EPA — Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΑ θα διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τις δύο περιοχές να επενδύουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να προωθούν την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ανατολική Αφρική. Μάθετε πώς οι Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ) της ΕΕ με 6 αφρικανικά κράτη θα μπορούσαν σύντομα να επωφεληθούν από το εμπόριό σας.

Με μια ματιά

Η ΚΑΑ είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες περιφερειακές οικονομικές κοινότητες της Αφρικανικής Ένωσης. Πρόκειται για τελωνειακή ένωση, δεδομένου ότι τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης συναλλαγής μεταξύ των κρατών μελών και έχουν κοινό εξωτερικό δασμολόγιο με τρίτες χώρες. Ως κοινή αγορά, τα πρόσωπα, τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Επιπλέον, τα σχέδια της ΚΑΑ για τη δημιουργία μιας νομισματικής ένωσης το 2023 και την προώθηση στενότερης πολιτικής ολοκλήρωσης.

Οι διαπραγματεύσεις για την ΣΟΕΣ της ΕΕ — EAC ολοκληρώθηκαν επιτυχώς κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2014. Η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί από την Κένυα, τη Ρουάντα και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Αναμένεται ακόμη η υπογραφή από τα άλλα κράτη μέλη της ΚΑΑ (Τανζανία, Ουγκάντα, Μπουρούντι, εκτός από το Νότιο Σουδάν), πριν από την επικύρωση από όλα τα μέρη.

Μόλις τεθεί σε ισχύ, η ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΑ θα παρέχει άμεση πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για όλες τις εξαγωγές ΚΑΑ, σε συνδυασμό με μερικό και σταδιακό άνοιγμα της αγοράς ΚΑΑ στις εισαγωγές από την ΕΕ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης λεπτομερείς διατάξεις για τους κανόνες καταγωγής και τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα. Απαγορεύει αδικαιολόγητους ή μεροληπτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές και τις εξαγωγές, βοηθώντας έτσι τις προσπάθειες της ΚΑΑ για την εξάλειψη των μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο εντός της ΚΑΑ.

Επιπλέον, τα κεφάλαια για τη γεωργία και την αλιεία αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας για τη βιώσιμη χρήση των πόρων. Τα μέρη δεσμεύονται επίσης να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και τους κανόνες που αφορούν το εμπόριο για την αειφόρο ανάπτυξη, την πολιτική ανταγωνισμού, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις.

Δικαιούχους χώρες

 • Μπουρούντι — Εκκρεμεί υπογραφή. Καλύπτεται από το πρόγραμμα «Όλα εκτός από όπλα» (ΕΑΤ).
 • Κένυα — Υπογραφή και κύρωση της ΣΟΕΣ. Δεν καλύπτεται από την ΕΑΤ. Έχει πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις.
 • Ρουάντα — Υπογραφή της ΣΟΕΣ. Καλύπτεται από την ΕΑΤ.
 • Τανζανία — Εκκρεμεί υπογραφή. Καλύπτεται από την ΕΑΤ.
 • Ουγκάντα — Εκκρεμεί υπογραφή. Καλύπτεται από την ΕΑΤ.
 • Νότιο Σουδάν — Χωρίς συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις, καθώς προσχώρησε στην ΚΑΑ το 2016. Μπορεί να προσχωρήσει στη συμφωνία όταν αυτή τεθεί σε ισχύ. Δεν είναι μέλος του ΠΟΕ. Καλύπτεται από την ΕΑΤ.

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών ΚΑΑ

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΑ προβλέπει ασυμμετρίες υπέρ των χωρών ΚΑΑ, όπως τον αποκλεισμό ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, τις μακρές περιόδους ελευθέρωσης, τους ευέλικτους κανόνες καταγωγής και τις ειδικές διασφαλίσεις και μέτρα για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία των νεοσύστατων βιομηχανιών.

 • Ενώ οι αγορές της ΕΕ είναι αμέσως και πλήρως ανοικτές, η αγορά ΚΑΑ ανοίγει εν μέρει και σταδιακά τις εισαγωγές από την ΕΕ, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης.

Δασμοί

 • Η ΕΕ θα χορηγήσει πρόσβαση σε 100 % άνευ δασμών και χωρίς ποσοστώσεις σε όλες τις εισαγωγές που προέρχονται από χώρες της ΚΑΑ. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και ελεύθερη από όλους
 • Οι χώρες της ΚΑΑ σταδιακά εγκατέλειψαν σταδιακά το 82,6 % των τελωνειακών δασμών για περίοδο 15-25 ετών. Τα ευαίσθητα προϊόντα εξαιρούνται πλήρως από την ελευθέρωση, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων γεωργικών προϊόντων, οίνων και οινοπνευματωδών, χημικών, πλαστικών, χαρτιού με βάση το ξύλο, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης, υποδημάτων, κεραμικών προϊόντων, αντικειμένων από κοινά μέταλλα και οχημάτων
 • Εάν οι εισαγωγές ορισμένων ενωσιακών εμπορευμάτων στις χώρες της EAP προκάλεσαν ξαφνικά αύξηση, μέτρα διασφάλισης, όπως οι ποσοστώσεις εισαγωγής και η εκ νέου επιβολή δασμών μπορούν να εφαρμοστούν από τις χώρες ΚΑΑ.
 • Επιβάλλονται όρια στους δυνητικούς πρόσθετους εξαγωγικούς φόρους επί των πρώτων υλών και των μη επεξεργασμένων τροφίμων. Κατά συνέπεια, τα μέλη της ΚΑΑ θα είναι σε θέση να επιβάλουν νέους εξαγωγικούς φόρους μόνο μετά από κοινοποίηση στην ΕΕ και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
 • Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού μου εμπορίου για να βρείτε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα προέλευσης και προορισμού της. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές σας αρχές.

Κανόνες καταγωγής

Οι ευέλικτοι κανόνες καταγωγής δίνουν τη δυνατότητα στις χώρες ΚΑΑ να εξάγουν προϊόντα με εισροές από άλλες χώρες, ιδίως σε βασικούς τομείς — γεωργία, αλιεία και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης. Για παράδειγμα, ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν μπορεί να εισέλθει ατελώς στην ΕΕ εάν τουλάχιστον ένα στάδιο της παραγωγής του — όπως η ύφανση ή η πλέξη — πραγματοποιήθηκε σε χώρα ΣΟΕΣ.

Πριν από την εξαγωγή/εισαγωγή, βεβαιωθείτε ότι:

Ανοχή

Οι ανοχές που περιλαμβάνονται στην ΣΟΕΣ είναι ηπιότερες από τις συνήθεις. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 15 % στην τιμή εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος, αντί του 10 % που προβλέπεται στις περισσότερες συμφωνίες της ΕΕ. Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης θα ισχύουν ειδικές ανοχές.

Σώρευση

Η ΣΟΕΣ περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύπους σώρευσης:

Άμεσες μεταφορές

Τα αποδεικτικά στοιχεία της απευθείας μεταφοράς πρέπει να προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

Επιστροφή δασμών

Η επιστροφή μπορεί να ζητηθεί για τους δασμούς που καταβάλλονται για υλικά τα οποία προηγουμένως είχαν εισαχθεί για περαιτέρω επεξεργασία και στη συνέχεια εξαχθούν σε χώρα που έχει υπογράψει ΣΟΕΣ με την ΕΕ.

Συνθήκες σκάφους

Τα αλιεύματα που αλιεύονται στην ανοικτή θάλασσα και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των χωρών ΚΑΑ μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενα από χώρα ΚΑΑ μόνον όταν αλιεύονται από σκάφη που πληρούν ορισμένα κριτήρια. Τα εν λόγω κριτήρια αναφέρονται στον τόπο νηολόγησης ενός σκάφους, στη σημαία με το οποίο «πλέουν» και στην ιδιοκτησία τους.

Δεν υπάρχει ειδική απαίτηση για την ιθαγένεια του πληρώματος, του πλοιάρχου ή των αξιωματικών. Οι απαιτήσεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην αρχική συμφωνία του Κοτονού, έχουν πλέον καταργηθεί ώστε να διευκολύνεται η χορήγηση της προέλευσης στα ψάρια που αλιεύονται από τις χώρες ΣΟΕΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • Μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες [link] που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας στη βάση δεδομένων My Trade Assistant.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για την ΥΓΕΙΑ και την ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τελωνειακά έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Αποδεικτικά καταγωγής

 • Για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στις τελωνειακές αρχές το καθεστώς καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση που ενδεχομένως επιβάλλουν.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν τον καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα σε περίπτωση κατάχρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές σας αρχές.

 • Για να είναι επιλέξιμα για προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές, τα προϊόντα καταγωγής των χωρών ΚΑΑ πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής. Η καταγωγή παραμένει σε ισχύ για 10 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι είτε:
  • Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 — που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Ο εξαγωγέας (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει, εφόσον το ζητήσει, έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω προϊόντων και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου καταγωγής.
  • Δήλωση τιμολογίου — που εκδίδεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα για φορτία αξίας 6,000 EUR ή λιγότερο, ή από εγκεκριμένους εξαγωγείς για φορτία οποιασδήποτε αξίας. Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης τιμολογίου, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας.

Άλλα έγγραφα

 • Ενημερωθείτε για τα άλλα τελωνειακά έγγραφα εκτελωνισμού και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πνευματική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Εμπόριο υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επένδυση

Άλλοι (ανταγωνισμός, ΕΑΑ)

Ανταγωνισμός

 • Από το 2014, η ΕΕ έχει διακόψει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται σε όλες τις χώρες ΣΟΕΣ.
 • Η ΕΕ έχει ελαχιστοποιήσει τα μέτρα με την παραγωγή και το εμπόριο — στρέβλωση
 • Το κεφάλαιο για τη γεωργία εγγυάται ότι η ΕΕ δεν θα εφαρμόσει εξαγωγικές επιδοτήσεις, ακόμη και σε περιόδους κρίσης της αγοράς.
 • Εάν απειλείται η τοπική βιομηχανία λόγω εκτίναξης των εισαγωγών από την Ευρώπη, η ΣΟΕΣ επιτρέπει τη λήψη μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών τομέων και της νεοσύστατης βιομηχανίας της ΚΑΑ.

Βιώσιμη ανάπτυξη

 • Το κεφάλαιο για τη γεωργία έχει ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της επισιτιστικής ασφάλειας, της ανάπτυξης της υπαίθρου και της μείωσης της φτώχειας στην ΚΑΑ. Δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη σε ένα βαθύτερο διάλογο πολιτικής για τη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας όσον αφορά τις αντίστοιχες εσωτερικές πολιτικές τους.
 • Το κεφάλαιο για την αλιεία ενισχύει τη συνεργασία για τη βιώσιμη χρήση των πόρων στον τομέα της αλιείας, όπως η αξιολόγηση και η διαχείριση των πόρων· παρακολούθηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων· συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τις σχετικές διεθνείς πράξεις· τον αποτελεσματικό έλεγχο και επιτήρηση για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας·
 • Το κεφάλαιο σχετικά με την οικονομική και αναπτυξιακή συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών της ΚΑΑ, στη δημιουργία ικανοτήτων εφοδιασμού και στην παροχή βοήθειας στα μέλη της ΚΑΑ για την ομαλή εφαρμογή της ΣΟΕΣ·
 • Η ΣΟΕΣ συνδέεται στενά με τη συμφωνία του Κοτονού και τα ουσιώδη στοιχεία της, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

Περιφερειακή ένταξη

Η ΣΟΕΣ είναι τόσο για το εμπόριο μεταξύ των χωρών ΚΑΑ όσο και για το εμπόριο με την ΕΕ.

 • Η ΣΟΕΣ επιβάλλει αδικαιολόγητους ή μεροληπτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές και τις εξαγωγές, ο οποίος συμβάλλει στις προσπάθειες της ΚΑΑ για την εξάλειψη των μη δασμολογικών φραγμών (ΜΔΦ) στο εμπόριο εντός της ΚΑΑ.

Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

Η ΕΕ παρέχει στήριξη, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από υφιστάμενα μέσα, κυρίως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), μέσω της Βοήθειας για το Εμπόριο.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις