Tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden

Detta avsnitt riktar sig till EU-importörer. Den innehåller detaljerad information om EU:s importförfaranden, bland annat ämnen som registrering som ekonomisk aktör och EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification), de olika dokument som du behöver fylla i och länkar till sektors- och landspecifika krav. Mer detaljerad produktspecifik information finns i Min handelsassistent.

I detta kapitel hittar du

 • de dokument som behövs för tullklarering i EU
 • information om hur man får ett Eori-nummer
 • de olika tullförfarandena
 • uppgifter om ursprungsintyg som en del av tullklareringen
 • särskilda uppgifter om import för varje EU-land

Dokument som behövs för tullklarering i EU

 
 

Bevis på ursprung

Ett ursprungsintyg är ett internationellt handelsdokument som intygar att varor som ingår i en sändning har sitt ursprung i ett visst land eller territorium. Det ska deklareras tillsammans med enhetsdokumentet och uppvisas tillsammans med det för tullklarering.

I allmänna ordalag kan varornas ursprungsstatus bevisas genom

 • intyg om icke-förmånsberättigande ursprung som intygar att varornas ursprungsland inte berättigar till förmånsbehandling. Dessa intyg utfärdas normalt av handelskamrarna.
 • intyg om förmånsberättigande ursprung som gör det möjligt för varor att omfattas av nedsatt tull eller nolltullsats när de importeras från de tredjeländer med vilka ett förmånsavtal har undertecknats.

Dessa intyg ska utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet och uppvisas vid tullklareringen.

 • vilken typ av certifikat som ska sökas fastställs i varje förmånsavtal: Formulär A (för det allmänna preferenssystemet), EUR MED (för vissa konkreta fall i PEM-systemet) eller 1 EUR (alla andra fall)
 • Fakturadeklarationer som utfärdats av exportören i förmånslandet eller partnerlandet. Två situationer bör urskiljas
  • för sändningar upp till 6,000 EUR får fakturadeklarationer utfärdas av vilken exportör som helst i förmånslandet/partnerlandet.
  • för sändningar över 6,000 EUR ska fakturadeklarationer endast utfärdas av en godkänd exportör.

Ett särskilt fall av fakturadeklarationer är REX-systemet.

Certifikat om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsbesked får också uppvisas.

 
 
 
 

Se också:

Summarisk införseldeklaration

Den summariska införseldeklarationen innehåller förhandsinformation om frakt som förs in i EU. Den gör det möjligt för tullen att genomföra en riskanalys av säkerhets- och skyddsskäl. Den summariska införseldeklarationen måste lämnas in till det första införseltullkontoret till EU av fraktföraren (av varornas fraktförare, även om den i vissa fall kan göras av importören eller ett ombud för fraktföraren eller importören) – även om varorna inte kommer att importeras till EU. Följande tidsfrister gäller för inlämnande av den summariska införseldeklarationen på grundval av det transportsätt som används för att transportera varorna:

 • containerlast: minst 24 timmar innan lastning inleds i den utländska hamnen
 • bulkgods till sjöss: minst 4 timmar före ankomst
 • närsjöfart: minst 2 timmar före ankomst
 • korta flygningar (mindre än 4 timmar): åtminstone med avseende på luftfartygets faktiska starttid.
 • långdistansflygningar (4 timmar eller mer): minst 4 timmar före ankomst till den första flygplatsen i EU:s tullområde
 • vägtrafik: minst 1 timme före ankomst

Anmärkning: Den summariska införseldeklarationen kräver uppgifter i dokument som kommer från exportören (konossement, handelsfakturor osv.). Se till att dessa handlingar når den som är ansvarig för ingivandet av deklarationen i tid.Mer information om den summariska införseldeklarationen. Genom unionens tullkodex har mer detaljerade uppgifter om riskanalys införts i denna deklaration. Se vanliga frågor om summariska införseldeklarationer.

Registrering som ekonomisk aktör (Eori-nummer)

Eori-numret (Economic Operator Registration and Identification) är en unik identitetsbeteckning som en tullmyndighet i ett EU-land tilldelar alla ekonomiska aktörer (både företag och enskilda) personer som bedriver verksamhet som omfattas av EU:s tullagstiftning. Importörer som är etablerade utanför EU kommer att tilldelas ett Eori-nummer första gången de lämnar in

 • en tulldeklaration
 • en summarisk införseldeklaration
 • en summarisk utförseldeklaration

Aktörerna använder detta nummer i all kommunikation med alla tullmyndigheter i EU där en EU-baserad identitetsbeteckning krävs, till exempel i tulldeklarationer. Redan tilldelade Eori-nummer kan kontrolleras av en av Europeiska kommissionen. De myndigheter som registrerar Eori-nummer i varje EU-land kan hämtas.

Se även Eori-riktlinjerna.

Tullförfaranden i EU

När varor anländer till införseltullkontoret till EU placeras de i tillfällig förvaring under tullövervakning (högst 90 dagar) tills de hänförs till ett av följande tullförfaranden (eller återexporteras):

Övergång till fri omsättning

Syftet med förfarandet för övergång till fri omsättning är att fullgöra alla importformaliteter så att varorna kan säljas på unionsmarknaden.

Varorna frisläpps för konsumtion när alla importkrav är uppfyllda:

 • Alla tillämpliga tullar och andra avgifter har betalats.
 • Importlicenser för varor som omfattas av kvoter har uppvisats.
 • Alla tillämpliga tillstånd och intyg (t.ex. ett veterinärintyg för vissa djur eller animaliska produkter) har uppvisats.

Importerade varor hänförs till förfarandet genom en tulldeklaration. Det datum då denna deklaration godtas av tullkontoret i ett EU-land är också det datum som beaktas vid beräkningen av importtull-, mervärdesskatte- och punktskattebeloppen, i tillämpliga fall.

Särskilda förfaranden

Varor får hänföras till någon av följande behandlingar:

 • Unionstransitering , som omfattar
  • Extern transitering — icke-unionsvaror får befordras från en plats till en annan inom EU:s tullområde utan att omfattas av importtullar, andra avgifter i samband med import av varorna (dvs. interna skatter) och handelspolitiska åtgärder. Förflyttning av varor till en annan EU-medlemsstat innebär att tullklareringsförfarandena överförs till destinationstullkontoret.
  • Intern transitering unionsvaror får befordras från en plats till en annan inom EU:s tullområde utan att deras tullstatus ändras. Detta inbegriper transport av varor genom ett annat område utanför EU:s tullområde.
 • Lagring, som omfattar lagring i tullager och frizoner:
  • Lagring i tullager — icke-unionsvaror får lagras i lokaler eller på annan plats som godkänts av tullmyndigheterna och under tullövervakning (nedan kallade tullager) utan att omfattas av importtullar, andra avgifter i samband med import av varorna och handelspolitiska åtgärder.
  • Frizoner — Medlemsstaterna får utse delar av unionens tullområde till frizoner. Det är där varor kan införas utan importtull, andra avgifter (dvs. interna skatter) och handelspolitiska åtgärder, till dess att de antingen hänförs till ett annat godkänt tullförfarande eller återexporteras. Varor kan också genomgå enkla åtgärder såsom bearbetning och ompackning.
 • Särskild användning som omfattar tillfällig införsel och slutanvändning:
  • Tillfällig införsel — Icke-unionsvaror får föras in i EU utan betalning av importtullar, förutsatt att de är avsedda för återexport utan att ändras. Den maximala perioden för temporär import är två år.
  • Användning för särskilda ändamål — varor får övergå till fri omsättning med tullfrihet eller nedsatt tullsats på grund av deras särskilda användning.
 • Förädling, som omfattar aktiv och passiv förädling:
  • Aktiv förädling — Varorna kan importeras till EU utan att omfattas av tullar, skatter och formaliteter, för att bearbetas under tullkontroll och sedan återexporteras.Om de färdiga produkterna slutligen inte exporteras omfattas de av tillämpliga tullar och formaliteter.
  • Passiv förädling — unionsvaror får temporärt exporteras från unionens tullområde för förädlingsändamål.De förädlade varorna får övergå till fri omsättning med fullständig eller partiell befrielse från importtullar.

Se också:

Medlemsstaternas importkrav och myndigheter

Som tullunion drar EU nytta av importförfaranden som är kraftigt harmoniserade.Det finns dock fortfarande några skillnader mellan de 27 medlemsstaterna.

Se förteckningen över EU:s medlemsstater och deras viktigaste behöriga myndigheter som kan tillhandahålla information om importförfaranden, handelsordningar, importlicenser och behöriga myndigheter för inspektion av särskilda krav. De ska kunna hjälpa dig med unika krav för sitt land. Dessa myndigheter kan hjälpa dig med frågor, t.ex.

 • Var ska det administrativa enhetsdokumentet lämnas in?
 • Vilka frizoner som är tillgängliga för användning
 • Hur man får importlicenser
 • Inspektioner av levande djur och produkter av animaliskt ursprung
 • Fytosanitära inspektioner
 • Hälsokontroll av livsmedel och foder
 • Handelsnormer för jordbruks- och fiskeriprodukter
 • Kontroll av handeln med kemikalier, gödselmedel och avfall
 • Teknisk standardisering.
 • Förpacknings- och märkningskrav

Lagstiftning

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex (EUT L 269 10/10/2013) (Celex 32013R0952)
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex när de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i drift och om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69 15/03/2016) (Celex 32016R0341).
Dela sidan:

Genvägar