Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου

Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία σχετικά με τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία εφαρμόζεται προσωρινά από την Ιανουαρίου 2021. Η συμφωνία δημιουργεί μια φιλόδοξη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με:

  • απουσία δασμών ή ποσοστώσεων για τα εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, με την επιφύλαξη της υποβολής κατάλληλου αποδεικτικού προτιμησιακής καταγωγής
  • πλήρης πρόσβαση στην αγορά για τις υπηρεσίες και τις δημόσιες συμβάσεις
  • αυστηρές διατάξεις σχετικά με τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικόεργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής (ROSA) στο δικό μου εμπορικό βοηθό για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα. Μπορείτε επίσης να ανακτήσετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς, τις τελωνειακές διαδικασίες και τις απαιτήσεις προϊόντων που ισχύουν για τα προϊόντα σας στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ.

 

Για τις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και της Βόρειας Ιρλανδίας, εφαρμόζεται το πρωτόκολλο για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία που περιλαμβάνεται στη συμφωνία αποχώρησης.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις