EPA — Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-ΕΥΔ διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τις δύο περιφέρειες να επενδύουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να προωθούν την ανάπτυξη σε όλη την Ανατολική και Νότια Αφρική. Μάθετε πώς οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) της ΕΕ με 5 αφρικανικά κράτη μπορούν να ωφελήσουν το εμπόριο σας.

Με μια ματιά

Η ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (ΕΕ-ΑΜΑ) υπογράφηκε από τον Μαυρίκιο, τις Σεϋχέλλες, τη Ζιμπάμπουε και τη Μαδαγασκάρη του Αυγούστου 2009 και εφαρμόστηκε προσωρινά κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2012. Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη συμφωνία. Οι Κομόρες υπέγραψαν τη συμφωνία του Ιουλίου 2017 και άρχισαν να την εφαρμόζουν στο τέλος Φεβρουαρίου 2019.

Η ΕΕ — ESA iEPA περιλαμβάνει:

 • την κατάργηση όλων των δασμών και ποσοστώσεων της ΕΕ για τις εισαγωγές από τα κράτη της ΑΜΑ·
 • το σταδιακό άνοιγμα των αγορών των ΕΕΑ στις εξαγωγές της ΕΕ·
 • λεπτομερείς διατάξεις για τους κανόνες καταγωγής, αλιείας και εμπορικής άμυνας·
 • συνεργασία για τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, καθώς και πρότυπα για την υγεία των ζώων και των φυτών·
 • κανόνες για την αναπτυξιακή συνεργασία·
 • μηχανισμοί επίλυσης διαφορών.

Οι πέντε χώρες που εφαρμόζουν ήδη τη συμφωνία δήλωσαν πρόθυμες να προχωρήσουν πέρα από τις εμπορευματικές συναλλαγές, προς μια πληρέστερη συμφωνία. Στις 2 Οκτωβρίου 2019 ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ΣΟΕΣ ώστε να συμπεριληφθούν οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, των επενδύσεων, της βιώσιμης ανάπτυξης και του ανταγωνισμού. Επιπλέον, τα μέρη συμφώνησαν σχετικά με δέσμη εκσυγχρονισμού των κανόνων καταγωγής για την παρούσα ΣΟΕΣ.

Δικαιούχους χώρες

 • Κομόρες
 • Μαδαγασκάρη
 • Μαυρίκιος
 • Σεϋχέλλες
 • Ζιμπάμπουε
 • Η συμφωνία παραμένει ανοικτή και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών της ΑΜΑ

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-ΕΟΔ προβλέπει διατάξεις για τις ασυμμετρίες υπέρ των χωρών του ΕΟΔ, όπως τον αποκλεισμό ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, τις μακρές περιόδους ελευθέρωσης, τους ευέλικτους κανόνες καταγωγής και τις ειδικές διασφαλίσεις και μέτρα για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία των νεοσύστατων βιομηχανιών.

 • Ενώ οι αγορές της ΕΕ ήταν αμέσως και πλήρως ανοικτές, τα κράτη της ΑΜΑ ανοίγουν τις αγορές τους εν μέρει στις εισαγωγές από την ΕΕ, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης.

Δασμοί

Η ΕΕ χορηγεί 100 % αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση σε όλες τις εισαγωγές που προέρχονται από χώρες της ΑΜΑ. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και δωρεάν για όλα τα προϊόντα.

Οι χώρες της ΑΜΑ καταργούν σταδιακά εν μέρει τους δασμούς, σύμφωνα με τα επιμέρους προγράμματά τους που προσαρτώνται στην ενδιάμεση ΣΟΕΣ, ως εξής:

 • Η Μαδαγασκάρη ελευθερώνει το 81 % των εισαγωγών της ΕΕ·
 • Μαυρίκιος 96 %·
 • Σεϋχέλλες 98 %·
 • Ζιμπάμπουε 80 %.

Τα ευαίσθητα προϊόντα μπορούν να εξαιρεθούν εξ ολοκλήρου από την ελευθέρωση. Στις κυριότερες εξαιρέσεις από την ελευθέρωση περιλαμβάνονται:

 • Μαδαγασκάρη: το κρέας, το γάλα και το τυρί, την αλιεία, τα λαχανικά, τα δημητριακά, τα δημητριακά, τα έλαια και τα λίπη, τα βρώσιμα παρασκευάσματα, τη ζάχαρη, το κακάο, τα ποτά, τον καπνό, τα χημικά, τα πλαστικά και από χαρτί, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα τεχνουργήματα από μέταλλο, τα έπιπλα·
 • Μαυρίκιος: ζώντα ζώα και κρέας, βρώσιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης, λίπη, βρώσιμα παρασκευάσματα και ποτά, χημικά προϊόντα, πλαστικά και είδη από δέρμα και γούνα από δέρμα και γούνα, από σίδηρο, χάλυβα & και ηλεκτρονικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης·
 • Σεϋχέλλες: κρέας, αλιεία, ποτά, καπνός, δερμάτινα είδη, γυαλί και κεραμικά προϊόντα και οχήματα·
 • Ζιμπάμπουε: προϊόντα ζωικής προέλευσης, δημητριακά, ποτά, πλαστικό και καουτσούκ, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης, υποδήματα, γυαλί και κεραμικά, ηλεκτρονικά και οχήματα καταναλωτών.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού μου εμπορίου για να βρείτε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα προέλευσης και προορισμού της. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές σας αρχές.

Κανόνες καταγωγής

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • Μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας στη βάση δεδομένων My Trade Assistant.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για την ΥΓΕΙΑ και την ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τελωνειακά έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Αποδεικτικά καταγωγής

Για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στις τελωνειακές αρχές το καθεστώς καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση που ενδεχομένως επιβάλλουν.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν τον καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα σε περίπτωση κατάχρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές σας αρχές.

Για να είναι επιλέξιμα για προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές, τα προϊόντα καταγωγής χωρών της ΑΜΑ πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής. Η καταγωγή παραμένει σε ισχύ για 10 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι είτε:

 1. Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 — που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Ο εξαγωγέας (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει, εφόσον το ζητήσει, έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω προϊόντων και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου καταγωγής.
 2. Δήλωση τιμολογίου — που εκδίδεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα για φορτία αξίας 6,000 EUR ή λιγότερο, ή από εγκεκριμένους εξαγωγείς για φορτία οποιασδήποτε αξίας. Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης τιμολογίου, θα πρέπει να είστε σε θέση να υποβάλετε έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας και πληρούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.

Άλλα έγγραφα

Ενημερωθείτε για τα άλλα τελωνειακά έγγραφα εκτελωνισμού και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πνευματική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Εμπόριο υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επένδυση

Άλλοι (ανταγωνισμός, ΕΑΑ)

Ανταγωνισμός

 • Από το 2014, η ΕΕ έχει διακόψει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται σε χώρες ΣΟΕΣ.
 • Η ΕΕ έχει ελαχιστοποιήσει τα μέτρα με την παραγωγή και το εμπόριο — στρέβλωση
 • Εάν απειλείται η τοπική βιομηχανία λόγω εκτίναξης των εισαγωγών από την Ευρώπη, η ΣΟΕΣ επιτρέπει τη λήψη μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών τομέων και της νηπιακής βιομηχανίας.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-ΕΟΔ βασίζεται ρητά στα «ουσιώδη και θεμελιώδη» στοιχεία που ορίζονται στη συμφωνία του   Κοτονού, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση.

 • Η «ρήτρα μη εκτέλεσης» σημαίνει ότι «κατάλληλα μέτρα» (όπως ορίζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας του Κοτονού) μπορούν να ληφθούν εάν ένα μέρος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τα ουσιώδη στοιχεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή των εμπορικών οφελών.
 • Τα κοινά θεσμικά όργανα των ΣΟΕΣ είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της εφαρμογής της ΣΟΕΣ για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μερών. Σύμφωνα με τη συμφωνία του Κοτονού, ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και των βουλευτών είναι σαφής.

Περιφερειακή ένταξη

Η ΣΟΕΣ προάγει την ετοιμότητα των χωρών της ΑΜΑ για την υλοποίηση της Αφρικανικής ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (AfCFTA) στο πλαίσιο της Αφρικανικής Ένωσης, αποτελώντας έτσι ένα δομικό στοιχείο για την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση.

Συνεργασία για την ανάπτυξη, ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

 • Η ΕΕ είναι έτοιμη να παράσχει στήριξη, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από υφιστάμενα μέσα, κυρίως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), μέσω της Βοήθειας για το Εμπόριο.
 • Κατόπιν αιτήματος των πέντε χωρών της ΑΜΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη συμφωνήσει να παράσχει χρηματοδοτική συνδρομή για τη δημιουργία ενός μηχανισμού συντονισμού των ΣΟΕΣ. Στόχος της είναι να εξασφαλίσει τον κατάλληλο συντονισμό και τεχνική υποστήριξη στις πέντε χώρες της ΑΜΑ, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν αποτελεσματικά στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Ο μηχανισμός συντονισμού έχει ήδη συμβάλει στην προετοιμασία της φάσης διερεύνησης των επικείμενων διαπραγματεύσεων.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις