-kummerċ u assoċjazzjonijiet tan-negozju lokali u bilaterali tal-UE fil-Kanada tinsab fuq is-sit web tal-Kamra tal-Kummerċ tal-Unjoni Ewropea fil-Kanada (http://www.euccan.com). Dawn l-istrutturi u l-organizzazzjonijiet ferm diversi jaqgħu taħt il-kappa tal-EUCCAN.

Għodod ta’ informazzjoni

Dawn is-seba’ skedi informattivi jispjegaw x’inhu u x’inhu l-benefiċċji tas-CETA

Skopri kif tieħu sehem fil-proċessi tal-akkwist pubbliku fil-Kanada

Tgħallem aktar dwar l-opportunitajiet ta’ negozju offruti mill-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn l-UE u l-Kanada

Aktar links

Fuljett għan-negozji — jiddeskrivi l-benefiċċji, kapitolu b’kapitolu, u jagħti suġġerimenti prattiċi għan-negozji

L-infografika turi l-benefiċċji tas-CETA għal kull stat membru tal-UE

Gwida pass pass għall-esportaturi lejn il-Kanada

Stejjer u testimonjanzi tal-kumpaniji

Rakkomandazzjoni tal-SMEs

F’Settembru 2018, il-Kumitat Konġunt CETA qabel dwar rakkomandazzjoni speċifika tal-SMEs li kull Parti tipprovdi informazzjoni online lill-SMEs tal-Parti l-oħra dwar is-CETA u li l-UE u l-Kanada jaħdmu flimkien sabiex il-ftehim kummerċjali jkun ta’ benefiċċju għall-SMEs.

Sit web Kanadiż biex jappoġġa lill-SMEs tal-UE li jesportaw lejn il-Kanada

Sit web tal-UE għall-SMEs mill-Kanada

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr