Punktskatter

Säljer ditt företag varor eller tjänster? Det här avsnittet hjälper dig att förstå en del av de skatter som kan komma att tas ut i EU.

Skattepliktig händelse

De skattepliktiga varorna omfattas av punktskatt när de tillverkas (oavsett var de befinner sig i EU) eller vid import (från länder utanför EU).

Punktskatten ska dock betalas först när varan släpps fri för konsumtion. Om produkten importeras till ett EU-land men transporteras till och levereras till ett annat EU-land ska punktskatt betalas i det EU-land där produkterna slutligen kommer att konsumeras eller användas.

Punktskatter på alkoholdrycker kan återkrävas, på vissa villkor och i särskilda fall, t.ex. när varor slutligen exporteras till länder utanför EU.

Skattepliktiga produkter och skattesatser

Alkohol och alkoholhaltiga drycker

Beer

Normalskattesats

Reducerade skattesatser

Punktskatten får baseras på ölets kvantitet och alkoholhalt, mätt antingen på hL/grad Plato, eller på hL/alkohol i volymprocent:

 • 0,748EUR per hL/grad Plato för den färdiga produkten, eller
 • 1,87EUR per hL/alkoholhalt i den färdiga produkten.

EU-länderna kan tillämpa nedsatta skattesatser på öl som bryggs av oberoende små bryggerier vars årsproduktion inte överstiger 200,000 hl. De nedsatta skattesatserna får inte sättas lägre än till 50 % av den nationella standardsatsen. EU-länderna får också tillämpa nedsatta skattesatser för öl med en faktisk alkoholhalt på högst 2,8 % vol. Antalet grader Plato mäter det ursprungliga extraktets viktandel per 100 gram öl, beräknas utifrån det faktiska extraktet och alkoholen i den färdiga produkten (i skattehänseende motsvarar en grad Plato lagligen 0,4 % alkohol).

Vin
Normalskattesats Reducerade skattesatser

0,00EUR/hl av produkten, vilket innebär att EU-länderna får tillämpa en nollskattesats, eller högre, på vin.

Om EU-länderna inte har fastställt en normalskattesats på noll får de tillämpa nedsatta punktskattesatser på alla typer av icke mousserande och mousserande viner med en verklig alkoholhalt i volymprocent som inte överstiger 8,5 % vol.

Andra jästa drycker än vin och öl
Normalskattesats Reducerade skattesatser

0,00EUR/hl av produkten, vilket innebär att EU-länderna kan tillämpa en nollskattesats eller högre.

Om EU-länderna inte har fastställt en normalskattesats på noll får de tillämpa nedsatta punktskattesatser på alla typer av andra icke mousserande och mousserande jästa drycker med en verklig alkoholhalt i volymprocent på högst 8,5 % vol.

Mellanprodukter
Normalskattesats Reducerade skattesatser

45EUR/hl av produkten.

EU-länderna får tillämpa en enda nedsatt skattesats på mellanprodukter med en faktisk alkoholhalt i volymprocent som inte överstiger 15 % vol. Den nedsatta skattesatsen får inte sättas mer än 40 % under den nationella standardsatsen för punktskatt och får inte vara lägre än den nationella standardsats som tillämpas på vin och andra jästa drycker.

Etylalkohol
Normalskattesats Reducerade skattesatser

550EUR/hl ren alkohol.

EU-länderna får tillämpa nedsatta punktskattesatser för etylalkohol som framställts av små destillerier vars årliga produktion av ren alkohol inte överstiger 10 hl. De nedsatta skattesatserna får inte sättas lägre än till 50 % av den nationella standardsatsen.

Tobaksvaror

Cigaretter

Cigaretter omfattas av en värdeskatt (som står i proportion till dess värde) som beräknas på det högsta detaljhandelspriset (inklusive tullar). De omfattas också av en särskild punktskatt som beräknas per produktenhet.

Varje EU-land tillämpar en total minimipunktskatt (särskild skatt plus värdeskatt exklusive moms), som uppgår till 60 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för cigaretter som släpps ut för konsumtion. Den får inte understiga 90 EUR per 1,000 cigaretter, oberoende av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset.

EU-länder som tar ut en sammanlagd minimipunktskatt på minst 115 EUR per 1,000 cigaretter (av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset) behöver inte uppfylla kravet på en minimipunktskatt på 60 %.

Cigarrer och cigariller

Cigarrer och cigariller omfattas av en punktskatt på 5 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter, eller 12 EUR per 1,000 stycken eller per kilogram.

Finskuren tobak (avsedd för rullning av cigaretter)

Den totala punktskatten ska vara minst 48 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter som frisläpps för konsumtion, eller 60 EUR per kilogram.

Övrig röktobak

Den totala punktskatten ska vara minst 20 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter, eller 22 EUR per kilogram.

Mineraloljor

Bensin

Blyhaltig bensin: 421EUR per 1,000 liter.

Blyfri bensin: 359EUR per 1,000 liter.

Gasolja

Använt som drivmedel: 330EUR per 1,000 liter.

Används för vissa industriella och kommersiella ändamål: 21EUR per 1,000 liter.

Används för uppvärmningsändamål (både yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning): 21EUR per 1,000 liter.

Gasol (LPG) och metan

Använt som drivmedel: 125EUR per 1,000 kg.

Används för vissa industriella och kommersiella ändamål: 41EUR per 1,000 kg.

Används för uppvärmningsändamål (både yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning): 0EUR per 1,000 L.

Tung eldningsolja

Används för uppvärmningsändamål och för både yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning: 15EUR per 1,000 kg.

Fotogen

Använt som drivmedel: 330EUR per 1,000 liter.

Används för vissa industriella och kommersiella ändamål: 21EUR per 1,000 liter.

Används för uppvärmningsändamål (både yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning): 0EUR per 1000 liter.

Energiprodukter och el
Naturgas

Använt som drivmedel: 2,60EUR per GJ bruttovärmevärde.

Används för vissa industriella och kommersiella ändamål: 0,30EUR per GJ

Som används för uppvärmningsändamål

 • Yrkesmässig användning: 0,15EUR per GJ
 • Icke-yrkesmässig användning: 0,30EUR per GJ
Kol och koks

Yrkesmässig användning: 0,15EUR per GJ bruttovärmevärde.

Icke-yrkesmässig användning: 0,30EUR per GJ

Elektricitet

Yrkesmässig användning: 0,50EUR per MWh.

Icke-yrkesmässig användning: 1EUR per MWh.

EU-länderna kan bara fastställa skattesatser som inte är lägre än de minimiskattenivåer som föreskrivs i EU-direktiven.

För energiprodukter och elektricitet fastställs minimiskattenivåer i rådets direktiv 2003/96/EG. För vissa EU-länder tillåts dock övergångsperioder under vilka de måste minska sina klyftor. Minimiskattenivåerna beskrivs i tabellen ovan.

Suspensiva arrangemang

Som en följd av den fria rörligheten för varor på EU:s inre marknad behöver EU-länderna en kontrollmekanism för att se till att lös egendom tas ut för skatter och avgifter på slutdestinationen.

Dessa varor hänförs vanligtvis till ett suspensivt arrangemang, vilket innebär att varor kan sändas från ett EU-land till ett annat innan skatt har tagits ut på dem, förutsatt att tullarna slutligen betalas på bestämmelseorten.

Företagare som transporterar produkter som omfattas av ett suspensivt arrangemang måste informera skattemyndigheterna i EU-länderna om slutdestinationen för sina leveranser, med hjälp av ett administrativt eller kommersiellt följedokument:

 • uppgifterna på exemplaren av följedokumentet kan också överföras elektroniskt.
 • interna transiteringsdokument och dokument enligt TIR eller ATA-konventionen kan också användas som följedokument för punktskatteändamål.
 • en säkerhet ska ställas för att täcka de risker som är förenade med varors rörlighet.
 • vid frekventa och regelbundna flyttningar av punktskattepliktiga varor inom ramen för suspensiva arrangemang kan EU-länderna tillåta en minskning av ansvarsfrihetsförfarandena.

Punktskatter i EU-länderna

Punktskatter har harmoniserats på EU-nivå genom rådets direktiv 2008/118/EG (EGT L 9 14/01/2009) och genom olika direktiv om punktskatter på särskilda produkter. Vissa landsspecifika regler kan dock fortfarande gälla.

För landsspecifik information, gå till GD Skatter och tullars databas.

EU-direktiven om punktskatter tillämpas inte på följande territorier:

 • Tyskland: ön Helgoland och territoriet Büsingen
 • Italien: Livigno, Campione d’Italia och de italienska delarna av Luganosjön
 • Spanien: Ceuta och Melilla
 • Grekland: Athos
 • Österrike: Jungholz och Mittelberg
 • Danmark: Grönland och Färöarna
 • Finland: Åland

En särskild ordning för punktskatter är tillämplig i följande territorier:

 • Spanien: Kanarieöarna
 • Frankrike: Korsika och de utomeuropeiska departementen
 • Portugal: Azorerna och Madeira

Österrike

 

Belgien

 

Bulgarien

 

Kroatien

 

Cypern

 

Tjeckien

 

Danmark

 

Estland

 

Finland

 

Frankrike

 

Tyskland

 

Grekland

 

Ungern

 

Irland

 

Italien

 

Lettland

 

Litauen

 

Luxemburg

 

Malta

 

Nederländerna

 

Polen

 

Rumänien

 

Slovakien

 

Slovenien

 

Spanien

 

Sverige

 
Dela sidan:

Genvägar