Det djupgående och omfattande frihandelsområdet mellan EU och Ukraina

EU och Ukraina har provisoriskt tillämpat ett associeringsavtal sedan november 2014. Som en del av detta associeringsavtal har ett djupgående och omfattande frihandelsavtal tillämpats provisoriskt sedan januari 2016. Det sänker de tullar som europeiska företag ställs inför när de exporterar till Ukraina. Avtalet underlättar handeln genom att effektivisera tullförfarandena och gradvis närma Ukrainas lagstiftning, regler och förfaranden, inklusive standarder, till EU:s.

Avtalet i korthet

EU och Ukraina har provisoriskt tillämpat sitt djupgående och omfattande frihandelsavtal sedan den 1 januari 2016, som en del av det bredare associeringsavtalet, vars bestämmelser om politik och samarbete har tillämpats provisoriskt sedan november 2014. Det djupgående och omfattande frihandelsavtalet öppnar marknader för varor och tjänster på båda sidor, på grundval av förutsägbara och verkställbara handelsregler.

Avtalets fullständiga text och bilagor

Vilka är fördelarna för ditt företag?

Associeringsavtalet

 • gör det lättare och billigare för EU-företag att importera från och exportera till Ukraina
 • inför en rad olika fördelar för ditt företag, t.ex. avskaffandet av tullar och ett effektivt och snabbt underlättande av tulltrafiken vid de internationella gränserna.

 

EU är en av Ukrainas största handelspartner, vilket innebär att det finns flera möjligheter att importera och exportera från EU till Ukraina och vice versa. De viktigaste exportvarorna är råvaror som järn, stål, gruvprodukter, jordbruksprodukter, maskiner och kemiska produkter. Ukraina arbetar för närvarande med att rationalisera politiken till förmån för småföretag när de handlar med EU. Småföretag kan också få stöd från EU:s flaggskeppsinitiativ för små och medelstora företag.

Tariffer

Avtalet mellan EU och Ukraina förbättrar de europeiska företagens konkurrenskraft på den ukrainska marknaden och vice versa. När det gäller varuhandeln avskaffade avtalet de flesta tullar – EU: 98,1 % och Ukraina: 99,1 %.

Industrivaror

En stor del av tullarna på industrivaror avskaffades när avtalet trädde i kraft, men man enades om övergångsperioder för ett antal produktlinjer.

EU

Genom avtalet avskaffades 94,7 % av tullpositionerna.

För ett fåtal varor håller EU fortfarande gradvis på att avskaffa tullarna med följande övergångsperioder:

 • mineraler – 2019
 • kemikalier – 2021
 • gödselmedel – 2023
 • träprodukter – 2021
 • skodon – 2021
 • artiklar av koppar – 2021
 • aluminiumvaror – 2023
 • bilar och de flesta motorfordon – 2023
Ukraina

När avtalet trädde i kraft kunde 49,2 % av industriprodukterna komma in i Ukraina tullfritt.

Den andel av EU:s export som liberaliserats av Ukraina beräknas öka till 96 % fram till 2023. Detta gradvisa avskaffande av tullar gäller följande produktlinjer:

 • mineraler – 2023
 • organiska kemikalier – 2019
 • gödselmedel – 2019
 • gummidäck – 2021
 • lädervaror – 2021
 • textilier som huvudbonader – 2019

Ukrainas motorfordonssektor kommer också att omfattas av en övergångsperiod fram till 2026, ett resultat av förhandlingar som man enades om i WTO 2008.

Jordbruksvaror

EU

Importtullarna på de flesta jordbruksprodukter som importerades till EU sänktes till noll 2016. Tullkvoter gäller för övriga jordbruksprodukter som inte är liberaliserade. Förvaltningen av dessa kvoter sker antingen enligt principen ”först till kvarn” eller genom importlicenser. En förteckning över alla tullkvoter för både EU och Ukraina finns i tilläggen 1 och 2 till bilaga I-A.

Ukraina

Nästan hälften av Ukrainas jordbruksprodukter liberaliserades när avtalet trädde i kraft, men ett litet antal varor omfattas av en övergångsperiod fram till 2023.

Inte alla Ukrainas importtullar kommer att sänkas till noll.

 • fram till 2026 kommer 8,7 % av de jordbruksbaserade livsmedelstullarna på varor som mejeriprodukter, ägg, socker, animaliska oljor och fetter att omfattas av en begränsad linjär sänkning med 20 – -60 % – en övrig tull kommer att tillämpas därefter.
 • för socker, fjäderfäkött och fläskkött kommer tullkvoter att tillämpas – varor som importeras inom de angivna kvantiteterna är tullfria.

Enligt avtalet mellan EU och Ukraina är det förbjudet för båda parter att använda exporttullar. Ukrainas regering enades dock om att fasa ut befintliga exporttullar på vissa varor senast 2026, inbegripet boskap och gömda råvaror, utsäde av vissa typer av oljeproducerande grödor och typer av metall. Mer information om detta finns i bilaga I-C till avtalet mellan EU och Ukraina.

En särskild skyddsåtgärdsmekanism föreskrivs för Ukrainas export fram till 2031. Detta innebär att Ukraina får ta ut en tilläggsavgift på exporttullen på flera varor, såsom råvaror, solrosfrön och typer av metall, stål och koppar, om den sammanlagda exportvolymen från Ukraina till EU under en årlig period överstiger en tröskelnivå. Mer information om detta finns i bilaga I-D till avtalet mellan EU och Ukraina.

 

Hitta den tullsats som gäller för din produkt i Min handelsassistent.

Ursprungsregler

 

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (Rosa) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet kan du hitta en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Var hittar jag ursprungsreglerna?

De ursprungsregler som är tillämpliga enligt associeringsavtalet med Ukraina är de som anges i den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (EUT L 54, 26.2.2013, s. 4). Kraven på ursprungsregler enligt PEM-konventionen definieras i bilaga 2 till tillägg I till konventionen. Dessa regler håller på att ses över och en ny uppsättning alternativa ursprungsregler bör tillämpas i mitten av 2021, inbegripet bestämmelser om kumulation, tullrestitution, tolerans och regeln om icke-ändring (se nedan) som kommer att mjukas upp.

Konventionen om ursprungsregler syftar till att fastställa gemensamma ursprungsregler och kumulation mellan 25 fördragsslutande parter (EU, Efta, Balkanländerna och frihandelspartnerna i EU:s södra och östra grannskapsregion) och EU för att underlätta handeln och integrera leveranskedjorna inom zonen.

Förteckningen över de avtalsslutande parterna i PEM

Detaljerad information om hela Euromed-systemet finns i användarhandboken.

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Ukraina enligt PEM-konventionen?

För att din produkt ska kunna omfattas av den lägre eller noll förmånstullen enligt PEM-konventionen måste den ha sitt ursprung i EU eller Ukraina.

En produkt ”har sitt ursprung” om den är antingen

 • som är helt framställda i EU eller Ukraina, eller
 • som tillverkats i EU eller Ukraina med användning av icke-ursprungsmaterial, förutsatt att dessa material har bearbetats eller bearbetats i tillräcklig utsträckning i enlighet med de produktspecifika reglerna i bilaga II till tillägg I till PEM-konventionen, se
  även bilaga I ”Inledande anmärkningar” till de produktspecifika ursprungsreglerna. För vissa produkter finns det alternativa produktspecifika regler – se tillägg II.

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet, t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport. Det finns också ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • regeln om mervärde – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av dess pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterial och slutprodukten – till exempel tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) från massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet)
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil- och konfektionssektorn och den kemiska sektorn.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans
 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln för upp till 10 % av produktens pris fritt fabrik
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida något tröskelvärde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i HS, vilka ingår i anmärkningarna 5 och 6 i bilaga I ”Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II”.
Kumulering

I PEM-konventionen föreskrivs två sätt att kumulera ursprung.

 • bilateral kumulation – material med ursprung i Ukraina kan anses ha ursprung i EU (och vice versa) när det används vid tillverkningen av produkten i EU
 • diagonal kumulation – material med ursprung i en fördragsslutande part i PEM-konventionen kan anses ha ursprung i en annan fördragsslutande part vid bedömningen av om slutprodukten har ursprungsstatus när den exporteras till en tredje fördragsslutande part i Europa-Medelhavsområdet – diagonal kumulation tillämpas endast om det finns ett handelsavtal mellan alla berörda fördragsslutande parter och dessa länder tillämpar samma ursprungsregler
  Vänligen kontrollera den ”matris” (tabell som innehåller alla gällande avtal med användning av PEM-konventionen) som anger de fördragsslutande parter med vilka Ukraina kan tillämpa diagonal kumulation (i april 2020 var de gemensamma partner till EU och Ukraina som var berättigade till diagonal kumulation Island, Schweiz (inklusive Liechtenstein) och Norge)

 

Hur verkar diagonal kumulation?

Diagonal kumulation förekommer mellan flera olika länder som har samma ursprungsregler och frihandelsavtal med varandra. Detta är när en varuproducent i något av länderna kan importera material och använda dem som om de hade sitt ursprung i det egna landet. Enligt PEM-konventionen kan till exempel en ukrainsk handlare som tillverkar kläder i Ukraina för export till Schweiz använda tyger med ursprung i EU för att tillverka kläderna och kan räkna dem som att de har sitt ursprung i Ukraina. Kravet på dubbel bearbetning, dvs. tillverkning av vävnader från (icke-ursprungsgarn) och tillverkning av kläder, har uppfyllts och kläderna anses ha ursprung i Ukraina när de exporteras till Schweiz och kommer därför att få fritt tillträde till den schweiziska marknaden.

Ytterligare förklaringar om PEM-kumulation finns här

Övriga krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i konventionen, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport.

Regeln om direkttransport

Ursprungsprodukter måste transporteras från EU till Ukraina (och vice versa) eller genom de avtalsslutande parters territorier med vilka kumulation tillämpas utan att bearbetas ytterligare i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna förblir under tullövervakning, t.ex.

 • lossning
 • omlastning
 • andra åtgärder för att bevara produkter i gott skick.

För att styrka att dessa villkor har uppfyllts ska för tullmyndigheterna i importlandet uppvisas

 • ett enda transportdokument (t.ex. konossement) som omfattar transport från exportlandet genom det tredjeland genom vilket varorna transiterades.
 • ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i det tredjeland genom vilket du transporterar dina varor
 • om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar.

Tullrestitution

Enligt PEM-konventionen i handeln mellan EU och Ukraina är det inte möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull.

Förfaranden för ursprung

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Förfarandena fastställs i avdelning V om ursprungsintyg och avdelning VI om arrangemang för administrativt samarbete. De klargör t.ex. hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man ansöker om förmånsbehandling eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur man ansöker om förmånstull

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna uppvisa ursprungsbevis.

Ursprungsintyget kan vara antingen

Ursprungsintyget är giltigt i 4 månader från och med dagen för utfärdandet.

Varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED

 • varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet.
 • Bilaga III innehåller förlagor till varucertifikat EUR.1 och EUR-MED samt instruktioner för hur de ska fyllas i.
 • den exportör som ansöker om certifikatet bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

Ytterligare förklaringar om när varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED ska användas ges på sidan 72 i handboken.

Ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration

Exportörer kan själva deklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller i den fördragsslutande parten i konventionen genom att tillhandahålla en ursprungsdeklaration. Ursprungsdeklarationen kan upprättas av

 • en godkänd exportör
 • alla exportörer, om sändningens totala värde inte överstiger 6,000 EUR.
Hur man upprättar en ursprungsdeklaration

Exportören ska typa, stämpla eller skriva ut följande deklaration på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling där produkten identifieras (bilaga IV):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) ) förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung. ”

Hur du gör en EUR-MED-ursprungsdeklaration

I detta fall ska följande deklaration lämnas (bilaga IV).

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har förmånsberättigande ursprung.

— kumulation tillämpad med... (landets/ländernas namn).

- ingen kumulation tillämpad ”

Ursprungsdeklarationen kan upprättas på vilket som helst av EU:s officiella språk eller på de officiella språken i den PEM-zon som anges i bilaga IV (uttalandet om kumulation bör alltid vara på engelska).

Du måste underteckna din ursprungsdeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du befriad från detta krav förutsatt att du ger era tullmyndigheter ett skriftligt åtagande att ta fullt ansvar för alla deklarationer där du identifieras.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Verifieringen grundar sig på

 • administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i de importerande och exporterande parterna
 • kontroller som utförs av lokala tullmyndigheter – den importerande parten får inte besöka exportören

Den exporterande partens myndigheter ska slutligt fastställa ursprunget och underrätta den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Avtalet mellan EU och Ukraina innehåller bestämmelser om harmonisering av lagstiftning, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse mellan Ukraina och EU. Därför behöver tillverkare från Ukraina endast uppfylla en uppsättning krav för att deras produkter ska få släppas ut på både EU:s och Ukrainas marknader.

De tillnärmade bestämmelserna i Ukraina omfattar bland annat följande:

 • ackreditering och saluföring av produkter, där modulerna för förfaranden för bedömning av överensstämmelse fastställs.
 • allmän produktsäkerhet, kriterier för vad som ska beaktas vid bedömningen av om en produkt är säker och fastställande av när en produkt ska förbjudas eftersom den utgör en allvarlig risk för hälsa och säkerhet.

I bilaga III till associeringsavtalet mellan EU och Ukraina finns en förteckning över alla 27 föreskrifter som omfattar säkerhetskrav för ett brett spektrum av produkter, bland annat maskiner, hissar, leksaker, medicintekniska produkter och enkla tryckkärl.

När det gäller standarder har Ukraina

 • har antagit internationella och europeiska standarder i enlighet med bästa praxis
 • åtog sig att upphäva eventuella motstridiga nationella standarder. Detta inbegriper alla motstridiga GOST-standarder (Gosudarstvenny Standart) som används i postsovjetiska delstater.
Hur vet jag att de varor jag importerar till EU uppfyller EU:s regler och standarder?

Parternas samarbete om marknadsövervakning och förfaranden för bedömning av överensstämmelse innebär att om du exporterar högriskvaror som tryckkärl, hissar och vissa maskiner till EU behöver du bara en bedömning av överensstämmelse som utförs av ett anmält organ (laboratorier eller andra inspektions- och certifieringsorgan som ackrediterats av den ukrainska regeringen).

Här hittar du en förteckning över Ukrainas 114 utsedda organ för bedömning av produkters överensstämmelse, som alla har ackrediterats av Ukrainas nationella ackrediteringsorgan.

Om du vill importera varor till EU från Ukraina måste du bevisa överensstämmelse genom en EU-försäkran om överensstämmelse som undertecknats av din tillverkare. Efter att ha gjort detta kan tillverkaren anbringa CE-märkningen på sina produkter när så krävs.

Inom ramen för associeringsavtalet mellan EU och Ukraina kommer ett avtal om överensstämmelse, bedömning och godtagande av industriprodukter att ingås. Detta är en typ av avtal om ömsesidigt erkännande mellan EU och Ukraina. Enligt detta avtal kommer EU och Ukraina att tillåta att industriprodukter som förtecknas i bilagorna till avtalet och som uppfyller kraven för överensstämmelse släpps ut på marknaden utan ytterligare provning eller överensstämmelseförfaranden.

Kontakter för tekniska krav

Hälso- och säkerhetskrav – sanitära och fytosanitära åtgärder

Livsmedelssäkerhet, djurskydd och växtskydd

För att du ska kunna exportera från eller importera smidigt till EU från Ukraina eller vice versa finns det vissa regler om växters och djurs hälsa och säkerhet mellan Ukraina och EU som du bör känna till. Associeringsavtalet mellan EU och Ukraina harmoniserade många sanitära och fytosanitära regler och förbjöd parterna att införa omotiverade hinder.

När det gäller djur- eller växtsjukdomar, inklusive skadegörare, finns det förfaranden för erkännande av sjukdomsfri status i vissa regioner. Detta sker för handelsändamål och för anmälan av risker för människors, djurs eller växters hälsa. Om det importerande landet behöver vidta åtgärder för att kontrollera en allvarlig hälsorisk tillåter associeringsavtalet mellan EU och Ukraina att provisoriska restriktiva åtgärder vidtas mot import. Dessa genomförs dock på ett sätt som minimerar störningarna i handeln mellan de båda länderna. Läs mer om förfarandena i bilaga VI till avtalet mellan EU och Ukraina.

Kontroll av sanitära och fytosanitära åtgärder i Ukraina

Regeringen utövar tre typer av gränskontroll:

Sanitär och epidemiologisk kontroll

Syftet är att skydda landet mot spridning av sjukdomar och att genomföra tester som säkerställer att varorna uppfyller de sanitära normerna. Denna typ av kontroll är obligatorisk och utövas huvudsakligen över importerade livsmedelsprodukter, vissa konsumentprodukter och även export av solrosolja. Varor som omfattas av kategorin jordbruksprodukter kommer inte att omfattas av sanitär och epidemiologisk kontroll.

Veterinära och sanitära kontroller

Syftet med denna kontroll är att förhindra spridning av djursjukdomar. Veterinära och sanitära kontroller tillämpas vanligtvis vid export, import och transitering av djur, odlingsmaterial, biologiska produkter, patologiskt material, veterinärmedicinska preparat, djurvårdsprodukter, fodertillsatser, förblandningar och animaliska produkter (inklusive köttprodukter, ägg, mjölk, fisk och honung).

Fytosanitär kontroll

Denna typ av kontroll förhindrar inte bara spridning av skadegörare, utan är också utformad för att övervaka karantänordningar. Fytosanitär kontroll tillämpas för export, import och transitering av växter och växtprodukter (inklusive livsmedelsprodukter), förpackningar, transportmedel, jord och andra produkter som sprider reglerade skadegörare.

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Tekniska handelshinder

Även om tekniska regler är viktiga kan de ibland fungera som hinder för internationell handel och därmed utgöra en betydande börda för dig som exportör.

 • om du anser att du står inför ett handelshinder som bromsar ditt företag eller hindrar dig från att exportera, kan du berätta för oss
 • rapportera vad som stoppar din export till Ukraina med hjälp av webbformuläret – EU kommer att analysera din situation och vidta lämpliga åtgärder.

Kontakta oss

Tullklarering – dokument och förfaranden

Avtalet säkerställer öppnare och förenklade tullförfaranden för att underlätta handeln och minska kostnaderna för företagen.

Handlingar

I de stegvisa vägledningarna beskrivs de olika typer av dokument som du bör förbereda för tullklarering av dina produkter.

Beroende på din produkt kan tullmyndigheterna kräva alla eller några av de uppgifter som anges nedan.

 • faktura (ange de särskilda kraven på form och innehåll i Min handelsassistent).
 • packningslista
 • importlicenser för vissa varor
 • intyg som visar att din produkt uppfyller obligatoriska produktbestämmelser, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning.
 • ursprungsbevis – ursprungsdeklaration

För tydlighetens skull kan du ansöka om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsinformation i förväg.

För närmare information om vilka handlingar du måste visa upp för tullklarering för din produkt, gå till Min handelsassistent.

Förfaranden för styrkande och kontroll av ursprung

En beskrivning av hur era produkters ursprung kan styrkas för att ansöka om förmånstullar och regler för tullmyndigheternas kontroll av ursprung finns i avsnittet om ursprungsregler ovan.

Information om tullförfaranden för import och export i allmänhet finns på webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska indikatorer

Avtalet skyddar dina immateriella rättigheter när du importerar och/eller exporterar dina varor till Ukraina.

Varumärken och upphovsrätt

Avtalet mellan EU och Ukraina är förenligt med flera internationella avtal som reglerar förvaltningen av varumärken och upphovsrätt och tillhandahåller ett rättvist och öppet system för registrering av varumärken. Om en varumärkesmyndighet avslår en ansökan ska beslutet meddelas sökanden skriftligen och skälen för avslaget ska anges. Ett varumärke får upphävas om det inte har varit i verkligt bruk inom 5 år inom det territorium där det var registrerat.

Formgivningar och patent

Enligt avtalet mellan EU och Ukraina skyddas dina självständigt skapade formgivningar med särprägel genom att de registreras i upp till 25 år. Detta ger dig ensamrätt att använda formgivningen och hindrar tredje part från att använda, återskapa, sälja eller importera och/eller exportera den utan ditt samtycke.

Geografiska beteckningar

En särskild kommitté för geografiska indikatorer som inrättas enligt avtalet mellan EU och Ukraina kommer att övervaka genomförandet av avtalet när det gäller immateriella rättigheter och rapportera till handelskommittén.

Varumärken

Varumärkesansökningar bör lämnas in till Ukrainas institut för immateriella rättigheter (det ukrainska PTO), som är ett statligt företag.

Om du vill ansöka om ett varumärke i Ukraina kommer du att behöva följande handlingar och information:

 • ditt fullständiga namn
 • etableringsland
 • adress och Wipos landskod
 • en bild och beskrivning av det varumärke du ansöker om
 • en beskrivning om märket innehåller ett ordelement
 • en uppgift om varumärkets färg.
 • förteckningen över varor och/eller tjänster som omfattas av ansökan enligt den relevanta internationella Niceklassificeringen
 • datum, land och nummer för ansökan om prioritet eller utställningsdatum (om prioritet begärs enligt Pariskonventionen).
 • en bestyrkt kopia av en ansökan om prioritet eller en handling som bekräftar att föreställningar som innehåller det varumärke som ansökan avser visas på en officiellt erkänd internationell utställning.
 • en fullmakt undertecknad av en behörig person på den sökandes vägnar.

Registreringsprocessen ser ut på följande sätt:

 • om dina ansökningshandlingar uppfyller kraven kommer du att underrättas om ansökningsdagen.
 • de handlingar som du har lämnat in kontrolleras för att kontrollera att de uppfyller de formella kraven i den ukrainska varumärkeslagen – om din ansökan är i överensstämmelse görs en prövning i sak.
 • substansgranskning – din varumärkesansökan kontrolleras för att vara berättigad till skydd, i enlighet med ukrainsk lagstiftning, och efterforskningar görs för identitet och likhet.

Geografisk beteckning

För det första måste du för att registrera dig som geografisk beteckning i Ukraina lämna in din ansökan på ukrainska. Du kan lämna in handlingarna på ett främmande språk och lämna in en översättning till Ukraina senast 3 månader efter ansökningsdagen. När din ansökan och styrkande handlingar har mottagits kommer de att bedömas av Ukrainas institut för immateriella rättigheter.

Din ansökan måste innehålla följande dokumentation:

 • en ansökan om registrering av ursprungsbeteckningen för varor, den geografiska ursprungsbeteckningen för varor eller rätten att använda den registrerade kvalificerade ursprungsbeteckningen för varor med information om sökanden och deras adress.
 • ursprungsbeteckningen för de varor som du ansöker om eller den geografiska ursprungsbeteckningen för de varor som du ansöker om
 • namnet på de varor för vilka du ansöker om registrering av den angivna ursprungsbeteckningen eller rätten att använda den registrerade kvalificerade ursprungsbeteckningen.
 • namnet på och gränserna för den geografiska plats där varorna tillverkas och som de särskilda egenskaperna, egenskaperna eller anseendet hänför sig till.
 • en beskrivning av varornas särskilda egenskaper, egenskaper, anseende eller andra egenskaper.
 • uppgifter om användningen av den påstådda kvalificerade uppgiften om varors ursprung på etiketten och vid märkning av varor
 • uppgifter om hur varornas särskilda egenskaper och anseende hänger samman med naturförhållandena eller den mänskliga faktorn på den angivna geografiska platsen.

I egenskap av utländsk sökande i Ukraina förväntas du också lämna in ytterligare styrkande handlingar tillsammans med din ansökan. Dessa handlingar bör bekräfta

 • det rättsliga skyddet i det berörda EU-landet för den kvalificerade ursprungsangivelse för varor som du ansöker om
 • din rätt att använda den kvalificerade ursprungsangivelsen för varor

Handel med tjänster

Både Ukrainas regering och EU har angett alla sina befintliga begränsningar eller reservationer mot tillhandahållandet av tjänster med en hög grad av öppenhet. De reservationer som Ukraina har antagit återfinns i bilagorna XVI-D till F.

Hur navigerar du genom bilagorna?

Avtalet mellan EU och Ukraina innehåller 3 bilagor som du bör känna till när du exporterar. Dessa innehåller reservationer som Ukraina har lagt fram för EU-exportörer.

 • Bilaga XVI-D innehåller en negativ förteckning över alla tjänstesektorer som omfattas av särskilda begränsningar när de etablerar en verksamhet i Ukraina. Det innebär att du kan dra nytta av möjligheterna inom alla sektorer som inte förtecknas. Begränsningarna är uppdelade i en förteckning över dem som gäller för alla sektorer eller delsektorer och en förteckning där särskilda förbehåll anges per sektor eller delsektor.
 • Bilaga XVI-E innehåller en positiv förteckning över de tjänstesektorer där du kan bedriva gränsöverskridande handel med tjänster. I den här listan anges alla sektorer där du får bedriva handel.
 • Ibilaga XVI-F förtecknas reservationerna mot tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare.

Vem kan starta ett företag i Ukraina?

Denna blankett är inte

 • ett företag, avtalet mellan EU och Ukraina gör det möjligt för dig att etablera eller förvärva filialer till ditt företag eller representationskontor i något av länderna.
 • en enskild person, avtalet mellan EU och Ukraina, ger dig möjlighet att starta och etablera ditt företag genom egenföretagande eller företag som står under din kontroll.

Du kommer att behandlas på samma sätt som ukrainska medborgare och vice versa. Bilaga XVI-D innehåller en förteckning över sektorer där begränsningar gäller för etablering.

Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster

Om du är intresserad av att tillhandahålla tjänster över gränserna får du leverera till Ukraina (och vice versa) på samma villkor som gäller för ukrainska medborgare. Följande undantag gäller:

 • sektorer såsom notarietjänster, skogsägande eller ledning av utbildningsinstitutioner, där Ukrainas regering kräver att tjänsteleverantören är ukrainsk medborgare, eller posttjänster, där tjänsteleverantören måste erhålla en licens.
 • sektorer som är helt undantagna från avtalet, t.ex. audiovisuella tjänster, nationellt sjöfartscabotage och inrikes och internationella lufttransporttjänster – artikel 92 i avtalet mellan EU och Ukraina innehåller en förteckning över dessa särskilda tjänster

I de sektorer där du får tillträde till marknaden i Ukraina (och vice versa) undanröjer avtalet mellan EU och Ukraina följande begränsningar:

 • ett tak för antalet tjänsteleverantörer
  • detta kan göras antingen genom krav på prövning av det ekonomiska behovet, tillämpning av ett kvotsystem eller genom lagar som främjar monopol eller exklusiva tjänsteleverantörer, vilket begränsar andra tjänsteleverantörer från att komma in på marknaden.
 • det totala värdet av tjänstetransaktioner eller tillgångar
 • det totala antalet tjänstetransaktioner eller den totala kvantiteten tjänsteresultat.

Bilaga XVI-E innehåller en positiv förteckning över de tjänstesektorer där du kan bedriva gränsöverskridande handel med tjänster. I den här listan anges alla sektorer där du får bedriva handel. Till följd av detta har alla tjänstesektorer som inte finns med i förteckningen begränsningar. Mer information finns i förteckningen över tjänstesektorer där du har marknadstillträde i bilaga XIV-E till avtalet mellan EU och Ukraina.

Tillfälliga vistelser

Enligt avtalet mellan EU och Ukraina får du tillfälligt flytta till Ukraina för att arbeta som praktikant, säljare av företag eller nyckelpersonal vid ett företag i det landet. Till exempel om du är en högre tjänsteman med ansvar för att inrätta eller driva en anläggning.

De tillfälliga vistelseperioderna är följande:

 • person som är föremål förföretagsintern förflyttning (nyckelpersonal vid ett företag i Ukraina (eller EU) eller praktikanter med akademisk examen) – upp till 3 år
 • affärsresenärer ( t.ex. för att etablera sig i Ukraina (eller EU) eller en säljare) – upp till 90 dagar under en 12-månadersperiod
 • praktikant med akademisk examen som inte är föremål för företagsintern förflyttning – upp till 1 år

Om du är en avtalsbunden tjänsteleverantör skapar avtalet mellan EU och Ukraina också möjligheter för dig inom specifika sektorer i något av länderna. I detta avseende måste du dock

 • tillfälligt tillhandahålla tjänsten i fråga som anställd i en enhet som har fått ett tjänstekontrakt som inte överstiger 1 år.
 • ha minst 3 års yrkeserfarenhet inom den sektor som du erbjuder avtalstjänster inom
 • ha en universitetsexamen eller kvalifikationer som styrker kunskaper på motsvarande nivå och relevanta yrkeskvalifikationer.

 

För mer information om

 • posttjänster, se artiklarna 109 – 114 i avtalet mellan EU och Ukraina.
 • elektronisk kommunikation, se artiklarna 115–124 i avtalet mellan EU och Ukraina.
 • finansiella tjänster, se artiklarna 125–133 i avtalet mellan EU och Ukraina.
 • elektronisk handel, se artiklarna 139–143 i avtalet mellan EU och Ukraina. och internationella sjötransporter, se artiklarna 135–138 i avtalet mellan EU och Ukraina.

Offentlig upphandling

Enligt avtalet mellan EU och Ukraina åtar sig EU och Ukraina att se till att du har tillträde till marknaderna för offentlig upphandling i varje land på nationell, regional och lokal nivå. Detta gäller offentliga kontrakt för varor, tjänster, bygg- och anläggningsarbeten och koncessioner inom de traditionella sektorerna samt inom försörjningssektorn. Öppnandet av marknaden sker gradvis inom ramen för avtalet mellan EU och Ukraina.

Avtalet säkerställer också att ukrainska och europeiska anbudsgivare behandlas på samma sätt när de lämnar anbud på varandras anbud.

Enligt avtalet mellan EU och Ukraina är både EU och Ukraina skyldiga att se till att följande villkor är uppfyllda när det gäller upphandling:

 • anbudsinfordringar offentliggörs och offentliggörs på ett korrekt sätt på internet. Detta ger alla intresserade företag tillgång till information om kommande upphandlingar.
 • den information som offentliggörs innehåller de viktigaste delarna av anbudet, såsom föremålet för det framtida kontraktet, tillämpliga tidsfrister eller anbudsvillkor.
 • det förekommer ingen direkt eller indirekt diskriminering av företag från Ukraina eller EU som skulle hindra dem från att kvalificera sig för upphandlingen.
 • öppenhet och likabehandling säkerställs under hela anbudsförfarandet.
 • beslutet om tilldelning av kontraktet meddelas alla sökande, och skälen till att inte vara den vinnande anbudsgivaren anges på begäran.
 • i händelse av tvist har företagen laglig rätt att ta upp frågor inför behöriga nationella prövningsorgan.

Länkar, kontakter och dokument

Kontakter för tekniska krav

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Kontakter för tekniska krav

Ukrainas vetenskapliga, forsknings- och utbildningscentrum för certifiering, standarder och kvalitet

 

2 Svyatoshinskaja Street, 03115 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44452–3396

Tfn och fax: + 380 44452–6907

E-post: secretar.ukrndnc@gmail.com

Webbplats: http://uas.org.ua

Statlig inspektion för livsmedelssäkerhet och konsumentskydd

 

174 Antonovycha Street, 03680 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44528–9244

Webbplats: http://www.consumer.gov.ua/

Ukrainas
statliga tillsynstjänst

 

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44254–5673

Fax: + 380 44254–4393

E-post: inform@dkrp.gov.ua

Webbplats: http://www.drs.gov.ua

Avdelningen för tekniska föreskrifter vid Ukrainas ministerium för ekonomisk utveckling och handel

 

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44528–8564

Fax: + 380 44528–9014

E-postadress: dtr@me.gov.ua

Webbplats: http://www.me.gov.ua

Webbplats: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Ukrainas jordbruks- och livsmedelsministerium

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kiev, Ukraina

Kontaktuppgifter för medborgarnas överklaganden:

Tfn: + 380 44279–8474

E-post: zvg@minagro.gov.ua

Avdelningen
för behandling av korrespondens:

Tfn: + 380 44278–8171

Tfn och fax: + 380 44278–7602

E-post: info@minagro.gov.ua

Ministeriet för ekonomisk utveckling och handel

12/2 M. Grushevs ’kyi Street, 01008 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44253–9394

Fax: + 380 44253–6371

E-post: meconomy@me.gov.ua

Ukrainas hälsovårdsministerium

Mottagningskontoret

41 Jaroslavska Street, 04071 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44425–0526

Ministeriet för ekologi och naturresurser

 

35 Vasilya Lipkivs ’kogo Street, Kiev 03035, Ukraina

 

Offentlig mottagning

Tfn: + 380 44206–3302

E-post: gr_priem@menr.gov.ua

 

Offentlig referensenhet

Tfn: + 380 44206–3115

 

Presscentrum

Tfn: + 380 44206–3174

E-post: press@menr.gov.ua

Ytterligare länkar

Dela sidan:

Genvägar