Tarify

má vaše společnost v úmyslu dovážet zboží do EU? Tento oddíl Vám pomáhá pochopit některé celní sazby, kvóty a další použitelná cla.

Klasifikace produktů a ZISZ

Jak nalézt tarif pro konkrétní dovážený produkt?

 • každý výrobek dovážený do EU je zařazen do sazebníku. Tento kód, který je rovněž označován jako kód produktu, vám pomůže pochopit, které celní sazby se vztahují na váš konkrétní výrobek. Nejprve musíte identifikovat tarifní kód Vašeho výrobku. Více informací o klasifikaci produktů naleznete zde.
 • Po určení příslušného kódu celního sazebníku pro konkrétní výrobek můžete celní sazbu v části My Trade Assistant zkontrolovat

Závazné informace o sazebním zařazení zboží

 • systém závazných informací o sazebním zařazení zboží (ZISZ) EU může určit správnou celní klasifikaci zboží, které hodláme dovážet. Umožní Vám tedy pochopit, jaké clo se použije na vaše zboží, a zda potřebujete potvrzení o dovozu. Pokud existuje rozhodnutí o ZISZ, poskytuje vám právní jistotu ohledně tohoto sazebního zařazení.
 • od 1. října 2019 jsou všechny procesy související s umělou inteligencí elektronickou cestou a hospodářské subjekty musí všechny nové žádosti zavést elektronicky. Více informací viz
 • zde je možné se zabývat všemi již přijatými rozhodnutími o ZISZ

Celní hodnota

 • celní hodnota je výpočet hospodářské hodnoty zboží deklarovaného pro dovoz
 • cla (a DPH) se vypočítávají jako procentní podíl hodnoty zboží – jakmile je stanovena hodnota zboží, celní sazba a původ zboží lze započítat do výpočtu celkového cla splatného pro produkt.

Více informací o tom, jak se v EU vypočítává celní hodnota, najdete zde.

Osvobození od cla a jeho pozastavení

 

Většinou se na většinu dovážených produktů vztahují dovozní cla. V některých zvláštních případech však může platit výjimka a není třeba platit žádné clo.

Cla společného celního sazebníku se vztahují na zboží dovezené ze třetích zemí přes vnější hranice EU. V některých zvláštních případech může být tato dovozní cla osvobozena.

Viz všechny případy, kdy lze osvobození od cla přiznat (nařízení Rady č. 1186/2009).

Za určitých okolností může být dovozní clo pro některé zboží rovněž dočasně (zcela nebo částečně) pozastaveno. To nemá vliv na případná antidumpingová cla, která mohou být rovněž zavedena.

 • zboží dovezené v režimu s podmíněným osvobozením od cla může na trhu EU pokračovat ve volném oběhu stejně jako ostatní výrobky, které jsou legálně dovážené.
 • pozastavení se obvykle poskytuje na suroviny, polotovary nebo součásti, které nejsou v EU k dispozici – nikdy se jim neudělují hotové výrobky.

Více informací

Celní kvóty

V rámci celních kvót může být stanovená množství zboží dovážena se sníženou nebo nulovou sazbou. Tím nejsou dotčena ani žádná antidumpingová cla.

Celní kvóty umožňují, aby produkty dovážené v rámci určité kvóty vstupovaly na trh Evropské unie s nižší celní sazbou než pro množství mimo kvóty. Umožňují větší rozmanitost spotřebitelům a zároveň podněcují země, které nejsou členy EU, aby otevřely své trhy evropskému zboží.

Preferenční celní kvóty

 • tyto druhy kvót jsou běžně dostupné v obchodních dohodách a preferenčních režimech mezi EU a některými dalšími zeměmi.
 • tento druh kvóty znamená, že předem stanovený objem zboží pocházejícího z určité země může být do EU dovezen za zvýhodněnou celní sazbu.

Autonomní celní kvóty

 • tyto kvóty mohou být otevřeny v některých hospodářských odvětvích, aby se podnítila hospodářská soutěž uvnitř EU. obvykle se tyto kvóty vztahují na Erga Omnes (na všechny konkurenty) a jsou obvykle poskytovány na suroviny, polotovary nebo součásti, které v EU nejsou v dostatečném množství k dispozici.
 • nejsou povoleny žádné celní kvóty pro hotové výrobky

Více informací o celních kvótách najdete zde.

Správa kvót

Další informace podle odvětví

Jak se dozvědět o celních kvótách?

Výsledky vyhledávání Vašeho produktu v oddíle Moje obchodní asistenti poskytují informace o celních kvótách a standardních dovozních hodnotách. Rovněž naleznete odkaz na právní předpisy, které se na tyto informace vztahují.

Antidumpingové

Antidumpingová cla

Kromě pravidelných dovozních cel může být výrobek předmětem antidumpingových nebo jiných nástrojů na ochranu obchodu při dovozu do EU.

 • Výrobci v EU mohou Evropské komisi podat stížnost, pokud se domnívají, že je výrobek nespravedlivě dumpingový na trh EU výrobci ze zemí mimo EU – výrobci ve Společenství, kteří zvažují podání antidumpingového podnětu, by se měli obrátit na Evropskou komisi.
 • Evropská komise může rovněž zahájit šetření dumpingu z vlastního podnětu nebo na žádost některého členského státu EU.

Antidumpingové řízení

Po obdržení stížnosti výrobců dotčeného výrobku v EU zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o zahájení antidumpingového řízení. Maximální lhůta pro šetření v rámci tohoto řízení činí 15 měsíců. Podrobná zjištění se zveřejňují v Úředním věstníku. Tato zjištění mohou například zahrnovat nařízení o uložení antidumpingových cel nebo zastavení řízení bez uložení cel.

Základní antidumpingové nařízení EU je v souladu s mezinárodními závazky EU – zejména s antidumpingovou dohodou WTO.

Viz rovněž vývojový diagram procesu antidumpingového šetření.

Podmínky pro antidumpingová opatření

Šetření musí prokázat, že:

 • existuje dumping ze strany vyvážejících výrobců v dotčené zemi/dotčených zemích
 • podstatná újma byla způsobena dotčeným odvětvím EU
 • existuje příčinná souvislost mezi zjištěným dumpingem a zjištěnou újmou.
 • uložení opatření není v rozporu se zájmem EU

Podrobné informace o podmínkách pro uložení antidumpingového opatření viz podmínky.

Pokud šetření zjistí, že byly splněny výše uvedené čtyři podmínky, mohou být na dovoz dotčeného výrobku uložena antidumpingová opatření.

Tato opatření mají obvykle podobu jedné z těchto:

 • valorické (ad valorem) clo (zdaňované podle hodnoty transakce)
 • specifická cla (zdaněná podle konkrétního množství výrobku)
 • cenové závazky (vývozce ze zemí mimo EU souhlasí s prodejem svých výrobků za minimální cenu v EU)

Cla hradí dovozce v EU a vybírají je vnitrostátní celní orgány dotčeného členského státu EU.

Upozornění: pokud EU přijme závazek výrobce, (dobrovolné zvýšení ceny) nebude vybráno při dovozu. Komise není povinna přijmout nabídku závazku.

Pravidlo „nižšího cla“

Clo může být uloženo za účelem odstranění účinků dumpingu na dovoz konkrétního výrobku. Je provedeno posouzení úrovně cla potřebné k odstranění škodlivých účinků dumpingu. Opatření budou uložena na úrovni dumpingu nebo újmy, podle toho, která hodnota je nižší.

ANTIDUMPING a lodě

Pravidla EU zahrnují nařízení o prodeji nově postavených lodí za nepřiměřeně nízké ceny. Další podrobnosti viz stavba lodí .

Doba trvání opatření a přezkumy

Opatření jsou obvykle stanovena na 5 let. Mohou být během tohoto období předmětem přezkumu , pokud

Opatření pozbudou platnosti po uplynutí 5 let, pokud nebude zahájen přezkum před pozbytím platnosti.

Komise sleduje opatření k zajištění jejich účinnosti a dodržování ze strany vývozců a dovozců.

Současná antidumpingová cla

Informace o všech dokončených a probíhajících antidumpingových šetřeních naleznete zde.

Antisubvenční nebo vyrovnávací opatření

 • kromě antidumpingových cel se antisubvenční opatření mohou vztahovat na váš výrobek z dovozu – tato opatření jsou rovněž označována jako vyrovnávací opatření a jsou určena k vyrovnání účinků nekalé subvence obchodním partnerem.
 • Existují pravidla, kdy jsou tyto dotace povoleny a kdy jim EU může čelit – můžete si přečíst více o těchto pravidlech pro antisubvenční pravidla EU.
 • vyrovnávací opatření mohou sestávat z různých typů nástrojů, avšak obvykle se používají v podobě vyšších cel – vyrovnávací opatření může sestávat z dodatečného valorického nebo zvláštního cla a může být použito v podobě minimální dovozní ceny nebo může sestávat z „cenového závazku“, pokud se vývozce zaváže, že bude výrobek prodávat nad minimální cenou.
 • podobně jako v případě antidumpingových řízení může výrobní odvětví EU podat Komisi stížnost, pokud se domnívá, že dovoz výrobku ze třetí země je subvencován, a může způsobit újmu výrobnímu odvětví EU vyrábějícímu tentýž výrobek.

Více informací o antisubvenčních opatřeních naleznete zde.

Informace o všech dokončených a probíhajících antisubvenčních šetřeních naleznete zde.

Ochranná cla

 • ochranná opatření lze uplatnit v případě, že na výrobní odvětví EU má dopad nepředvídaný, prudký a náhlý nárůst dovozu.
 • tato opatření jsou používána velmi zřídka a pouze za velmi specifických okolností.
 • ochranná opatření mohou zahrnovat množstevní omezení dovozu (obchodní kvóty) nebo zvýšení cla – mohou se vztahovat na veškerý dovoz dotčeného výrobku od všech obchodních partnerů, nebo ze zboží určitého původu.

Více informací o zárukách naleznete zde.

 

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy