EPA SADC – Södra Afrikas utvecklingsgemenskap

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC gör det lättare för människor och företag från de båda regionerna att investera i och bedriva handel med varandra och att stimulera utvecklingen i hela södra Afrika. Läs om hur EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med fem SADC-stater kan gynna din handel.

Avtalet i korthet

Staterna i det ekonomiska partnerskapsavtalet mellanEU ochSödra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC) bestående av Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Eswatini (tidigare Swaziland) undertecknade avtalet om ekonomiskt partnerskap med SADC den 10 juni 2016. Avtalet om ekonomiskt partnerskap trädde i kraft provisoriskt den 10 oktober 2016 och Moçambique tillämpade det provisoriskt sedan den 4 februari 2018.

Det ekonomiska partnerskapsavtalet med SADC är ett utvecklingsinriktat handelsavtal som ger asymmetriskt tillträde till parterna i de avtalsslutande SADC-grupperna. De kan skydda känsliga produkter från fullständig liberalisering och införa skyddsåtgärder när importen från EU ökar alltför snabbt. I ett kapitel om samarbete identifieras handelsrelaterade områden som kan få finansiering. Avtalet innehåller också ett kapitel om hållbar utveckling som omfattar sociala frågor och miljöfrågor.

När det gäller handel med varor omfattar det nya marknadstillträdet bättre handelsvillkor, främst inom jordbruk och fiske, bland annat för vin, socker, fiskeriprodukter, blommor och konserverade frukter. Å sin sida kommer EU att få ett meningsfullt nytt marknadstillträde till Södra Afrikas tullunion (produkter omfattar vete, korn, ost, köttprodukter och smör).

Stödmottagande länder

 • Botswana
 • Lesotho
 • Moçambique
 • Namibia
 • Sydafrika
 • Eswatini (Swaziland)

De övriga sex medlemmarna i Södra Afrikas utvecklingsgemenskap – Demokratiska republiken Kongo, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Zambia och Zimbabwe – ingår i eller förhandlar om avtal om ekonomiskt partnerskap med EU som en del av andra regionala grupper, nämligen Centralafrika eller östra och södra Afrika.

Asymmetriska bestämmelser till förmån för SADC-länderna

Avtalet om ekonomiskt partnerskap innehåller asymmetriska bestämmelser till förmån för de avtalsslutande SADC-länderna, såsom uteslutning av känsliga produkter från liberalisering, flexibla ursprungsregler, utöver särskilda skyddsåtgärder och åtgärder för jordbruk, livsmedelsprodukter och nyetablerade industrier.

 • De avtalsslutande SADC-länderna kan aktivera fem bilaterala skyddsåtgärder och höja importtullarna om importen från EU ökar så mycket eller så snabbt att de hotar att störa den inhemska produktionen.
 • om EU skulle tillämpa en skyddsåtgärd enligt WTO:s regler erbjuder EU sina avtalsslutande SADC-partner ett förnybart 5-årigt undantag från tillämpningen, vilket gör det möjligt för de avtalsslutande SADC-länderna att fortsätta sin export.

Tariffer

 • EU beviljar 100 % tull- och kvotfritt tillträde för all import från Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia och Swaziland. Tillträdet till EU-marknaden är permanent, fullständigt och fritt för alla produkter. EU avskaffar tullarna på 98,7 % av importen från Sydafrika inom ramen för särskilda kvantitetskvoter.
 • länder som ingår i Södra Afrikas tullunion (Botswana, Lesotho, Namibia, Sydafrika och Eswatini) avskaffar tullarna på omkring 86 % av importen från EU. Moçambique avskaffar tullarna på 74 % av importen från EU
 • alla tullar återfinns i bilagorna I, II och III till det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och SADC.

 

Använd sökalternativet Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och tullar för din specifika produkt, med hänsyn tagen till ursprungsland och bestämmelseland. Om du är osäker, kontakta dina tullmyndigheter

Ursprungsregler

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla de ursprungsregler som anges i avtalet. Kontrolleraverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA)hos min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

 

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla de ursprungsregler som anges i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsreglerna finns nedan.

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsreglerna fastställs i protokoll I om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete (EUT L 250, 16.9.2016, s. 1924) till det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och SADC. Se även vägledningen om tillämpningen av protokoll 1 till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan SADC-EU och EU.

Har min produkt sitt ursprung i EU eller i en avtalsslutande SADC-stat?

För att din produkt ska omfattas av den lägre förmånstullen eller nolltullsatsen enligt det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och SADC måste produkten ha sitt ursprung i EU eller i en avtalsslutande SADC-stat.

En produkt anses ha ursprung i EU eller i en avtalsslutande SADC-stat, om den

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling, regeln om förbud mot ändring). Det finns också ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler (t.ex. tolerans eller kumulation).

 

Exempel på produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • Regeln om mervärde – värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik
 • Ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – produktionsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterial och slutprodukten, t.ex. tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) av massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet)
 • Särskilda åtgärder – en särskild tillverkningsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer för garn, sådana regler används främst inom textil- och konfektionssektorn och den kemiska sektorn.
 • En kombination av dessa olika regler är möjlig om de olika reglerna följs alternativt eller i kombination

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger dig ytterligare flexibilitet så att du kan följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans
 • enligt det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och SADC får tillverkaren enligt toleransregeln använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till 15 % av produktens pris fritt fabrik
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida något tröskelvärde för maximalt icke-ursprungsmaterial uttryckt i värde som anges i de produktspecifika reglerna.
 • särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet, vilka ingår i anmärkningarna 5–6 i bilaga 1 ”Inledande anmärkningar”
Kumulation

I det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och SADC föreskrivs

 • bilateral kumulation, som tillåter att material med ursprung i en avtalsslutande SADC-stat räknas som material med ursprung i EU (och vice versa) när de används vid tillverkningen av en produkt.
 • fullständig kumulation, som gör det möjligt att beakta den bearbetning eller behandling som utförts på icke-ursprungsmaterial i EU i en avtalsslutande SADC-stat (och vice versa) vid bedömningen av om du uppfyller den produktspecifika regeln.
 • diagonal kumulation, som gör det möjligt för i) material med ursprung i en avtalsslutande SADC-stat, i en annan avtalsslutande SADC-stat eller i en avtalsslutande SADC-stat eller i ett utomeuropeiskt land eller territorium i EU, och ii) verksamhet eller bearbetning som utförts i dessa länder, att anses ha sitt ursprung i eller ha utförts i en avtalsslutande SADC-stat eller i EU när det används vid tillverkningen av en produkt, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, däribland avtal om administrativt samarbete mellan de båda länder från vilka ursprunget läggs samman. Denna kumulation gäller inte i) material enligt HS 1604–1605 med ursprung i Stillahavsområdet och ii) material med ursprung i Sydafrika som inte kan importeras tull- och kvotfritt till EU.   
 • kumulation med avseende på material som omfattas av tullfri behandling enligt principen ommest gynnad nation i EU, vilket gör det möjligt för exportörer i en avtalsslutande SADC-stat att räkna med icke-ursprungsmaterial som vid import till EU skulle omfattas av tull- och kvotfri behandling enligt EU:s mest gynnade nationstullar, som om de hade sitt ursprung i den avtalsslutande SADC-staten, när de ingår i en produkt som tillverkas där, förutsatt att det inte finns några antidumpnings- eller kringgåendetullar på detta material från ursprungslandet
 • kumulation med avseende på material medursprung i andra länder som åtnjuter tull- och kvotfritt förmånstillträde till EU, vilket gör det möjligt för material med ursprung i länder som omfattas av tull- och kvotfritt tillträde till EU för detta material att anses ha ursprung i en avtalsslutande SADC-stat om det används vid tillverkningen av en produkt, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Denna kumulation är för närvarande inte tillämplig.
Undantag

På begäran av en avtalsslutande SADC-stat kan ett särskilt undantag beviljas, på särskilda villkor, för att göra det möjligt att tillämpa strängare ursprungsregler för specifika produkter med ursprung i vissa länder. För närvarande gäller inga särskilda undantag.

Andra krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i protokollet, t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport:

Transport genom ett tredjeland: regel om direkttransport

I det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och SADC måste ursprungsprodukter transporteras från EU till en avtalsslutande SADC-stat (och vice versa) utan vidare bearbetning i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna förblir under tullövervakning, t.ex.

 • anbringande eller anbringande av märken, etiketter, förseglingar eller annan dokumentation för att säkerställa överensstämmelse med särskilda inhemska krav i importlandet
 • konservering av produkter under goda förhållanden
 • lagring
 • uppdelning av sändningar

I tveksamma fall får tullmyndigheterna begära att deklaranten tillhandahåller bevis på överensstämmelse, vilka kan lämnas på vilket sätt som helst, inbegripet transportavtalsdokument som konossement eller faktisk eller konkret bevisning grundad på märkning eller numrering av kollin eller bevis som rör själva varorna.

Tullrestitution

Återbetalning av tullar som tidigare betalats för icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull är tillåten enligt det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och SADC.

Förfaranden för ursprung

Ursprungsförfarandena för ansökan om förmånstull och tullmyndigheternas kontroll anges i avdelning IV om ursprungsintyg och i avdelning V om ordningar för administrativt samarbete.

Hur kan man ansöka om förmånstull?

För att komma i åtnjutande av förmånsbehandling måste du visa upp ett ursprungsintyg.

 • du behöver antingen
 • ursprungsintyget är giltigt i 10 månader från och med dagen för utfärdandet.
 • inget ursprungsintyg krävs när
  • produkternas totala värde inte överstiger 500 EUR för småförpackningar, eller
  • 1,200 EUR för produkter som ingår i resandes personliga bagage
Varucertifikat EUR.1
 • en förlaga till ett varucertifikat EUR.1 finns i bilaga III och innehåller anvisningar för ifyllande.
 • Varucertifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet
 • den exportör som ansöker om certifikatet bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.
Ursprungsdeklaration (exportörens egen deklaration)

Exportörer kan självdeklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller i en avtalsslutande SADC-stat genom att lämna en ursprungsdeklaration. Den kan göras av

 • en godkänd exportör, eller
 • av vilken exportör som helst, förutsatt att försändelsens totala värde inte överstiger 6,000 EUR.

 

Godkända exportörer

Tullmyndigheterna i exportlandet får ge en exportör som ofta sänder produkter som omfattas av detta avtal tillstånd att upprätta ursprungsdeklarationer oberoende av de berörda produkternas värde.

En exportör som ansöker om ett sådant tillstånd måste ge tullmyndigheterna alla garantier som krävs för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

Tullmyndigheterna kan återkalla statusen som godkänd exportör i händelse av missbruk.

 

Vad bör ursprungsdeklarationen innehålla?

 • för att upprätta en ursprungsdeklaration bör exportören på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling skriva ut, stämpla eller trycka följande deklaration (på lämpligt språk): ”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr... ) förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung. ”
 • ursprungsdeklarationens text kan upprättas på vilket som helst av EU:s officiella språk och återfinns i bilaga IV. Kontrollera med era tullmyndigheter om eventuella ytterligare krav de har.
 • du måste underteckna din ursprungsdeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du befriad från detta krav, förutsatt att du lämnar ett skriftligt åtagande till tullmyndigheterna om att ni tar fullt ansvar för alla deklarationer som identifierar dig.

Inlämning

 • en ursprungsdeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten, förutsatt att den uppvisas i importlandet senast två år efter importen av de produkter som den avser.
 • när du fyller i en ursprungsdeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker dina produkters ursprungsstatus.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna får kontrollera om en importerad produkt verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och SADC bygger på följande principer:

 • kontrollen grundar sig på administrativt samarbete mellan den importerande och den exporterande partens tullmyndigheter.
 • kontroller av produkternas ursprung utförs av lokala tullmyndigheter – den importerande parten får inte besöka exportören.

Den exporterande partens myndigheter fastställer ursprunget och informerar myndigheterna i den importerande parten om resultaten.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • lär dig mer om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i databasen Mina handelsassistenter.

Hälso- och säkerhetskrav (SPS)

Dokument och förfaranden för tullklarering

För en beskrivning av hur ni kan styrka era produkters ursprung för att ansöka om förmånstullar och av reglerna för tullmyndigheternas kontroll av ursprung, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

Läs om andra tullklareringsdokument och förfaranden som krävs för import till Europeiska unionen.

Information om tullförfaranden för import och export i allmänhet finns på webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Avtalet om ekonomiskt partnerskap innehåller ett bilateralt protokoll mellan EU och Sydafrika om skydd av geografiska beteckningar och om handel med vin och spritdrycker.

 • EU skyddar över 100 sydafrikanska namn som Rooibos, den berömda infusionen från Sydafrika och många vinnamn som Stellenbosch och Paarl.
 • Sydafrika skyddar över 250 EU-namn som är spridda över kategorierna livsmedel, vin och sprit

Detta innebär till exempel att en producent i ett annat land än Sydafrika inte kan saluföra ett te som bearbetats från en anläggning från det egna territoriet under det symboliskt viktiga namnet Rooibos. Detsamma gäller för EU:s traditionella produktnamn.

Handel med tjänster

Offentlig upphandling

Investeringar

Andra områden

Konkurrens

 • EU har stoppat exportsubventionerna för alla produkter som exporteras till de avtalsslutande SADC-länderna.
 • EU har minimerat åtgärderna med produktions- och handelssnedvridande effekter
 • om den lokala industrin hotas på grund av ökad import från Europa, gör avtalen om ekonomiskt partnerskap det möjligt att vidta åtgärder för att skydda industrisektorer och nyetablerade industrier.

Tvistlösning

Inom ramen för avtalet om ekonomiskt partnerskap med SADC ska tvister lösas genom samråd eller medling och i sista hand genom skiljedom. Efter ett skiljedomsförfarande ska den svarande parten vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa avgörandet. Vid bristande efterlevnad har den andra parten rätt till ersättning eller får vidta alla lämpliga åtgärder, såsom höjningen av tullarna.

Hållbar utveckling

Avtalet om ekonomiskt partnerskap med SADC grundar sig uttryckligen på de ”grundsatser och grundsatser” som anges i Cotonouavtalet, dvs. mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning. Avtalet innehåller således några av de starkaste formuleringarna om rättigheter och hållbar utveckling i EU:s avtal.

 • klausulen om icke-genomförande innebär att ”lämpliga åtgärder” (i enlighet med Cotonouavtalet) kan vidtas om någon part underlåter att fullgöra sina skyldigheter i fråga om grundsatserna. Detta kan inbegripa upphävande av handelsförmåner.
 • de gemensamma EPA-institutionerna har till uppgift att övervaka och bedöma hur genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap påverkar parternas hållbara utveckling. I enlighet med Cotonouavtalet har det civila samhället och parlamentsledamöter en tydlig roll.

Regional integration

Det ekonomiska partnerskapsavtalet med SADC handlar lika mycket om handel mellan de avtalsslutande SADC-länderna som om handel med EU.

 • ursprungsreglerna i avtalet om ekonomiskt partnerskap med SADC stöder utvecklingen av nya värdekedjor i regionen. Kumulationsbestämmelserna gör det möjligt att tillämpa rabattavgifter vid EU:s gräns för frukt som skördats i ett land i regionen och sedan konserverats och konserverats i ett annat. Denna typ av flexibla ursprungsregler gynnar företag inom jordbruks-, fiskeri- och industrisektorerna.
 • avtalet om ekonomiskt partnerskap med SADC harmoniserar de tullar som Södra Afrikas tullunion tillämpar på import med ursprung i EU och förbättrar följaktligen tullunionens funktion. På så sätt stärker avtalet om ekonomiskt partnerskap med SADC den regionala integrationen.
 • varje avtalsslutande SADC-stat har enats om att alla fördelar som den har beviljat EU även ska utsträckas till övriga avtalsslutande SADC-stater.

Kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd

EU tillhandahåller tekniskt bistånd för handelsrelaterat bistånd. Detta hjälper länderna att anpassa sina tullförfaranden och minska pappersarbetet. För dig innebär detta mindre besvär i samband med tullfrågor.

Användbara länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar