Συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Μεξικού

Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Μεξικού ρυθμίζονται από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, η οποία εφαρμόζεται προσωρινά από το 2000.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό διαπραγματεύονται επί του παρόντος νέα συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Μεξικού, η οποία αποσκοπεί στην αντικατάσταση της ισχύουσας συμφωνίας εταιρικής σχέσης.

Περισσότερα

Κανόνες καταγωγής

 

Για να δικαιούστε προτιμησιακή μεταχείριση, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικό εργαλείο «Rules of Origin Self Assessment tool (ROSA)» στο « My Trade Assistant» για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής παρέχονται στην παρούσα ενότητα.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική εθνικότητα» των εμπορεύσιμων αγαθών. Εάν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις κύριες έννοιες στην ενότητα «Προϊόντα».

Κανόνες καταγωγής

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες καταγωγής;

Οι κανόνες καταγωγής παρατίθενται στο παράρτημα III της απόφασης αριθ. 2/2000 του Μεικτού Συμβουλίου ΕΚ-Μεξικού, της 23 Μαρτίου 2000, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας (ΕΕ L 245 της 29.9.2000, σ. 953).

Οι ειδικοί κανόνες ανά προϊόν έχουν προσαρμοστεί στις τροποποιήσεις στην κατάταξη των εμπορευμάτων που εισήγαγε το εναρμονισμένο σύστημα του 2002. Ηαπόφαση αριθ. 5/2002 του Μεικτού Συμβουλίου (ΕΕ L 44 της 18.2.2003, σ. 1) περιέχει το «νέο» προσάρτημα ΙΙ (μαζί με ορισμένες άλλες διατάξεις) που αναδημοσιεύθηκε εκ νέου στο σύνολό του.

Το παράρτημα ΙΙΙ τροποποιήθηκε για να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της ΕΕ το 2004 με την απόφαση αριθ. 3/2004 του Μεικτού Συμβουλίου (ΕΕ L 293 της 16.9.2004, σ. 15). Οι τροποποιήσεις που σχετίζονται με τη διεύρυνση της ΕΕ το 2007 εισήχθησαν με την απόφαση αριθ. 2/2008 του Μεικτού Συμβουλίου (ΕΕ L 198 της 26.7.2008, σ. 55).

Ηαπόφαση αριθ. 1/2007 της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Μεξικού (ΕΕ L 279 της 23.10.2007, σ. 15) εισήγαγε ορισμένες τροποποιήσεις στους κανόνες καταγωγής που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ, οι οποίες αφορούν τα ακόλουθα:

 • παράταση της προσωρινής εφαρμογής δύο ειδικών κανόνων ανά προϊόν που ορίζονται στο προσάρτημα II στοιχείο α) και αφορούν ορισμένα χημικά προϊόντα, έως τις 30 Ιουνίου 2009
 • παράταση της προσωρινής εφαρμογής των ειδικών κανόνων ανά προϊόν που ορίζονται στο προσάρτημα ΙΙ (α) και αφορούν δερμάτινα προϊόντα, έως την ολοκλήρωση των τρεχουσών διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ
 • αλλαγή της μεθόδου διαχείρισης που χρησιμοποιείται για την κατανομή των ετήσιων ποσοστώσεων που καθορίζονται στο προσάρτημα ΙΙ για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εξάγονται από την ΕΕ στο Μεξικό, από σύστημα δημοπρασιών σε βάση «εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας»
 • αλλαγή της μεθόδου διαχείρισης που χρησιμοποιείται για την κατανομή των ετήσιων ποσοστώσεων που καθορίζονται στο προσάρτημα ΙΙ (α) για είδη υπόδησης που εξάγονται από την ΕΕ στο Μεξικό, από σύστημα δημοπρασιών σε βάση «εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας»
 • αλλαγή του κανόνα καταγωγής που ορίζεται στο προσάρτημα II για τα προϊόντα που κατατάσσονται στην κλάση 1904 του Εναρμονισμένου Συστήματος
 • αλλαγή του κανόνα καταγωγής που ορίζεται στο προσάρτημα II για τα προϊόντα που κατατάσσονται στην κλάση 7601 του Εναρμονισμένου Συστήματος

Το προϊόν μου κατάγεται από την ΕΕ ή το Μεξικό σύμφωνα με τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Μεξικού;

Για να μπορεί το προϊόν σας να υπαχθεί στον χαμηλότερο ή μηδενικό προτιμησιακό δασμό στο πλαίσιο της συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού, πρέπει να κατάγεται από την ΕΕ ή το Μεξικό.

Ένα προϊόν κατάγεται από την ΕΕ ή το Μεξικό, εάν είναι

 • παραγόμενα εξ ολοκλήρου στην ΕΕ ή στο Μεξικό, ή
 • που κατασκευάζονται στην ΕΕ ή στο Μεξικό με τη χρήση μη καταγόμενων υλών, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις με την εκπλήρωση των ειδικών ανά προϊόν κανόνων που ορίζονται στο προσάρτημα II
  . Βλέπε επίσης προσάρτημα I «Εισαγωγικές σημειώσεις» των ειδικών κανόνων καταγωγής ανά προϊόν.    
  Για ορισμένα προϊόντα, υπάρχουν ορισμένοι εναλλακτικοί ειδικοί κανόνες ανά προϊόν — βλ. προσάρτημα ΙΙα

 

Παραδείγματα ειδικών ανά προϊόν κανόνων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών ενός προϊόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του
 • η αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος — για παράδειγμα παραγωγή χαρτιού (κεφάλαιο 48 του Εναρμονισμένου Συστήματος) από μη καταγόμενο χαρτοπολτό (κεφάλαιο 47 του Εναρμονισμένου Συστήματος)
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, για παράδειγμα νηματοποίηση ινών σε νήματα — οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης, καθώς και στους χημικούς τομείς

Συμβουλές για τη συμμόρφωσή σας με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία για να σας βοηθήσει να συμμορφώνεστε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

Ανοχή

 • ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα για κάθε προϊόν έως και 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • το όριο ανοχής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε ανώτατου ορίου αξίας των μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν.
 • ειδικές ανοχές ισχύουν για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του ΕΣ, τα οποία περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 5 έως 7 του προσαρτήματος Ι «Εισαγωγικές σημειώσεις» των ειδικών κανόνων καταγωγής ανά προϊόν

Σώρευση

 • Διμερής σώρευση — ύλες καταγωγής Μεξικού μπορούν να προσμετρηθούν ως καταγόμενες από την ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς.

Μεταφορά μέσω τρίτης χώρας: κανόνας απευθείας μεταφοράς

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ στο Μεξικό (και αντιστρόφως) χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Η μεταφόρτωση ή η προσωρινή αποθήκευση σε τρίτη χώρα επιτρέπεται εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών και δεν υφίστανται άλλες εργασίες εκτός από

 • εκφόρτωση
 • επαναφόρτωση
 • κάθε εργασία που αποσκοπεί στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση

Θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για την απευθείας μεταφορά στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

Επιστροφή δασμών

Στο πλαίσιο της συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού δεν είναι δυνατή η επιστροφή δασμών που είχαν προηγουμένως καταβληθεί για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντος που εξάγεται στο πλαίσιο προτιμησιακού δασμού.

Διαδικασίες καταγωγής

Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις διαδικασίες καταγωγής και να ζητήσετε την επαλήθευση της αίτησής σας από τις τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία εισάγετε τα εμπορεύματα σας. Οι διαδικασίες καθορίζονται στον τίτλο V σχετικά με την απόδειξη της καταγωγής και στον τίτλο IV σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη διοικητική συνεργασία.

Πώς να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό

Για να επωφεληθούν από προτιμησιακό δασμό, οι εισαγωγείς πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό καταγωγής.

Η απόδειξη καταγωγής μπορεί να είναι:

 • πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, ή
 • δήλωση καταγωγής

Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.

Δεν απαιτείται απόδειξη καταγωγής όταν η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει

 • 500 EUR για μικρές συσκευασίες ή
 • 1,200 EUR για προσωπικές αποσκευές

Ανατρέξτε στις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος ΙΙΙ (συμπεριλαμβανομένης της αναθεωρημένης επεξηγηματικής σημείωσης για το άρθρο 17) για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμπλήρωση ή τη σύνταξη των πιστοποιητικών καταγωγής.

Πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.1

Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδονται στο Μεξικό από το «Secretaría de Economía» (Υπουργείο Οικονομίας). Το Υπουργείο Οικονομίας είναι επίσης αρμόδιο για

 • χορήγηση, παρακολούθηση και ανάκληση αδειών σε εγκεκριμένους εξαγωγείς
 • εκ των υστέρων έλεγχοι κατόπιν αιτήματος τελωνειακής αρχής κράτους μέλους της ΕΕ

Η τελωνειακή αρχή του Μεξικού μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ να επαληθεύσουν τον χαρακτήρα καταγωγής των εμπορευμάτων ή τη γνησιότητα του πιστοποιητικού καταγωγής. Ο εξαγωγέας που ζητεί το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, για το Μεξικό, η 4ψήφια δασμολογική κατάταξη των εξαγόμενων εμπορευμάτων πρέπει να αναγράφεται στη θέση 8 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1

Το προσάρτημα III περιλαμβάνει υπόδειγμα πιστοποιητικού EUR.1 και παρέχει ενδείξεις για τη συμπλήρωσή του.

Δήλωσηκαταγωγής

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώνουν οι ίδιοι ότι το προϊόν τους κατάγεται από την ΕΕ ή το Μεξικό υποβάλλοντας δήλωση καταγωγής. Μπορεί να γίνει από

 • εγκεκριμένο εξαγωγέα, ή
 • από οποιονδήποτε εξαγωγέα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των προϊόντων δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR

Για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές («Secretaria Economia» του Υπουργείου Οικονομίας, μεξικανική πλευρά) τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση που ενδέχεται να επιβάλλουν. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το καθεστώς έγκρισης εάν το καταχραστείτε με οποιονδήποτε τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές («Secretaria Economia» του Υπουργείου Οικονομίας του Μεξικού).

Πώς να υποβάλετε δήλωση καταγωγής

 • ο εξαγωγέας πρέπει να συντάσσει, να σφραγίζει ή να εκτυπώνει την ακόλουθη δήλωση (στην κατάλληλη γλώσσα) στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους.

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ....) δηλώνει ότι, εκτός αν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής...

Το κείμενο της δήλωσης τιμολογίου μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και περιλαμβάνεται στο προσάρτημα IV. Ενημερωθείτε από τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας για τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που ενδέχεται να έχουν.

Πρέπει να υπογράψετε ιδιοχείρως τη δήλωση τιμολογίου. Εάν είστε εγκεκριμένος εξαγωγέας, εξαιρείστε από την απαίτηση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνετε στις τελωνειακές αρχές σας γραπτή δέσμευση ότι αποδέχεστε πλήρως την ευθύνη για κάθε δήλωση που σας ταυτοποιεί. Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης τιμολογίου, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας.

Η δήλωση τιμολογίου μπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, ή μετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής το αργότερο εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην εθνική νομοθεσία κάθε μέρους: δύο έτη στην ΕΕ και ένα έτος στο Μεξικό

Επαλήθευση καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Η επαλήθευση βασίζεται στα εξής:

 • διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών των μερών εισαγωγής και εξαγωγής
 • έλεγχος από τις τοπικές τελωνειακές αρχές. Δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής στον εξαγωγέα.

Οι αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής προβαίνουν στον τελικό προσδιορισμό της καταγωγής και ενημερώνουν τις αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής σχετικά με τα αποτελέσματα.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις