REX-systemet

REX-systemet är ett särskilt fall av fakturadeklarationer som bygger på principen om självcertifiering av ekonomiska aktörer som själva utfärdar så kallade ursprungsförsäkringar.

En ursprungsförsäkran är en ursprungsdeklaration som lagts till av den registrerade exportören på fakturan eller ett annat handelsdokument. Texten till ursprungsförsäkran anges i bilaga 22–07 till IA (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (EUT L 343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

För att kunna göra en ursprungsförsäkran måste de ekonomiska aktörerna registreras i en databas av de behöriga myndigheterna i ursprungslandet. Efter registreringen blir den ekonomiska aktören en ”registrerad exportör”.

Uppgifter om den registrerade exportörens uppgifter finns på webbplatsen för EU:s REX-webbplats, där de ekonomiska aktörerna kan kontrollera registreringens giltighet för de registrerade exportörer som lämnar in ursprungsförsäkringar.

Observera att när det gäller sändningar med ett värde som understiger 6,000 EUR får ursprungsförsäkran inte omfattas av registreringsplikt.

Successivt genomförande av REX-systemet

REX-systemet ersätter successivt det nuvarande systemet, som bygger på ursprungsintyg som utfärdats av statliga myndigheter och på fakturadeklarationer som upprättats av ekonomiska aktörer.

Det har först och gradvis börjat tillämpas inom det allmänna preferenssystemet och kommer enligt planerna att tillämpas fullt ut av alla länder inom det allmänna preferenssystemet senast i juni 2020.

Se det aktuella läget för genomförandet och förteckningen över länder som tillämpar den här.

Dela sidan:

Genvägar