Συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Μεξικού

Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Μεξικού διέπονται από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, η οποία εφαρμόζεται προσωρινά από το 2000.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό διαπραγματεύονται επί του παρόντος μια νέα συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Μεξικού που αποσκοπεί στην αντικατάσταση της ισχύουσας συμφωνίας εταιρικής σχέσης.

Περισσότερα

Κανόνες καταγωγής

Το παρόν τμήμα παρουσιάζει τους βασικούς κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής της εμπορικής συμφωνίας.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική ιθαγένεια» των εμπορεύσιμων αγαθών. Εάν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες στην ενότητα «Εμπορεύματα».

Κανόνες καταγωγής

Το προϊόν σας πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένους κανόνες που αποδεικνύουν την καταγωγή του για να τύχει του προτιμησιακού δασμού.

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες καταγωγής;

Οι κανόνες καταγωγής καθορίζονται στο παράρτημα III της απόφασης αριθ. 2/2000 του Μεικτού Συμβουλίου ΕΚ-Μεξικού, της 23 Μαρτίου 2000, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας (ΕΕ L 245 της 29.09.2000, σ. 953).

Οι ειδικοί κανόνες για κάθε προϊόν προσαρμόστηκαν στις τροποποιήσεις της κατάταξης των εμπορευμάτων που εισήγαγε το εναρμονισμένο σύστημα του 2002. Ηκοινή απόφαση αριθ. 5/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 44 της 18.2.2003, σ. 1) περιλαμβάνει το «νέο» προσάρτημα ΙΙ (μαζί με ορισμένες άλλες διατάξεις) το οποίο έχει αναδημοσιευθεί στο σύνολό του.

Το παράρτημα ΙΙΙ τροποποιήθηκε για να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της ΕΕ το 2004 με την απόφαση αριθ. 3/2004 του Μεικτού Συμβουλίου (ΕΕ L 293 της 16.9.2004, σ. 15). Οι τροποποιήσεις που αφορούν τη διεύρυνση της ΕΕ το 2007 εισήχθησαν με την απόφαση αριθ. 2/2008 του Μεικτού Συμβουλίου (ΕΕ L 198 της 26.7.2008, σ. 55).

Ηαπόφαση αριθ. 1/2007 της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Μεξικού (ΕΕ L 279 της 23.10.2007, σ. 15) εισήγαγε ορισμένες τροποποιήσεις στους κανόνες καταγωγής που περιέχονται στο παράρτημα III, οι οποίες αφορούν τα εξής:

 • παράταση της προσωρινής εφαρμογής δύο ειδικών ανά προϊόν κανόνων που ορίζονται στο προσάρτημα ΙΙ στοιχείο α) και αφορούν ορισμένα χημικά προϊόντα, έως τις 30 Ιουνίου 2009
 • παράταση της προσωρινής εφαρμογής των ειδικών ανά προϊόν κανόνων που ορίζονται στο προσάρτημα ΙΙ στοιχείο α) και αφορούν τα δερμάτινα προϊόντα, έως την ολοκλήρωση των τρεχουσών διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ
 • αλλαγή της μεθόδου διαχείρισης που χρησιμοποιείται για την κατανομή των ετήσιων ποσοστώσεων που καθορίζονται στο προσάρτημα ΙΙ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εξάγονται από την ΕΕ στο Μεξικό, από σύστημα δημοπρασίας σε βάση «εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας»
 • αλλαγή της μεθόδου διαχείρισης που χρησιμοποιείται για τη χορήγηση ετήσιων ποσοστώσεων που καθορίζονται στο προσάρτημα ΙΙ στοιχείο α) για τα υποδήματα που εξάγονται από την ΕΕ στο Μεξικό, από σύστημα δημοπρασίας σε βάση «εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας»
 • αλλαγή του κανόνα καταγωγής που ορίζεται στο προσάρτημα II για τα προϊόντα που υπάγονται στην κλάση 1904 του εναρμονισμένου συστήματος
 • αλλαγή του κανόνα καταγωγής που ορίζεται στο προσάρτημα II για τα προϊόντα που υπάγονται στην κλάση 7601 του εναρμονισμένου συστήματος

Το προϊόν μου κατάγεται από την ΕΕ ή το Μεξικό σύμφωνα με τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Μεξικού;

Για να μπορεί το προϊόν σας να τύχει χαμηλότερου ή μηδενικού προτιμησιακού δασμού βάσει της συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού, πρέπει να κατάγεται από την ΕΕ ή το Μεξικό.

Ένα προϊόν κατάγεται από την ΕΕ ή το Μεξικό, εάν

 • που παράγονται εξ ολοκλήρου στην ΕΕ ή στο Μεξικό, ή
 • Που έχουν κατασκευαστεί στην ΕΕ ή στο Μεξικό με τη χρήση μη καταγόμενων υλών, υπό τον όρο ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, εκπληρώνοντας τους ειδικούς κανόνες καταγωγής για κάθε προϊόν που καθορίζονται στο προσάρτημα II
  Βλέπε επίσης προσάρτημα I «Εισαγωγικές σημειώσεις» για τους ειδικούς κανόνες καταγωγής του προϊόντος.
  Για ορισμένα προϊόντα, υπάρχουν ορισμένοι εναλλακτικοί κανόνες ανά προϊόν — βλ. προσάρτημα ΙΙα

 

Παραδείγματα ειδικών ανά προϊόν κανόνων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών ενός προϊόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής οδηγεί σε αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος — για παράδειγμα παραγωγή χαρτιού (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 48) από μη καταγόμενο χαρτοπολτό (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 47)
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, για παράδειγμα η νηματοποίηση ινών σε νήμα — οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών ένδυσης και των χημικών προϊόντων.

 

Μπορείτε να βρείτε τους ειδικούς κανόνες για το προϊόν σας στον βοηθό μου για το εμπόριο.

Συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία για να σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

Ανοχή

 • ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα προϊόντος έως το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η ανοχή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε κατώτατου ορίου μέγιστης αξίας μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους κανόνες για κάθε προϊόν
 • Ειδικά όρια ανοχής ισχύουν για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του ΕΣ, τα οποία περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 5 έως 7 του προσαρτήματος I «Εισαγωγικές σημειώσεις» των ειδικών κανόνων καταγωγής για τα προϊόντα.

Σώρευση

 • Διμερής σώρευση — ύλες καταγωγής Μεξικού μπορούν να λογίζονται ως καταγόμενες στην ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση, ή ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς.

Μεταφορά μέσω τρίτης χώρας: κανόνας απευθείας μεταφοράς

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ στο Μεξικό (και αντιστρόφως) χωρίς περαιτέρω επεξεργασία σε τρίτη χώρα.

Η μεταφόρτωση ή η προσωρινή αποθήκευση σε τρίτη χώρα επιτρέπεται εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών και δεν υφίστανται άλλες εργασίες εκτός από

 • εκφόρτωση
 • επαναφόρτωση
 • κάθε εργασία που αποσκοπεί στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση

Θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για την απευθείας μεταφορά στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

Επιστροφή δασμών

Βάσει της συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού, δεν είναι δυνατή η επιστροφή των δασμών που έχουν καταβληθεί προηγουμένως για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντος εξαγόμενου στο πλαίσιο προτιμησιακού δασμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις διαδικασίες καταγωγής και να ζητήσετε την επαλήθευσή της από τις τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία εισάγετε τα προϊόντα σας. Οι διαδικασίες καθορίζονται στον τίτλο V σχετικά με την απόδειξη καταγωγής και στον τίτλο IV σχετικά με τις ρυθμίσεις διοικητικής συνεργασίας.

Τρόπος διεκδίκησης προτιμησιακού τιμολογίου

Για να επωφεληθούν από προτιμησιακό δασμό, οι εισαγωγείς πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά καταγωγής.

