Accis- (förbruknings) avgifter

Säljer ditt företag varor eller tjänster? Det här avsnittet hjälper dig att förstå några av de skatter som kan tillämpas i EU.

Skattepliktig händelse

De skattepliktiga produkterna är punktskattepliktiga när de tillverkas (var de än befinner sig i EU) eller vid import (från länder utanför EU).

Punktskatten ska dock betalas först när varan släpps för konsumtion. Om produkten importeras till ett EU-land men transporteras till och levereras till ett annat EU-land ska punktskatt betalas i det EU-land där produkterna slutligen kommer att konsumeras eller användas.

Punktskatter på alkoholdrycker kan begäras tillbaka på vissa villkor och i särskilda fall, t.ex. när varor slutligen exporteras till länder utanför EU.

Skattepliktiga produkter och skattesatser

Alkohol och alkoholhaltiga drycker

Öl

Normalskattesats

Lägre satser

Punktskatten får baseras på ölets kvantitet och alkoholhalt, mätt antingen på hektoliter per grad Plato eller på hektoliter/alkohol i volymprocent:

 • 0,748 EUR per heliter/grad Plato i den färdiga produkten, eller
 • 1,87 EUR per hl/grad alkohol i den färdiga produkten.

EU-länderna får tillämpa nedsatta skattesatser på öl som bryts av oberoende små bryggerier vars årsproduktion inte överstiger 200,000 hl. De nedsatta skattesatserna får inte sättas lägre än till 50 % av den nationella standardsatsen. EU-länderna får också tillämpa nedsatta skattesatser för öl med en verklig alkoholhalt i volymprocent som inte överstiger 2,8 % volym. Antalet grader Plato mäter viktprocenten för det ursprungliga extraktet per 100 gram öl, beräknas utifrån det faktiska extraktet och alkoholen i den färdiga produkten (av skatteskäl motsvarar en grad Plato rättsligt 0,4 % alkohol).

Vin
Normalskattesats Lägre satser

0,00 EUR/hl av produkten, vilket innebär att EU-länderna får tillämpa en nollskattesats, eller högre, på vin.

Om EU-länderna inte har fastställt en normalskattesats på noll får de tillämpa nedsatta punktskattesatser på alla typer av icke mousserande och mousserande vin med en verklig alkoholhalt i volymprocent som inte överstiger 8,5 % volym.

Andra jästa drycker än vin och öl
Normalskattesats Lägre satser

0,00 EUR/hl av produkten, vilket innebär att EU-länderna kan tillämpa en nollskattesats eller högre.

Om EU-länderna inte har fastställt en normalskattesats på noll får de tillämpa nedsatta punktskattesatser på alla typer av andra icke mousserande och mousserande jästa drycker med en verklig alkoholhalt av högst 8,5 % volymprocent.

Mellanprodukter
Normalskattesats Lägre satser

45 EUR/hl av produkten.

EU-länderna får tillämpa en enda nedsatt skattesats på mellanprodukter med en verklig alkoholhalt i volymprocent som inte överstiger 15 % vol. Den nedsatta skattesatsen får inte vara mer än 40 % lägre än den nationella standardsatsen för punktskatt och får inte vara lägre än den nationella standardsatsen för vin och andra jästa drycker.

Etylalkohol
Normalskattesats Lägre satser

550 EUR/hl ren alkohol.

EU-länderna får tillämpa nedsatta punktskattesatser för etylalkohol som framställs av små destillerier vars årsproduktion av ren alkohol inte överstiger 10 hl. De nedsatta skattesatserna får inte sättas lägre än till 50 % av den nationella standardsatsen.

Bearbetad tobak

Cigaretter

Cigaretter omfattas av en värdeskatt (som står i proportion till värdet) som beräknas på det högsta detaljhandelspriset (inklusive tullar). De omfattas också av en särskild punktskatt som beräknas per enhet av produkten.

Varje EU-land tillämpar en övergripande minimipunktskatt (särskild skatt plus värdeskatt exklusive moms), som uppgår till 60 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för cigaretter som frisläpps för konsumtion. Den får inte vara lägre än 90 EUR per 1,000 cigaretter, oberoende av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset.

EU-länder som tar ut en total minimipunktskatt på minst 115 EUR per 1,000 cigaretter (av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset) behöver inte uppfylla kravet på en minimipunktskatt på 60 %.

Cigarrer och cigariller

Cigarrer och cigariller omfattas av en punktskatt på 5 % av detaljhandelspriset inklusive alla skatter, eller 12 EUR per 1,000 enheter eller per kilogram.

Finskuren tobak (avsedd för rullning av cigaretter)

Den totala punktskatten ska uppgå till minst 48 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter som frisläpps för konsumtion, eller 60 EUR per kilogram.

Övrig röktobak

Den totala punktskatten ska uppgå till minst 20 % av detaljhandelspriset inklusive alla skatter, eller 22 EUR per kilogram.

Mineraloljor

Bensin

Blyad bensin: 421 EUR per 1,000 liter.

Blyfri bensin: 359 EUR per 1,000 liter.

Dieselbrännolja

Används som drivmedel: 330 EUR per 1,000 liter.

Används för vissa industriella och kommersiella ändamål: 21 EUR per 1,000 liter.

Som används för uppvärmning (både yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning): 21 EUR per 1,000 liter.

Flytande petroleumgas (LPG) och metan

Används som drivmedel: 125 EUR per 1,000 kg.

Används för vissa industriella och kommersiella ändamål: 41 EUR per 1,000 kg.

Som används för uppvärmning (både yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning): 0 EUR per 1,000 L.

Tung eldningsolja

Som används för uppvärmning och både yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning: 15 EUR per 1,000 kg.

Fotogen

Används som drivmedel: 330 EUR per 1,000 liter.

Används för vissa industriella och kommersiella ändamål: 21 EUR per 1,000 liter.

Som används för uppvärmning (både yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning): 0 EUR per 1000 liter.

Energiprodukter och el
Naturgas

Används som drivmedel: 2,60 EUR per GJ bruttovärmevärde.

Används för vissa industriella och kommersiella ändamål: 0,30 EUR per GJ

Som används för uppvärmning

 • Yrkesmässig användning: 0,15 EUR per GJ
 • Icke-yrkesmässig användning: 0,30 EUR per GJ
Kol och koks

Yrkesmässig användning: 0,15 EUR per GJ bruttovärmevärde.

Icke-yrkesmässig användning: 0,30 EUR per GJ

Spänning

Yrkesmässig användning: 0,50 EUR per MWh.

Icke-yrkesmässig användning: 1 EUR per MWh.

EU-länderna kan bara fastställa skattesatser som inte är lägre än de minimiskattenivåer som föreskrivs i EU-direktiven.

För energiprodukter och elektricitet fastställs i rådets direktiv 2003/96/EG minimiskattenivåer. För vissa EU-länder tillåter den dock övergångsperioder under vilka de gradvis måste minska sina klyftor. Minimiskattenivåerna beskrivs i tabellen ovan.

Suspensiva arrangemang

Till följd av den fria rörligheten för varor på EU:s inre marknad behöver EU-länderna en kontrollmekanism för att se till att lös egendom tas ut för skatter och avgifter vid slutdestinationen.

Dessa varor hänförs vanligtvis till ett suspensivt arrangemang, vilket innebär att varor kan sändas från ett EU-land till ett annat innan de har påförts skatt, förutsatt att tull slutligen betalas vid bestämmelseorten.

Företagare som transporterar produkter enligt suspensiva arrangemang måste informera skattemyndigheterna i EU-länderna om slutdestinationen för sina leveranser med hjälp av ett administrativt eller kommersiellt följedokument:

 • uppgifterna på exemplaren av följedokumentet kan också överföras elektroniskt.
 • dokument för intern transitering och dokument enligt TIR-konventionen eller ATA-konventionen kan också användas som följedokument för punktskatteändamål.
 • en garanti måste ställas för att täcka de risker som är förenade med varutransporter.
 • vid frekventa och regelbundna flyttningar av punktskattebelagda varor enligt suspensiva regler kan EU-länderna tillåta en nedsättning av avskrivningsförfarandena.

Punktskatter i EU-länderna

Punktskatter har harmoniserats på EU-nivå genom rådets direktiv 2008/118/EG (EUT L 9 14/01/2009) och genom olika direktiv om punktskatter på särskilda produkter. Vissa landsspecifika regler kan dock fortfarande tillämpas. 

För landsspecifik information, gå in i databasen från GD Skatter och tullar.

EU-direktiven om punktskatter tillämpas inte i följande territorier:

 • Tyskland: ön Helgoland och Büsingens territorium
 • Italien: Livigno, Campione d’Italia och de italienska delarna av Luganosjön
 • Spanien: Ceuta och Melilla
 • Grekland: Belopp Athos
 • Österrike: Jungholz och Mittelberg
 • Danmark: Grönland och Färöarna
 • Finland: Åland

En särskild ordning för punktskatter är tillämplig på följande territorier:

 • Spanien: Kanarieöarna
 • Frankrike: Korsika och de utomeuropeiska departementen
 • Portugal: Azorerna och Madeira

Österrike

 

Belgien

 

Bulgarien

 

Kroatien

 

Cypern

 

Tjeckien

 

Danmark

 

Estland

 

Finland

 

Frankrike

 

Tyskland

 

Grekland

 

Ungern

 

Irland

 

Italien

 

Lettland

 

Litauen

 

Luxemburg

 

Malta

 

Nederländerna

 

Polen

 

Portugal

 

Rumänien

 

Slovakien

 

Slovenien

 

Spanien

 

Sverige

 
Dela sidan:

Genvägar