Taryfy

czy Państwa przedsiębiorstwo zamierza importować towary do UE? Ta sekcja pomaga zrozumieć niektóre taryfy, kontyngenty oraz inne cła, które mogą obowiązywać.

Klasyfikacja produktu i WIT

Jak znaleźć taryfę dla danego przywożonego produktu?

 • każdy produkt przywożony do UE jest klasyfikowany w ramach taryfy. Kod taryfowy, zwany również kodem produktu, pomaga zrozumieć, które taryfy mają zastosowanie do danego produktu. W związku z tym należy najpierw wskazać kod taryfowy swojego produktu. Więcej informacji na temat klasyfikacji produktów można znaleźć tutaj.
 • Po określeniu odpowiedniego kodu taryfowego dla danego produktu można sprawdzić stawkę celną w moim stanowisku asystenta ds. handlu.

Wiążąca informacja taryfowa w sprawie klasyfikacji taryfowej towarów

 • unijny system wiążącej informacji taryfowej (WIT) może określić klasyfikację taryfową towarów, które zamierzają Państwo importować. Dzięki temu będzie Pan mógł zrozumieć, jakie należności celne mają zastosowanie do Państwa towaru oraz czy potrzebny jest certyfikat przywozu. Posiadanie decyzji WIT daje pewność prawa w odniesieniu do klasyfikacji taryfowej.
 • od dnia 1 października 2019 r. wszystkie procesy związane z BTSI mają charakter elektroniczny, a podmioty gospodarcze muszą składać wszystkie nowe wnioski drogą elektroniczną. Zob. „” w celu uzyskania dodatkowych informacji.
 • wszystkie już podjęte decyzje WIT można znaleźć tutaj

Ustalanie wartości celnej

 • ustalanie wartości celnej polega na obliczaniu wartości ekonomicznej towarów zgłoszonych do przywozu.
 • cła (i VAT) obliczane są jako procent wartości towaru – po ustaleniu wartości towarów, taryfa celna i pochodzenie towaru mogą być uwzględnione przy obliczaniu całkowitego cła należnego za produkt.

Więcej informacji na temat obliczania wartości celnej w UE można znaleźć tutaj.

Zwolnienie z należności celnych i zawieszenie

 

Zasadniczo większość przywożonych produktów podlega należnościom celnym przywozowym. Jednakże w niektórych szczególnych przypadkach wyjątek może mieć zastosowanie i nie ma potrzeby uiszczania opłat celnych.

Cła Wspólnej Taryfy Celnej mają zastosowanie do towarów przywożonych z państw trzecich przez granice zewnętrzne UE. W niektórych szczególnych okolicznościach takie cła przywozowe mogą zostać zwolnione.

Zobacz wszystkie sprawy, w których można udzielić zwolnienia z należności celnych (rozporządzenie Rady nr 1186/2009).

W pewnych okolicznościach cła przywozowe mogą zostać tymczasowo zawieszone (całkowicie lub częściowo) w odniesieniu do niektórych towarów. Nie ma to wpływu na ewentualne cła antydumpingowe.

 • towary przywożone w ramach zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do swobodnego obrotu na rynku UE, podobnie jak wszystkie pozostałe towary legalnie przywożone
 • zawieszenia są zazwyczaj przyznawane dla surowców, półproduktów lub komponentów niedostępnych w UE – w przypadku produktów gotowych nie przyznaje się ich w odniesieniu do produktów gotowych.

Dodatkowe informacje

Kontyngenty taryfowe

W ramach kontyngentów taryfowych, określone ilości towarów mogą być przywożone po obniżonej lub zerowej stawce celnej. Nie ma to wpływu również na cła antydumpingowe.

Kontyngenty taryfowe umożliwiają przywóz produktów w ramach określonej kwoty, aby wejść na rynek Unii Europejskiej po niższej stawce celnej niż w odniesieniu do ilości nieobjętych kontyngentami. Umożliwiają one większą różnorodność konsumentom, a jednocześnie zachęcają kraje spoza UE do otwarcia rynków na towary europejskie.

Preferencyjne kontyngenty taryfowe

 • tego rodzaju kontyngenty występują powszechnie w umowach handlowych i umowach preferencyjnych między UE a niektórymi innymi państwami.
 • ten rodzaj kontyngentu oznacza, że z góry określona ilość towarów pochodzących z określonego kraju może być przywożona do UE po korzystnej stawce celnej

Autonomiczne kontyngenty taryfowe

 • kontyngenty te mogą zostać otwarte w niektórych sektorach gospodarki w celu stymulowania konkurencji w UE – zazwyczaj stosują one Erga Omnes (wszystkim konkurentom) i są zwykle przyznawane na surowce, półprodukty lub części niedostępne w UE w wystarczających ilościach.
 • nie przyznaje się kontyngentów taryfowych na produkty gotowe

Więcej informacji na temat kontyngentów taryfowych można znaleźć tutaj.

Zarządzanie kwotami

Dodatkowe informacje według sektora

W jaki sposób można znaleźć informacje na temat kontyngentów taryfowych?

Wyniki wyszukiwania produktu w moim stanowisku asystenta ds. handlu zawierają informacje na temat kontyngentów taryfowych i standardowych wartości w przywozie. Znajdzie Pan również odniesienie do prawodawstwa mającego zastosowanie do tych informacji.

Cło

Cła antydumpingowe

Oprócz regularnych ceł przywozowych, produkt może również podlegać środkom antydumpingowym lub innym instrumentom ochrony handlu w przypadku przywozu do UE.

 • Producenci unijni mogą złożyć skargę do Komisji Europejskiej, jeżeli uważają, że produkt jest w nieuczciwy sposób dumpingowy na rynek UE przez producentów z państw trzecich – producenci wspólnotowi, którzy rozważają złożenie skargi antydumpingowej, powinni skontaktować się z Komisją Europejską.
 • Komisja Europejska może również wszcząć dochodzenie w sprawie dumpingu z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego UE.

Postępowanie antydumpingowe

Po otrzymaniu skargi od producentów produktu objętego postępowaniem Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym UE zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego. Maksymalny termin dochodzenia w ramach niniejszego postępowania wynosi 15 miesięcy. Szczegółowe ustalenia są opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Na przykład ustalenia te mogą obejmować rozporządzenie nakładające cła antydumpingowe lub kończące postępowanie bez nakładania ceł.

Podstawowe rozporządzenie antydumpingowe UE jest zgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami UE, w szczególności z Porozumieniem antydumpingowym WTO.

Zob. również schemat procesu dochodzenia antydumpingowego

Warunki dotyczące środków antydumpingowych

Dochodzenie musi wykazać, że:

 • istnieje dumping ze strony producentów eksportujących w kraju/krajach, których dotyczy postępowanie
 • negatywny wpływ na istotną szkodę poniósł unijny przemysł.
 • istnieje związek przyczynowy między dumpingiem a stwierdzoną szkodą
 • wprowadzenie środków nie jest sprzeczne z interesem UE

Szczegółowe informacje na temat warunków nakładania środków antydumpingowych znajdują się w Warunkach.

Jeżeli w wyniku dochodzenia zostanie stwierdzone, że spełnione zostały cztery powyższe warunki, można nałożyć środki antydumpingowe na przywóz produktu objętego postępowaniem.

Środki te zazwyczaj przyjmują formę jednego z poniższych:

 • cło ad valorem (opodatkowane według wartości transakcyjnej)
 • cła specyficzne (opodatkowane według określonej kwoty produktu)
 • zobowiązania cenowe (eksporter spoza UE zgadza się sprzedawać swoje produkty po cenie minimalnej w UE)

Cła są płacone przez importera w UE i pobierane przez krajowe organy celne danego państwa członkowskiego UE.

Uwaga: jeżeli UE zaakceptuje zobowiązanie cenowe producenta (dobrowolny wzrost ceny) cła antydumpingowe nie będą pobierane od przywozu. Komisja nie jest zobowiązana do przyjęcia oferty zobowiązania.

Zasada „lesser-duty”

Cło może zostać nałożone w celu usunięcia skutków dumpingu dla przywozu określonego produktu. Dokonuje się oceny poziomu cła niezbędnego do usunięcia szkodliwych skutków dumpingu. Środki zostaną nałożone na poziomie dumpingu lub szkody, w zależności od tego, która wartość jest niższa.

Środki antydumpingowe i statki

Przepisy UE zawierają rozporządzenie w sprawie sprzedaży nowych statków po zbyt niskich cenach. Więcej informacji na ten temat znajduje się w przemyśle stoczniowym .

Okres obowiązywania środków i przeglądy

Środki są zazwyczaj nakładane na okres 5 lat. Mogą one podlegać przeglądowi w tym okresie, jeżeli:

Środki wygasną po 5 latach, chyba że zostanie wszczęty przegląd wygaśnięcia.

Komisja monitoruje środki mające na celu zapewnienie, aby były one skuteczne i przestrzegane przez eksporterów i importerów.

Obecne cła antydumpingowe

Informacje na temat wszystkich zakończonych i trwających postępowań antydumpingowych można znaleźć tutaj.

Środki antysubsydyjne lub wyrównawcze

 • oprócz ceł antydumpingowych środki antysubsydyjne mogą mieć zastosowanie do produktu importowego – nazywane są one również środkami wyrównawczymi, a ich celem jest zrównoważenie skutków nieuczciwego subsydiowania przez partnera handlowego.
 • Istnieją zasady, kiedy takie subsydia są dozwolone i gdy mogą być zwalczane przez UE – możesz dowiedzieć się więcej o tych przepisach w unijnych przepisach antysubsydyjnych.
 • środki wyrównawcze mogą składać się z różnych rodzajów narzędzi, ale są zazwyczaj stosowane w formie zwiększonych ceł – środek wyrównawczy może składać się z dodatkowego cła ad valorem lub cła specyficznego i może być stosowany w formie minimalnej ceny importowej lub może składać się z „zobowiązania cenowego”, jeżeli eksporter zobowiązuje się do sprzedaży produktu powyżej ceny minimalnej.
 • podobnie jak w przypadku postępowania antydumpingowego, przemysł unijny może złożyć skargę do Komisji, jeżeli uważa, że przywóz produktu z państwa nienależącego do UE jest subsydiowany i wyrządza szkodę przemysłowi unijnemu produkującemu ten sam produkt.

Więcej informacji na temat środków antysubsydyjnych można znaleźć tutaj.

Informacje na temat wszystkich zakończonych i toczących się postępowań antysubsydyjnych można znaleźć tutaj.

Obowiązki ochronne

 • środki ochronne mogą być stosowane w przypadku, gdy na przemysł UE ma wpływ nieprzewidziany, gwałtowny i nagły wzrost przywozu.
 • takie środki są stosowane bardzo rzadko i tylko w bardzo szczególnych okolicznościach
 • środki ochronne mogą obejmować ilościowe ograniczenia przywozowe (kontyngenty handlowe) lub podwyżki ceł – mogą mieć zastosowanie do całego przywozu danego produktu od wszystkich partnerów handlowych lub od towarów o określonym pochodzeniu.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń w UE można znaleźć tutaj.

 

Udostępnij tę stronę: