СИП — Източноафриканска общност

СИП между ЕС и ИАО ще улесни хората и предприятията от двата региона да инвестират и търгуват помежду си, както и да стимулират развитието в Източна Африка. Научете как споразуменията на ЕС за икономическо партньорство (СИП) с 6 африкански държави скоро биха могли да са от полза за вашата търговия.

Накратко

ИАО е една от най-интегрираните регионални икономически общности на Африканския съюз. Това е митнически съюз, като повечето стоки и услуги се търгуват безмитно между държавите членки и имат обща външна тарифа с трети държави. Като общ пазар хората, стоките, услугите и капиталът могат да се движат свободно. Освен това Източноафриканската общност планира да създаде паричен съюз през 2023 г. и да настоява за по-тясна политическа интеграция.

Преговорите за СИП между ЕС и ИАО приключиха успешно през октомври 2014 г. Споразумението вече е подписано от Кения, Руанда и всички държави — членки на ЕС. Влизането в сила все още предстои да бъде подписано от другите държави — членки на ИАО (Танзания, Уганда, Бурунди, освен Южен Судан), преди ратификацията от всички страни.

След като влезе в сила, СИП между ЕС и ИАО ще осигури незабавен безмитен и освободен от квоти достъп до пазара на ЕС за целия износ от ИАО, съчетан с частично и постепенно отваряне на пазара на ИАО за внос от ЕС.

Споразумението съдържа и подробни разпоредби относно правилата за произход и санитарните и фитосанитарните мерки. С него се забраняват необосновани или дискриминационни ограничения върху вноса и износа, като по този начин се подпомагат усилията на ИАО за премахване на нетарифните бариери в търговията в рамките на ИАО.

Освен това главите относно селското стопанство и рибарството имат за цел да засилят сътрудничеството в областта на устойчивото използване на ресурсите. Страните се ангажират също така с по-нататъшни преговори относно търговията с услуги и свързаните с търговията правила, насочени към устойчивото развитие, политиката в областта на конкуренцията, инвестициите и развитието на частния сектор, правата върху интелектуалната собственост и прозрачността при обществените поръчки.

Държави бенефициери

 • Бурунди — предстои подписване. Е обхванат от схемата „Всичко освен оръжие“ (ВОО).
 • Кения — подписала и ратифицирала СИП. Не са обхванати от ЕБО. Се ползва с безмитен и освободен от квоти достъп до пазара на ЕС.
 • Руанда — подписва СИП. Обхванати от ЕБО.
 • Танзания — предстои подписване. Обхванати от ЕБО.
 • Уганда — предстои подписване. Обхванати от ЕБО.
 • Южен Судан — не участва в преговорите, тъй като се присъединява към Източноафриканската общност през 2016 г. Може да се присъедини към споразумението, когато то влезе в сила. Не е член на СТО. Обхванати от ЕБО.

Асиметрични разпоредби в полза на държавите от ИАО

СИП между ЕС и ИАО предвижда разпоредби за асиметрии в полза на държавите от ИАО, като например изключване на чувствителни продукти от либерализация, дълги периоди на либерализация, гъвкави правила за произход и специални предпазни мерки и мерки за селското стопанство, продоволствената сигурност и защитата на зараждащата се промишленост.

 • Докато пазарите на ЕС са незабавно и напълно отворени, пазарът на ИАО се отваря частично и постепенно за внос от ЕС, като изцяло се отчитат разликите в равнищата на развитие.

Тарифи

 • ЕС ще предостави 100 % безмитен и освободен от квоти достъп за целия внос от държавите от ИАО. Достъпът до пазара на ЕС е постоянен, пълен и безплатен за всички
 • Държавите от ИАО постепенно премахват 82,6 % от митата в продължение на 15—25 години. Чувствителните продукти са напълно изключени от либерализацията, включително различни селскостопански продукти, вина и спиртни напитки, химикали, пластмаси, хартия на основата на дървесина, текстил и облекло, обувки, керамични продукти, изделия от стъкло, изделия от неблагородни метали и превозни средства:
 • Ако вносът на някои стоки от ЕС в страните от ИП внезапно се увеличи, държавите от ИАО могат да прилагат предпазни мерки като квоти за внос и повторно въвеждане на мита.
 • Налагат се ограничения върху потенциалните допълнителни такси върху износа на суровини и непреработени храни. Съответно членовете на ИАО ще могат да налагат нови експортни такси едва след като уведомят ЕС и за ограничен период от време.
 • Използвайте опцията за търсене на „Моят търговски асистент“, за да намерите точната информация за митата и тарифите за вашия конкретен продукт, като вземете предвид неговата държава на произход и местоназначение. Ако имате съмнения, свържете се с Вашите митнически органи.

Правила за произход

За да отговаряте на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA) в моя търговски асистент, за да оцените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да подготвите правилните документи.

Обща информация за правилата за произход е на разположение по-долу.

Гъвкавите правила за произход дават възможност на държавите от ИАО да изнасят продукти с материали от други държави, особено в ключови сектори — селско стопанство, рибарство, текстил и облекло. Например текстилен продукт може да влезе безмитно в ЕС, ако поне един етап от производството му — като тъкане или плетене — се е състоял в държава със СИП.

Толеранс

Допустимите отклонения, включени в СИП, са по-леки от обичайните. Те възлизат на 15 % от цената франко завода на крайния продукт, вместо 10 %, предвидени в повечето споразумения на ЕС. За текстил и облекло се прилагат специфични допустими отклонения.

Кумулация

СИП включва следните видове кумулация:

 • Двустранна кумулация с ЕС
 • Диагонална и пълна кумулация с ОСТ и държавите от АКТБ при определени условия.
 • Кумулация със съседни развиващи се страни при определени условия.

Директен транспорт

На митническите органи на държавата вносител трябва да се представят доказателства за директен транспорт.

Възстановяване на мита

Може да се иска възстановяване на мито, платено за материали, които преди това са били внесени за допълнителна преработка и след това са били изнесени в държава, която е подписала СИП с ЕС.

Условия на плавателните съдове

Риба, уловена в открито море и в изключителните икономически зони на държавите от ИАО, може да се счита за произхождаща от държава от ИАО единствено когато е уловена от кораби, които отговарят на определени критерии. Тези критерии се отнасят до мястото на регистрация на плавателния съд, до знамето, под което плават, и до тяхната собственост.

Няма конкретно изискване за националността на екипажа, капитаните или лицата от командния състав. Тези изисквания, които бяха включени в първоначалното Споразумение от Котону, вече бяха премахнати, за да се улесни предоставянето на произход на рибата, уловена от държави със СИП.

Специфични за отделните продукти правила за произход

Изисквания към продуктите

Технически правила и изисквания

 • Научете повече за техническите изисквания, правила и процедури [link], на които стоките трябва да отговарят, за да бъдат внесени в Европейския съюз.
 • Потърсете конкретните правила и разпоредби, приложими за вашия продукт и неговата държава на произход, в базата данни „Моят търговски асистент“.

Изисквания за здраве и безопасност СФС

Документи и процедури за митническо оформяне

Доказателства за произход

 • За да станете одобрен износител, трябва да можете да докажете пред Вашите митнически органи статута на продукти с произход на вашите продукти, както и всички други изисквания, които те могат да наложат.

Митническите органи могат да отнемат статута на одобрен износител в случай на злоупотреба. За да научите повече за процедурите, свържете се с Вашите митнически органи.

 • За да могат да се ползват от преференциални митнически ставки, продуктите с произход от държавите от ИАО трябва да бъдат придружени от доказателство за произход. Доказателството за произход остава валидно за срок от 10 месеца. Това може да бъде:
  • сертификат за движение EUR.1, издаден от митническите органи на държавата износител. Износителят (или упълномощеният представител), който подава заявление за сертификат, трябва да бъде готов да представи при поискване документи, доказващи произхода на съответните продукти, и да изпълни другите изисквания на Протокола относно правилата за произход.
  • декларация върху фактура — издадена от всеки износител, за пратки на стойност 6,000 EUR или по-малко, или от одобрени износители, за пратки с всякаква стойност. Когато попълвате декларация върху фактура, трябва да сте готови да представите документи, доказващи произхода на вашите продукти.

Други документи

 • Научете повече за други документи и процедури за митническо оформяне, необходими за внос в Европейския съюз.

Интелектуална собственост и географски означения

Търговия с услуги

Обществени поръчки

Инвестиции

Други (конкуренция, ТУР)

Конкуренция

 • От 2014 г. насам ЕС прекрати експортните субсидии за всички продукти, изнасяни за всички държави, участващи в СИП.
 • ЕС е намалил до минимум мерките с производство и изкривяване на търговията
 • Главата за селското стопанство гарантира, че ЕС няма да прилага експортни субсидии дори по време на криза на пазара.
 • Ако местната промишленост е застрашена поради рязкото увеличаване на вноса от Европа, СИП позволява да се предприемат мерки за защита на промишлените сектори и на зараждащата се промишленост на ИАО.

Устойчиво развитие

 • Главата относно селското стопанство е насочена към устойчиво развитие на селското стопанство, включително продоволствена сигурност, развитие на селските райони и намаляване на бедността в Източноафриканската общност. Той ангажира страните да водят задълбочен политически диалог в областта на селското стопанство и продоволствената сигурност, включително прозрачност по отношение на съответните им вътрешни политики.
 • Главата относно рибарството засилва сътрудничеството в областта на устойчивото използване на ресурсите в областта на рибарството, като например оценка и управление на ресурсите; мониторинг на екологичното, икономическото и социалното въздействие; съответствие със съществуващите национални закони и съответните международни инструменти; ефективен контрол и надзор за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов;
 • Главата относно икономическото сътрудничество и сътрудничеството за развитие има за цел повишаване на конкурентоспособността на икономиките на ИАО, изграждане на капацитет за доставки и подпомагане на членовете на ИАО при безпроблемното прилагане на СИП;
 • СИП е тясно свързано със Споразумението от Котону и неговите основни елементи като правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава;

Регионална интеграция

СИП се отнася както за търговията между държавите от ИАО, така и за търговията с ЕС.

 • СИП забранява необосновани или дискриминационни ограничения върху вноса и износа, което допринася за усилията на ИАО за премахване на нетарифните бариери (НТБ) в търговията в рамките на ИАО.

Укрепване на капацитета и техническа помощ

ЕС предоставя подкрепа, която ще бъде финансирана чрез съществуващите инструменти, главно бюджета на ЕС за развитие и Европейския фонд за развитие (ЕФР), чрез подпомагането на търговията.

Полезни връзки и документи

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки