Det allmänna preferenssystemet (GSP)

Importerar ditt företag produkter från utvecklingsländer eller de minst utvecklade länderna? Det här avsnittet hjälper dig att förstå EU:s allmänna preferenssystem.

Om det allmänna preferenssystemet

EU:s nuvarande allmänna preferenssystem (förordning (EU) nr 978/2012) har tillämpatssedan den 1 januari 2014.

Systemets tre ordningar, det allmänna allmänna preferenssystemet, stimulanssystemet GSP + och Allt utom vapen (Allt utom vapen), förstärks genom att förmånerna anpassas och får större effekt.

De länder som omfattas av Allmänna preferenssystemet förtecknas i bilaga I till GSP-förordningen. Länder som omfattas av de nya GSP-förmånerna förtecknas i bilaga II. Mottagarna av ”Allt utom vapen” förtecknas i bilaga IV.

Hur man ansöker om den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre, GSP +, fastställs i förordning (EU) nr 978/2012 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 155/2013.

Ursprungsregler

 

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla de ursprungsregler som anges i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Var hittar jag reglerna?

Ursprungsreglerna fastställs i följande rättsliga dokument:

Observera att det rör sig om omfattande bestämmelser som inte bara gäller ursprung. Kommissionens vägledning för användare om det allmänna preferenssystemets ursprungsregler (Europeiska unionens ursprungsregler för det allmänna preferenssystemet: En vägledning för användare) innehåller en inofficiell konsoliderad version av lagtexten om ursprungsregler för det allmänna preferenssystemet.

Har min produkt sitt ursprung i ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet?

För att er produkt ska kunna omfattas av den lägre förmånstullen eller nolltullsatsen enligt det allmänna preferenssystemet måste den ha sitt ursprung i ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet. En produkt anses ha sitt ursprung i ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet om den

 • helt framställda i ett förmånsland, eller
 • som framställts i ett förmånsland och som innehåller material som inte helt framställts men som har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling enligt definitionen i de produktspecifika reglerna i bilaga 22–03 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, bilaga
  22–03, innehåller två regler: en för de minst utvecklade förmånsländerna inom det allmänna preferenssystemet, en för alla andra förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet.

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • regeln om mervärde – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av dess pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – produktionsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten – t.ex. tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) av massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet)
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil- och kemisektorerna.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Ytterligare flexibilitet planeras för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans

Enligt toleransregeln i det allmänna preferenssystemet får tillverkaren använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln, förutsatt att deras nettovikt eller nettovärde inte överstiger

 • 15 % av produktens vikt när det gäller jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter enligt kapitlen 2 och 4–24 i Harmoniserade systemet, utom bearbetade fiskeriprodukter enligt kapitel 16
 • 15 % av produktens pris fritt fabrik för andra industriprodukter än textilier och kläder

Särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet, vilka ingår i anmärkning 6 och anmärkning 7 till bilaga A Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga 22–03.

Denna tolerans får inte användas för att överskrida ett högsta tröskelvärde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.

Kumulation

I det allmänna preferenssystemet föreskrivs följande sätt att kumulera ursprung:

 • Bilateral kumulation, som gör det möjligt att räkna material med ursprung i EU som om de hade ursprung i förmånslandet inom det allmänna preferenssystemet när de används vid tillverkningen av en produkt
 • Regional kumulation, som möjliggör kumulation inom specifika regionala grupper av länder. För närvarande gäller detta för

Grupp I

 • Kambodja
 • Indonesien
 • Laos
 • Myanmar/Burma
 • Filippinerna
 • Vietnam

Grupp III

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Indien
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Denna kumulation gör det möjligt att betrakta importerat material från länder i samma grupp som ursprungsmaterial när det används vid tillverkningen av en produkt. Det finns vissa särskilda villkor för textilprodukter i bilaga 22–05 och vissa produkter som är undantagna från regional kumulation enligt förteckningen i bilaga 22–04.

 • Tvärregional kumulation, som gör det möjligt för förmånsländer i grupp I och grupp III att använda det andra landets material som ursprungsmaterial. Denna kumulation är föremål för en ansökan som inte beviljas automatiskt. För närvarande finns det en sådan kumulation.
 • Utvidgad kumulation, som gör det möjligt för ett förmånsland att ansöka om kumulation med ett land med vilket Europeiska unionen har ett frihandelsavtal. För närvarande är denna kumulation inte tillämplig.
 • Kumulation med Norge, Schweiz och Turkiet innebär att material med ursprung i dessa tre länder kan anses ha ursprung i ett förmånsland när det används vid tillverkningen av en produkt. Jordbruksvaror som omfattas av kapitlen 1–24 i Harmoniserade systemet omfattas inte av denna typ av kumulation.

Undantag

Ett särskilt undantag får på särskilda villkor beviljas för att möjliggöra mer flexibla ursprungsregler för specifika produkter med ursprung i vissa länder. Ett sådant undantag har beviljats Kap Verde och är för närvarande i kraft.

Andra krav

Din produkt måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav i protokollet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om förbud mot ändringar).

Regel om förbud mot ändring

Ursprungsprodukter måste transporteras från förmånslandet inom det allmänna preferenssystemet till EU utan vidare bearbetning i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna förblir under tullövervakning, t.ex.

 • anbringande eller anbringande av märken, etiketter, förseglingar eller annan dokumentation för att säkerställa överensstämmelse med särskilda inhemska krav i importlandet
 • konservering av produkter under goda förhållanden
 • lagring
 • uppdelning av sändningar

Tullmyndigheterna får begära bevis för att regeln följs, t.ex.

 • transporthandlingar, t.ex. konossement
 • faktisk eller konkret bevisning baserad på märkning eller numrering av kollin
 • all bevisning som rör själva varorna.

Tullrestitution

Återbetalning av tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som används för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull är tillåten enligt det allmänna preferenssystemet.

Förfaranden för ursprung

Hur man ansöker om förmånstull

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Ursprungsförfarandena för en ansökan om förmånstull och tullmyndigheternas kontroll anges i artiklarna 60 och 70–112 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447. De klargör t.ex. hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man ansöker om förmånsbehandling eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Ursprungsdeklaration

 • Inget ursprungsintyg krävs för import till EU om försändelsens totala värde inte överstiger 500 EUR för småpaket eller 1,200 EUR för personligt bagage.

Ursprungsintyg

Exportörer från förmånsländerna kan själv deklarera att deras produkt har ursprungsstatus genom att tillhandahålla en ursprungsförsäkran som kan upprättas av

En ursprungsförsäkran är en ursprungsdeklaration som upprättas av den registrerade exportören på en faktura, en följesedel, en packsedel eller någon annan kommersiell handling som gör det möjligt att identifiera varorna och exportören. Texten till ursprungsförsäkran fastställs i bilaga 22–07 till förordning (EU) 2015/2447. För reglerna om ursprungsförsäkran, se främst artikel 92 och artikel 93 i den förordningen.

Efter den 30 juni 2020 är ursprungsintyget för att ansöka om förmånlig tullbehandling enligt det allmänna preferenssystemet en ursprungsförsäkran som utfärdats av exportörer som är registrerade i förmånslandet i systemet för registrerade exportörer (REX). Formulär A-intyg godtas inte längre efter detta datum.

Med tanke på de störningar som orsakats av covid-19-pandemin är det dock möjligt att begära en längre övergångsperiod. De länder i vilka REX-systemet inte kunde tas i bruk eller användas på grund av pandemin kan komma i fråga för en annan förlängning av övergångsperioden till och med den 31 december 2020, i enlighet med förordning (EU) 2020/750. För regelbundna uppdateringar, se REX-sektionens webbplats.

Ursprungsförsäkran är giltig i 12 månader från och med den dag den upprättades.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Det allmänna preferenssystemet grundar sig på följande principer:

 • kontrollen bygger på administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i förmånslandet och EU.
 • kontroller av produkternas ursprung utförs av tullmyndigheterna i förmånslandet, men vid behov kan kommissionen eller EU-medlemsstaternas myndigheter delta i sådana undersökningar.
 • när kontrollen har slutförts ska myndigheterna i förmånslandet meddela resultaten till de begärande myndigheterna i den EU-medlemsstat som gör det slutliga fastställandet av ursprung.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Produktkrav och handelsordningar som varor måste uppfylla för att importeras till Europeiska unionen.

 

Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland med hjälp av Min handelsassistent.

För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med namnet på din vara i den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav samt sanitära och fytosanitära standarder

Lär dig mer om de standarder för hälsa, säkerhet, sanitära och fytosanitära frågor (SPS) som varor måste uppfylla för att kunna importeras till Europeiska unionen.

 

Sök efter de hälso-, säkerhets- och sanitära och fytosanitära regler som gäller för din produkt och dess ursprungsland i min handelsassistent.

Tullklarering – dokument och förfaranden

Bevis på ursprung

Exportörer från förmånsländerna kan själv deklarera att deras produkt har ursprungsstatus genom att tillhandahålla en ursprungsförsäkran som kan upprättas av

En ursprungsförsäkran är en ursprungsdeklaration som upprättas av den registrerade exportören på en faktura, en följesedel, en packsedel eller någon annan kommersiell handling som gör det möjligt att identifiera varorna och exportören. Texten till ursprungsförsäkran fastställs i bilaga 22–07 till förordning (EU) 2015/2447. För reglerna om ursprungsförsäkran, se främst artikel 92 och artikel 93 i den förordningen.

Efter den 30 juni 2020 är ursprungsintyget för att ansöka om förmånlig tullbehandling enligt det allmänna preferenssystemet en ursprungsförsäkran som utfärdats av exportörer som är registrerade i förmånslandet i systemet för registrerade exportörer (REX). Formulär A-intyg godtas inte längre efter detta datum.

Med tanke på de störningar som orsakats av covid-19-pandemin är det dock möjligt att begära en längre övergångsperiod. De länder i vilka REX-systemet inte kunde tas i bruk eller användas på grund av pandemin kan komma i fråga för en annan förlängning av övergångsperioden till och med den 31 december 2020, i enlighet med förordning (EU) 2020/750. För regelbundna uppdateringar, se REX-sektionens webbplats.

Ursprungsförsäkran är giltig i 12 månader från och med den dag den upprättades.

Andra dokument

Tullförfaranden för import och export.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

 • EU:s regler om
  • Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar
  • EU:s politik för immateriella rättigheter och utvecklingsländerna

Handel med tjänster

Offentlig upphandling

Investeringar

Användbara länkar och dokument

Kontrollera de särskilda regler och tullar som gäller för den vara som du vill importera/exportera hos min handelsassistent.

Förordning (EU) nr 978/2012 om allmänna tullförmåner.

Dela sidan:

Genvägar