Ett djupgående och omfattande frihandelsområde mellan EU och Ukraina

EU och Ukraina har tillämpat ett associeringsavtal provisoriskt sedan november 2014. Som en del av detta associeringsavtal har ett djupgående och omfattande frihandelsområde tillämpats provisoriskt sedan januari 2016. Det sänker de tullar som europeiska företag ställs inför när de exporterar till Ukraina. Avtalet underlättar handeln genom att göra tullförfarandena effektivare och genom en gradvis tillnärmning av Ukrainas lagstiftning, regler och förfaranden, inbegripet standarder, till EU:s.

Avtalet i korthet

EU och Ukraina har sedan den 1 januari 2016 provisoriskt tillämpat sitt djupgående och omfattande frihandelsområde som en del av det bredare associeringsavtalet, vars politiska bestämmelser och samarbetsbestämmelser har tillämpats provisoriskt sedan november 2014. Det djupgående och omfattande frihandelsavtalet öppnar marknader för varor och tjänster på båda sidor, på grundval av förutsägbara och verkställbara handelsregler.

Avtalets fullständiga text och bilagor

Vilka är fördelarna för ditt företag?

Associeringsavtalet

 • gör det lättare och billigare för EU-företag att importera från och exportera till Ukraina
 • inför en rad fördelar för ditt företag, t.ex. avskaffandet av tullar och ett effektivt och snabbt underlättande av trafiken genom tullen vid internationella gränser.

 

EU är en av Ukrainas största handelspartner, vilket innebär att det finns flera möjligheter att importera och exportera från EU till Ukraina och vice versa. De viktigaste exportvarorna är råvaror som järn, stål, gruvprodukter, jordbruksprodukter, maskiner och kemiska produkter. Ukraina arbetar för närvarande med att effektivisera politiken till förmån för småföretag när de handlar med EU. Småföretag kan också få stöd från EU:s flaggskeppsinitiativ för små och medelstora företag.

Tariffer

Avtalet mellan EU och Ukraina förbättrar de europeiska företagens konkurrenskraft på den ukrainska marknaden och vice versa. När det gäller handel med varor avskaffades merparten av tullarna – EU: 98,1 % och Ukraina: 99,1 %.

Industrivaror

Medan en stor del av tullarna på industrivaror avskaffades när avtalet trädde i kraft enades man om övergångsperioder för ett antal produktlinjer.

EU

Genom avtalet avskaffades 94,7 % av tullpositionerna.

För ett fåtal varor håller EU fortfarande på att gradvis avskaffa tullarna med följande övergångsperioder:

 • mineraler – 2019
 • kemikalier – 2021
 • gödselmedel – 2023
 • träprodukter – 2021
 • skodon – 2021
 • varor av koppar – 2021
 • aluminiumartiklar – 2023
 • bilar och de flesta motorfordon – 2023
Ukraina

När avtalet trädde i kraft kunde 49,2 % av industriprodukterna komma in i Ukraina tullfritt.

Den andel av EU:s export som liberaliserats av Ukraina beräknas öka till 96 % fram till 2023. Detta ytterligare gradvisa avskaffande av tullar gäller följande produktkategorier:

 • mineraler – 2023
 • organiska kemikalier – 2019
 • gödselmedel – 2019
 • gummidäck – 2021
 • lädervaror – 2021
 • textilier som huvudbonader – 2019

Ukrainas motorfordonssektor kommer också att omfattas av en övergångsperiod fram till 2026, vilket är ett resultat av de förhandlingar som WTO enades om 2008.

Jordbruksprodukter

EU

Importtullarna på de flesta jordbruksprodukter som importerades till EU sänktes till noll 2016. Tullkvoter gäller för övriga jordbruksprodukter som inte är liberaliserade. Dessa kvoter förvaltas antingen enligt principen ”först till kvarn” eller genom importlicenser. En förteckning över alla tullkvoter för både EU och Ukraina finns i tilläggen 1 och 2 till bilaga I-A.

Ukraina

Nästan hälften av Ukrainas jordbruksprodukter liberaliserades när avtalet trädde i kraft, men ett litet antal varor omfattas av en övergångsperiod fram till 2023.

Inte alla Ukrainas importtullar kommer att sänkas till noll.

 • senast 2026 kommer 8,7 % av de jordbruksbaserade livsmedelstullarna på varor som mejeriprodukter, ägg, socker, animaliska oljor och fetter att omfattas av begränsade linjära sänkningar med 20 – -60 % – en resttull kommer att tillämpas därefter.
 • för socker, fjäderfäkött och fläskkött kommer tullkvoter att tillämpas – varor som importeras inom de angivna kvantiteterna är tullfria.

Avtalet mellan EU och Ukraina förbjuder båda parter att använda exporttullar. Ukrainas regering gick dock med på att fasa ut befintliga exporttullar på vissa varor senast 2026, däribland boskap och gömråvaror, utsäde av vissa typer av oljeväxter och typer av metall. Mer information om detta finns i bilaga I-C till avtalet mellan EU och Ukraina.

En särskild skyddsåtgärdsmekanism föreskrivs för Ukrainas export till och med 2031. Detta innebär att Ukraina får ta ut en tilläggsavgift på exporttullen för flera varor, såsom hudsråvaror, solrosfrön och typer av metall, stål och koppar, om den sammanlagda exportvolymen från Ukraina till EU under en årlig period överstiger en tröskelnivå. Mer information om detta finns i bilaga I-D till avtalet mellan EU och Ukraina.

 

Hitta den taxa som gäller för din produkt i Min handelsassistent.

Regler om ursprung

 

För att omfattas av förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (ROSA) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är den ”ekonomiska nationaliteten” för de varor som är föremål för handel. Om du är ny i ämnet kan du hitta en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Regler om ursprung

Var hittar jag ursprungsreglerna?

De ursprungsregler som är tillämpliga enligt associeringsavtalet med Ukraina är reglerna i den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (EUT L 54, 26.2.2013, s. 4). Kraven på ursprungsregler i den regionala konventionen definieras i bilaga 2 till tillägg I till konventionen. Dessa regler håller på att ses över och en ny uppsättning alternativa ursprungsregler bör tillämpas i mitten av 2021, inbegripet bestämmelser om kumulation, tullrestitution, tolerans och regeln om icke-ändring (se nedan) som kommer att mjukas upp.

Den regionala konventionen om ursprungsregler syftar till att fastställa gemensamma ursprungsregler och kumulation mellan 25 fördragsslutande parter (EU, Efta, Balkanländerna och frihandelspartnerna i EU:s södra och östra grannskapsregion) och EU för att underlätta handeln och integrera leveranskedjorna inom området.

Förteckningen över de avtalsslutande parterna i PEM

Detaljerad information om det Europa-Medelhavstäckande systemet finns i användarhandboken.

Har min produkt sitt ursprung i EU eller Ukraina enligt den regionala konventionen?

För att din produkt ska omfattas av den lägre förmånstullen eller nolltullsatsen enligt den regionala konventionen måste den ha sitt ursprung i EU eller Ukraina.

En produkt ”har sitt ursprung” om den är antingen

 • helt framställda i EU eller Ukraina, eller
 • som tillverkats i EU eller Ukraina med användning av icke-ursprungsmaterial, förutsatt att sådana material har bearbetats eller behandlats i tillräcklig utsträckning i enlighet med de produktspecifika reglerna i bilaga II till tillägg I till den regionala konventionen.
  Se även bilaga I ”Inledande anmärkningar” till produktspecifika ursprungsregler. För vissa produkter finns det alternativa produktspecifika regler – se tillägg II.

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport. Det finns också viss flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • mervärdesregeln – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik
 • ändring av klassificering enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialen och slutprodukten – till exempel tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) från massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet).
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil- och beklädnadssektorn och den kemiska sektorn.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans
 • toleransregeln gör det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudet enligt den produktspecifika regeln upp till 10 % av produktens pris fritt fabrik
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida något tröskelvärde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
 • särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt HS-kapitlen 50–63, vilka ingår i anmärkningarna 5 och 6 i bilaga I ”Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II”
Kumulering

I konventionen föreskrivs två sätt att kumulera ursprung.

 • bilateral kumulation – material med ursprung i Ukraina kan räknas som material med ursprung i EU (och vice versa) när de används vid tillverkningen av produkten i EU
 • diagonal kumulation – material med ursprung i en fördragsslutande part i den regionala konventionen kan räknas som produkter med ursprung i en annan fördragsslutande part vid bedömningen av om slutprodukten har ursprung som ger förmånstillträde när den exporteras till en tredje fördragsslutande part i Europa-Medelhavsområdet – diagonal kumulation tillämpas endast om det finns ett handelsavtal mellan alla berörda fördragsslutande parter och dessa länder tillämpar samma ursprungsregler
  Kontrollera ”matrisen” (tabell med alla gällande avtal med tillämpning av konventionen) som anger med vilka fördragsslutande parter Ukraina kan tillämpa diagonal kumulation (i april 2020 var Island, Schweiz (inklusive Liechtenstein) och Norge berättigade till diagonal kumulation.

 

Hur fungerar diagonal kumulation?

Diagonal kumulation förekommer mellan flera olika länder som har samma ursprungsregler och har frihandelsavtal med varandra. Detta är när en varuproducent i något av länderna kan importera material och använda dem som om de hade sitt ursprung i det egna landet. Enligt den regionala konventionen kan till exempel en ukrainsk handlare som tillverkar kläder i Ukraina för export till Schweiz använda tyger med ursprung i EU för att tillverka kläderna och räkna dem med ursprung i Ukraina. Kravet på dubbel bearbetning, dvs. tillverkning av tyger från (icke-ursprungs-) garn och tillverkning av kläderna har uppfyllts, och kläderna anses ha sitt ursprung i Ukraina när de exporteras till Schweiz och kommer därför att åtnjuta fritt tillträde till den schweiziska marknaden.

Ytterligare förklaringar om PEM-kumulering finns här.

Övriga krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav i konventionen, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport.

Regel om direkttransport

Ursprungsprodukter måste transporteras från EU till Ukraina (och omvänt) eller genom de fördragsslutande parters territorier med vilka kumulation tillämpas utan ytterligare bearbetning i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna kvarstår under tullövervakning, t.ex.

 • lossning
 • omlastning
 • varje annan åtgärd som syftar till att bevara produkterna i gott skick

Bevis för att dessa villkor har uppfyllts ska lämnas till tullmyndigheterna i importlandet genom uppvisande av

 • ett enda transportdokument (t.ex. ett konossement) som omfattar transporten från exportlandet genom det tredjeland via vilket varorna transiterades.
 • ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i det tredjeland genom vilket du transporterar dina varor.
 • om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar.

Tullrestitution

Enligt den regionala konventionen är det i handeln mellan EU och Ukraina inte möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull.

Ursprungsförfaranden

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Förfarandena fastställs i avdelning V om ursprungsintyg och avdelning VI om arrangemang för administrativt samarbete. De klargör t.ex. hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man begär förmåner eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur ansöker man om förmånstull?

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna uppvisa ursprungsintyg.

Ursprungsintyget kan vara antingen

Ursprungsintyget är giltigt i 4 månader från och med dagen för utfärdandet.

Varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED

 • varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet
 • Bilaga III innehåller en förlaga till varucertifikat EUR.1 och EUR-MED och innehåller instruktioner för hur de ska fyllas i.
 • den exportör som ansöker om certifikatet bör vara beredd att lämna in handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

Ytterligare förklaringar om när varucertifikatet EUR.1 eller EUR-MED ska användas finns på sidan 72 i handboken.

Ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration

Exportörer kan själva deklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller i den fördragsslutande parten i konventionen genom att tillhandahålla en ursprungsdeklaration. Ursprungsdeklarationen kan upprättas av

 • en godkänd exportör
 • vilken exportör som helst, om sändningens totala värde inte överstiger 6,000 EUR.
Hur man upprättar en ursprungsdeklaration

Exportören ska skriva in, stämpla eller skriva ut följande deklaration på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling som identifierar produkten (bilaga IV):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr... försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung. ”

Så här upprättar du en EUR-MED-ursprungsdeklaration

I detta fall är förklaringen följande (bilaga IV):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tullens tillstånd nr...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung.

— kumulation som tillämpas med... (landets/ländernas namn).

- ingen kumulation tillämpas ”

Ursprungsdeklarationen kan upprättas på vilket som helst av EU:s officiella språk eller på de officiella språken i PEM-zonen enligt bilaga IV (försäkran om kumulation bör alltid vara på engelska).

Du måste underteckna din ursprungsdeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du undantagen från detta krav, förutsatt att du lämnar en skriftlig försäkran till tullmyndigheterna om att du tar fullt ansvar för varje deklaration som identifierar dig.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Kontrollen grundar sig på

 • administrativt samarbete mellan tullmyndigheter i importerande och exporterande parter
 • kontroller som utförs av lokala tullmyndigheter – den importerande parten får inte besöka exportören

Den exporterande partens myndigheter gör det slutliga fastställandet av ursprung och informerar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Avtalet mellan EU och Ukraina innehåller bestämmelser om harmonisering av lagstiftning, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse mellan Ukraina och EU. Tillverkare från Ukraina måste därför uppfylla endast en uppsättning krav för att deras produkter ska få släppas ut på både EU:s och Ukrainas marknader.

Ukrainas tillnärmade förordningar omfattar bland annat följande:

 • ackreditering och saluföring av produkter, som innehåller moduler för förfaranden för bedömning av överensstämmelse.
 • allmän produktsäkerhet, fastställande av kriterier för vad som ska beaktas vid bedömningen av om en produkt är säker och när en produkt ska förbjudas på grund av att den utgör en allvarlig risk för hälsa och säkerhet.

En förteckning över alla 27 förordningar som omfattar säkerhetskrav för ett brett spektrum av produkter, däribland maskiner, hissar, leksaker, medicintekniska produkter och enkla tryckkärl, finns i bilaga III till associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

När det gäller standarder har Ukraina

 • antagit internationella och europeiska standarder i enlighet med bästa praxis,
 • som ÄR BESLUTNA att upphäva eventuella motstridiga nationella standarder. Detta inbegriper eventuella motstridiga GOST-standarder (Gosudarstvenny Standart) som används i postsovjetiska stater.
Hur vet jag att de varor som jag importerar till EU överensstämmer med EU:s regler och standarder?

Parternas samarbete om förfaranden för marknadskontroll och bedömning av överensstämmelse innebär att om du exporterar högriskvaror som tryckkärl, hissar och vissa maskiner till EU behöver du bara göra en bedömning av överensstämmelse som utförs av ett anmält organ (laboratorier eller andra inspektions- och certifieringsorgan som ackrediterats av den ukrainska regeringen).

Härhittar du en förteckning över Ukrainas 114 utsedda organ som arbetar med bedömning av överensstämmelse av produkter som alla har ackrediterats av Ukrainasnationella ackrediteringsorgan

Om du vill importera varor från Ukraina till EU måste du gå igenom förfarandet för att bevisa överensstämmelse genom en EU-försäkran om överensstämmelse som undertecknats av din tillverkare. När så krävs kan tillverkaren sedan anbringa CE-märkningen på sina produkter.

Inom ramen för associeringsavtalet mellan EU och Ukraina kommer ett avtal om överensstämmelse, bedömning och godtagande av industriprodukter att ingås. Detta är en typ av avtal om ömsesidigt erkännande mellan EU och Ukraina. Enligt detta avtal kommer EU och Ukraina att tillåta att industriprodukter som förtecknas i bilagorna till avtalet och som uppfyller kraven på överensstämmelse släpps ut på marknaden utan ytterligare provning eller förfaranden för överensstämmelse.

Kontakter för tekniska krav

Hälso- och säkerhetskrav – SPS

Livsmedelssäkerhet, djurskydd och växtskydd

För att du på ett smidigt sätt ska kunna exportera från eller importera till EU från Ukraina eller vice versa finns det vissa regler om växters och djurs hälsa och säkerhet mellan Ukraina och EU som du bör känna till. Genom associeringsavtalet mellan EU och Ukraina harmoniserades många sanitära och fytosanitära regler och parterna förbjöds att införa omotiverade hinder.

När det gäller djur- eller växtsjukdomar, inklusive skadegörare, finns det förfaranden för att erkänna vissa regioners sjukdomsfria status. Detta görs för handelsändamål och för anmälan av risker för människors, djurs eller växters hälsa. Om importlandet måste vidta åtgärder för att kontrollera en allvarlig hälsorisk tillåter associeringsavtalet mellan EU och Ukraina att provisoriska restriktiva åtgärder vidtas mot import. Dessa genomförs dock på ett sätt som minimerar störningarna i handeln mellan de båda länderna. Läs mer om förfarandena i bilaga VI till avtalet mellan EU och Ukraina.

SPS-kontroll i Ukraina

Regeringen utövar tre typer av gränskontroller:

Sanitär och epidemiologisk kontroll

Syftet är att skydda landet från spridning av sjukdomar och att genomföra tester som säkerställer att varorna uppfyller de sanitära normerna. Denna typ av kontroll är obligatorisk och utövas främst över importerade livsmedel, vissa konsumentprodukter och även export av solrosolja. Varor som ingår i kategorin jordbruksprodukter kommer inte att omfattas av sanitära och epidemiologiska kontroller.

Veterinära och sanitära kontroller

Syftet med denna kontroll är att förhindra spridning av djursjukdomar. Veterinära och sanitära kontroller tillämpas vanligtvis vid export, import och transitering av djur, odlingsmaterial, biologiska produkter, patologiskt material, veterinärpreparat, djurvårdsprodukter, fodertillsatser, förblandningar och animaliska produkter (inklusive köttprodukter, ägg, mjölk, fisk och honung).

Fytosanitär kontroll

Denna typ av bekämpning förhindrar inte bara spridning av skadegörare utan är också utformad för att övervaka karantänsordningar. Fytosanitär kontroll tillämpas för export, import och transitering av växter och växtprodukter (inklusive livsmedelsprodukter), förpackningar, transportmedel, jord och andra produkter som sprider reglerade skadegörare.

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Tekniska handelshinder

Även om tekniska regler är viktiga kan de ibland fungera som hinder för internationell handel och därmed utgöra en betydande börda för dig som exportör.

 • om du tror att du stöter på ett handelshinder som bromsar ditt företag eller hindrar dig från att exportera kan du berätta för oss.
 • rapportera vad som stoppar din export till Ukraina med hjälp av webbformuläret – EU kommer att analysera din situation och vidta lämpliga åtgärder

Kontakta oss

Tullklarering – dokument och förfaranden

Avtalet säkerställer mer transparenta och förenklade tullförfaranden för att underlätta handeln och minska företagens kostnader.

Handlingar

De stegvisa vägledningarna beskriver de olika typer av dokument som du bör förbereda för tullklarering av dina produkter.

Beroende på din produkt kan tullmyndigheterna kräva alla eller vissa av följande delar:

 • handelsfaktura (se de särskilda kraven på form och innehåll i Min handelsassistent).
 • packsedel
 • importlicenser för vissa varor
 • intyg som visar att din produkt uppfyller obligatoriska produktregler, t.ex. hälso- och säkerhetskrav, märkning och förpackning.
 • ursprungsintyg – ursprungsdeklaration

För tydlighetens skull vill du ansöka om bindande klassificeringsbesked och/eller bindande ursprungsbesked i förväg.

För närmare information om vilka handlingar du måste uppvisa för tullklarering av din produkt, gå till Min handelsassistent.

Förfaranden för att bevisa och kontrollera ursprung

För beskrivningar av hur man styrker era produkters ursprung för att ansöka om förmånstullar och regler för tullmyndigheternas kontroll av ursprung, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

Information om tullförfaranden för import och export i allmänhet finns på webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska indikatorer

Avtalet skyddar dina immateriella rättigheter när du importerar och/eller exporterar dina varor till Ukraina.

Varumärken och upphovsrätt

Avtalet mellan EU och Ukraina är förenligt med flera internationella avtal som reglerar förvaltningen av varumärken och upphovsrätt och tillhandahåller ett rättvist och öppet system för registrering av varumärken. Om en varumärkesmyndighet avslår en ansökan ska beslutet meddelas sökanden skriftligen och skälen till avslaget ska anges. Ett varumärke får upphävas om det inte har tagits i verkligt bruk inom 5 år inom det territorium där det registrerades.

Formgivningar och patent

Enligt avtalet mellan EU och Ukraina skyddas dina självständigt skapade formgivningar som har särprägel genom deras registrering i upp till 25 år. Detta ger dig ensamrätt att använda formgivningen och hindra tredje part från att använda, återskapa, sälja eller importera och/eller exportera den utan ditt samtycke.

Geografiska beteckningar

En särskild kommitté för geografiska indikatorer som inrättas inom ramen för avtalet mellan EU och Ukraina kommer att övervaka genomförandet av avtalet när det gäller immateriella rättigheter och rapportera till handelskommittén.

Varumärken

Ansökningar om varumärken bör lämnas in till det ukrainska institutet för immateriella rättigheter (det ukrainska PTO), som är ett statligt företag.

Du behöver följande handlingar och information om du vill registrera ett varumärke i Ukraina

 • för- och efternamn
 • land där enheten är registrerad
 • adress och Wipos landskod
 • en bild och beskrivning av det märke du ansöker om
 • en beskrivning om märket innehåller ett ordelement
 • uppgift om varumärkets färg.
 • förteckningen över de varor och/eller tjänster som ansökan gäller enligt relevant internationell Niceklassificering
 • datum, land och nummer för ansökan om prioritet eller utställningsdatum (om prioritet begärs enligt Pariskonventionen).
 • en bestyrkt kopia av ansökan om prioritet eller dokument som bekräftar att utställningar som innehåller det sökta varumärket visas på en officiellt erkänd internationell utställning.
 • en fullmakt som undertecknats av en bemyndigad person på sökandens vägnar.

Registreringsprocessen ser ut på följande sätt:

 • om ansökningshandlingarna uppfyller kraven kommer du att underrättas om ansökningsdagen.
 • de handlingar du lämnat in kontrolleras för att se till att de uppfyller de formella kraven i den ukrainska varumärkeslagen – om din ansökan uppfyller kraven granskas den i sak.
 • substansgranskning – din varumärkesansökan kontrolleras för att det är berättigat till skydd, i enlighet med ukrainsk lagstiftning, och sökningar på identitet och likhet görs.

Geografisk beteckning

För att registrera dig som geografisk beteckning i Ukraina måste du först lämna in din ansökan på ukrainska. Du kan lämna in handlingarna på ett främmande språk och lämna in en översättning till ukrainska senast 3 månader efter ansökningsdagen. När din ansökan och styrkande handlingar har mottagits kommer de att bedömas av det ukrainska institutet för immateriella rättigheter.

Din ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • en begäran om registrering av varors ursprungsbeteckning, den geografiska ursprungsbeteckningen för varor eller rätten att använda den registrerade kvalificerade ursprungsbeteckningen för varor med information om sökanden och dennes adress.
 • ursprungsbeteckningen för de varor som du ansöker om ersättning för eller den geografiska ursprungsbeteckningen för de varor du ansöker om.
 • namnet på de varor för vilka du ansöker om registrering av den angivna ursprungsbeteckningen eller rätten att använda den registrerade kvalificerade ursprungsbeteckningen.
 • namn och gränser för den geografiska plats där varorna tillverkas och som de särskilda egenskaperna, kvaliteterna eller anseendet hänför sig till.
 • en beskrivning av varornas särskilda egenskaper, kvaliteter, anseende eller andra egenskaper.
 • uppgifter om användningen av den begärda kvalificerade uppgiften om varors ursprung på etiketten och vid märkning av varor
 • uppgifter om hur varornas särskilda egenskaper och renommé hänger samman med naturförhållandena eller den mänskliga faktorn på den angivna geografiska platsen.

Observera att du som utländsk sökande i Ukraina också förväntas lämna in ytterligare styrkande handlingar tillsammans med din ansökan. Dessa dokument bör bekräfta

 • rättsligt skydd i det berörda EU-medlemslandet för den kvalificerade ursprungsangivelsen för varor som du ansöker om
 • din rätt att använda den kvalificerade uppgiften om varors ursprung

Handel med tjänster

Både Ukrainas regering och EU har fastställt alla sina befintliga begränsningar eller reservationer när det gäller tillhandahållandet av tjänster med en hög grad av öppenhet. Reservationer som antagits av Ukraina återfinns i bilaga XVI-D-F.

Hur navigerar du genom bilagorna?

Avtalet mellan EU och Ukraina innehåller 3 bilagor som ni bör vara medvetna om vid export. Dessa innehåller reservationer som Ukraina lagt fram för EU-exportörer.

 • Bilaga XVI-D innehåller en negativ förteckning över alla tjänstesektorer som omfattas av särskilda begränsningar när de etablerar ett företag i Ukraina. Det innebär att du kan utnyttja möjligheterna i alla sektorer som inte finns med i listan. Begränsningarna är indelade i en förteckning över de som gäller för alla sektorer eller delsektorer och en förteckning där särskilda förbehåll anges per sektor eller delsektor.
 • Bilaga XVI-E innehåller en positivlista över de tjänstesektorer där du kan bedriva gränsöverskridande handel med tjänster. I denna förteckning anges alla sektorer som du har tillstånd att bedriva handel med.
 • Ibilaga XVI-F förtecknas förbehåll för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare.

Vem kan starta ett företag i Ukraina?

Denna blankett är inte

 • ett företag, avtalet mellan EU och Ukraina gör det möjligt för dig att etablera eller förvärva filialer till ditt företag eller representationskontor i något av länderna.
 • avtalet mellan EU och Ukraina ger dig möjlighet att starta och starta företag genom egenföretagande eller företag som står under din kontroll.

Du kommer att behandlas på samma sätt som ukrainska medborgare och vice versa. Bilaga XVI-D innehåller en förteckning över sektorer där det finns begränsningar för etablering.

Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster

Om du är intresserad av gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster får du leverera till Ukraina (och omvänt) på samma villkor som gäller för ukrainska medborgare. Följande undantag gäller:

 • sektorer såsom notarietjänster, skogsägande eller styrande utbildningsinstitutioner, där Ukrainas regering kräver att tjänsteleverantören är ukrainsk medborgare, eller posttjänster, där tjänsteleverantören måste erhålla en licens.
 • sektorer som helt undantas från avtalet, t.ex. audiovisuella tjänster, nationellt sjöfartscabotage samt inrikes och internationell lufttransport – artikel 92 i avtalet mellan EU och Ukraina innehåller en förteckning över dessa specifika tjänster.

I de sektorer där du har marknadstillträde till Ukraina (och vice versa) undanröjs följande begränsningar genom avtalet mellan EU och Ukraina:

 • ett tak för antalet tjänsteleverantörer
  • detta kan göras antingen genom krav på ekonomisk behovsprövning, tillämpning av ett kvotsystem eller genom lagar som främjar monopol eller exklusiva tjänsteleverantörer, vilket begränsar andra tjänsteleverantörers tillträde till marknaden.
 • det totala värdet av tjänstetransaktioner eller tillgångar.
 • det totala antalet tjänsteinsatser eller den totala kvantiteten tjänsteproduktion.

Bilaga XVI-E innehåller en positivlista över de tjänstesektorer där du kan bedriva gränsöverskridande handel med tjänster. I denna förteckning anges alla sektorer som du har tillstånd att bedriva handel med. Till följd av detta har alla tjänstesektorer som inte finns med i förteckningen begränsningar. Mer information om förteckningen över tjänstesektorer där ni har marknadstillträde finns i bilaga XIV-E till avtalet mellan EU och Ukraina.

Tillfälliga vistelser

Enligt avtalet mellan EU och Ukraina får du tillfälligt flytta till Ukraina för att arbeta som praktikant, säljare eller nyckelpersonal på ett företag i det landet. Till exempel om du är en högre tjänsteman som ansvarar för att inrätta eller driva en anläggning.

De tillfälliga vistelseperioderna är följande:

 • person som är föremål förföretagsintern förflyttning (nyckelpersonal vid ett företag i Ukraina (eller EU), eller praktikanter med akademisk examen) – upp till 3 år
 • affärsresenärer (t.ex. resa för att etablera företag i Ukraina (eller EU) eller en säljare) – upp till 90 dagar under en 12-månadersperiod
 • praktikant med akademisk examen som inte är föremål för företagsintern förflyttning – upp till 1 år

Om du är avtalsenlig tjänsteleverantör skapar avtalet mellan EU och Ukraina också möjligheter för dig inom specifika sektorer i något av länderna. I detta avseende måste du dock

 • tillfälligt tillhandahålla tjänsten i fråga som anställd vid ett företag som har ett tjänstekontrakt på högst 1 år.
 • ha minst 3 års yrkeserfarenhet inom den sektor som du erbjuder avtalsenliga tjänster i
 • ha en universitetsexamen eller kvalifikationer som styrker kunskaper på motsvarande nivå och relevanta yrkeskvalifikationer.

 

För mer information om

 • posttjänster, se artiklarna 109 – 114 i avtalet mellan EU och Ukraina.
 • elektronisk kommunikation, se artiklarna 115–124 i avtalet mellan EU och Ukraina.
 • finansiella tjänster, se artiklarna 125–133 i avtalet mellan EU och Ukraina.
 • elektronisk handel, se artiklarna 139–143 i avtalet mellan EU och Ukraina. och internationella sjötransporter se artiklarna 135–138 i avtalet mellan EU och Ukraina.

Offentlig upphandling

Enligt avtalet mellan EU och Ukraina åtar sig EU och Ukraina att se till att ni har tillträde till marknaderna för offentlig upphandling i varje land på nationell, regional och lokal nivå. Detta gäller offentliga kontrakt för varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten och koncessioner inom de traditionella sektorerna samt inom den allmännyttiga sektorn. Marknadsöppningen sker gradvis inom ramen för avtalet mellan EU och Ukraina.

Avtalet säkerställer också att anbudsgivare från Ukraina och EU behandlas på samma sätt när de lämnar anbud på varandras anbud.

Enligt avtalet mellan EU och Ukraina är både EU och Ukraina skyldiga att se till att följande villkor uppfylls när det gäller anbudsförfaranden:

 • anbudsinfordringar offentliggörs i vederbörlig ordning och offentliggörs på internet. På så sätt får alla intresserade företag tillgång till information om kommande upphandlingar.
 • den offentliggjorda informationen omfattar de viktigaste delarna av anbudet, t.ex. föremålet för det framtida kontraktet, tillämpliga tidsfrister eller villkor för att lämna anbud.
 • det förekommer ingen direkt eller indirekt diskriminering av företag från Ukraina eller EU som skulle hindra dem från att kvalificera sig för upphandlingen.
 • öppenhet och likabehandling säkerställs under hela anbudsförfarandet.
 • beslutet om tilldelning av kontraktet meddelas alla sökande och skälen för att inte vara vinnande anbudsgivare lämnas på begäran.
 • i händelse av tvist har företagen laglig rätt att ta upp frågor inför behöriga nationella prövningsorgan.

Länkar, kontakter och dokument

Kontakter för tekniska krav

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Kontakter för tekniska krav

Ukrainas vetenskaps-, forsknings- och utbildningscentrum för certifiering, standarder och kvalitet

 

2 Svyatosjinskaja Street, 03115 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44452–3396

Tfn och fax: + 380 44452–6907

E-post: secretar.ukrndnc@gmail.com

Webbplats: http://uas.org.ua

Statlig inspektion för livsmedelssäkerhet och konsumentskydd

 

174 Antonovycha Street, 03680 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44528–9244

Webbplats: http://www.consumer.gov.ua/

Ukrainas
statliga tillsynstjänst

 

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44254–5673

Faxnummer + 380 44254–4393

E-post: inform@dkrp.gov.ua

Webbplats: http://www.drs.gov.ua

Avdelningen för tekniska föreskrifter vid Ukrainas ministerium för ekonomisk utveckling och handel

 

12/2 Hrusjevskij Street, 01008 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44528–8564

Faxnummer + 380 44528–9014

E-post: dtr@me.gov.ua

Webbplats: http://www.me.gov.ua

Webbplats: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kontakter för sanitära och fytosanitära krav

Ukrainas ministerium för jordbruk och livsmedel

24 Chreshtjatjatyk Street, 01001 Kiev, Ukraina

Kontaktuppgifter för medborgarnas överklaganden:

Tfn: + 380 44279–8474

E-post: zvg@minagro.gov.ua

Avdelning
för behandling av korrespondens:

Tfn: + 380 44278–8171

Tfn och fax: + 380 44278–7602

E-post: info@minagro.gov.ua

Ministeriet för ekonomisk utveckling och handel

12/2 M. Grushevs ’kyi Street, 01008 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44253–9394

Faxnummer + 380 44253–6371

E-post: meconomy@me.gov.ua

Ukrainas hälso- och sjukvårdsministerium

Den offentliga mottagningstjänsten

41 Jaroslavska Street, 04071 Kiev, Ukraina

Tfn: + 380 44425–0526

Ministeriet för ekologi och naturresurser

 

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kiev 03035, Ukraina

 

Mottagning för allmänheten

Tfn: + 380 44206–3302

E-post: gr_priem@menr.gov.ua

 

Offentlig referensenhet

Tfn: + 380 44206–3115

 

Presscentrum

Tfn: + 380 44206–3174

E-post: press@menr.gov.ua

Ytterligare länkar

Dela sidan:

Genvägar