Σύστημα ΣΕΕ

Το σύστημα ΣΕΕ αποτελεί ειδική περίπτωση δηλώσεων τιμολογίου, βάσει της αρχής της αυτοπιστοποίησης από τους οικονομικούς φορείς που εκδίδουν οι ίδιοι τις λεγόμενες «βεβαιώσεις καταγωγής».

Δήλωση καταγωγής είναι η δήλωση καταγωγής που προστίθεται από τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα στο τιμολόγιο ή άλλο εμπορικό έγγραφο. Το κείμενο της βεβαίωσης καταγωγής περιλαμβάνεται στο παράρτημα 22-07 της εκτελεστικής πράξης του ΕΤΚ (εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής (ΕΕ L-343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

Για να έχουν δικαίωμα σύνταξης βεβαίωσης καταγωγής, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής τους. Μετά την εν λόγω καταχώριση, ο οικονομικός φορέας θα καταστεί «εγγεγραμμένος εξαγωγέας».

Πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα του εγγεγραμμένου εξαγωγέα δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του τμήματος REX της ΕΕ, όπου οι οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των καταχωρίσεων των εγγεγραμμένων εξαγωγέων που υποβάλλουν δηλώσεις καταγωγής.

Επισημαίνεται ότι για αποστολές αξίας μικρότερης των 6,000 EUR, η δήλωση καταγωγής μπορεί να υποβληθεί χωρίς υποχρέωση εγγραφής.

Σταδιακή εφαρμογή του ΣΕΕ

Το σύστημα REX αντικαθιστά σταδιακά το ισχύον σύστημα που βασίζεται στα πιστοποιητικά καταγωγής που εκδίδουν οι κρατικές αρχές και στις δηλώσεις τιμολογίου των οικονομικών φορέων.

Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά και εφαρμόστηκε σταδιακά για το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) και προβλέπεται να εφαρμοστεί πλήρως από όλες τις χώρες ΣΓΠ έως τα τέλη Ιουνίου 2020.

Βλ. την τρέχουσα κατάσταση εφαρμογής και τον κατάλογο των χωρών που την εφαρμόζουν εδώ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

  1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
  2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
  3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
  4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
  5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
  6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
  7. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
  8. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
  9. Πρέπει να πληρώσω για να χρησιμοποιήσω τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
  10. Σε ποιες γλώσσες διατίθεται ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;