Avtal om ekonomiskt partnerskap – Centralafrika

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Centralafrika gör det lättare för människor och företag från EU och Kamerun att investera i och handla med varandra och att stimulera utvecklingen i hela Centralafrika. Lär dig hur EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med Kamerun kan gynna din handel.

I korthet

Förhandlingar om ett övergripande avtal om ekonomiskt partnerskap med hela Centralafrika inleddes 2003. Hittills har ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Kamerun trätt i kraft, vilket utgör ett steg mot att uppnå ett fullständigt regionalt avtal.

Avtalet har gett Kamerun ett oöverträffat fritt tillträde till EU-marknaden för alla sina produkter. Dessa omfattar bananer, aluminium, bearbetade kakaoprodukter, plywood och andra färska och bearbetade jordbruksprodukter. EU har å sin sida dragit nytta av en gradvis liberalisering av sina produkter på Kameruns marknad sedan den 4 augusti 2016.

Förmånsländer

 • För närvarande är Kamerun det enda landet i Centralafrika som genomför avtalet om ekonomiskt partnerskap.
 • Gabon och Kongo (Brazzaville) har ännu inte undertecknat avtalet om ekonomiskt partnerskap. Kongo handlar med EU inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem, medan Gabon, som är ett högremedelinkomstland enligt Världsbankens klassificering, inte har varit berättigat till GSP-systemet sedan den 1 januari 2014.
 • Tchad, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, São Tomé och Príncipe och Ekvatorialguinea är minst utvecklade länder, så de omfattas av tull- och kvotfritt EU-tillträde inom ramen för EU:s ”Allt utom vapen” -system.
 • EU och de centralafrikanska regionala organisationerna (Cemac och Eccas) undersöker möjligheten att nå ett övergripande avtal om ekonomiskt partnerskap genom det inledande avtal som Kamerun redan tillämpar.

Asymmetriska bestämmelser till förmån för Centralafrika

Avtalet om ekonomiskt partnerskap tar full hänsyn till skillnaderna i utvecklingsnivå mellan parterna och innehåller bestämmelser om asymmetrier till förmån för Kamerun, såsom uteslutning av känsliga produkter från liberalisering, långa liberaliseringsperioder, flexibla ursprungsregler samt särskilda skyddsåtgärder och åtgärder för vissa känsliga jordbruksmarknader och jordbruksindustrier.

 • EU:s marknader öppnas omedelbart och helt och hållet, men Kamerun har 15 år på sig att öppna sig för import till EU. Dessutom kommer producenter av 20 % av de känsligaste varorna att åtnjuta permanent skydd mot konkurrens.

Tariffer

 • EU beviljar nolltullsats och nollkvoter för import från Kamerun. Tillträdet till EU-marknaden är permanent, fullständigt och fritt för alla produkter.
 • Kamerun fasar gradvis ut tullarna på 80 % av varorna, över 15 år. Känsliga produkter, däribland de flesta typer av kött, vin och spritdrycker, malt, mjölkprodukter, mjöl, vissa grönsaker, trä och träprodukter, begagnade kläder och textilier, målningar och begagnade däck är helt undantagna från liberaliseringen.
 • Använd sökalternativet för Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och tullar för din specifika produkt, med hänsyn till produktens ursprungsland och bestämmelseland. Om du är tveksam, kontakta era tullmyndigheter.

Ursprungsregler

 

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (Rosa)i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsreglerna finns nedan.

Nya, förbättrade ursprungsregler håller för närvarande på att förhandlas fram och kommer att bifogas avtalet om ekonomiskt partnerskap så snart som möjligt.

Under tiden åtnjuter Kamerun förbättrade ursprungsregler (länk) genom det allmänna avtalet om ekonomiskt partnerskap, som ingår i rådets förordning (EG) nr 2016/1076 (f.d. 1528/2007) om marknadstillträde i EU.

Tolerans

Toleranserna i Naturvårdsverket är lindrigare än de vanliga. De uppgår till 15 % av slutproduktens pris fritt fabrik, i stället för 10 % i de flesta av EU:s avtal. För textilier och kläder gäller särskilda toleranser.

Kumulering

Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Centralafrika omfattar följande typer av kumulation:

 • Bilateral kumulation med EU.
 • Diagonal kumulation och fullständig kumulation med ULT och AVS-länder, på vissa villkor.
 • Kumulation med angränsande utvecklingsländer, på vissa villkor.

Direkttransport

Bevis för direkttransport ska föreläggas tullmyndigheterna i importlandet.

Tullrestitution

Återbetalning kan begäras för tull som betalats på material som tidigare importerats för vidare bearbetning och sedan exporterats till ett land som har undertecknat ett avtal om ekonomiskt partnerskap med EU.

Fartygsförhållanden

Fisk som fångas på öppet hav och i Kameruns exklusiva ekonomiska zoner kan anses ha sitt ursprung i Kamerun endast om den fångas av fartyg som uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier avser ett fartygs registreringsort, den flagg under vilken fartyget ”seglar,” och äganderätten.

Det finns inga särskilda krav på besättningens, befälhavarnas eller befälens nationalitet. Dessa krav, som fanns i det ursprungliga Cotonouavtalet, har nu tagits bort för att underlätta tilldelningen av ursprung till fisk som fångats av EPA-länder.

Produktspecifika ursprungsregler

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • Lär dig mer om de tekniska krav, regler och förfaranden [link] som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i databasen Mina handelsassistenter.

Hälso- och säkerhetskrav SPS-system

 • Lär dig mer om de allmänna sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till EU.
 • Sök efter de regler om hälsa, säkerhet och sanitära och fytosanitära åtgärder som gäller för din produkt och dess ursprungsland i databasen Mina handelsassistenter.

Dokument och förfaranden för tullklarering

 Ursprungsintyg

 • För att bli godkänd exportör måste du kunna bevisa för era tullmyndigheter att era produkter har ursprungsstatus, liksom alla andra krav som de kan ställa.

Tullmyndigheterna kan återkalla din status som godkänd exportör vid missbruk. Kontakta tullmyndigheterna för att få veta mer om förfarandena.

 • För att omfattas av förmånstullsatser måste produkter med ursprung i Kamerun åtföljas av ett ursprungsintyg. Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader. Detta kan vara antingen
  • Varucertifikat EUR.1 – utfärdat av tullmyndigheterna i exportlandet. Den exportör (eller det befullmäktigade ombud) som ansöker om ett certifikat måste vara beredd att på begäran uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus och att de uppfyller övriga krav i ursprungsprotokollet.
  • en fakturadeklaration – utfärdad av en exportör för sändningar till ett värde av högst 6,000 EUR, eller av godkända exportörer, för sändningar av vilket värde som helst. När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus.

Övriga dokument

 • Läs om andra tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden [link] som behövs för att importera till Europeiska unionen.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handeln med tjänster

Offentlig upphandling

Investerings —

Övriga (konkurrens, handel och hållbar utveckling)

Medling och skiljeförfarande

Arbetsordningen för medling och skiljeförfarande samt uppförandekoden för skiljemän har nyligen antagits genom rådets beslut 2019/1954.

Tävling

 • Sedan 2014 har EU stoppat exportsubventionerna för alla produkter som exporteras till alla EPA-länder.
 • EU har minimerat åtgärderna med produktion och snedvridning av handeln
 • Om den lokala industrin hotas på grund av den ökade importen från Europa ger avtalet om ekonomiskt partnerskap Kamerun möjlighet att vidta åtgärder för att skydda känsliga sektorer.

Utvecklingssamarbete

För att avtalet ska kunna dra full nytta av EPA-avtalets handelsförmåner har det också en samarbetskomponent. De viktigaste prioriterade områdena för utvecklingssamarbete som fastställts av EU och Kamerun är följande:

 • Utveckling av grundläggande regional infrastruktur.
 • Jordbruk och en tryggad livsmedelsförsörjning,
 • Industri, diversifiering och ekonomiers konkurrenskraft.
 • Förstärkning av den regionala integrationen.
 • Förbättring av företagsklimatet.
 • Stödja genomförandet av handelsrelaterade regler.

Hållbar utveckling

Avtalen om ekonomiskt partnerskap grundar sig uttryckligen på de ”väsentliga och grundläggande” inslag som anges i Cotonouavtalet, dvs. mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning. Avtalen om ekonomiskt partnerskap innehåller således några av de starkaste formuleringarna om rättigheter och hållbar utveckling i EU-avtalen.

 • Klausulen om att vägra verkställighet innebär att ”lämpliga åtgärder” (i enlighet med Cotonouavtalet) kan vidtas om någon av parterna inte fullgör sina skyldigheter i fråga om grundsatserna. Detta kan inbegripa upphävande av handelsförmåner.
 • Den gemensamma AEP-kommittén har till uppgift att övervaka och bedöma hur genomförandet påverkar parternas hållbara utveckling. I enlighet med Cotonouavtalet har det civila samhället och parlamentsledamöterna en tydlig roll.

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar