Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int

Έγγραφα εκτελωνισμού

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εμπορικών συναλλαγών, είναι σημαντικό να καταρτιστούν ορισμένα βασικά έγγραφα απαραίτητα για τον εκτελωνισμό. Αυτές περιλαμβάνουν συνήθως, μεταξύ άλλων, το εμπορικό τιμολόγιο, την ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα , την απόδειξη καταγωγής, τις δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες, τις δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής, τα σχετικά πιστοποιητικά ή τις άδειες καταγωγής και τα μητρώα ΦΠΑ και εξαγωγής.

Ωστόσο, ανάλογα με το μεταφορικό μέσο, τα τυπικά πρόσθετα έγγραφα πρέπει να συμπληρώνονται και να υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας προορισμού για την εκκαθάριση των εμπορευμάτων. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με τους ακόλουθους πρόσθετους τύπους εγγράφων

 • Φορτωτική (Shipping)
 • FIATA Bill of Leading (Combined Transport)
 • Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων (οδική μεταφορά)
 • Αεροπορική φορτωτική (Air Freight)
 • Φορτωτική σιδηροδρομικής μεταφοράς (Rail Freight)
 • Δελτίο ATA (όλες οι μορφές μεταφορών)
 • Δελτίο TIR (Συνδυασμένες οδικές και λοιπές μεταφορές)
 • Κατάλογος συσκευασίας

Για την περιγραφή της συνολικής διαδικασίας εισαγωγής και εξαγωγής, καθώς και για τα γενικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, μπορείτε επίσης να συμβουλεύεστε βήμα-βήμα βήμα-βήμα.

Φορτωτική

Η φορτωτική (B/L) είναι έγγραφο που εκδίδεται από τη ναυτιλιακή εταιρεία στον ναυλωτή, με το οποίο αναγνωρίζεται ότι τα αγαθά ελήφθησαν επί του πλοίου. Ως εκ τούτου, η φορτωτική χρησιμεύει ως απόδειξη παραλαβής των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα. Τους υποχρεώνει να παραδίδουν τα εμπορεύματα στον παραλήπτη. Περιέχει τις λεπτομέρειες των εμπορευμάτων, του σκάφους και του λιμένα προορισμού. Παρουσιάζει τη σύμβαση μεταφοράς και αποδίδει τον τίτλο κυριότητας επί των εμπορευμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ο κομιστής της φορτωτικής είναι πλέον κύριος των εμπορευμάτων.

Η φορτωτική μπορεί να είναι διαπραγματεύσιμο έγγραφο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα είδη φορτωτικής. «Καθαρές φορτωτικές» αναφέρουν ότι τα εμπορεύματα έχουν παραληφθεί σε εμφανές σημείο και καλή κατάσταση. Οι μη καθαρές ή οι «diry bills of Ling» δείχνουν ότι τα προϊόντα έχουν υποστεί βλάβη ή είναι σε κακή κατάσταση. Στις περιπτώσεις αυτές, η τράπεζα χρηματοδότησης μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει τα έγγραφα του αποστολέα.

FIATA Bill of Lading

Το νομοσχέδιο της FIATA είναι ένα έγγραφο που εκπονήθηκε από την International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA). Χρησιμοποιείται για διάφορους τρόπους μεταφοράς (πολυτροπικός) και μπορεί να εφαρμοστεί ως έγγραφο συνδυασμένων μεταφορών, με διαπραγματεύσιμο καθεστώς. Δεν διευκρινίζεται ο συγκεκριμένος τρόπος μεταφοράς. Η νομική ευθύνη για τα εμπορεύματα μπορεί να μεταβιβαστεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Οδικές μεταφορές φορτίου (CMR)

Η οδική φορτωτική είναι ένα έγγραφο που περιέχει λεπτομερή στοιχεία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων. Ορίζεται από τη σύμβαση περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων του 1956 (σύμβαση CMR). Επιτρέπει στον αποστολέα να διαθέτει τα αγαθά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Πρέπει να υπάρχουν τέσσερα αντίγραφα του εγγράφου και όλα αυτά πρέπει να υπογράφονται από τον αποστολέα και τον μεταφορέα. Το πρώτο αντίτυπο προορίζεται για τον αποστολέα· το δεύτερο παραμένει στην κατοχή του μεταφορέα· το τρίτο συνοδεύει τα εμπορεύματα και παραδίδεται στον παραλήπτη· και το τέταρτο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον παραλήπτη, πριν να επιστραφεί στον αποστολέα. Συνήθως εκδίδεται CMR για κάθε όχημα.

Το σημείωμα CMR δεν αποτελεί έγγραφο τίτλου και δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Η νόμιμη κυριότητα δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.

Αεροπορική φορτωτική (AWB)

Η αεροπορική φορτωτική είναι έγγραφο το οποίο αποτελεί απόδειξη της σύμβασης μεταφοράς μεταξύ του αποστολέα και της εταιρείας του μεταφορέα. Εκδίδεται από τον πράκτορα του μεταφορέα και εμπίπτει στις διατάξεις της σύμβασης της Βαρσοβίας (σύμβαση για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων σχετικά με τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, της 12 Οκτωβρίου 1929). Επιτρέπεται η χρήση ενιαίας αεροπορικής φορτωτικής για πολλαπλές μεταφορές εμπορευμάτων. Περιέχει τρία πρωτότυπα και διάφορα πρόσθετα αντίγραφα. Το ένα πρωτότυπο φυλάσσεται από καθένα από τα μέρη που συμμετέχουν στη μεταφορά (αποστολέας, παραλήπτης και μεταφορέας). Ενδέχεται να απαιτούνται αντίγραφα στον αερολιμένα αναχώρησης/προορισμού κατά την παράδοση, και σε ορισμένες περιπτώσεις, από περαιτέρω μεταφορείς εμπορευμάτων. Η αεροπορική φορτωτική είναι φορτωτική που περιέχει σύμβαση μεταφοράς. Αποδεικνύει την παραλαβή των εμπορευμάτων.

Το πρότυπο αεροπορικής φορτωτικής της IATA είναι ένα συγκεκριμένο είδος αεροπορικής φορτωτικής που χρησιμοποιείται από αερομεταφορείς που ανήκουν στη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA). Περιέχει συνήθως τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη Σύμβαση της Βαρσοβίας.

Σιδηροδρομική φορτωτική (CIM)

Η σιδηροδρομική φορτωτική (CIM) είναι ένα έγγραφο που απαιτείται για τη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων. Ρυθμίζεται από τη σύμβαση για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές 1980 (COTIF-CIM). Η φορτωτική εκδίδεται από τον μεταφορέα σε πέντε αντίτυπα. Το πρωτότυπο συνοδεύει τα εμπορεύματα. Ο αποστολέας φυλάσσει αντίγραφο του πρωτοτύπου. Ο μεταφορέας διατηρεί τα τρία εναπομένοντα αντίγραφα για εσωτερικούς σκοπούς. Η CIM θεωρείται σύμβαση σιδηροδρομικής μεταφοράς.

Δελτίο ATA

Ως «ΑΤΑ» νοούνται τα διεθνή τελωνειακά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τα εμπορικά επιμελητήρια στην πλειοψηφία του βιομηχανικού κόσμου και επιτρέπουν την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων, χωρίς τελωνειακούς δασμούς και φόρους. Τα δελτία ΑΤΑ μπορούν να εκδίδονται για τις ακόλουθες κατηγορίες εμπορευμάτων: Τα εμπορικά δείγματα, ο επαγγελματικός εξοπλισμός και τα αγαθά για παρουσίαση ή χρήση σε εμπορικές εκθέσεις, θεάματα, εκθέσεις κ.λπ., συμβουλεύονται το δικτυακό τόπο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για περισσότερες πληροφορίες.

Δελτίο TIR

Τα δελτία TIR είναι έγγραφα τελωνειακής διαμετακόμισης που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων, όταν μέρος του ταξιδίου πρέπει να πραγματοποιηθεί οδικώς. Επιτρέπουν τη μεταφορά εμπορευμάτων στο πλαίσιο διαδικασίας που αποκαλείται διαδικασία TIR. Το καθεστώς TIR θεσπίστηκε στο πλαίσιο της σύμβασης TIR του 1975 και υπογράφηκε υπό την αιγίδα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΟΗΕ). το σύστημα TIR απαιτεί τη μεταφορά εμπορευμάτων με ασφαλή οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια. Όλα τα τέλη και οι φόροι που ενδέχεται να καταβληθούν για τα εμπορεύματα καλύπτονται από διεθνώς έγκυρη εγγύηση. Το δελτίο TIR ορίζει ότι η εγγύηση αυτή πρέπει να γίνεται αποδεκτή από τις χώρες διέλευσης και προορισμού.

Κατάλογος συσκευασίας

Ο κατάλογος συσκευασίας (P/L) είναι ένα εμπορικό έγγραφο που συνοδεύει το εμπορικό τιμολόγιο και τα έγγραφα μεταφοράς. Παρέχει πληροφορίες για τα εισαγόμενα είδη και τα στοιχεία συσκευασίας κάθε αποστολής (βάρος, διαστάσεις, χειρισμός θεμάτων κ.λπ.).

Απαιτείται για τον εκτελωνισμό ως απογραφή του εισερχόμενου φορτίου.

Ο κατάλογος συσκευασίας περιλαμβάνει γενικά

 • πληροφορίες για τον εξαγωγέα, τον εισαγωγέα και την εταιρεία μεταφορών
 • ημερομηνία έκδοσης
 • αριθμός του τιμολογίου
 • τύπος συσκευασίας (βαρέλι, κιβώτιο, κιβώτιο, βαρέλι, βαρέλι, βαρέλι)
 • αριθμός δεμάτων
 • κάθε συσκευασία (περιγραφή των εμπορευμάτων και αριθμός των ειδών ανά συσκευασία)
 • σήματα και αριθμοί
 • καθαρό βάρος, μεικτό βάρος και μέτρηση των συσκευασιών

Δεν απαιτείται συγκεκριμένο έντυπο. Ο εξαγωγέας καταρτίζει τον κατάλογο συσκευασίας σύμφωνα με τις συνήθεις επιχειρηματικές πρακτικές. Το πρωτότυπο και τουλάχιστον ένα αντίγραφο πρέπει να υποβάλλονται. Γενικά, δεν χρειάζεται να υπογραφεί. Ωστόσο, στην πράξη, το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο του καταλόγου συσκευασίας συχνά υπογράφονται. Ο κατάλογος συσκευασίας μπορεί να συντάσσεται σε οποιαδήποτε γλώσσα. Ωστόσο, συνιστάται η μετάφραση στα αγγλικά.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις