Varor som har producerats med bevarandeföreskrifter

Denna sida tjänar som referensdokument endast för EU-omfattande produktkrav. Ytterligare krav kan gälla beroende på det mottagande EU-landet. Se min handelsassistent för fullständiga uppgifter.

Observera att på den här sidan finns en allmän beskrivning av varje rubrik på alla EU-språk. Uppgifterna finns dock bara på engelska.

Importrestriktioner för ozonnedbrytande ämnen och fluorerade växthusgaser

Ozonnedbrytande produkter

I syfte att skydda miljön är import av produkter och utrustning som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet till Europeiska unionen förbjuden. Detta förbud gäller import från alla länder, oavsett om de är parter i 1987 års Montrealprotokoll om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

Ozonnedbrytande ämnen

För att skydda miljön får ämnen som bryter ned ozonskiktet (ODS) bara föras in i EU om de uppfyller vissa villkor.

Förbud mot produkter som innehåller fluorerade växthusgaser

Utsläppande på marknaden av vissa produkter och viss utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser är förbjudet för att minska utsläppen av de fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet.

Krav för utsläppande på marknaden av färger och lacker

Färger och lacker ska uppfylla de krav på utsläppande på marknaden som är avsedda att förhindra de negativa miljöeffekterna av utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC).

Saluföring av produkter som innehåller fluorerade växthusgaser

Saluföring av produkter och utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser omfattas av bestämmelser om bland annat förbud mot utsläppande på marknaden, märkningskrav, rapportering av informations- och registreringsskyldigheter.

 

Hotade arter (fauna och flora)

Cites – utrotningshotade arter av vilda djur

Import av arter som omfattas av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) omfattas av ett system med dubbelkontroll, inklusive export- och importkontroller både i ursprungslandet och vid EU:s utsedda införselplatser.

Statistisk övervakning av handeln med storögd tonfisk och svärdfisk

Import av tonfisk och svärdfisk är endast tillåten om den berörda lasten åtföljs av en statistisk importhandling. Syftet med åtgärden är att bevara de berörda arterna.

Dokumentationsplan för fångst av blåfenad tonfisk

Import av blåfenad tonfisk omfattas av ett system med fångstdokumentation som syftar till att fastställa ursprunget för all blåfenad tonfisk i syfte att reglera bestånden av denna art, förbättra kvaliteten och tillförlitligheten i statistiken samt förebygga, motverka och undanröja olagligt fiske.

Dokumentationsplan för fångster av Dissostichus spp

Import av Dissostichus spp (även kallad ”tandnotingar”) ska åtföljas av ett fångstdokument för att genomföra Antarktiskommissionens övervakningsåtgärder (konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis).

Importkrav för sälprodukter

Import i kommersiellt syfte av pälsskinn av ungar av grönlandssäl och hårsäl samt artiklar av hårsäl är förbjuden. Import av vissa produkter av detta slag kan tillåtas om de uppfyller vissa krav.

Kontroll av olagligt fiske

Import av vissa fiskeriprodukter kontrolleras för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU)

Kontroll av olagligt timmer och olagliga trävaror

Det är förbjudet att importera timmer från olaglig avverkning och deras framställda produkter.

System med Flegtlicenser för import av timmer

Import av trävaruprodukter som exporteras från länder som tillämpar detta frivilliga system är förbjuden, såvida inte sändningen omfattas av en Flegtlicens

 

Kontroll av produktions- och efterbehandlingsprocesser med användning av farliga ämnen

Krav för saluföring av batterier och ackumulatorer

Med tanke på den mängd farliga ämnen som de innehåller och för att skydda miljön är det förbjudet att släppa ut vissa batterier och ackumulatorer på marknaden.

Krav på utsläppande på marknaden av elektriska och elektroniska produkter

Användningen av vissa farliga ämnen är begränsad i elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på EU-marknaden. Tillverkare och importörer av dessa produkter ansvarar för avfallshanteringen, särskilt för återanvändning, återvinning och andra former av återvinning av sådant avfall.

Radioaktiva produkter

Importen av radioaktiva produkter är underkastad stränga restriktioner för att skydda miljön och folkhälsan från radioaktiva risker.

 
Dela sidan:

Genvägar