Το αποδεικτικό καταγωγής μπορεί να είναι είτε

 • πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, ή
 • δήλωση καταγωγής

Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

Δεν απαιτείται πιστοποιητικό καταγωγής όταν η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει

 • 500EUR για μικρές συσκευασίες ή
 • 1,200EUR για προσωπικές αποσκευές

Ανατρέξτε στις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος ΙΙΙ (συμπεριλαμβανομένης της αναθεωρημένης επεξηγηματικής σημείωσης για το άρθρο 17) για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμπλήρωση ή τη σύνταξη των αποδεικτικών καταγωγής.

Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1

Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδονται στο Μεξικό από το «Secretaría de Economía» (Υπουργείο Οικονομίας). Το Υπουργείο Οικονομίας είναι επίσης αρμόδιο για

 • χορήγηση, έλεγχος και ανάκληση αδειών σε εγκεκριμένους εξαγωγείς
 • έλεγχοι μετά την επαλήθευση κατόπιν αιτήματος τελωνειακής αρχής κράτους μέλους της ΕΕ

Η τελωνειακή αρχή του Μεξικού μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ να επαληθεύσουν τον χαρακτήρα καταγωγής των εμπορευμάτων ή τη γνησιότητα του πιστοποιητικού καταγωγής. Ο εξαγωγέας που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, για το Μεξικό, η 4ψήφια δασμολογική κατάταξη των εξαγόμενων εμπορευμάτων πρέπει να αναγράφεται στη θέση 8 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1.

Το προσάρτημα III περιλαμβάνει υπόδειγμα πιστοποιητικού EUR.1 και παρέχει ενδείξεις για τη συμπλήρωσή του.

Δήλωσηκαταγωγής

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώσουν ότι το προϊόν τους κατάγεται από την ΕΕ ή το Μεξικό με την υποβολή δήλωσης καταγωγής. Μπορεί να γίνει από

 • εγκεκριμένο εξαγωγέα, ή
 • από οποιονδήποτε εξαγωγέα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των προϊόντων δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR

Για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές («Secretaria Economia» του Υπουργείου Οικονομίας από μεξικανική πλευρά) τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και τυχόν άλλες απαιτήσεις που ενδεχομένως επιβάλλουν. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το εγκεκριμένο καθεστώς σας σε περίπτωση κατάχρησης με οποιονδήποτε τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές («Secretaria Economia» του Υπουργείου Οικονομίας από μεξικανική πλευρά).

Πώς να συντάξετε δήλωση καταγωγής

 • ο εξαγωγέας πρέπει να τυποποιήσει, να σφραγίσει ή να εκτυπώσει την ακόλουθη δήλωση (στην κατάλληλη γλώσσα) στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους.

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ....) δηλώνει ότι, εκτός αν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής...

Το κείμενο της δήλωσης τιμολογίου μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και παρατίθεται στο προσάρτημα IV. Ενημερωθείτε από τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας για τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις.

Πρέπει να υπογράψετε ιδιοχείρως τη δήλωση τιμολογίου σας. Εάν είστε εγκεκριμένος εξαγωγέας, απαλλάσσεστε από την απαίτηση αυτή, υπό τον όρο ότι αναλαμβάνετε γραπτή δέσμευση στις τελωνειακές αρχές της χώρας σας ότι αποδέχεστε πλήρως την ευθύνη για κάθε δήλωση στην οποία εντοπίζεστε. Κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης τιμολογίου, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να υποβάλετε έγγραφα που να αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας

Η δήλωση τιμολογίου μπορεί να υποβληθεί από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, ή μετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι προσκομίζεται στην τελωνειακή αρχή της χώρας εισαγωγής όχι περισσότερο από την περίοδο που καθορίζεται στην εθνική νομοθεσία κάθε μέρους: δύο χρόνια στην ΕΕ και ένα έτος στο Μεξικό

Επαλήθευση της καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Η επαλήθευση βασίζεται σε

 • διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών των μερών εισαγωγής και εξαγωγής
 • ο έλεγχος διενεργείται από τα τοπικά τελωνεία. Δεν επιτρέπονται επισκέψεις του εισάγοντος μέρους στον εξαγωγέα

Οι αρχές του μέρους εξαγωγής προβαίνουν στον τελικό προσδιορισμό της καταγωγής και ενημερώνουν τις αρχές του μέρους εισαγωγής για τα αποτελέσματα.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις