Det allmänna preferenssystemet (GSP +)

Importerar ditt företag produkter från utvecklingsländerna eller de minst utvecklade länderna? Detta avsnitt hjälper dig att förstå EU:s allmänna preferenssystem (GSP +).

I korthet

EU:s allmänna preferenssystem plus (GSP +) ger utvecklingsländerna ett särskilt incitament att sträva efter hållbar utveckling och goda styrelseformer.

De länder som kan komma i fråga måste genomföra 27 internationella konventioner om

 • mänskliga rättigheter
 • arbetstagares rättigheter
 • miljön
 • god samhällsstyrning

I gengäld sänker EU sina importtullar till att omfatta mer än två tredjedelar av tullpositionerna för sin export.

Mottagarländer

 • Armenien
 • Bolivia
 • Kap Verde
 • Kirgizistan
 • Mongoliet
 • Pakistan
 • Filippinerna
 • Sri Lanka

Upphörande: Det nuvarande GSP + är giltigt fram till 2023.

Tariffer

Fullständig förteckning över de produkter som omfattas.

 

Använd din handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och avgifter för din särskilda produkt, med hänsyn tagen till ursprungslandet och destinationslandet.

Kontakta tullmyndigheterna i tveksamma fall.

Ursprungsregler

Ursprungsreglerna är desamma som gäller för det allmänna preferenssystemet.

Innan du exporterar/importerar

Tolerans

Toleransen uttrycks

 • i priset på slutprodukterna för fiskeri- och industriprodukter
 • de slutliga produkternas vikt för jordbruksprodukter

De toleranser som ingår i det allmänna preferenssystemet är mindre stränga än de normala toleranserna. De motsvarar 15 % av priset fritt fabrik för slutprodukten i stället för 10 %.

Särskilda toleranser gäller också för textilier och kläder och beskrivs i de inledande anmärkningarna till bilaga 22–03.

Se även den allmänna regeln om tolerans eller stöd av mindre betydelse.

Kumulering

Följande typer av kumulation används i handeln inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem

 • bilateralt
 • regionala
 • utvidgad
 • kumulation med Norge, Schweiz och Turkiet
Bilateral kumulation

Material med ursprung i EU kan integreras med de produkter som tillverkas i ett land som omfattas av det allmänna preferenssystemet och sedan anses ha sitt ursprung i det landet, så länge som den bearbetning som sker i det allmänna preferenssystemet överstiger miniminivån.

Regional kumulation

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Brunei

Bolivia *

Bangladesh

Argentina

Kambodja

Colombia

Bhutan

Brasilien

Indonesien

Costa Rica

Indien

Paraguay

Laos

El Salvador

Nepal

Uruguay

Malaysia

Guatemala

Pakistan *

 

Myanmar

Honduras

Sri Lanka *

 

Filippinerna *

Nicaragua

 

 

Vietnam

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

Länder som för närvarande omfattas av GSP +

 • det är tillåtet att använda komponenter mellan länder från samma grupp (t.ex. kan Indien använda ingredienser från Pakistan eftersom de båda ingår i grupp III), även om vissa viktiga regler måste beaktas:
 • regional kumulation mellan länder inom samma grupp gäller endast om de länder som deltar i kumulationen vid tidpunkten för exporten av produkten till Europeiska unionen är mottagarländer och inte bara länder som kan komma i fråga.
 • om varor med ursprung i ett förmånsland behandlas vidare i ett annat land i den gruppen, kan varan anses ha sitt ursprung i det landet (under förutsättning att behandlingen är mer omfattande än minimal bearbetning).
 • för att fastställa ursprunget för de insatsvaror (när uppgifter från en medlem i gruppen sänds till en annan medlem i gruppen) är den korrekta ursprungsregeln den som skulle gälla för direkt export från leverantörslandet till EU.
 • kumulation kan också göras mellan de enskilda förmånsländer som omfattas av grupp I och grupp III. Detta är endast på begäran och på vissa villkor.

Vissa produkter omfattas inte av kumulation, om det finns skillnader mellan de länder som omfattas av Allmänna preferenssystemet i samma grupp (GSP/GSP +/EBA). Förteckningen över de berörda produkterna återfinns i bilaga 13b.

Utvidgad kumulation

Länder som omfattas av det allmänna preferenssystemet kan på vissa villkor be EU om kumulering med länder med vilka EU har ett handelsavtal.

 • Denna möjlighet är endast öppen för industriprodukter och bearbetade jordbruksprodukter.
 • när bidrag från ett tredjeland med vilket EU har ett frihandelsavtal skickas till ett land som omfattas av det allmänna preferenssystemet är den korrekta ursprungsregeln den som skulle gälla för direkt export från leverantörslandet till EU.
Kumulation med varor med ursprung i Norge, Schweiz och Turkiet

Förmånsländer kan kumulera ursprung med varor i kapitlen 25–97 i Harmoniserade systemet med ursprung i Norge, Schweiz och Turkiet.

 • material med ursprung i Norge, Schweiz eller Turkiet som genomgår mer än en minimal insats i ett förmånsland anses ha sitt ursprung i det förmånslandet och får exporteras till EU, Norge, Schweiz eller Turkiet.
 • ovanstående regel gäller inte för jordbruksprodukter eller produkter som omfattas av ett undantag
 • för att denna typ av kumulation ska kunna tillämpas måste EU, Norge, Schweiz och Turkiet bevilja förmånsbehandling för produkter med ursprung i länder som omfattas av det allmänna preferenssystemet.

Icke-manipulation

Bestämmelsen om direkttransport i ursprungsreglerna i det allmänna preferenssystemet har ersatts med en klausul om icke-manipulation (artikel 74 i kommissionens förordning (EG) nr 1063/2010).

 • den största skillnaden jämfört med den direkta transportbestämmelsen är att importörerna i EU inte behöver bevisa att de uppfyller villkoren.
 • tullmyndigheterna i en EU-medlemsstat kan dock begära ett sådant bevis om de har anledning att tro att villkoren inte är uppfyllda.

Tullrestitution

Tullrestitution är tillåten.

Fartygsförhållanden

För att ett fiskefartyg ska kunna anses ha sitt ursprung i ett förmånsland – vilket skulle innebära att den fisk som fångas av detta fartyg utanför territorialvattnen också har sitt ursprung – hänvisas det till registreringsland och fartygets flagg, men också till dess ägarskap. Observera att det enligt det allmänna preferenssystemets ursprungsregler inte finns något särskilt krav på besättningens eller tjänstemännens nationalitet.

Minimal bearbetning eller behandling

Det finns två serier av så kallade minimala operationer som aldrig räcker för att ge ursprungsstatus

 • de som avses i artikel 76
 • och de som endast är tillämpliga på textilprodukter och endast för regional kumulation, som anges i bilaga 16.

Produktspecifika regler

En förteckning över behandling som bör utföras på material för att erhålla ursprungsstatus ingår i bilaga 13a till samma förordning. Förteckningen innehåller två kolumner

 • en av de minst utvecklade förmånsländerna inom det allmänna preferenssystemet
 • en för alla andra förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet

Gradering

Vissa utvecklingsländer exporterar mycket konkurrenskraftiga produkter, som inte behöver förmånsbehandling för att få tillträde till världsmarknaderna. I detta fall utgår GSP-systemet från dessa produktsektorer genom en graderingsmekanism.

 • om det genomsnittliga värdet av importen från ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet (dividerat med det sammanlagda värdet av all import enligt det allmänna preferenssystemet för den delen) under 3 år överskrider det allmänna tröskelvärdet på 57 %.
 • för vegetabiliska produkter gäller gradering av animaliska eller vegetabiliska oljor, fetter och vaxer samt mineralprodukter om den andel som det hänvisas till överstiger 17,5 %.
 • gradering för textilier tillämpas när den andel som avses överstiger 47,2 %

EU ser över förteckningen över graderade produkter vart tredje år genom en genomförandeförordning och på grundval av objektiva kriterier.

Här hittar du den aktuella listan över graderade produkter.

Undantag

Ett särskilt undantag kan på vissa villkor beviljas för att möjliggöra förenklade ursprungsregler för vissa produkter med ursprung i vissa länder. Kap Verde har beviljats ett sådant undantag. Se Kap Verdes undantag och tillämpliga ursprungsregler.

Kontrollera också meddelandet till importörer som EU har utfärdat och informera operatörerna om särskilda delar rörande Bangladesh.

Ursprungsregler för särskilda produkter

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • information om tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att kunna importeras till Europeiska unionen till 2.6. produktkrav
 • Söka efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och ditt ursprungsland i Din handelsassistent. För att se vilka krav som gäller för din produkt måste du först identifiera den. Om du inte känner till tullkodexen kan du söka på den med hjälp av den inbyggda sökmotorn.

Sanitära och fytosanitära åtgärder

 • läs om de hälso-, säkerhets-, sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till EU till 2.6.
 • Sök på de regler för hälsa, säkerhet och sanitära förhållanden som gäller för din produkt och ditt ursprungsland i Din handelsassistent. för din produkt måste du först ange tullkod. Om du inte känner till tullkodexen kan du söka på den med hjälp av den inbyggda sökmotorn.

Tullklareringshandlingar och tullförfaranden

Ursprungsintyg

För att förmånstullsatser ska komma i fråga måste produkter med ursprung i de länder som omfattas av EU:s allmänna preferenssystem åtföljas av ett ursprungsintyg. Eventuella ursprungsintyg gäller i 10 månader efter utfärdandet. Ett ursprungsintyg kan vara ett av följande:

 • Ursprungscertifikat formulär A — utfärdat av de behöriga myndigheterna i förmånslandet. Den exportör som ansöker om intyget bör vara beredd att lämna in handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus. Intyget bör göras tillgängligt för exportören så snart exporten har ägt rum (eller säkerställs). Icke desto mindre kan ett intyg undantagsvis utfärdas efter export på vissa villkor.
 • Fakturadeklaration som upprättas av exportören * – för sändningar som värderas till högst 6,000 EUR. När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker dina produkters ursprungsstatus.

* För att upprätta en fakturadeklaration ska du ange, stämpla eller trycka följande försäkran (på engelska eller franska) på fakturan, följesedeln eller annan kommersiell handling: ”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr... Om inget annat tydligt anges är dessa produkter av... förmånsberättigande ursprung i enlighet med ursprungsreglerna i Europeiska gemenskapens allmänna preferenssystem ”. Du måste underteckna en fakturadeklaration för hand.

Andra handlingar

Läs om andra tullklareringshandlingar och förfaranden som behövs för import till EU.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handeln med tjänster

GSP + omfattar endast varor.

Offentlig upphandling

Investeringar

Övrigt (konkurrens, TSD)

Berättigade länder

För att kunna omfattas av GSP + måste landet

 • lämna in en ansökan
 • uppfyller alla allmänna villkor
 • uppfyller följande två ytterligare kriterier:
 • sårbarhetskriterier
  • importandelen är den treåriga genomsnittliga andelen av det specifika förmånslandets import enligt Allmänna preferenssystemet, i förhållande till importen enligt Allmänna preferenssystemet till alla länder som omfattas av Allmänna preferenssystemet.Detta genomsnitt måste vara lägre än 6,5 % för att kunna omfattas av GSP +
  • de sju största avdelningarna av import enligt Allmänna preferenssystemet utgör 75 % av det landets totala import inom ramen för Allmänna preferenssystemet under en treårsperiod.
 • kriterier för hållbar utveckling
  • landet måste ha ratificerat 27 års GSP ± konventioner om
   • mänskliga rättigheter
   • arbetstagares rättigheter
   • miljö
   • god förvaltning.
  • landet får inte ha formulerat reservationer som är förbjudna enligt dessa konventioner.
  • de organ som övervakar konventionerna får inte ha rapporterat att landet inte har genomfört dem på ett effektivt sätt.

Övervakning

När EU har beviljat ett land GSP + ska landet övervaka landet

 • fortsätter att vara part i de internationella konventioner som omfattas av GSP +
 • genomför konventionerna på ett effektivt sätt
 • uppfyller rapporteringskraven
 • accepterar regelbunden övervakning i enlighet med konventionerna
 • samarbetar med Europeiska kommissionen och tillhandahåller all nödvändig information

EU genomför en kontinuerlig dialog om GSP ± förenlighet med mottagarländernas myndigheter.

 • dialogen bygger på en förteckning över frågor (”scorecard”) som upprättats för varje stödmottagare inom GSP +. Den baseras på uppgifter från
  • mottagarländerna
  • internationella övervakningsorgan
  • det civila samhället
  • fackföreningar
  • företag
  • Europaparlamentet
  • Europeiska unionens råd
 • EU anordnar regelbundet besök inom ramen för den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre i varje mottagarland för att möta berörda parter. Det stödmottagande landet förväntas visa att det gör allvarliga ansträngningar för att ta itu med de frågor som anges i resultattavlorna.

Den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre bidrar till rapporten om det allmänna preferenssystemet, som kommissionen vartannat år måste lägga fram för Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Rapporten innehåller en detaljerad bedömning av hur väl varje mottagarland genomför de 27 konventionerna.

Kapacitet – stöd till byggnader

Kommissionen har inlett flera projekt för kapacitetsuppbyggnad för att hjälpa mottagarländerna.

EU stöder de relevanta handelspartnerna och flera av förmånsländerna inom den särskilda stimulansordningen genom bidrag till Internationella arbetsorganisationen. Dessa projekt

 • hjälpa länderna att tillämpa Internationella arbetsorganisationens grundläggande konventioner
 • bygga upp kapacitet för att uppfylla rapporteringsskyldigheterna

Det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter omfattar ett särskilt stöd på 4.5 miljoner euro för att göra det möjligt för det civila samhällets organisationer att bidra till övervakning och ett effektivt genomförande av de 27 relevanta konventioner som ratificerats av förmånsländer inom GSP +.

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar