Συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Μεξικού

Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Μεξικού ρυθμίζονται από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, η οποία εφαρμόζεται προσωρινά από το 2000.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό διαπραγματεύονται επί του παρόντος μια νέα συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Μεξικού, η οποία αποσκοπεί στην αντικατάσταση της ισχύουσας συμφωνίας εταιρικής σχέσης.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες καταγωγής

 

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικόεργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής (ROSA) στο δικό μου εμπορικό βοηθό για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής διατίθενται στην παρούσα ενότητα.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική ιθαγένεια» των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου. Αν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες στην ενότητα για τα εμπορεύματα.

Κανόνες καταγωγής

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες καταγωγής;

Οι κανόνες καταγωγής ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 2/2000 του Μεικτού Συμβουλίου ΕΚ-Μεξικού, της 23ης Μαρτίου 2000, για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας (ΕΕ L 245 της 29.9.2000, σ. 953).

Οι ειδικοί κανόνες ανά προϊόν προσαρμόστηκαν στις τροποποιήσεις της κατάταξης των εμπορευμάτων που εισήγαγε το εναρμονισμένο σύστημα του 2002. Ηκοινή απόφαση αριθ. 5/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 44 της 18.2.2003, σ. 1) περιέχει το «νέο» προσάρτημα ΙΙ (μαζί με ορισμένες άλλες διατάξεις) το οποίο αναδημοσιεύθηκε στο σύνολό του.

Το παράρτημα ΙΙΙ τροποποιήθηκε για να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της ΕΕ το 2004 με την απόφαση αριθ. 3/2004 του Μεικτού Συμβουλίου (ΕΕ L 293 της 16.9.2004, σ. 15). Οι τροποποιήσεις που σχετίζονται με τη διεύρυνση της ΕΕ το 2007 εισήχθησαν με την απόφαση αριθ. 2/2008 του Μεικτού Συμβουλίου ( ΕΕ L 198 της 26.7.2008, σ. 55).

Η απόφαση αριθ. 1/2007 της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ-Μεξικού (ΕΕ L 279 της 23.10.2007, σ. 15) εισήγαγε ορισμένες τροποποιήσεις των κανόνων καταγωγής που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III, οι οποίες αφορούν τα ακόλουθα:

 • παράταση της προσωρινής εφαρμογής δύο ειδικών ανά προϊόν κανόνων που ορίζονται στο προσάρτημα ΙΙ στοιχείο α) και αφορούν ορισμένα χημικά προϊόντα, έως τις 30 Ιουνίου 2009
 • παράταση της προσωρινής εφαρμογής των ειδικών ανά προϊόν κανόνων που ορίζονται στο προσάρτημα ΙΙ(α) και αφορούν τα δερμάτινα προϊόντα, μέχρι την ολοκλήρωση των τρεχουσών διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ
 • αλλαγή της μεθόδου διαχείρισης που χρησιμοποιείται για την κατανομή των ετήσιων ποσοστώσεων που καθορίζονται στο προσάρτημα ΙΙ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εξάγονται από την ΕΕ στο Μεξικό, από σύστημα δημοπρασίας σε σύστημα «εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας»
 • αλλαγή της μεθόδου διαχείρισης που χρησιμοποιείται για την κατανομή των ετήσιων ποσοστώσεων που καθορίζονται στο προσάρτημα ΙΙ στοιχείο α) για υποδήματα που εξάγονται από την ΕΕ στο Μεξικό, από σύστημα δημοπρασίας σε σύστημα «εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας»
 • αλλαγή του κανόνα καταγωγής που ορίζεται στο προσάρτημα II για προϊόντα που κατατάσσονται στην κλάση 1904 του εναρμονισμένου συστήματος
 • αλλαγή του κανόνα καταγωγής που ορίζεται στο προσάρτημα II για προϊόντα που κατατάσσονται στην κλάση 7601 του εναρμονισμένου συστήματος

Το προϊόν μου κατάγεται από την ΕΕ ή το Μεξικό σύμφωνα με τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Μεξικού;

Για να μπορεί το προϊόν σας να υπαχθεί στον χαμηλότερο ή μηδενικό προτιμησιακό δασμό βάσει της συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού, πρέπει να είναι καταγωγής ΕΕ ή Μεξικού.

Ένα προϊόν κατάγεται από την ΕΕ ή το Μεξικό, εάν είναι

 

Παραδείγματα ειδικών ανά προϊόν κανόνων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών ενός προϊόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος — π.χ. παραγωγή χαρτιού (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 48) από μη καταγόμενο πολτό (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 47)
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, π.χ. νηματοποίηση ινών σε νήματα — οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης, καθώς και των χημικών προϊόντων.

Συμβουλές για τη συμμόρφωσή σας με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία για να σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

Ανοχή

 • ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα για το προϊόν σε ποσοστό έως 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • το όριο ανοχής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε ορίου μέγιστης αξίας μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν
 • ισχύουν ειδικά όρια ανοχής για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα ενδύματα που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του ΕΣ, τα οποία περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 5 έως 7 του προσαρτήματος I «Εισαγωγικές σημειώσεις» των ειδικών κανόνων καταγωγής ανά προϊόν

Σώρευση

 • Διμερής σώρευση — οι ύλες καταγωγής Μεξικού μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενες στην ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντος

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς.

Μεταφορά μέσω τρίτης χώρας: κανόνας απευθείας μεταφοράς

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ στο Μεξικό (και αντιστρόφως) χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Η μεταφόρτωση ή η προσωρινή αποθήκευση σε τρίτη χώρα επιτρέπεται εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών και δεν υφίστανται άλλες εργασίες εκτός από

 • εκφόρτωση
 • επαναφόρτωση
 • κάθε εργασία που αποσκοπεί στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση

Θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για την απευθείας μεταφορά στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

Επιστροφή δασμών

Βάσει της συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού, δεν είναι δυνατή η επιστροφή δασμών που έχουν καταβληθεί προηγουμένως για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντος που εξάγεται βάσει προτιμησιακού δασμού.

Διαδικασίες καταγωγής

Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις διαδικασίες καταγωγής και να ζητήσετε την επαλήθευση της αίτησής σας από τις τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία εισάγετε τα εμπορεύματα σας. Οι διαδικασίες καθορίζονται στον τίτλο V σχετικά με την απόδειξη καταγωγής και στον τίτλο IV σχετικά με τις ρυθμίσεις διοικητικής συνεργασίας.

Πώς να αξιώσετε προτιμησιακό δασμολόγιο

Για να επωφεληθούν από προτιμησιακό δασμό, οι εισαγωγείς πρέπει να προσκομίσουν απόδειξη καταγωγής.

Το αποδεικτικό καταγωγής μπορεί να είναι είτε

 • πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, ή
 • δήλωση καταγωγής

Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

Δεν απαιτείται αποδεικτικό καταγωγής όταν η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει

 • 500 EUR για μικρές συσκευασίες ή
 • 1 200 EUR για προσωπικές αποσκευές

Ανατρέξτε στις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος III (συμπεριλαμβανομένης της αναθεωρημένης επεξηγηματικής σημείωσης του άρθρου 17) για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμπλήρωση ή τη σύνταξη των πιστοποιητικών καταγωγής.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EUR.1

Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδονται στο Μεξικό από το «Secretaría de Economía» (Υπουργείο Οικονομίας). Το Υπουργείο Οικονομίας είναι επίσης αρμόδιο για

 • χορήγηση, παρακολούθηση και ανάκληση αδειών σε εγκεκριμένους εξαγωγείς
 • έλεγχοι μετά την επαλήθευση κατόπιν αιτήματος τελωνειακής αρχής κράτους μέλους της ΕΕ

Η τελωνειακή αρχή του Μεξικού μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ να επαληθεύσουν τον χαρακτήρα καταγωγής των εμπορευμάτων ή τη γνησιότητα του πιστοποιητικού καταγωγής. Ο εξαγωγέας που ζητεί το πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων. Ειδικότερα, για το Μεξικό, η τετραψήφια δασμολογική κατάταξη των εξαγόμενων εμπορευμάτων πρέπει να αναγράφεται στη θέση 8 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1

Το προσάρτημα III περιλαμβάνει υπόδειγμα πιστοποιητικού EUR.1 και παρέχει ενδείξεις για τη συμπλήρωσή του.

Δήλωσηκαταγωγής

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώνουν οι ίδιοι ότι το προϊόν τους κατάγεται από την ΕΕ ή το Μεξικό υποβάλλοντας δήλωση καταγωγής. Μπορεί να γίνει από

 • εγκεκριμένος εξαγωγέας, ή
 • από οποιονδήποτε εξαγωγέα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των προϊόντων δεν υπερβαίνει τα 6 000 EUR

Για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές («Secretaria Economia» του Υπουργείου Οικονομίας του Μεξικού) τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις επιβάλλουν. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ανακαλέσουν την έγκρισή σας σε περίπτωση που το καταχραστείτε με οποιονδήποτε τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές («Secretaria Economia» του Υπουργείου Οικονομίας στην πλευρά του Μεξικού).

Πώς να συντάξετε δήλωση τόπου καταγωγής

 • ο εξαγωγέας πρέπει να συμπληρώνει, να σφραγίζει ή να εκτυπώνει την ακόλουθη δήλωση (στην κατάλληλη γλώσσα) στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ....) δηλώνει ότι, εκτός αν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής...

Το κείμενο της δήλωσης τιμολογίου μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και περιλαμβάνεται στο προσάρτημα IV. Ενημερωθείτε από τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας για τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις.

Πρέπει να υπογράψετε ιδιοχείρως τη δήλωση τιμολογίου. Εάν είστε εγκεκριμένος εξαγωγέας, απαλλάσσεστε από την απαίτηση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνετε στις τελωνειακές αρχές της χώρας σας γραπτή δέσμευση ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για κάθε διασάφηση που σας ταυτοποιεί. Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης τιμολογίου, θα πρέπει να είστε σε θέση να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας

Η δήλωση τιμολογίου μπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι προσκομίζεται στην τελωνειακή αρχή της χώρας εισαγωγής όχι περισσότερο από την περίοδο που ορίζεται στην εθνική νομοθεσία κάθε μέρους: δύο έτη στην ΕΕ και ένα έτος στο Μεξικό

Επαλήθευση της καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Η επαλήθευση βασίζεται σε

 • διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών των μερών εισαγωγής και εξαγωγής
 • έλεγχος που διενεργείται από τις τοπικές τελωνειακές αρχές. Δεν επιτρέπονται επισκέψεις του μέρους εισαγωγής στον εξαγωγέα

Οι αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής προβαίνουν στον τελικό προσδιορισμό της καταγωγής και ενημερώνουν τις αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής σχετικά με τα αποτελέσματα.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις