Unia celna między UE a Turcją:

Czy są Państwo zainteresowani przywozem produktów z Turcji? Dzięki tej sekcji poznasz unię celną UE z Turcją.

W skrócie

Unia celna z Turcją obowiązuje od 1995 r. i opiera się na porozumieniu z Ankary z 1963 r. i protokole dodatkowym do niego (1970). Przewiduje się w nim:

 • swobodny przepływ między dwiema częściami unii celnej dla objętych nią towarów, które są w całości wyprodukowane lub wprowadzone do swobodnego obrotu po ich przywozie z państw trzecich w Turcji lub w WE
 • dostosowanie Turcji do wspólnej taryfy celnej Wspólnoty, w tym ustaleń preferencyjnych, oraz harmonizacja środków polityki handlowej
 • zbliżanie przepisów prawa celnego, w szczególności w drodze decyzji Komitetu Współpracy Celnej (np. decyzji nr 1/2001) oraz wzajemnej pomocy w sprawach celnych
 • zbliżanie ustawodawstw innych państw (własność intelektualna, konkurencja, podatki,...)
 • preferencyjne porozumienie w sprawie rolnictwa (reguły pochodzenia)

Handel towarami

Unia celna obejmuje wyłącznie:

Unia celna nie obejmuje

Taryfy

 • zerowe cła i zerowe kontyngenty dla towarów objętych unią celną
 • Wymelduj się z cenników w odniesieniu do konkretnego produktu pochodzącego z UE i wywożonego do Turcji z wykorzystaniem mojego asystenta ds. handlu
 • Wykszam z taryf na dany produkt pochodzący z Turcji i wywożony do UE z wykorzystaniem mojego asystenta ds. handlu

Reguły pochodzenia dotyczące towarów objętych unią celną UE-Turcja

 

Sprawdź reguły pochodzenia, które mają zastosowanie do danego produktu za pośrednictwem mojego asystenta ds. handlu.

Wymagania dotyczące produktów

Przepisy techniczne i wymogi

 • informacje o wymaganiach technicznych, zasadach i procedurach, które muszą spełniać towary, aby mogły być przywożone do Unii Europejskiej
 • Szczegółowe przepisy i przepisy mające zastosowanie do produktu i kraju pochodzenia w moim stanowisku asystenta ds. handlu. Aby zobaczyć wymogi dotyczące produktu, musisz najpierw określić swój kod celny. Jeżeli nie znają Państwo kodu celnego, możesz wyszukać go za pomocą swojego produktu w wbudowanej wyszukiwarce.

Wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • dowiedz się o normach w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, norm sanitarnych i fitosanitarnych, które muszą spełniać towary, aby mogły być przywożone do Unii Europejskiej
 • Wyszukiwanie przepisów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa oraz środków sanitarnych i fitosanitarnych mających zastosowanie do danego produktu i jego kraju pochodzenia w moim stanowisku asystenta ds. handlu. Aby zobaczyć wymogi dotyczące produktu, musisz najpierw określić swój kod celny. Jeśli nie znają Państwo kodu celnego, możesz wyszukać ją za pomocą swojego produktu w wbudowanej wyszukiwarce.

Dokumenty i procedury w zakresie odprawy celnej

Towary całkowicie uzyskane lub wyprodukowane w unii celnej lub dopuszczone do swobodnego obrotu w unii celnej mogą krążyć w dowolnym miejscu na terytorium unii celnej, pod warunkiem że towarzyszy im dowód ich statusu celnego, potwierdzony świadectwem przewozowym A.TR.

 • więcej informacji na temat innych dokumentów i procedur związanych z odprawą celną potrzebnych do przywozu do Unii Europejskiej

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

 • dowiedz się więcej na temat prawodawstwa w zakresie własności intelektualnej i zielonej infrastruktury w UE, a także unijnej polityki w dziedzinie praw własności intelektualnej w handlu

Handel usługami

 • więcej informacji na temat zasad, przepisów i ułatwień w handlu usługami

Zamówienia publiczne

 • ogólne informacje o przepisach dotyczących zamówień publicznych, zasadach i dostępie do różnych rynków
 • szczegółowe informacje na temat unijnego rynku zamówień publicznych

Inwestycje

 • dostęp do informacji ogólnych na potrzeby inwestycji za granicą
 • szczegółowe informacje na temat inwestycji zagranicznych w UE

Linki i dokumenty

Udostępnij tę stronę: