Det allmänna preferenssystemet plus (GSP+)

Importerar ditt företag produkter från utvecklingsländer eller de minst utvecklade länderna? Det här avsnittet hjälper dig att förstå EU:s GSP+

I korthet

EU:s allmänna preferenssystem plus (GSP+) ger utvecklingsländerna ett särskilt incitament att sträva efter hållbar utveckling och gott styre. 

Stödberättigade länder måste genomföra 27 internationella konventioner om

 • mänskliga rättigheter
 • arbetstagares rättigheter
 • miljön
 • goda styrelseformer

I gengäld sänker EU sina importtullar till noll på mer än två tredjedelar av tullpositionerna för deras export.

Stödmottagande länder

 • Bolivia
 • Kap Verde
 • Kirgizistan
 • Mongoliet
 • Pakistan
 • Filippinerna
 • Sri Lanka
 • Uzbekistan

Förfallodag: Den nuvarande GSP+ är giltig till och med 2027.

Tullsatser

Fullständig förteckning över de produkter som omfattas.

 

Använd sökalternativet i Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och tariffer för din specifika produkt, med hänsyn till ursprungsland och destination.

Om du är osäker, kontakta dina tullmyndigheter .

Ursprungsregler

 

För att vara berättigad till förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera självbedömningsverktygetför ursprungsregler (ROSA) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Tolerans

Tolerans uttrycks

 • i priset på slutprodukterna för fiskeri- och industriprodukter
 • i vikt av slutprodukterna för jordbruksprodukter

Toleranser som ingår i det allmänna preferenssystemet är lindrigare än vanliga toleranser. De uppgår till 15 % av slutproduktens pris fritt fabrik i stället för 10 %.

Särskilda toleranser gäller även textilier och kläder och beskrivs i de inledande anmärkningarna till bilaga 22-03.

Se även den allmänna regeln om tolerans eller de minimis.

Kumulation

Följande typer av kumulation förekommer i handeln inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem

 • bilateral
 • regional
 • utökad
 • Kumulation med Norge, Schweiz och Turkiet
Bilateral kumulation

Material med ursprung i EU kan integreras i produkter som tillverkas i ett GSP-land och sedan anses ha ursprung i detta GSP-land, förutsatt att bearbetningen i GSP-landet överstiger miniminivåerna.

Regional kumulation

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Brunei-Darussalam

Bolivia*

Bangladesh

Argentina

Kambodja

Colombia

Bhutan

Brasilien

Indonesien

Costa Rica

Indien

Paraguay

Laos

El Salvador

Nepal

Uruguay

Malaysia

Guatemala

Pakistan*

 

Burma

Honduras

Sri Lanka*

 

Filippinerna*

Nicaragua

 

 

Vietnam**

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Länder som för närvarande omfattas av GSP+

**Vietnam kommer inte längre att omfattas av den särskilda stimulansordningen från ochmed den 1 januari 2023.

 • Det är tillåtet att använda komponenter mellan länder från samma grupp (t.ex. kan Indien använda ingredienser från Pakistan eftersom de båda ingår i grupp III), även om vissa viktiga regler måste kommas ihåg:
 • Regional kumulation mellan länder inom samma grupp tillämpas endast om de länder som omfattas av kumulation vid tidpunkten för exporten av produkten till Europeiska unionen är förmånsländer och inte bara berättigade länder.
 • Om varor med ursprung i ett förmånsland vidareförädlas i ett annat medlemsland i den gruppen, kan varan anses ha ursprung i det senare landet (så länge bearbetningen är mer omfattande än minimala åtgärder).
 • För att fastställa insatsvarans ursprung (när insatsvaran från en medlem i gruppen skickas till en annan medlem i gruppen) är den korrekta ursprungsregeln den som skulle gälla för direkt export från leverantörslandet till EU.
 • Kumulation är också möjlig mellan enskilda förmånsländer i kumulationsgrupp I och grupp III. Detta sker endast på begäran och på vissa villkor.

Observera att vissa produkter är undantagna från kumulation när det finns skillnader mellan statusen för GSP-länderna i samma grupp (GSP/GSP+/EBA). Förteckningen över de berörda produkterna finns i bilaga 13b.

Utvidgad kumulation 

GSP-länder kan på vissa villkor be EU om tillstånd att kumulera med länder med vilka EU har ett handelsavtal.

 • Denna möjlighet är endast öppen för industriprodukter och bearbetade jordbruksprodukter.
 • När insatsvaror från ett tredjeland med vilket EU har ett frihandelsavtal skickas till ett GSP-land är den korrekta ursprungsregeln den som skulle gälla för direkt export från leverantörslandet till EU.
Kumulation med varor med ursprung i Norge, Schweiz och Turkiet

Förmånsländerna får kumulera ursprung med varor enligt kapitlen 25–97 i Harmoniserade systemet med ursprung i Norge, Schweiz och Turkiet.

 • Material med ursprung i Norge, Schweiz eller Turkiet som genomgår mer än en minimal insats i ett förmånsland anses ha ursprung i det förmånslandet och får exporteras till EU, Norge, Schweiz eller Turkiet.
 • Ovannämnda regel gäller inte jordbruksprodukter eller produkter som omfattas av ett undantag.
 • För att denna typ av kumulation ska kunna tillämpas måste EU, Norge, Schweiz och Turkiet bevilja samma förmånsbehandling för produkter med ursprung i länder som omfattas av det allmänna preferenssystemet.

Icke-manipulering

Bestämmelsen om direkttransport i det allmänna preferenssystemets ursprungsregler har ersatts med en bestämmelse om icke-manipulering (artikel 74 i kommissionens förordning (EU) nr 1063/2010).

 • Den största skillnaden jämfört med bestämmelsen om direkttransport är att importörer i EU inte kommer att behöva bevisa att de uppfyller villkoren.
 • Tullförvaltningen i en EU-medlemsstat kan dock begära sådana bevis om de har anledning att tro att villkoren inte är uppfyllda.

Tullrestitution

Tullrestitution är tillåten.

Fartygsförhållanden

För att ett fiskefartyg ska anses ha sitt ursprung i ett förmånsland – vilket skulle innebära att den fisk som fångats av detta fartyg utanför territorialvattnen också har sitt ursprung – hänvisar de tillämpliga kriterierna till fartygets registreringsland och flaggstat, men även till dess ägande. Observera att det enligt det allmänna preferenssystemets ursprungsregler inte finns något särskilt krav på besättningens eller befälens nationalitet.

Minimala operationer

Det finns två uppsättningar av så kallade "minimala" operationer som aldrig är tillräckliga för att ge ursprungsstatus.

 • De som nämns i artikel 76.
 • och de som endast är tillämpliga på textilprodukter och endast för regional kumulation och som ingår i bilaga 16.

Produktspecifika regler

Förteckningen över bearbetning som bör utföras på material för att få ursprungsstatus finns i bilaga 13a till samma förordning. Listan innehåller två kolumner

 • Ett som är tillämpligt på de minst utvecklade förmånsländerna inom det allmänna preferenssystemet.
 • Ett som är tillämpligt på alla andra förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet.

Utexaminering

Vissa utvecklingsländer exporterar mycket konkurrenskraftiga produkter, som inte behöver förmånsbehandling för att framgångsrikt få tillträde till världsmarknaderna. I detta fall avskaffas det allmänna preferenssystemet från dessa produktsektorer genom en graderingsmekanism.

 • När det genomsnittliga värdet av importen från ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet (uppdelat på det totala värdet av all import inom det allmänna preferenssystemet för det avsnittet) under tre år överstiger den allmänna tröskeln på 57 %.
 • För vegetabiliska produkter, animaliska eller vegetabiliska oljor, fetter och vaxer samt mineralprodukter ska gradering tillämpas när den angivna procentandelen överstiger 17,5 %.
 • För textilier ska gradering tillämpas när den procentandel som avses överstiger 47,2 %.

EU ser över förteckningen över graderade produkter vart tredje år genom en genomförandeförordning och på grundval av objektiva kriterier.

Här hittar du den aktuella förteckningen över graderade produkter.

Undantag

Ett särskilt undantag får på vissa villkor beviljas för att möjliggöra mindre stränga ursprungsregler för vissa produkter med ursprung i vissa länder. Kap Verde har beviljats ett sådant undantag. Se undantaget för Kap Verde och de ursprungsregler som gäller.

Kontrollera även det meddelande till importörer som utfärdats av EU och informera aktörerna om särskilda uppgifter som rör Bangladesh.

Ursprungsregler för specifika produkter

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • Lär dig mer om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i Min handelsassistent. För att se kraven för din produkt måste du först identifiera dess tullkod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med din produkts namn med den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav SPS

 • Lär dig mer om de hälso-, säkerhets-, sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.
 • Sök efter de hälso-, säkerhets- och sanitära och fytosanitära regler som gäller för din produkt och dess ursprungsland i Min handelsassistent. För att se kraven för din produkt måste du först identifiera dess tullkod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med din produkts namn med den inbyggda sökmotorn.

Dokument och förfaranden för tullklarering

Ursprungsintyg

För att omfattas av förmånstullsatser måste produkter med ursprung i förmånsländerna inom EU:s allmänna preferenssystem åtföljas av ett ursprungsintyg. Alla ursprungsintyg förblir giltiga i tio månader efter utfärdandet. Ett ursprungsbevis kan vara ett av följande:

 • Ursprungsintyg formulär A – utfärdat av de behöriga myndigheterna i förmånslandet. Den exportör som ansöker om licensen bör vara beredd att lämna in handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus. Certifikatet bör göras tillgängligt för exportören så snart exporten har ägt rum (eller är säkerställd). I undantagsfall kan dock ett intyg utfärdas efter exporten på vissa villkor.
 • Fakturadeklaration upprättad av exportören * – för sändningar till ett värde av högst 6 000 euro. När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker dina produkters ursprungsstatus.

* För att göra en fakturadeklaration ska du skriva, stämpla eller skriva ut följande deklaration (på engelska eller franska) på fakturan, följesedeln eller annan kommersiell handling: ”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr ... ) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har ... förmånsberättigande ursprung enligt ursprungsreglerna i Europeiska gemenskapens allmänna preferenssystem." Du måste underteckna fakturadeklarationen för hand.

Övriga dokument

Läs om andra dokument och förfaranden för tullklarering som behövs för import till Europeiska unionen.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handel med tjänster

GSP+ omfattar endast varor.

Offentlig upphandling

Investeringar

 • hitta specifik information om utländska investeringar i EU
 • hitta allmän information för att möjliggöra din investering utomlands 

Övrigt (konkurrens, handel och hållbar utveckling)

Stödberättigade länder

För att kunna omfattas av GSP+ måste landet

 • lämna in en ansökan
 • Uppfyller alla allmänna preferenssystemets standardvillkor
 • uppfyller följande två ytterligare kriterier:
 • sårbarhetskriterier
  • Importandelen är den genomsnittliga andelen under tre år av det särskilda förmånslandets import som omfattas av det allmänna preferenssystemet i förhållande till alla GSP-länders import som omfattas av det allmänna preferenssystemet.  Detta genomsnitt måste vara lägre än 6,5 % för att kunna omfattas av GSP+.
  • De sju största avdelningarna av den import som omfattas av det allmänna preferenssystemet står för 75 % av landets totala import enligt det allmänna preferenssystemet under en treårsperiod.
 • Kriterier för hållbar utveckling
  • Landet måste ha ratificerat de 27 internationella GSP+-konventionerna om
   • mänskliga rättigheter
   • arbetstagares rättigheter
   • miljö
   • goda styrelseformer.
  • Landet får inte ha formulerat reservationer som är förbjudna enligt dessa konventioner.
  • Konventionernas övervakningsorgan får inte ha rapporterat att landet inte har genomfört dem på ett effektivt sätt.

Övervakning

När EU har beviljat ett land GSP+ övervakar det landet för att se till att det

 • fortsätter att vara part i de internationella konventioner som omfattas av GSP+
 • genomför konventionerna på ett effektivt sätt
 • uppfyller rapporteringskraven
 • accepterar regelbunden övervakning i enlighet med konventionerna
 • samarbetar med Europeiska kommissionen och tillhandahåller all nödvändig information

EU för en kontinuerlig dialog med förmånsländernas myndigheter om efterlevnaden av GSP+.

 • Dialogen bygger på en förteckning över frågor (nedan kallad resultattavlan) som upprättats för varje förmånsland inom den särskilda stimulansordningen. Den bygger på information som erhållits från
  • de stödmottagande länderna
  • internationella övervakningsorgan
  • det civila samhället
  • fackföreningar
  • företag
  • Europaparlamentet
  • Europeiska unionens råd
 • EU anordnar regelbundna GSP+-övervakningsbesök i varje förmånsland för att träffa berörda parter. Mottagarlandet förväntas visa att det gör stora ansträngningar för att ta itu med de problem som anges i resultattavlorna.

Dialogen om GSP+ ligger till grund för den offentliga GSP-rapport som kommissionen ska lägga fram för Europaparlamentet och Europeiska unionens råd vartannat år. Rapporten innehåller en detaljerad bedömning av hur väl varje förmånsland genomför de 27 konventionerna.

Kapacitet – stöd till uppbyggnad

Utöver noggrann övervakning har kommissionen inlett flera kapacitetsuppbyggnadsprojekt för att hjälpa mottagarländerna.

EU stöder relevanta handelspartner och flera av GSP+-förmånsländerna genom bidrag till Internationella arbetsorganisationen. Dessa projekt

 • bidra till att länder tillämpar Internationella arbetsorganisationens grundläggande konventioner
 • bygga upp kapacitet för att uppfylla rapporteringsskyldigheterna

Det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter omfattar särskilt stöd på 4,5 miljoner euro för att ge det civila samhällets organisationer möjlighet att bidra till övervakningen och det faktiska genomförandet av de 27 relevanta konventioner som ratificerats av förmånsländerna inom den särskilda stimulansordningen.

Användbara länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar