Version: 1.0.24.26 (2020-11-23 14:15)

Dokument och förfaranden för tullklarering

Detta avsnitt riktar sig till importörer i EU. Den ger detaljerad information om EU:s importförfaranden, bland annat om registrering som ekonomisk aktör och registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Economic Operators Registration and Identification), de olika dokument du behöver fylla i och länkar till sektors- och landsspecifika krav. Läs mer i My Trade Assistent för mer detaljerad produktspecifik information.

I det här kapitlet hittar du

 • de dokument som krävs för tullklarering i EU
 • information om erhållande av EORI-nummer
 • de olika tullförfarandena
 • uppgifter om ursprungsintyg som en del av tullklarering
 • särskilda uppgifter om import från varje medlemsstat

Handlingar som krävs för tullklarering i EU

 
 

Bevis på ursprung

Ett ursprungsintyg är ett internationellt handelsdokument som intygar att de varor som ingår i en försändelse har sitt ursprung i ett visst land eller territorium. Det ska deklareras tillsammans med det administrativa enhetsdokumentet och uppvisas tillsammans med det för tullklarering.

Varornas ursprungsstatus kan i allmänhet styrkas genom

 • Intyg om icke-förmånsberättigande ursprung som intygar att varornas ursprungsland inte berättigar till någon förmånsbehandling. Dessa intyg utfärdas normalt av handelskamrarna.
 • Intyg om förmånsberättigande ursprung som gör det möjligt för varor att sänkas eller inga tullar tas ut när de importeras från de tredjeländer med vilka ett förmånsavtal har undertecknats.

Sådana intyg ska utfärdas av exportlandets tullmyndigheter och uppvisas vid tullklareringen.

 • den typ av certifikat som ska ansöka om ska fastställas i enlighet med varje avtal om förmånsbehandling: Formulär A (för GSP-ordning), EUR MED (för vissa konkreta fall i PEM:s system) eller 1 EUR (alla övriga fall)
 • Fakturadeklarationer som utfärdats av exportören i förmånslandet eller partnerlandet. Det bör göras åtskillnad mellan två situationer
  • när det gäller sändningar på upp till 6,000 EUR får fakturadeklarationer utfärdas av vilken exportör som helst i mottagarlandet/i det land där mottagaren är etablerad.
  • för sändningar som överstiger 6,000 EUR ska fakturadeklarationer endast utfärdas av en godkänd exportör.

Ett särskilt fall av fakturadeklarationer är REX-systemet.

Även intyg om bindande klassificeringsbeskedoch/eller bindande ursprungsbesked kan uppvisas.

 
 
 
 

 

Se också:

Summarisk införseldeklaration

Den summariska införseldeklarationen innehåller förhandsinformation om gods som förs in i EU. Tullen gör det möjligt för tullen att utföra en riskanalys för säkerhets- och skyddsändamål. Den summariska införseldeklarationen måste lämnas in till det första införseltullkontoret i EU av fraktföraren av varorna (av fraktföraren av varorna, även om det i vissa fall kan göras av den importerande parten eller en företrädare för fraktföraren eller importören) – även om varorna inte kommer att importeras till EU. Följande tidsfrister gäller för att lämna in den summariska införseldeklarationen på grundval av det transportmedel som transporterar varorna

 • containersjöfrakt: minst 24 timmar före inlastning i den utländska hamnen
 • sjöfrakt i bulk: minst 4 timmar före ankomst
 • närsjöfart: minst 2 timmar före ankomst
 • kortdistansflygningar (mindre än 4 timmar): minst den faktiska starttiden för luftfartyget
 • långdistansflygningar (minst 4 timmar): minst 4 timmar före ankomsten till den första flygplatsen i EU:s tullområde
 • vägtrafik: minst 1 timme före ankomst

Anmärkning: I den summariska införseldeklarationen krävs uppgifter i dokument som härrör från exportören (konossement, kommersiella fakturor osv.). Se till att dessa dokument når den part som ansvarar för att lämna in deklarationen i tid.Läs mer om den summariska införseldeklarationen. I unionens tullkodex har det införts mer detaljerade uppgifter om riskanalys i denna förklaring. Se vanliga frågor om ENS.

Registrering som ekonomisk aktör (EORI-nummer)

Registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (EORI-nummer) är en unik identitetsbeteckning som tilldelas av en tullmyndighet i ett EU-land för alla ekonomiska aktörer (både företag och privatpersoner) som ägnar sig åt verksamhet som omfattas av EU:s tullagstiftning. Importörer som är etablerade utanför EU kommer att tilldelas ett EORI-nummer för första gången

 • en tulldeklaration
 • en summarisk införseldeklaration
 • en summarisk utförseldeklaration

Operatörerna använder detta nummer i all kommunikation med EU:s tullmyndigheter där en EU-baserad identifierare krävs, t.ex. i tulldeklarationer. EORI-nummer som redan tilldelats kan kontrolleras i en av Europeiska kommissionen. De myndigheter som registrerar EORI-nummer i varje EU-land kan hämtas.

Se även EORI-riktlinjerna

Tullförfaranden i EU

När varorna ankommer till tullkontoret för införsel till EU placeras de i tillfällig förvaring under tullövervakning (högst 90 dagar) till dess att de har hänförts till ett av följande tullförfaranden (eller återexporteras):

Övergång till fri omsättning

Syftet med förfarandet för övergång till fri omsättning är att fullgöra alla importformaliteter så att varorna kan säljas på unionsmarknaden.

Varorna frisläpps för konsumtion så snart alla importkrav har uppfyllts:

 • Alla tillämpliga tullar och andra avgifter har betalats.
 • Importlicenser för varor som omfattas av kvoter har lagts fram.
 • Alla tillämpliga godkännanden och intyg (t.ex. ett veterinärintyg för vissa djur eller animaliska produkter) har lämnats in.

Importerade varor hänförs till förfarandet genom en tulldeklaration. Den dag då denna deklaration godtas av tullkontoret i ett EU-land är också den dag som beaktas vid beräkningen av importtull, mervärdesskatt och punktskatt, i förekommande fall.

Särskilda förfaranden

Varor får placeras under någon av följande behandlingar:

 • Unionstransitering , som omfattar
  • Extern transitering — icke-unionsvaror får befordras från en plats till en annan inom EU:s tullområde utan att omfattas av importtullar, andra avgifter relaterade till importen av varorna (dvs. interna skatter) och handelspolitiska åtgärder. Att flytta gods till en annan EU-medlemsstat innebär att tullklareringsförfarandena överförs till destinationstullkontoret.
  • Intern transitering   unionsvaror får befordras från en plats till en annan inom EU:s tullområde utan att deras tullstatus ändras. Detta inbegriper transport av varor genom ett annat område som ligger utanför EU:s tullområde.
 • Lagring, som omfattar lagring i tullager och frizoner:
  • Lagring i tullager – icke-unionsvaror får lagras i lokaler eller på annan plats som godkänts av tullmyndigheterna och under tullövervakning (nedan kallade tullager) utan att omfattas av importtullar, andra avgifter relaterade till importen av varorna och handelspolitiska åtgärder.
  • Frizoner – Medlemsstaterna får utse delar av unionens tullområde till frizoner. De är i de fall varor kan införas utan importavgifter, andra avgifter (dvs. interna skatter) och handelspolitiska åtgärder fram till dess att de antingen har hänförts till ett annat godkänt tullförfarande eller exporterats. Varor kan också genomgå enkla moment såsom bearbetning och ompackning.
 • Särskild användning som omfattar tillfällig införsel och slutanvändning:
  • Tillfällig införsel – icke-unionsvaror kan resa in i EU utan betalning av importtullar, förutsatt att de är avsedda för återexport utan att ändras. Den maximala perioden för temporär import är två år.
  • Användning för särskilda ändamål – varor får övergå till fri omsättning med tullfrihet eller till nedsatt tullsats på grund av deras särskilda användning.
 • Bearbetning, som omfattar aktiv och passiv förädling:
  • Aktiv förädling — Varor får importeras till EU utan att beläggas med tullar, skatter och formaliteter som ska bearbetas under tullkontroll och därefter återexporteras.Om de färdiga produkterna i slutändan inte exporteras omfattas de av tillämpliga tullar och formaliteter.
  • Passiv förädling – unionsvaror får temporärt exporteras från unionens tullområde för behandlingsändamål.De bearbetade varorna får övergå till fri omsättning med fullständig eller partiell befrielse från importtullar.

Se också:

Medlemsstatens importkrav och myndigheter

Som tullunion gynnas EU av importförfaranden som är mycket harmoniserade.Det finns dock fortfarande några skillnader mellan de 27 medlemsstaterna.

Se förteckningen över EU:s medlemsstater och deras viktigaste behöriga myndigheter som kan tillhandahålla information om importförfaranden, handelsordningar, importlicenser och behöriga myndigheter för inspektion av särskilda krav. De bör kunna hjälpa dig med unika krav på sitt land. Dessa myndigheter kan hjälpa dig med frågor som

 • Vart ska jag vända sig för att inge det administrativa enhetsdokumentet?
 • Vilka frizoner finns tillgängliga för användning
 • Hur ansöker man om importlicenser?
 • Kontroller av levande djur och animaliska produkter
 • Fytosanitära inspektioner
 • Hälsokontroll av livsmedel och foder
 • Handelsnormer för jordbruks- och fiskeriprodukter
 • Kontroll av handeln med kemikalier, gödselmedel och avfall
 • Teknisk standardisering.
 • Förpacknings- och märkningskrav

* Fotnot avseende brexit:Förenade kungariket drog sig ur Europeiska unionen och är ett tredjeland från och med den 1 februari 2020. Under övergångsperioden, som löper ut den 31 december 2020, fortsätter unionsrätten, med några få undantag, att vara tillämplig på och i Förenade kungariket.

Lagstiftning

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (EUT L 269 10/10/2013) (CELEX 32013R0952).
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion och om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69 15/03/2016) (Celex 32016R0341).

Genvägar