Partnerskapsavtal mellan EU och Mexiko

De bilaterala handelsförbindelserna mellan EU och Mexiko regleras av partnerskapsavtalet, som tillämpas provisoriskt sedan 2000.

Europeiska unionen och Mexiko förhandlar för närvarande om ett nytt associeringsavtal mellan EU och Mexiko som ska ersätta det nuvarande partnerskapsavtalet.

Läs mer

Ursprungsregler

 

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla de ursprungsregler som anges i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsreglerna anges i bilaga III till beslut nr 2/2000 av Gemensamma rådet EG-Mexiko av den 23 mars 2000 om definition av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete (EUT L 245, 29.09.2000, s. 953).

Produktspecifika regler har anpassats till de ändringar i klassificeringen av varor som infördes genom 2002 års harmoniserade system. Rådets gemensamma beslut nr 5/2002 (EUT L 44, 18.2.2003, s. 1) innehåller den ”nya” bilaga II (tillsammans med några andra bestämmelser) som har offentliggjorts på nytt i sin helhet.

Bilaga III har ändrats för att ta hänsyn till EU:s utvidgning 2004 genom gemensamma rådets beslut nr 3/2004 (EUT L 293, 16.9.2004, s. 15). Ändringar i samband med EU:s utvidgning 2007 infördes genom gemensamma rådets beslut nr 2/2008 (EUT L 198, 26.7.2008, s. 55).

Genombeslut nr 1/2007 av Gemensamma kommittén EU-Mexiko (EUT L 279, 23.10.2007, s. 15) infördes vissa ändringar av ursprungsreglerna i bilaga III, vilka gäller följande:

 • förlängning av den tillfälliga tillämpningen av två produktspecifika regler som anges i tillägg II a för vissa kemiska produkter till och med den 30 juni 2009
 • förlängning av den tillfälliga tillämpningen av de produktspecifika regler som anges i tillägg II a och som rör läderprodukter, till dess att de pågående WTO-förhandlingarna har avslutats
 • ändring av förvaltningsmetoden för tilldelning av årliga kvoter enligt tillägg II för textilier som exporteras från EU till Mexiko, från ett auktionssystem till ”först till kvarn” -principen
 • ändring av den förvaltningsmetod som används för att fördela de årliga kvoter som anges i tillägg II a för skodon som exporteras från EU till Mexiko, från ett auktionssystem till ”först till kvarn” -principen
 • ändring av ursprungsregeln i tillägg II för produkter som klassificeras enligt HS-nummer 1904
 • ändring av ursprungsregeln i tillägg II för produkter som klassificeras enligt HS-nummer 7601

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Mexiko i enlighet med det övergripande avtalet mellan EU och Mexiko?

För att din produkt ska omfattas av den lägre förmånstullen eller nolltullsatsen enligt det övergripande avtalet mellan EU och Mexiko måste den ha sitt ursprung i EU eller Mexiko.

En produkt har sitt ursprung i EU eller i Mexiko, om den

 • helt framställda i EU eller Mexiko, eller
 • som tillverkats i EU eller Mexiko med hjälp av icke-ursprungsmaterial, förutsatt att sådant material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling genom att uppfylla de produktspecifika reglerna i tillägg II
  Se även tillägg I ”Inledande anmärkningar” till produktspecifika ursprungsregler.    
  För vissa produkter finns det några alternativa produktspecifika regler – se tillägg IIa

 

Exempel på produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • regeln om mervärde – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av dess pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – produktionsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten – t.ex. tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) av massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet)
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil- och konfektionssektorn och den kemiska sektorn.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans

 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till 10 % av produktens pris fritt fabrik
 • toleransnivån får inte användas för att överskrida ett högsta tröskelvärde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i HS och som ingår i anmärkningarna 5–7 i tillägg I ”Inledande anmärkningar” till produktspecifika ursprungsregler.

Kumulation

 • Bilateral kumulation – material med ursprung i Mexiko kan räknas som material med ursprung i EU (och vice versa) när det används vid tillverkningen av en produkt

Andra krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i protokollet, t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport.

Transport genom ett tredjeland: regel om direkttransport

Ursprungsprodukter måste transporteras från EU till Mexiko (och vice versa) utan vidare bearbetning i ett tredjeland.

Omlastning eller tillfällig lagring i ett tredjeland är tillåten om produkterna står under tullmyndigheternas övervakning och inte genomgår någon annan behandling än

 • lossning
 • omlastning
 • åtgärder för att bevara dem i gott skick.

Du måste styrka att transporten sker direkt till tullmyndigheterna i importlandet.

Tullrestitution

Enligt det övergripande avtalet mellan EU och Mexiko är det inte möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull.

Förfaranden för ursprung

Om du vill ansöka om förmånstull måste du följa ursprungsförfarandena och få din ansökan kontrollerad av tullmyndigheterna i det land till vilket du importerar dina varor. Förfarandena fastställs i avdelning V om ursprungsintyg och i avdelning IV om arrangemang för administrativt samarbete.

Hur man ansöker om förmånstull

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna uppvisa ursprungsintyg.

Ursprungsintyget kan vara antingen

 • ett varucertifikat EUR.1, eller
 • en ursprungsdeklaration

Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader från och med dagen för utfärdandet.

Inget ursprungsintyg krävs om försändelsens totala värde inte överstiger

 • 500 EUR för små förpackningar, eller
 • 1,200 EUR för personligt bagage

Se de förklarande anmärkningarna till bilaga III (inklusive den reviderade förklarande anmärkningen tillartikel 17) för närmare uppgifter om ifyllande eller upprättande av ursprungsintyg.

Varucertifikat EUR.1

Varucertifikat EUR.1 utfärdas i Mexiko av ”Secretaría de Economía” (ekonomiministeriet). Ekonomiministeriet ansvarar också för

 • beviljande, övervakning och återkallande av tillstånd för godkända exportörer
 • efterkontroll på begäran av en tullmyndighet i en EU-medlemsstat

Tullmyndigheten i Mexiko kan begära att tullmyndigheterna i EU:s medlemsstater kontrollerar varornas ursprungsstatus eller ursprungsintygets äkthet. Den exportör som ansöker om certifikatet bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus. För Mexiko måste den 4-siffriga tullklassificeringen av de exporterade varorna anges i fält 8 på varucertifikatet EUR.1.

Tillägg III innehåller en förlaga till ett varucertifikat EUR.1 och anger hur det ska fyllas i.

Ursprungsdeklaration

Exportörer kan själv deklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller Mexiko genom att lämna in en ursprungsdeklaration. Den kan göras av

 • en godkänd exportör, eller
 • av vilken exportör som helst, förutsatt att det totala värdet av produkterna inte överstiger 6,000 EUR

För att bli godkänd exportör måste du kunna visa för de behöriga tullmyndigheterna (”Secretaria Economia” vid ekonomiministeriet på den mexikanska sidan) att era produkter har ursprungsstatus och att uppfylla alla andra krav som de ställer. De behöriga myndigheterna kan återkalla din godkända status om du missbrukar den på något sätt. Om du vill veta mer om förfarandena kan du kontakta de behöriga tullmyndigheterna (”Secretaria Economia” vid ekonomiministeriet på Mexikos sida).

Hur man upprättar en ursprungsdeklaration

 • exportören bör på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant konstruera, stämpla eller trycka följande deklaration (på lämpligt språk) för att kunna identifieras.

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr....) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande... ursprung.

Fakturadeklarationen kan upprättas på vilket som helst av EU:s officiella språk och återfinns i tillägg IV. Kontrollera med era tullmyndigheter om eventuella ytterligare krav de har.

Du måste underteckna din fakturadeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du befriad från detta krav, förutsatt att du lämnar ett skriftligt åtagande till tullmyndigheterna om att ni tar fullt ansvar för alla deklarationer som identifierar dig. När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker dina produkters ursprungsstatus.

En fakturadeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten på villkor att den uppvisas för importlandets tullmyndighet inom den period som fastställs i varje parts inhemska lagstiftning två år i EU och ett år i Mexiko

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Kontrollen grundar sig på följande:

 • administrativt samarbete mellan de importerande och exporterande parternas tullmyndigheter
 • kontroll utförd av lokala tullmyndigheter. Den importerande partens besök hos exportören är inte tillåtet.

Myndigheterna i den exporterande parten gör det slutliga fastställandet av ursprung och underrättar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Dela sidan:

Genvägar