Europa-Medelhavstäckande konvention (PEM)

I korthet

Konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung syftar till att fastställa gemensamma ursprungsregler och kumulation mellan partnerländerna och EU för att underlätta handeln och integrera leveranskedjorna i området.

Reglerna håller på att ses över och en ny uppsättning ursprungsregler bör tillämpas i mitten av 2021, inklusive bestämmelser om kumulation, tullrestitution, tolerans och regeln om förbud mot ändringar som kommer att mjukas upp.

Målet är att närma sig tillämpningen av identiska ursprungsregler för kumulation av ursprung för varor som är föremål för handel mellan alla berörda länder. Slutligen kommer PEM-konventionen att ersätta det nätverk av cirka 60 bilaterala protokoll om ursprungsregler som gäller i Europa-Medelhavsområdet.

Förteckningen över de avtalsslutande parterna i PEM

Detaljerad information om Euromed-systemet finns i användarhandboken.

Ursprungsregler

I detta avsnitt presenteras de viktigaste ursprungsreglerna och ursprungsreglerna i handelsavtalet.

Ursprung är handelsvarors ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

För att komma i fråga för förmånstullen måste din produkt uppfylla vissa regler som styrker dess ursprung.

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsregler fastställs i den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (PEM-konventionen).

Kraven på ursprungsregler enligt PEM-konventionen definieras i tillägg I till PEM-konventionen. Dessa regler håller på att ses över och en ny uppsättning alternativa ursprungsregler bör tillämpas i mitten av 2021, inbegripet bestämmelser om kumulation, tullrestitution, tolerans och regeln om förbud mot ändring (se nedan) som kommer att mjukas upp.

Detaljerad information om Euromed-systemet finns i användarhandboken

Har min produkt ”ursprung” enligt PEM-konventionen?

I PEM-konventionen anses en produkt ha ursprung i EU eller i en fördragsslutande part i PEM-konventionen om den

 • helt framställda i EU eller i en fördragsslutande part i PEM-konventionen, eller
 • Som tillverkats i EU eller i en fördragsslutande part i PEM-konventionen med användning av icke-ursprungsmaterial, förutsatt att dessa material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling genom att uppfylla de produktspecifika reglerna i bilaga II
  Se även bilaga I ”Inledande anmärkningar” till produktspecifika ursprungsregler. Itillägg II föreskrivs dessutom undantag från de produktspecifika reglerna för vissa produkter.

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • mervärderegeln – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten – t.ex. papperstillverkning (Harmoniserade systemets kapitel 48) av massa utan ursprungsstatus (Harmoniserade systemets kapitel 47).
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, till exempel spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil-, konfektions- och kemisektorerna.

 

Du hittar de produktspecifika reglerna i Min handelsassistent.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans

Kumulering

I PEM-konventionen föreskrivs tre sätt att kumulera ursprung:

 • Bilateral kumulation — material med ursprung i en avtalsslutande part i PEM-konventionen kan anses ha ursprung i EU (och omvänt) när det används vid tillverkningen av en produkt
 • Diagonal kumulationmaterial med ursprung i en fördragsslutande part i PEM-konventionen kan anses ha ursprung i en annan fördragsslutande part när det exporteras till en tredje fördragsslutande part inom det Europa-Medelhavstäckande området. Diagonal kumulation tillämpas dock endast om det finns ett handelsavtal mellan alla berörda avtalsslutande parter och dessa länder tillämpar samma ursprungsregler.
  — Kontrollera matrisen ( tabell som innehåller alla gällande avtal med hjälp av PEM-konventionen) för att ta reda på bland vilka avtalsslutande parter diagonal kumulation kan tillämpas.
 • full kumulation tillämpas mellan EU och Algeriet, Marocko och Tunisien samt mellan länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU, Island, Liechtenstein och Norge). EES betraktas som ett enda territorium med gemensam ”EES-ursprungsstatus”. Fullständig kumulation gör det möjligt att beakta bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial i dessa länder för att hjälpa dig att följa den produktspecifika regeln.

 

Hur fungerar diagonal kumulation?

Diagonal kumulation förekommer mellan flera olika länder som har samma ursprungsregler och handelsavtal med varandra. Det är när en tillverkare av varor i båda länderna kan importera material och använda det som om de hade sitt ursprung i det egna landet. Enligt PEM-konventionen kan till exempel en moldavisk handlare som tillverkar kläder för export till EU använda tyger med ursprung i Moldavien, Georgien och Ukraina (och/eller någon annan part i PEM-konventionen) för att tillverka kläderna. Kravet på dubbel bearbetning (dvs. som tillverkats av garn) har uppfyllts och kläderna anses ha sitt ursprung i Moldavien vid export till EU och kommer därför att omfattas av fritt tillträde till EU-marknaden.

Ytterligare förklaringar om PEM-kumulering finns här

Övriga krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i konventionen, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling, eller regeln om direkttransport:

Transport genom ett tredjeland: Regeln om direkttransport

Ursprungsprodukter ska transporteras från EU till en fördragsslutande part i PEM-konventionen (och omvänt) eller genom de fördragsslutande parters territorier med vilka kumulation tillämpas utan vidare bearbetning i ett tredjeland.

Om produkterna förblir under tullmyndigheternas övervakning är följande åtgärder tillåtna:

 • lossning
 • omlastning
 • varje annan åtgärd som syftar till att bevara produkterna i gott skick.

Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning genom andra territorier än territorierna för de fördragsslutande parter som agerar som exporterande och importerande parter.

Bevis för att dessa villkor har uppfyllts ska uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet genom uppvisande av

 • ett enda transportdokument (t.ex. ett konossement) som omfattar transitering från exportlandet genom det tredjeland genom vilket varorna transiterades.
 • ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i det tredjeland genom vilket du transporterar dina varor. Detta intyg ska styrka att varorna hela tiden övervakades av tredjelandets tullmyndigheter. Eller
 • om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar.

Tullrestitution

Enligt PEM-konventionen är det inte möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats för icke-ursprungsmaterial som används för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull, utom i rent bilateral handel mellan EU och

 • Algeriet
 • Egypten
 • Jordanien
 • Marocko
 • Tunisien
 • Gaza och Västbanken

Med rent bilateral handel avses om ingen diagonal kumulation tillämpas och produkten inte återexporteras från ett importland till något av de andra länderna i zonen.

Ursprungsförfaranden

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Förfarandena fastställs i avdelning V om ursprungsintyg och avdelning VI om arrangemang för administrativt samarbete. De klargör t.ex. hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man ansöker om förmånsbehandling eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur man ansöker om en förmånstariff

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna tillhandahålla ursprungsintyg.

Ursprungsintyget kan vara antingen

Inget ursprungsintyg krävs om produkternas totala värde inte överstiger

 • 500 EUR för småförpackningar, eller
 • 1,200 EUR för personligt bagage.

Ursprungsintyget är giltigt i 4 månader från och med dagen för utfärdandet.

Varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED

 • Varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet.
 • Bilaga III a och III b innehåller förebild för varucertifikat EUR.1 och EUR-MED samt anvisningar för ifyllande.
 • Den exportör som ansöker om ett certifikat bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

Ytterligare förklaringar om när varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED ska användas finns på sidan 72 i handboken.

Ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration

Exportörer kan själva deklarera att deras produkter har sitt ursprung i EU eller i den fördragsslutande parten i PEM-konventionen genom att tillhandahålla en ursprungsdeklaration. Ursprungsdeklarationen kan göras av

 • godkänd exportör
 • exportörer, om produkternas totala värde inte överstiger 6,000 EUR.

Hur gör man en ursprungsdeklaration?

Exportören ska skriva in, stämpla eller skriva ut följande deklaration på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling som identifierar produkten (bilaga IV a):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tullens tillstånd nr...) Förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung. ”

Hur gör man en EUR-MED-ursprungsdeklaration?

För att upprätta en EUR-MED-ursprungsdeklaration ska deklarationen vara följande (bilaga IV b):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har förmånsberättigande ursprung.

— kumulation har tillämpats med... (landets/ländernas namn).

— Ingen kumulationhar tillämpats ”

Ursprungsdeklarationen kan göras på vilket som helst av EU:s officiella språk eller på de officiella språken i PEM-zonen enligt bilaga IVa och IV b (uttalandet om kumulation bör alltid vara på engelska).

Du måste underteckna ursprungsdeklarationen för hand. Om du är en godkänd exportör är du undantagen från detta krav förutsatt att du lämnar ett skriftligt åtagande till Era tullmyndigheter att du tar fullt ansvar för alla deklarationer som identifierar dig.

Ursprungskontroll

Tullmyndigheterna får kontrollera om en importerad produkt verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra ursprungskrav. Kontrollen grundar sig på följande:

 • administrativt samarbete mellan import- och exportparternas tullmyndigheter
 • kontroller utförda av lokala tullmyndigheter – den importerande partens besök hos exportören är inte tillåtna.

Den exporterande partens myndigheter gör det slutgiltiga fastställandet av ursprung och informerar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Länkar

Läs om handelsbilden av Palestina * (*Denna beteckning ska inte tolkas som ett erkännande av en palestinsk stat och påverkar inte EU-medlemsstaternas enskilda ståndpunkter i denna fråga.)

Dela sidan:

Genvägar