СИП — Източна и Южна Африка

СИП между ЕС и ИЮА улеснява хората и предприятията от двата региона да инвестират и търгуват помежду си, както и да стимулират развитието в Източна и Южна Африка. Научете как споразуменията за икономическо партньорство (СИП) на ЕС с 5 африкански държави могат да бъдат от полза за вашата търговия.

Накратко

Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейския съюз и Източна и Южна Африка (iEPA между ЕС и ИЮА) беше подписано от Мавриций, Сейшелските острови, Зимбабве и Мадагаскар през август 2009 г. и се прилага временно през май 2012 г. През януари 2013 г. Европейският парламент даде своето одобрение за споразумението. Коморските острови подписаха споразумението през юли 2017 г. и започнаха да го прилагат през февруари 2019 г.

Временното СИП между ЕС и ИЮА включва:

 • премахване на всички мита и квоти на ЕС за внос от държавите от ИЮА;
 • постепенното отваряне на пазарите на ИЮА за износа на ЕС;
 • подробни разпоредби относно правилата за произход, рибарството и търговската защита;
 • сътрудничество относно техническите пречки пред търговията, както и стандартите за здравето на животните и растенията;
 • правила относно сътрудничеството за развитие;
 • механизми за уреждане на спорове.

Петте държави, които вече прилагат споразумението, заявиха готовността си да преминат отвъд търговията със стоки към по-всеобхватно споразумение. На 2 октомври 2019 г. започнаха преговори за разширяване на обхвата на СИП, така че да бъдат включени търговията с услуги, инвестициите, устойчивото развитие и конкуренцията. Освен това страните се споразумяха за пакет за модернизиране на правилата за произход за това СИП.

Държави бенефициери

 • Коморски острови
 • Мадагаскар
 • Мавриций
 • Сейшелски острови
 • Зимбабве
 • Споразумението остава отворено за други държави от региона.

Асиметрични разпоредби в полза на държавите от ИЮА

СИП между ЕС и ИЮА предвижда разпоредби за асиметрии в полза на държавите от ИЮА, като например изключване на чувствителни продукти от либерализация, дълги периоди на либерализация, гъвкави правила за произход и специални предпазни мерки и мерки за селското стопанство, продоволствената сигурност и защитата на зараждащата се промишленост.

 • Въпреки че пазарите на ЕС бяха незабавно и напълно отворени, държавите от ИЮА частично отварят пазарите си за внос от ЕС, като изцяло отчитат разликите в равнищата на развитие.

Тарифи

ЕС предоставя 100 % безмитен и освободен от квоти достъп за целия внос от държавите от ИЮА. Достъпът до пазара на ЕС е постоянен, пълен и безплатен за всички продукти.

Държавите от ИЮА премахват частично митата в съответствие с индивидуалните им графици, приложени към временното СИП, както следва:

 • Мадагаскар либерализира 81 % от вноса в ЕС;
 • Мавриций 96 %;
 • Сейшелските острови — 98 %;
 • Зимбабве 80 %.

Чувствителните продукти могат да бъдат напълно изключени от либерализацията. Основните изключения от либерализацията включват:

 • Мадагаскар: месо, мляко и сирене, рибарство, зеленчуци, зърнени култури, масла и мазнини, хранителни продукти, захар, какао, напитки, тютюн, химикали, пластмасови и хартиени изделия, текстил, метални изделия, мебели;
 • Мавриций: живи животни и месо, годни за консумация продукти от животински произход, мазнини, хранителни препарати и напитки, химикали, пластмаси и каучукови изделия от кожа и кожухарски кожи, желязна стомана и потребителски електронни стоки;
 • Сейшелски острови: месо, риболов, напитки, тютюн, кожени изделия, стъкло и керамични продукти и превозни средства;
 • Зимбабве: продукти от животински произход, зърнени култури, напитки, хартия, пластмаси и каучук, текстил и облекло, обувки, стъкло и керамика, потребителска електронна техника и превозни средства.

Използвайте опцията за търсене на „Моят търговски асистент“, за да намерите точната информация за митата и тарифите за вашия конкретен продукт, като вземете предвид неговата държава на произход и местоназначение. Ако имате съмнения, свържете се с Вашите митнически органи.

Правила за произход

За да отговаряте на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA) в моя търговски асистент, за да оцените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да подготвите правилните документи.

 

Изисквания към продуктите

Технически правила и изисквания

 • Научете повече за техническите изисквания, правила и процедури, на които трябва да отговарят стоките, за да бъдат внесени в Европейския съюз.
 • Потърсете конкретните правила и разпоредби, приложими за вашия продукт и неговата държава на произход, в базата данни „Моят търговски асистент“.

Изисквания за здраве и безопасност СФС

Документи и процедури за митническо оформяне

Доказателства за произход

За да станете одобрен износител, трябва да можете да докажете пред Вашите митнически органи статута на продукти с произход на вашите продукти, както и всички други изисквания, които те могат да наложат.

Митническите органи могат да отнемат статута на одобрен износител в случай на злоупотреба. За да научите повече за процедурите, свържете се с Вашите митнически органи.

За да могат да се ползват от преференциални митнически ставки, продуктите с произход от държавите от ИЮА трябва да бъдат придружени от доказателство за произход. Доказателството за произход остава валидно за срок от 10 месеца. Това може да бъде:

 1. сертификат за движение EUR.1, издаден от митническите органи на държавата износител. Износителят (или упълномощеният представител), който подава заявление за сертификат, трябва да бъде готов да представи при поискване документи, доказващи произхода на съответните продукти, и да изпълни другите изисквания на Протокола относно правилата за произход.
 2. декларация върху фактура — издадена от всеки износител, за пратки на стойност 6,000 EUR или по-малко, или от одобрени износители, за пратки с всякаква стойност. Когато попълвате декларация върху фактура, трябва да сте готови да представите документи, доказващи произхода на Вашите продукти, и да изпълните другите изисквания на Протокола относно правилата за произход.

Други документи

Научете повече за други документи и процедури за митническо оформяне, необходими за внос в Европейския съюз.

Интелектуална собственост и географски означения

Търговия с услуги

Обществени поръчки

Инвестиции

Други (конкуренция, ТУР)

Конкуренция

 • От 2014 г. насам ЕС прекрати експортните субсидии за всички продукти, изнасяни за държави, участващи в СИП.
 • ЕС е намалил до минимум мерките с производство и изкривяване на търговията
 • Ако местната промишленост е застрашена поради рязкото увеличаване на вноса от Европа, СИП позволява да се предприемат мерки за защита на промишлените сектори и зараждащата се промишленост.

Устойчиво развитие

СИП между ЕС и ИЮА се основава изрично на „съществените и основни“ елементи, посочени вСпоразумението от Котону, а именно правата на човека, демократичните принципи, принципите на правовата държава и доброто управление.

 • „Клаузата за неизпълнение „означава, че „подходящи мерки“ (както е предвидено в Споразумението от Котону) могат да бъдат предприети, ако някоя от страните не изпълни задълженията си по отношение на съществените елементи. Това може да включва спиране на търговските ползи.
 • На съвместните институции по СИП се възлага задачата да наблюдават и оценяват въздействието на прилагането на СИП върху устойчивото развитие на страните. В съответствие със Споразумението от Котону гражданското общество и членовете на парламента имат ясна роля.

Регионална интеграция

СИП подпомага готовността на държавите от ИЮА за прилагане на Африканската континентална зона за свободна търговия (AfCFTA) в рамките на Африканския съюз, като по този начин представлява градивен елемент за регионална икономическа интеграция.

Сътрудничество за развитие, изграждане на капацитет и техническа помощ

 • ЕС е готов да предостави подкрепа, която ще бъде финансирана чрез съществуващите инструменти, главно бюджета на ЕС за развитие и Европейския фонд за развитие (ЕФР), чрез подпомагането на търговията.
 • По искане на петте държави от ИЮА Европейският съюз вече се съгласи да предостави финансова помощ за създаването на механизъм за координация на СИП. Неговата цел е да осигури подходяща координация и техническа подкрепа за петте държави от ИЮА, което да им позволи да участват ефективно в преговорния процес. Координационният механизъм вече е допринесъл от страна на СИП за подготовката на етапа на определяне на обхвата на предстоящите преговори.

Полезни връзки и документи

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки