Avtal om ekonomiskt partnerskap – Centralafrika

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Centralafrika gör det lättare för människor och företag från EU och Kamerun att investera i och bedriva handel med varandra och att stimulera utvecklingen i hela Centralafrika. Läs om hur EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med Kamerun kan gynna din handel.

I korthet

Förhandlingar om ett omfattande avtal om ekonomiskt partnerskap med hela Centralafrika inleddes 2003. Hittills har ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Kamerun trätt i kraft, vilket utgör ett steg i riktning mot ett fullständigt regionalt avtal.

Avtalet har gett Kamerun ett aldrig tidigare skådat fritt tillträde till EU-marknaden för alla sina produkter. Dessa omfattar bananer, aluminium, bearbetade kakaoprodukter, plywood och andra färska och bearbetade jordbruksprodukter. EU har å sin sida dragit nytta av en gradvis liberalisering av sina produkter på Kamerunmarknaden sedan den 4 augusti 2016.

Stödmottagande länder

 • För närvarande är Kamerun det enda landet i Centralafrika som genomför avtalet om ekonomiskt partnerskap.
 • Gabon och Kongo (Brazzaville) har ännu inte undertecknat avtalet om ekonomiskt partnerskap. Kongo handlar med EU inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem, medan Gabon, som är ett högremedelinkomstland enligt Världsbankens klassificering, inte har omfattats av det allmänna preferenssystemet sedan den 1 januari 2014.
 • Tchad, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, São Tomé och Príncipe och Ekvatorialguinea är de minst utvecklade länderna, så de åtnjuter tull- och kvotfritt tillträde från EU inom ramen för EU:s ”Allt utom vapen” -system.
 • EU och de centralafrikanska regionala organisationerna (Cemac och Eccas) undersöker möjligheten att nå ett övergripande avtal om ekonomiskt partnerskap genom det inledande avtal som Kamerun redan använder.

Asymmetriska bestämmelser till förmån för Centralafrika

Med full hänsyn till skillnaderna i utvecklingsnivå mellan parterna föreskrivs i avtalet om ekonomiskt partnerskap asymmetribestämmelser till förmån för Kamerun, såsom uteslutning av känsliga produkter från liberalisering, långa liberaliseringsperioder, flexibla ursprungsregler samt särskilda skyddsåtgärder och åtgärder för vissa känsliga jordbruksmarknader och jordbruksindustrier.

 • EU:s marknader öppnas omedelbart och helt och hållet, men Kamerun har 15 år på sig att öppna sig för import från EU. Dessutom kommer tillverkare av 20 % av de känsligaste varorna att få permanent skydd mot konkurrens.

Tariffer

 • EU beviljar nolltullar och nollkvoter för import från Kamerun. Tillträdet till EU-marknaden är permanent, fullständigt och fritt för alla produkter.
 • Kamerun fasar gradvis ut tullarna på 80 % av varorna under 15 år. Känsliga produkter, däribland de flesta typer av kött, vin och sprit, malt, mjölkprodukter, mjöl, vissa grönsaker, trä och träprodukter, begagnade kläder och textilier, målningar och begagnade däck är helt undantagna från liberaliseringen.
 • Använd sökalternativet Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och tullar för din specifika produkt, med hänsyn tagen till ursprungsland och bestämmelseland. Om du är osäker, kontakta era tullmyndigheter.

Ursprungsregler

 

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla de ursprungsregler som anges i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA)i min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsreglerna finns nedan.

Nya, förbättrade ursprungsregler håller för närvarande på att förhandlas fram och kommer att bifogas avtalet om ekonomiskt partnerskap så snart som möjligt.

Under tiden omfattas Kamerun av de allmänna förbättrade ursprungsreglerna i avtalet om ekonomiskt partnerskap (länk), som ingår i rådets förordning (EG) nr 2016/1076 (f.d. 1528/2007) om marknadstillträde i EU.

Tolerans

De toleranser som ingår i avtalet om ekonomiskt partnerskap är mildare än de normala. De uppgår till 15 % i priset fritt fabrik för slutprodukten, i stället för 10 % som anges i de flesta av EU:s avtal. För textilier och kläder gäller särskilda toleranser.

Kumulation

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Centralafrika omfattar följande typer av kumulation:

 • Bilateral kumulation med EU.
 • Diagonal kumulation och fullständig kumulation med ULT och AVS-länderna, på vissa villkor.
 • Kumulation med angränsande utvecklingsländer, på vissa villkor.

Direkttransport

Bevis för direkttransport måste företes för tullmyndigheterna i importlandet.

Tullrestitution

Återbetalning kan begäras för tull som betalats för material som tidigare importerats för vidare bearbetning och därefter exporterats till ett land som har undertecknat ett avtal om ekonomiskt partnerskap med EU.

Villkor för fartyg

Fisk som fångats på öppet hav och i Kameruns exklusiva ekonomiska zoner kan anses ha ursprung i Kamerun endast om den fångas av fartyg som uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier hänför sig till ett fartygs registreringsplats, till den flagg under vilken fartyget seglar och till dess ägande.

Det finns inga särskilda krav på besättningens, befälhavarens eller befälens nationalitet. Dessa krav, som fanns i det ursprungliga Cotonouavtalet, har nu tagits bort för att underlätta tilldelningen av ursprung till fisk som fångats av länder som omfattas av avtal om ekonomiskt partnerskap.

Produktspecifika ursprungsregler

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • Lär dig mer om de tekniska krav, regler och förfaranden [link] som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i databasen Mina handelsassistenter.

Hälso- och säkerhetskrav (SPS)

Dokument och förfaranden för tullklarering

 Ursprungsintyg

 • För att bli godkänd exportör måste du kunna bevisa för era tullmyndigheter att era produkter har ursprungsstatus, liksom eventuella andra krav som de ställer.

Tullmyndigheterna kan återkalla din status som godkänd exportör vid missbruk. Om du vill veta mer om förfarandena kan du kontakta dina tullmyndigheter.

 • För att produkter med ursprung i Kamerun ska kunna omfattas av förmånstullsatser måste de åtföljas av ett ursprungsintyg. Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader. Detta kan vara antingen
  • Varucertifikat EUR.1 – utfärdat av tullmyndigheterna i exportlandet. Den exportör (eller det befullmäktigade ombud) som ansöker om ett certifikat ska vara beredd att på begäran uppvisa handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus och att de uppfyller övriga villkor i protokollet om ursprungsregler.
  • en fakturadeklaration – som utfärdats av en exportör, för sändningar till ett värde av högst 6,000 EUR, eller av godkända exportörer, för sändningar av vilket värde som helst. När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker dina produkters ursprungsstatus.

Andra dokument

 • Läs om andra tullklareringsdokument och tullförfaranden [link] som behövs för import till Europeiska unionen.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handel med tjänster

Offentlig upphandling

Investeringar

Övriga (konkurrens, handel och hållbar utveckling)

Medling och skiljeförfarande

Arbetsordningen för medling och skiljeförfarande samt uppförandekoden för skiljemän har nyligen antagits genom rådets beslut 2019/1954.

Konkurrens

 • Sedan 2014 har EU stoppat exportsubventionerna för alla produkter som exporteras till alla länder som omfattas av avtalet om ekonomiskt partnerskap.
 • EU har minimerat åtgärderna med produktion och handelssnedvridande åtgärder
 • Om den lokala industrin hotas på grund av ökad import från Europa ger EPA Kamerun möjlighet att vidta åtgärder för att skydda känsliga sektorer.

Utvecklingssamarbete

För att fullt ut kunna dra nytta av handelsförmånerna i avtalet om ekonomiskt partnerskap har avtalet också en samarbetskomponent. De viktigaste prioriterade områdena för utvecklingssamarbete som fastställts av EU och Kamerun är följande:

 • Utveckling av grundläggande regional infrastruktur.
 • Jordbruk och en tryggad livsmedelsförsörjning,
 • Industri, diversifiering och konkurrenskraft i ekonomierna.
 • Förstärkning av den regionala integrationen.
 • Förbättring av företagsklimatet.
 • Stödja genomförandet av handelsrelaterade regler.

Hållbar utveckling

Avtalen om ekonomiskt partnerskap grundar sig uttryckligen på de ”väsentliga och grundläggande” delar som anges i Cotonouavtalet, dvs. mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning. Avtalen om ekonomiskt partnerskap innehåller således några av de starkaste formuleringarna i EU:s avtal om rättigheter och hållbar utveckling.

 • Klausulen om icke-genomförande innebär att ”lämpliga åtgärder” (i enlighet med Cotonouavtalet) kan vidtas om någon part underlåter att fullgöra sina skyldigheter i fråga om grundsatserna. Detta kan inbegripa upphävande av handelsförmåner.
 • Den gemensamma AEP-kommittén har till uppgift att övervaka och bedöma hur genomförandet påverkar parternas hållbara utveckling. I enlighet med Cotonouavtalet har det civila samhället och parlamentsledamöter en tydlig roll.

Användbara länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar