Tullklarering – dokument och förfaranden

Detta avsnitt riktar sig till importörer i EU. Den innehåller detaljerad information om EU:s importförfaranden, däribland ämnen som registrering som ekonomisk aktör och registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori-nummer), de olika dokument som du behöver fylla i och länkar till sektorsspecifika och landsspecifika krav. För mer detaljerad produktspecifik information kan du vända dig till Min handelsassistent.

I det här kapitlet hittar du

 • de dokument som behövs för tullklarering i EU
 • information om hur man får ett Eori-nummer
 • de olika tullförfarandena
 • information om ursprungsintyg som en del av tullklareringen
 • särskild information för varje EU-land om import

Handlingar som behövs för tullklarering i EU

 
 

Bevis på ursprung

Ett ursprungsintyg är ett internationellt handelsdokument som intygar att varor som ingår i en sändning har sitt ursprung i ett visst land eller territorium. Den ska deklareras tillsammans med enhetsdokumentet och uppvisas för tullklarering.

I allmänna ordalag kan varornas ursprungsstatus styrkas genom

 • intyg om icke-förmånsberättigande ursprung som intygar att varornas ursprungsland inte uppfyller kraven för förmånsbehandling. Dessa intyg utfärdas normalt av handelskamrarna.
 • intyg om förmånsursprung, som gör det möjligt för varor att omfattas av nedsatt tull eller nolltullsats när de importeras från de tredjeländer med vilka ett förmånsavtal har undertecknats.

Sådana intyg ska utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet och uppvisas vid tidpunkten för tullklareringen.

 • vilken typ av certifikat som ska sökas fastställs i varje förmånsavtal: Formulär A (för GSP-ordningen), euro MED (för vissa konkreta fall i PEM-systemet) eller 1 EUR (alla andra fall)
 • fakturadeklarationer som utfärdats av exportören i förmåns- eller partnerlandet. Två situationer bör särskiljas
  • för sändningar upp till 6,000 EUR får fakturadeklarationer utfärdas av vilken exportör som helst i förmånslandet/partnerlandet.
  • för sändningar som överstiger 6,000 EUR får fakturadeklarationer endast utfärdas av en godkänd exportör.

Ett särskilt fall av fakturadeklarationer är REX-systemet.

Intyg om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsbesked får också uppvisas.

 
 
 
 

Se också:

Summarisk införseldeklaration

Den summariska införseldeklarationen innehåller förhandsinformation om sändningar som förs in i EU. Det gör det möjligt för tullen att genomföra en riskanalys av säkerhets- och skyddsskäl. Den summariska införseldeklarationen måste lämnas in till det första införseltullkontoret av varornas fraktförare (av varornas fraktförare, även om det i vissa fall kan göras av importören/mottagaren eller en företrädare för fraktföraren eller importören) – även om varorna inte kommer att importeras till EU. Följande tidsfrister gäller för inlämnande av den summariska införseldeklarationen på grundval av det transportsätt som transporterar varorna

 • containerfrakt till sjöss: minst 24 timmar före lastning i den utländska hamnen
 • bulklast till sjöss: minst 4 timmar före ankomst
 • närsjöfart: minst 2 timmar före ankomst
 • kortdistansflygningar (mindre än 4 timmar): åtminstone vid den faktiska tidpunkten för luftfartygets start.
 • långdistansflygningar (minst 4 timmar): minst 4 timmar före ankomst till den första flygplatsen i EU:s tullområde
 • vägtrafik: minst 1 timme före ankomst

Anmärkning: I den summariska införseldeklarationen krävs uppgifter i dokument som härrör från exportören (konossement, handelsfakturor osv.). Se till att dessa handlingar når den part som är ansvarig för att inge deklarationen i tid. Läs mer om den summariska införseldeklarationen. Unionens tullkodex har infört mer detaljerade uppgifter om riskanalys i denna deklaration. Se vanliga frågor om summariska införseldeklarationer.

Registrering som ekonomisk aktör (Eori-nummer)

Registrerings- och identitetsnumret för ekonomiska aktörer (Eori-numret) är en unik identitetsbeteckning som tilldelas av en tullmyndighet i ett EU-land till alla ekonomiska aktörer (både företag och privatpersoner) som bedriver verksamhet som omfattas av EU:s tullagstiftning. Importörer som är etablerade utanför EU kommer att tilldelas ett Eori-nummer första gången de lämnar in

 • en tulldeklaration
 • en summarisk införseldeklaration
 • summarisk utförseldeklaration

Aktörerna använder detta nummer i all kommunikation med alla tullmyndigheter i EU där en EU-baserad identifierare krävs, till exempel i tulldeklarationer. Redan tilldelade Eori-nummer kan kontrolleras av en av Europeiska kommissionen. De myndigheter som registrerar Eori-nummer i varje EU-land kan hämtas.

Se även Eori-riktlinjerna.

Tullförfaranden i EU

När varor anländer till införseltullkontoret i EU placeras de i tillfällig förvaring under tullövervakning (högst 90 dagar) tills de hänförs till något av följande tullförfaranden (eller återexporteras):

Övergång till fri omsättning

Syftet med förfarandet för övergång till fri omsättning är att uppfylla alla importformaliteter så att varorna kan säljas på unionsmarknaden.

Varorna frisläpps för konsumtion när alla importkrav är uppfyllda:

 • Alla tillämpliga tullar och andra avgifter har betalats.
 • Importlicenser för varor som omfattas av kvoter har uppvisats.
 • Alla tillämpliga tillstånd och intyg (t.ex. ett veterinärintyg för vissa djur eller animaliska produkter) har uppvisats.

Importerade varor hänförs till förfarandet genom en tulldeklaration. Det datum då deklarationen godtas av tullkontoret i ett EU-land är också det datum som beaktas vid beräkningen av importtullbeloppet, mervärdesskatten och punktskatten, i förekommande fall.

Särskilda förfaranden

Varor får hänföras till någon av följande behandlingar:

 • Unionstransitering , som omfattar
  • Extern transitering – icke-unionsvaror får befordras från en plats till en annan inom EU:s tullområde utan att beläggas med importtullar, andra avgifter i samband med import av varorna (dvs. interna skatter) och handelspolitiska åtgärder. Att flytta varor till en annan EU-medlemsstat innebär att tullklareringsförfarandena överförs till destinationstullkontoret.
  • Intern transitering unionsvaror får befordras från en plats till en annan inom EU:s tullområde utan att deras tullstatus ändras. Detta inbegriper transport av varor genom ett annat territorium som ligger utanför EU:s tullområde.
 • Lagring, som omfattar lagring i tullager och frizoner:
  • Lagring i tullager – icke-unionsvaror får lagras i lokaler eller på annan plats som godkänts av tullmyndigheterna och under tullövervakning (nedan kallade tullager) utan att beläggas med importtullar, andra avgifter i samband med import av varorna eller handelspolitiska åtgärder.
  • Frizoner – medlemsstaterna får utse delar av unionens tullområde som frizoner. Det är där varor kan införas utan importtullar, andra avgifter (dvs. interna skatter) och handelspolitiska åtgärder, tills de antingen hänförs till ett annat godkänt tullförfarande eller återexporteras. Varor kan också genomgå enkla åtgärder såsom bearbetning och ompackning.
 • Särskild användning som omfattar tillfällig införsel och slutanvändning:
  • Tillfällig införsel – Icke-unionsvaror får föras in i EU utan betalning av importtullar, förutsatt att de är avsedda för återexport utan att ändras. Den maximala perioden för temporär import är två år.
  • Användning för särskilda ändamål – Varor får övergå till fri omsättning med tullfrihet eller nedsatt tullsats på grund av deras särskilda användning.
 • Förädling, som omfattar aktiv och passiv förädling:
  • Aktiv förädling – Varor kan importeras till EU, utan att omfattas av tullar, skatter och formaliteter, för att bearbetas under tullkontroll och sedan återexporteras. Om de färdiga produkterna slutligen inte exporteras omfattas de av tillämpliga tullar och formaliteter.
  • Passiv förädling – unionsvaror får temporärt exporteras från unionens tullområde för förädlingsändamål. De förädlade varorna får övergå till fri omsättning med fullständig eller partiell befrielse från importtullar.

Se också:

Importkrav och importmyndigheter i medlemsstaterna

Som tullunion gynnas EU av importförfaranden som är mycket harmoniserade. Det finns dock fortfarande några skillnader mellan de 27 medlemsstaterna.

Se förteckningen över EU:s medlemsstater och deras viktigaste behöriga myndigheter som kan tillhandahålla information om importförfaranden, handelsordningar, importlicenser och behöriga myndigheter för kontroll av särskilda krav. De bör kunna hjälpa dig med unika krav för deras land. Dessa myndigheter kan hjälpa dig med frågor som

 • Var ska det administrativa enhetsdokumentet lämnas in?
 • Vilka frizoner som är tillgängliga för användning
 • Hur man får importlicenser
 • Inspektioner av levande djur och produkter av animaliskt ursprung
 • Fytosanitära inspektioner
 • Hälsokontroll av livsmedel och foder
 • Handelsnormer för jordbruks- och fiskeriprodukter
 • Kontroll av handeln med kemikalier, gödselmedel och avfall
 • Teknisk standardisering
 • Förpacknings- och märkningskrav

Lagstiftning

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex (EUT L 269 10/10/2013) (CELEX 32013R0952).
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i drift, och om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69 15/03/2016) (Celex 32016R0341).
Dela sidan:

Genvägar