AEP – Östafrikanska gemenskapen

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och EAC kommer att göra det lättare för människor och företag från de båda regionerna att investera i och bedriva handel med varandra och att stimulera utvecklingen i hela Östafrika. Lär dig hur EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med 6 afrikanska stater snart kan gynna din handel.

I korthet

EAC är en av de mest integrerade regionala ekonomiska gemenskaperna i Afrikanska unionen. Det är en tullunion, där de flesta varor och tjänster är tullfria mellan medlemsstaterna och har en gemensam extern tulltaxa med tredjeländer. Som en gemensam marknad kan personer, varor, tjänster och kapital röra sig fritt. Dessutom planerar EAC att inrätta en monetär union 2023 och verka för en närmare politisk integration.

Förhandlingarna om avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och EAC slutfördes framgångsrikt i oktober 2014. Avtalet har redan undertecknats av Kenya, Rwanda och alla EU:s medlemsstater. Ikraftträdandet väntar fortfarande på att undertecknas av övriga EAC-medlemsstater (Tanzania, Uganda, Burundi, förutom Sydsudan), innan alla parter har ratificerat det.

När avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och EAC träder i kraft kommer det att ge omedelbart tull- och kvotfritt tillträde till EU-marknaden för all EAC-export, i kombination med ett partiellt och gradvist öppnande av EAC-marknaden för import från EU.

Avtalet innehåller också detaljerade bestämmelser om ursprungsregler samt sanitära och fytosanitära åtgärder. Den förbjuder omotiverade eller diskriminerande import- och exportrestriktioner och bidrar därmed till EAC:s ansträngningar att undanröja icke-tariffära hinder för handeln inom EAC.

Dessutom syftar kapitlen om jordbruk och fiske till att stärka samarbetet om hållbar resursanvändning. Parterna åtar sig också att fortsätta förhandlingarna om handel med tjänster och handelsrelaterade regler om hållbar utveckling, konkurrenspolitik, investeringar och utveckling av den privata sektorn, immateriella rättigheter och insyn i offentlig upphandling.

Stödmottagande länder

 • Burundi – Pågående undertecknande. Omfattas av ”allt utom vapen” -systemet.
 • Kenya – Undertecknat och ratificerat avtalet om ekonomiskt partnerskap. Omfattas inte av EBA. Har tull- och kvotfritt tillträde till EU-marknaden.
 • Rwanda – Undertecknat avtalet om ekonomiskt partnerskap. Täcks av EBA.
 • Tanzania – Pågående undertecknande. Täcks av EBA.
 • Uganda – Pågående undertecknande. Täcks av EBA.
 • South Soudan – Did deltar inte i förhandlingarna eftersom landet anslöt sig till EAC 2016. Kan ansluta sig till avtalet när det träder i kraft. Är inte medlem i WTO. Täcks av EBA.

Asymmetriska bestämmelser till förmån för EAC-länderna

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och EAC innehåller asymmetribestämmelser till förmån för EAC-länderna, såsom uteslutning av känsliga produkter från liberalisering, långa liberaliseringsperioder, flexibla ursprungsregler samt särskilda skyddsåtgärder och åtgärder för jordbruk, tryggad livsmedelsförsörjning och skydd av nyetablerade industrier.

 • EU:s marknader öppnas omedelbart och fullständigt, men EAC-marknaden öppnas delvis och gradvis för import från EU, med full hänsyn tagen till skillnaderna i utvecklingsnivå.

Tariffer

 • EU kommer att bevilja 100 % tull- och kvotfritt tillträde till all import från EAC-länderna. Tillträdet till EU-marknaden är permanent, fullständigt och fritt för alla
 • EAC-länderna fasar gradvis ut 82,6 % av tullarna under 15–25 år. Känsliga produkter är helt undantagna från liberaliseringen, däribland olika jordbruksprodukter, vin och spritdrycker, kemikalier, plast, träbaserat papper, textilier och kläder, skodon, keramiska produkter, glasvaror, varor av oädel metall och fordon
 • Om importen av vissa EU-varor till länderna i det östliga partnerskapet plötsligt ökar kan EAC-länderna tillämpa skyddsåtgärder såsom importkvoter och återinförande av tullar.
 • Begränsningar införs för eventuella ytterligare exportavgifter på råvaror och obearbetade livsmedel. Därför kommer EAC-medlemmarna att kunna ta ut nya exportavgifter först efter att ha underrättat EU och under en begränsad tidsperiod.
 • Använd sökalternativet Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och tullar för din specifika produkt, med hänsyn tagen till ursprungsland och bestämmelseland. Om du är osäker, kontakta era tullmyndigheter.

Ursprungsregler

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla de ursprungsregler som anges i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsreglerna finns nedan.

Flexibla ursprungsregler gör det möjligt för EAC-länderna att exportera produkter med insatsvaror från andra länder, särskilt inom nyckelsektorer – jordbruk, fiske, textilier och kläder. En textilprodukt kan till exempel föras in i EU tullfritt om åtminstone ett led i tillverkningen – t.ex. vävning eller stickning – ägde rum i ett EPA-land.

Tolerans

De toleranser som ingår i avtalet om ekonomiskt partnerskap är mildare än de normala. De uppgår till 15 % i priset fritt fabrik för slutprodukten, i stället för 10 % som anges i de flesta av EU:s avtal. För textilier och kläder gäller särskilda toleranser.

Kumulation

Avtalet om ekonomiskt partnerskap omfattar följande typer av kumulation:

 • Bilateral kumulation med EU
 • Diagonal och fullständig kumulation med ULT och AVS-länderna, på vissa villkor.
 • Kumulation med angränsande utvecklingsländer, på vissa villkor.

Direkttransport

Bevis för direkttransport måste företes för tullmyndigheterna i importlandet.

Tullrestitution

Återbetalning kan begäras för tull som betalats för material som tidigare importerats för vidare bearbetning och sedan exporterats till ett land som har undertecknat ett avtal om ekonomiskt partnerskap med EU.

Villkor för fartyg

Fisk som fångats på öppet hav och i EAC-ländernas exklusiva ekonomiska zoner kan anses ha sitt ursprung i ett EAC-land endast om den fångas av fartyg som uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier hänför sig till ett fartygs registreringsplats, till den flagg under vilken fartyget seglar och till dess ägande.

Det finns inga särskilda krav på besättningens, befälhavarens eller befälens nationalitet. Dessa krav, som fanns i det ursprungliga Cotonouavtalet, har nu tagits bort för att underlätta tilldelningen av ursprung till fisk som fångats av länder som omfattas av avtal om ekonomiskt partnerskap.

Produktspecifika ursprungsregler

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • Lär dig mer om de tekniska krav, regler och förfaranden [link] som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i databasen Mina handelsassistenter.

Hälso- och säkerhetskrav (SPS)

Dokument och förfaranden för tullklarering

Ursprungsintyg

 • För att bli godkänd exportör måste du kunna bevisa för era tullmyndigheter att era produkter har ursprungsstatus, liksom eventuella andra krav som de ställer.

Tullmyndigheterna kan återkalla din status som godkänd exportör vid missbruk. Om du vill veta mer om förfarandena kan du kontakta dina tullmyndigheter.

 • För att produkter med ursprung i EAC-länderna ska kunna omfattas av förmånstullsatser måste de åtföljas av ett ursprungsintyg. Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader. Detta kan vara antingen
  • ett varucertifikat EUR.1 – utfärdat av tullmyndigheterna i exportlandet. Den exportör (eller det befullmäktigade ombud) som ansöker om ett certifikat ska vara beredd att på begäran uppvisa handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus och att de uppfyller övriga villkor i protokollet om ursprungsregler.
  • en fakturadeklaration – som utfärdats av en exportör, för sändningar till ett värde av högst 6,000 EUR, eller av godkända exportörer, för sändningar av vilket värde som helst. När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker dina produkters ursprungsstatus.

Andra dokument

 • Läs om andra tullklareringsdokument och förfaranden som krävs för import till Europeiska unionen.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handel med tjänster

Offentlig upphandling

Investeringar

Övriga (konkurrens, handel och hållbar utveckling)

Konkurrens

 • Sedan 2014 har EU stoppat exportsubventionerna för alla produkter som exporteras till alla länder som omfattas av avtalet om ekonomiskt partnerskap.
 • EU har minimerat åtgärderna med produktion och handelssnedvridande åtgärder
 • Kapitlet om jordbruk garanterar att EU inte kommer att tillämpa exportsubventioner, inte ens i tider av marknadskris.
 • Om den lokala industrin hotas på grund av ökad import från Europa är det enligt avtalet möjligt att vidta åtgärder för att skydda industrisektorer och nyetablerade EAC-industrier.

Hållbar utveckling

 • Kapitlet om jordbruk är inriktat på hållbar jordbruksutveckling, inbegripet livsmedelstrygghet, landsbygdsutveckling och fattigdomsminskning i EAC. Genom avtalet åtar sig parterna att föra en fördjupad politisk dialog om jordbruk och livsmedelstrygghet, inbegripet öppenhet när det gäller deras respektive inrikespolitik.
 • Kapitlet om fiske stärker samarbetet om hållbart utnyttjande av fiskeresurserna på fiskeriområdet, såsom bedömning och förvaltning av resurser. övervakning av miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser. överensstämmelse med befintlig nationell lagstiftning och relevanta internationella instrument. effektiv kontroll och övervakning för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.
 • Kapitlet om ekonomiskt samarbete och utvecklingssamarbete syftar till att öka EAC-ekonomiernas konkurrenskraft, bygga upp försörjningskapaciteten och hjälpa EAC-medlemmarna att genomföra avtalet om ekonomiskt partnerskap på ett smidigt sätt.
 • Avtalet om ekonomiskt partnerskap är nära kopplat till Cotonouavtalet och dess grundsatser, såsom mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.

Regional integration

Avtalet om ekonomiskt partnerskap handlar lika mycket om handel mellan EAC-länderna som om handel med EU.

 • Avtalet om ekonomiskt partnerskap förbjuder omotiverade eller diskriminerande import- och exportrestriktioner, vilket bidrar till EAC:s ansträngningar för att undanröja icke-tariffära handelshinder inom EAC-handeln.

Kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd

EU tillhandahåller stöd, som kommer att finansieras genom befintliga instrument, främst EU:s utvecklingsbudget och Europeiska utvecklingsfonden (EUF), genom Aid for Trade.

Användbara länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar