СИП ЮАОР — Южноафриканска общност за развитие

Споразумението за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и ЮАОР улеснява хората и предприятията от двата региона да инвестират и търгуват помежду си и да стимулират развитието в Южна Африка. Научете как споразумението на ЕС за икономическо партньорство с пет държави от ЮАОР може да бъде от полза за вашата търговия.

Споразумението накратко

Споразумението за икономическо партньорство(СИП) между ЕС и Южноафриканската общност за развитие (ЮАОР ), включващо Ботсуана, Лесото, Мозамбик, Намибия, Южна Африка и Есватини (по-рано Свазиленд), подписа споразумението за СИП ЮАОР на 10 юни 2016 г. СИП влезе временно в сила от 10 октомври 2016 г., като Мозамбик го прилага временно от 4 февруари 2018 г.

СИП ЮАОР е търговско споразумение, насочено към развитието, което предоставя асиметричен достъп на партньорите от групата по СИП ЮАОР. Те могат да защитят чувствителните продукти от пълна либерализация и да въведат предпазни мерки, когато вносът от ЕС нараства твърде бързо. В глава относно сътрудничеството се определят свързаните с търговията области, които могат да се възползват от финансиране. Споразумението съдържа и глава относно устойчивото развитие, която обхваща социални и екологични въпроси.

Що се отнася до търговията със стоки, новият достъп до пазара включва по-добри търговски условия главно в селското стопанство и рибарството, включително за вино, захар, рибни продукти, цветя и консервирани плодове. От своя страна ЕС ще получи значим нов достъп до пазара на Южноафриканския митнически съюз (продукти като пшеница, ечемик, сирене, месни продукти и масло).

Държави бенефициери

 • Ботсуана
 • Лесото
 • Мозамбик
 • Намибия
 • Южна Африка
 • Есватини (Свазиленд)

Останалите шест членове на Южноафриканската общност за развитие — Демократична република Конго, Мадагаскар, Малави, Мавриций, Замбия и Зимбабве — са част от СИП или водят преговори с ЕС като част от други регионални групи, а именно Централна Африка или Източна и Южна Африка.

Асиметрични разпоредби в полза на държавите от ЮАОР

СИП предвижда асиметрични разпоредби в полза на държавите по СИП ЮАОР, като например изключване на чувствителни продукти от либерализацията, гъвкави правила за произход, в допълнение към специалните предпазни мерки и мерки за селското стопанство, хранителните продукти и зараждащите се промишлени отрасли.

 • Държавите от ЮАОР, страни по СИП, могат да задействат пет двустранни защитни мерки и да увеличат вносните мита, в случай че вносът от ЕС се увеличи толкова или толкова бързо, че застрашава да наруши вътрешното производство
 • ако ЕС прилага защитна мярка съгласно правилата на СТО, ЕС предлага на своите партньори по СИП ЮАОР 5-годишно подновяемо освобождаване от прилагането му, което ще позволи на държавите по СИП ЮАОР да продължат своя износ.

Тарифи

 • ЕС предоставя 100 % безмитен и освободен от квоти достъп до целия внос от Ботсуана, Лесото, Мозамбик, Намибия и Свазиленд. Достъпът до пазара на ЕС е постоянен, пълен и свободен за всички продукти. ЕС премахва митата върху 98,7 % от вноса от Южна Африка в рамките на конкретни количествени квоти.
 • държавите, които са част от Южноафриканския митнически съюз (Ботсуана, Лесото, Намибия, Южна Африка и Есватини), премахват митата върху около 86 % от вноса от ЕС. Мозамбик премахва митата върху 74 % от вноса от ЕС
 • всички мита могат да бъдат намерени в приложения I, II и III към СИП между ЕС и ЮАОР.

 

Използвайте опцията за търсене на моя търговски асистент, за да намерите точната информация за митата и тарифите за вашия конкретен продукт, като вземете предвид неговата държава на произход и местоназначение. Ако имате съмнения, свържете се с Вашите митнически органи

Правилата за произход

За да отговаря на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете инструментаза самооценка на правилата за произход (ROSA) в Моят търговски асистент, за да прецените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да изготвите правилните документи.

Обща информация относно правилата за произход и процедурите, свързани с произхода, може да бъде намерена в този раздел.

Произходът е „икономическата националност“ на търгуваните стоки. Ако сте нов по темата, можете да намерите въведение към основните понятия в раздела за стоките.

Правилата за произход

 

За да отговаря на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA) в Моят търговски асистент, за да прецените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да изготвите правилните документи.

Обща информация за правилата за произход може да бъде намерена по-долу.

Къде мога да намеря правилата за произход?

Правилата за произход са посочени в протокол I относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество (ОВ L 250, 16.9.2016 г., стр. 1924) от Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и ЮАОР. Моля, направете справка и с Ръководството за прилагане на Протокол 1 към СИП ЮАОР — ЕС.

Моят продукт с произход ли е от ЕС или от държава по СИП ЮАОР?

За да може вашият продукт да отговаря на изискванията за по-ниска или нулева преференциална тарифа съгласно Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и ЮАОР, продуктът трябва да е с произход от ЕС или от държава по СИП ЮАОР.

Даден продукт се счита за продукт с произход от ЕС или от държава по СИП ЮАОР, ако е

Продуктът трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания, посочени в главата (например недостатъчна обработка или преработка, правилото за непромяна). Съществуват и някои допълнителни възможности за гъвкавост, които да ви помогнат да спазвате специфичните за продуктите правила (например толерантност или кумулация).

 

Примери за специфични за продуктите правила в търговските споразумения на ЕС

 • Правилото за добавена стойност — стойността на всички използвани материали без произход не може да надхвърля определен процент от цената на продукта франко завода
 • Промяна в тарифното класиране — производственият процес води до промяна в тарифното класиране на материалите без произход и крайния продукт, например производство на хартия (глава 48 от Хармонизираната система) от целулоза без произход (глава 47 от Хармонизираната система)
 • Специфични операции — изисква се специфичен производствен процес, например предене на влакна за прежди, такива правила се използват предимно в текстилния и шивашкия сектор и в химическия сектор.
 • Комбинация от тези различни правила е възможна, като различните правила се спазват алтернативно или в комбинация

Съвети за спазване на специфичните за продуктите правила

Споразумението предоставя допълнителна гъвкавост, която ви помага да спазвате специфичните за продуктите правила, като например толерантност или кумулация.

Толеранс
 • в споразумението за икономическо партньорство между ЕС и ЮАОР правилото за отклонение позволява на производителя да използва материали без произход, които обикновено са забранени от специфичното за продукта правило, до 15 % от цената франко завода на продукта.
 • това допустимо отклонение не може да се използва за надвишаване на който и да е праг на максималните материали без произход, изразени като стойност, посочена в специфичните правила за продуктите.
 • специфични допустими отклонения се прилагат за текстилните изделия и облеклото, класирани в глави 50—63 от Хармонизираната система, които са включени в бележки 5—6 от приложение 1 „Уводни бележки“
Кумулация

Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и ЮАОР предвижда:

 • двустранна кумулация, която позволява материалите с произход от държава по СИП ЮАОР да се считат за материали с произход от ЕС (и обратно), когато се използват за производството на даден продукт.
 • пълната кумулация, която позволява обработката или преработката, извършена върху материали без произход в ЕС, да бъде взета предвид в държава по СИП ЮАОР (и обратно), когато се преценява дали спазвате специфичното за продукта правило.
 • диагонална кумулация, която позволява i) материалите с произход от която и да е държава по СИП ЮАОР, от другата държава по СИП Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн или от отвъдморска страна или територия на ЕС и ii) операциите или преработката, извършени в тези държави, да се считат съответно за материали с произход или за извършени в държава по СИП ЮАОР или в ЕС, когато се използват за производството на продукт, при условие че са изпълнени определени условия, включително споразумения за административно сътрудничество между двете държави, от които произходът се натрупва. Тази кумулация не се прилага за i) материали по ХС 1604—1605 с произход от Тихоокеанския басейн и ii) материали с произход от Южна Африка, които не могат да бъдат внасяни в ЕС безмитно и без квоти.   
 • кумулация по отношение на материалите, които подлежат на безмитно третиране катонай-облагодетелствана нация в ЕС, което позволява на износителите в държава по СИП ЮАОР да отчитат материалите без произход, които при внос в ЕС биха се ползвали от безмитно и безквотно третиране съгласно тарифите на ЕС за най-облагодетелствана нация, все едно че са с произход от тази държава по СИП ЮАОР, когато са вложени в продукт, произведен там, при условие че не са въведени антидъмпингови мита или мита срещу заобикаляне на мерките по отношение на този материал от държавата на произход
 • кумулация по отношение на материалите с произходот други държави, ползващи се от преференциален безмитен и освободен от квоти достъп до ЕС, която позволява материалите с произход от държави, ползващи се от безмитен и освободен от квоти достъп до ЕС, да се считат за материали с произход от държава по СИП ЮАОР, ако се използват за производството на продукт, при условие че са изпълнени определени условия. Тази кумулация понастоящем не е приложима.
Дерогации

По искане на държава по СИП ЮАОР може да бъде предоставена специална дерогация при определени условия, за да се даде възможност за прилагане на по-облекчени правила за произход за конкретни продукти с произход от определени държави. Понастоящем не се прилагат специални дерогации.

Други изисквания

Продуктът трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания, посочени в протокола, като например недостатъчна обработка или преработка или правилото за директен транспорт:

Транспорт през трета държава: правило за директно транспортиране

В Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и ЮАОР продуктите с произход трябва да бъдат транспортирани от ЕС до държава по СИП ЮАОР (и обратно), без да бъдат допълнително преработени в трета държава.

Някои операции могат да се извършват в трета държава, ако продуктите остават под митнически надзор, като например:

 • добавяне или поставяне на маркировки, етикети, пломби или всякаква документация, за да се гарантира спазването на специфичните национални изисквания на страната вносител
 • консервиране на продукти в добро състояние
 • съхранение
 • разделяне на пратки

В случай на съмнение митническите органи могат да поискат от декларатора да представи доказателство за съответствие, което може да бъде дадено по всякакъв начин, включително чрез транспортни документи по договор, като например товарителници, или фактически или конкретни доказателства, основаващи се на маркиране или номериране на опаковките, или всякакви доказателства, свързани със самите стоки.

Възстановяване на мита

Възстановяването на платени преди това мита върху материали без произход, използвани за производството на продукт, който се изнася по преференциална тарифа, е разрешено съгласно Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и ЮАОР.

Процедури, свързани с произхода

Процедурите за произход, свързани с искане за преференциална тарифа и проверка от страна на митническите органи, са посочени в дял IV относно доказателството за произход и дял V относно договореностите за административно сътрудничество.

Как да поискате преференциална тарифа?

За да се ползвате от преференциално третиране, трябва да представите доказателство за произход.

 • ще се нуждаете от:
 • доказателството за произход остава валидно за срок от 10 месеца от датата на издаване
 • не се изисква доказателство за произход, когато:
  • общата стойност на продуктите не надвишава 500 EUR в случай на малки опаковки, или
  • 1,200 EUR в случай на продукти, които са част от личния багаж на пътниците
Сертификат за движение EUR.1
 • образец на сертификат EUR.1 е включен в приложение III и дава инструкции за неговото попълване.
 • Сертификатите за движение EUR.1 се издават от митническите органи на държавата износител
 • износителят, който подава заявление за сертификат, следва да бъде подготвен да представи документи, доказващи статута на продукти с произход на съответните продукти.
Декларация за произход (лична декларация от износителя)

Износителите могат сами да декларират, че техният продукт е с произход от ЕС или от държава по СИП ЮАОР, като представят декларация за произход. То може да бъде направено чрез:

 • одобрен износител, или
 • от всеки износител, при условие че общата стойност на пратката не надвишава 6,000 EUR

 

Одобрени износители

Митническите органи на страната износител могат да разрешат на всеки износител, който често превозва продукти съгласно настоящото споразумение, да изготвя декларации за произход, независимо от стойността на съответните продукти.

Износител, който иска такова разрешение, трябва да предостави на митническите органи всички гаранции, необходими за проверка на статута на продукти с произход на продуктите, както и на изпълнението на другите изисквания на настоящия протокол.

Митническите органи могат да отнемат статута на одобрен износител в случай на злоупотреба.

 

Какво трябва да съдържа декларацията за произход?

 • за да направи декларация за произход, износителят следва да попълни, подпечатва или отпечатва следната декларация (на съответния език) върху фактурата, известието за доставка или друг търговски документ: „Износителят на продуктите, обхванати от настоящия документ (митническо разрешение №...) ) декларира, че освен когато ясно е посочено друго, тези продукти са с... преференциален произход.“
 • текстът на декларацията за произход може да бъде изготвен на всеки от официалните езици на ЕС и може да бъде намерен в приложение IV. Проверете във Вашите митнически органи за всякакви допълнителни изисквания, които могат да имат.
 • трябва да подпишете декларацията си за произход на ръка. Ако сте одобрен износител, вие сте освободен от това изискване, при условие че се задължите писмено Вашите митнически органи да поемат пълна отговорност за всяка декларация, която ви идентифицира.

Подаване

 • декларация за произход може да бъде изготвена от износителя, когато продуктите, за които се отнася, са изнесени, или след износа, при условие че е представена в страната вносител не по-късно от две години след вноса на продуктите, за които се отнася.
 • когато попълвате декларация за произход, трябва да сте готови да представите документи, доказващи статута на продукти с произход на вашите продукти.

Проверка на произхода

Митническите органи могат да проверят дали даден внесен продукт действително е с произход или дали отговаря на други изисквания за произход. Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и ЮАОР се основава на следните принципи:

 • проверката се основава на административно сътрудничество между митническите органи на страната вносител и страната износител
 • проверките на произхода на продуктите се извършват от местните митници — не се разрешават посещения на износителя от страната вносител

Органите на страната износител определят произхода и информират за резултатите органите на страната вносител.

Изискванията към продуктите

Технически правила и изисквания

 • научете повече за техническите изисквания, правила и процедури, на които трябва да отговарят стоките, за да бъдат внесени в Европейския съюз
 • търсене на специфичните правила и разпоредби, приложими за вашия продукт и неговата държава на произход, в базата данни „Моят търговски асистент“

Изисквания за здраве и безопасност СФС

Документи и процедури за митническо оформяне

За описание на начина на доказване на произхода на вашите продукти, за да поискате преференциални тарифи, и на правилата, свързани с проверката на произхода от страна на митническите органи, моля, направете справка с раздела относно правилата за произход по-горе.

Научете повече за други документи и процедури за митническо оформяне, необходими за внос в Европейския съюз.

За информация относно митническите процедури за внос и износ като цяло посетете уебсайта на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“.

Интелектуална собственост и географски указания

СИП включва двустранен протокол между ЕС и Южна Африка относно защитата на географските указания и относно търговията с вина и спиртни напитки.

 • ЕС защитава над 100 южноафрикански наименования като Rooibos, известната инфузия от Южна Африка и многобройни наименования на вина като Stellenbosch и Paarl
 • Южна Африка защитава над 250 наименования на ЕС, разпръснати в категориите храни, вина и спиртни напитки

Това означава например, че производител в държава, различна от Южна Африка, не може да предлага на пазара чай, обработен от предприятие от собствената му територия, под символично важното наименование „Rooibos“. Същото се отнася и за традиционните наименования на продукти в ЕС.

Търговия с услуги

Обществени поръчки

За колективно

Други площи

Конкуренцията

 • ЕС преустанови експортните субсидии за всички продукти, изнасяни за държавите от ЮАОР, страни по СИП
 • ЕС сведе до минимум мерките с изкривяващи производството и търговията ефекти
 • ако местната промишленост е застрашена поради рязкото увеличаване на вноса от Европа, СИП позволяват да се предприемат мерки за защита на промишлените сектори и зараждащата се промишленост

Уреждане на спорове

В рамките на СИП ЮАОР споровете се уреждат чрез консултации или медиация и в крайна сметка чрез арбитраж. След арбитражна процедура страната, срещу която е подадена жалбата, предприема всички необходими стъпки за изпълнение на решението. В случай на неспазване другата страна има право на обезщетение или има право да предприеме всички подходящи мерки, като например увеличаване на митата.

Устойчивото развитие

СИП ЮАОР се основава изрично на „съществените и основни“ елементи, определени в Споразумението от Котону, т.е. правата на човека, демократичните принципи, върховенството на закона и доброто управление. По този начин споразумението съдържа някои от най-силните формулировки относно правата и устойчивото развитие, налични в споразуменията на ЕС.

 • „клаузата за неизпълнение „означава, че „подходящи мерки“ (както е предвидено в Споразумението от Котону) могат да бъдат предприети, ако някоя от страните не изпълни задълженията си по отношение на съществените елементи. Това може да включва преустановяване на търговските ползи.
 • съвместните институции по СИП са натоварени с функцията да наблюдават и оценяват въздействието на изпълнението на СИП върху устойчивото развитие на страните. В съответствие със Споразумението от Котону гражданското общество и членовете на парламента играят ясна роля.

Регионалната интеграция

СИП ЮАОР се отнася както до търговията между държавите по СИП ЮАОР, така и до търговията с ЕС.

 • правилата за произход по СИП ЮАОР подкрепят развитието на нови вериги за създаване на стойност в региона. Разпоредбите относно акумулацията позволяват прилагането на намалени тарифи на границата на ЕС за плодове, добити в една държава от региона и консервирани и консервирани в друга. Този вид гъвкави правила за произход са от полза за предприятията в хранително-вкусовата промишленост, рибарството и промишлеността.
 • СИП ЮАОР хармонизира митата на Южноафриканския митнически съюз, наложени върху вноса с произход от ЕС, и следователно подобрява функционирането на митническия съюз. По този начин СИП ЮАОР укрепва регионалната интеграция.
 • всяка държава по СИП ЮАОР се е съгласила всяко предимство, предоставено от нея на ЕС, да бъде разширено, така че да обхване и останалите държави по СИП ЮАОР.

Укрепване на капацитета и техническа помощ

ЕС предоставя техническа помощ за търговията. Това помага на държавите да адаптират своите митнически процедури и да намалят документацията. За вас това означава по-малко неудобства при работата с митниците.

Полезни връзки и документи

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки