Avtalsslutande SADC – Södra Afrikas utvecklingsgemenskap

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC gör det lättare för människor och företag från de två regionerna att investera i och handla med varandra och att stimulera utvecklingen i hela södra Afrika. Läs mer om hur EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med fem SADC-stater kan gynna din handel.

Avtalet i korthet

Staterna i det ekonomiska partnerskapsavtalet mellanEU ochSödra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC) , bestående av Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Eswatini (tidigare Swaziland), undertecknade avtalet om ekonomiskt partnerskap med SADC den 10 juni 2016. Avtalet om ekonomiskt partnerskap trädde i kraft provisoriskt från och med den 10 oktober 2016 och Moçambique tillämpar det provisoriskt sedan den 4 februari 2018.

Det ekonomiska partnerskapsavtalet med SADC är ett utvecklingsinriktat handelsavtal som ger asymmetriskt tillträde för partnerna i den avtalsslutande SADC-gruppen. De kan skydda känsliga produkter från fullständig liberalisering och införa skyddsåtgärder när importen från EU ökar alltför snabbt. I ett kapitel om samarbete identifieras handelsrelaterade områden som kan få finansiering. Avtalet innehåller också ett kapitel om hållbar utveckling, som omfattar sociala frågor och miljöfrågor.

När det gäller varuhandeln omfattar det nya marknadstillträdet bättre handelsvillkor, främst inom jordbruk och fiske, bland annat för vin, socker, fiskeriprodukter, blommor och konserverad frukt. EU kommer å sin sida att få ett meningsfullt nytt marknadstillträde till Södra Afrikas tullunion (produkter omfattar vete, korn, ost, köttprodukter och smör).

Förmånsländer

 • Botswana
 • Lesotho
 • Moçambique
 • Namibia
 • Sydafrika
 • Eswatini (Swaziland)

De övriga sex medlemmarna i regionen Södra Afrikas utvecklingsgemenskap – Demokratiska republiken Kongo, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Zambia och Zimbabwe – ingår i eller förhandlar om avtal om ekonomiskt partnerskap med EU som en del av andra regionala grupper, nämligen Centralafrika eller östra och södra Afrika.

Asymmetriska bestämmelser till förmån för SADC-länderna

I avtalet om ekonomiskt partnerskap föreskrivs asymmetriska bestämmelser till förmån för de avtalsslutande SADC-länderna, såsom uteslutning av känsliga produkter från liberalisering, flexibla ursprungsregler, utöver särskilda skyddsåtgärder och åtgärder för jordbruk, livsmedel och nyetablerade industrier.

 • De avtalsslutande SADC-länderna kan aktivera fem bilaterala skyddsåtgärder och höja importtullarna om importen från EU ökar så mycket eller så snabbt att de hotar att störa den inhemska produktionen.
 • om EU skulle tillämpa en skyddsåtgärd enligt WTO:s regler erbjuder EU sina avtalsslutande SADC-partner ett förnybart undantag på 5 år från tillämpningen, vilket gör det möjligt för de avtalsslutande SADC-länderna att fortsätta sin export.

Tariffer

 • EU beviljar 100 % tull- och kvotfritt tillträde till all import från Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia och Swaziland. Tillträdet till EU-marknaden är permanent, fullständigt och fritt för alla produkter. EU avskaffar tullarna på 98,7 % av importen från Sydafrika, inom ramen för särskilda kvantitetskvoter.
 • länder som ingår i Södra Afrikas tullunion (Botswana, Lesotho, Namibia, Sydafrika och Eswatini) avskaffar tullarna på omkring 86 % av importen från EU. Moçambique avskaffar tullarna på 74 % av importen från EU
 • alla tullar återfinns i bilagorna I, II och III till det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och SADC.

 

Använd sökalternativet för Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och tullar för din specifika produkt, med hänsyn till produktens ursprungsland och bestämmelseland. Om du är tveksam, kontakta dina tullmyndigheter

Ursprungsregler

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrolleraverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur man utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet kan du hitta en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

 

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (Rosa) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsreglerna finns nedan.

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsreglerna fastställs i protokoll I om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete (EUT L 250, 16.9.2016, s. 1924) till det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och SADC. Se även vägledningen om tillämpningen av protokoll 1 till avtalet mellan SADC-EU och SADC-EU.

Har min produkt sitt ursprung i EU eller en avtalsslutande SADC-stat?

För att din produkt ska kunna omfattas av den lägre eller noll förmånstullen enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC måste en produkt ha sitt ursprung i EU eller en avtalsslutande SADC-stat.

En produkt anses ha ursprung i EU eller i en avtalsslutande SADC-stat om den

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling, regeln om förbud mot ändring). Det finns också ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler (t.ex. tolerans eller kumulation).

 

Exempel på produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • Regeln om mervärde – värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik
 • Ändring av klassificering enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterial och slutprodukten, t.ex. tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) från massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet)
 • Särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer för garn. Sådana regler används främst inom textil- och konfektionssektorn och den kemiska sektorn.
 • En kombination av dessa olika regler är möjlig om de olika reglerna följs alternativt eller i kombination.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet som hjälper dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans
 • i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC tillåter toleransregeln tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till 15 % av produktens pris fritt fabrik
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida något tröskelvärde för maximalt icke-ursprungsmaterial uttryckt i värde som anges i de produktspecifika reglerna.
 • särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet, vilka ingår i anmärkningarna 5–6 i bilaga 1 ”Inledande anmärkningar”.
Kumulering

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC innehåller bestämmelser om

 • bilateral kumulation, enligt vilken material med ursprung i en avtalsslutande SADC-stat kan anses ha ursprung i EU (och vice versa) när det används vid tillverkningen av en produkt.
 • full kumulation, som möjliggör bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial i EU, ska beaktas i en avtalsslutande SADC-stat (och vice versa) vid bedömningen av om ni uppfyller den produktspecifika regeln.
 • diagonal kumulation, som innebär att i) material med ursprung i en avtalsslutande SADC-stat, i den andra avtalsslutande SADC-staten eller i ett utomeuropeiskt land eller territorium i EU och ii) bearbetning eller behandling som utförts i dessa länder ska anses ha ursprung i eller ha utförts i en avtalsslutande SADC-stat eller EU när det används vid tillverkningen av en produkt, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, inbegripet administrativa samarbetsavtal mellan de två länder från vilka ursprung kumuleras. Denna kumulation gäller inte för i) material enligt HS 1604–1605 med ursprung i Stillahavsområdet och ii) material med ursprung i Sydafrika som inte kan importeras tull- och kvotfritt till EU.   
 • kumulation med avseende på material som omfattas av tullfri behandling förmest gynnad nation i EU, vilket gör det möjligt för exportörer i en avtalsslutande SADC-stat att räkna icke-ursprungsmaterial som vid importen till EU skulle omfattas av tullfri behandling och kvotfri behandling enligt EU:s mest gynnade nationstullsatser, som om de hade sitt ursprung i den avtalsslutande SADC-staten, när de ingår i en produkt som tillverkats där, förutsatt att det inte finns några antidumpnings- eller kringgåendetullar mot detta material från ursprungslandet,
 • kumulation med avseende på material medursprung i andra länder som omfattas av tull- och kvotfritt förmånstillträde till EU, vilket innebär att material med ursprung i länder som åtnjuter tull- och kvotfritt tillträde till EU för detta material kan anses ha ursprung i en avtalsslutande SADC-stat om det används vid tillverkningen av en produkt, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Denna kumulation är för närvarande inte tillämplig.
Undantag

På begäran av en avtalsslutande SADC-stat kan ett särskilt undantag beviljas på särskilda villkor för att göra det möjligt att lätta på ursprungsreglerna för vissa produkter med ursprung i vissa länder. För närvarande gäller inga särskilda undantag.

Övriga krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i protokollet, t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport:

Transport genom ett tredjeland: regeln om direkttransport

Enligt det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och SADC måste ursprungsprodukter transporteras från EU till en avtalsslutande SADC-stat (och vice versa) utan att bearbetas vidare i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna förblir under tullövervakning, t.ex.

 • lägga till eller anbringa märken, etiketter, förseglingar eller annan dokumentation för att säkerställa överensstämmelse med särskilda inhemska krav i det importerande landet
 • konservering av produkter under goda förhållanden
 • lagring
 • uppdelning av sändningar

I tveksamma fall får tullmyndigheterna begära att deklaranten lägger fram bevis på efterlevnad, som kan vara av alla slag, inbegripet transportavtal såsom konossement eller faktabevis eller konkret bevisning grundad på märkning eller numrering av kollin eller annan bevisning som rör själva varorna.

Tullrestitution

Återbetalning av tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull är tillåten enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC.

Förfaranden för ursprung

Ursprungsförfarandena i samband med ansökan om förmånstull och tullmyndigheternas kontroll anges i avdelning IV om ursprungsintyg och avdelning V om ordningar för administrativt samarbete.

Hur ansöker man om en förmånstull?

För att omfattas av förmånsbehandling måste du visa upp ett ursprungsintyg.

 • du behöver antingen
 • ursprungsintyget är giltigt i 10 månader från och med utfärdandedagen.
 • inget ursprungsintyg krävs när
  • det sammanlagda värdet av produkterna inte överstiger 500 EUR i fråga om småförpackningar, eller
  • 1,200 EUR för produkter som ingår i resandes personliga bagage
Varucertifikat EUR.1
 • en förlaga till ett varucertifikat EUR.1 finns i bilaga III och innehåller instruktioner för hur det ska fyllas i.
 • Varucertifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet.
 • den exportör som ansöker om certifikatet bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.
Ursprungsdeklaration (exportörens egendeklaration)

Exportörer kan själva deklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller i en avtalsslutande SADC-stat genom att tillhandahålla en ursprungsdeklaration. Det kan göras av

 • en godkänd exportör, eller
 • av en exportör, förutsatt att sändningens totala värde inte överstiger 6,000 EUR

 

Godkända exportörer

Tullmyndigheterna i exportlandet får ge en exportör som ofta sänder produkter som omfattas av detta avtal tillstånd att upprätta ursprungsdeklarationer oberoende av de berörda produkternas värde.

En exportör som ansöker om ett sådant tillstånd ska till tullmyndigheterna lämna alla de garantier som krävs för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

Tullmyndigheterna kan återkalla statusen som godkänd exportör i händelse av missbruk.

 

Vad bör ursprungsdeklarationen innehålla?

 • för att upprätta en ursprungsdeklaration ska exportören skriva ut, stämpla eller skriva ut följande deklaration (på lämpligt språk) på fakturan, följesedeln eller annan kommersiell handling: ”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) ) förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung. ”
 • texten till ursprungsdeklarationen kan göras på vilket som helst av EU:s officiella språk och återfinns i bilaga IV. Kolla med era tullmyndigheter om de har ytterligare krav.
 • du måste underteckna din ursprungsdeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du befriad från detta krav förutsatt att du ger era tullmyndigheter ett skriftligt åtagande att ta fullt ansvar för alla deklarationer där du identifieras.

Inlämning

 • en ursprungsdeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten, förutsatt att den uppvisas i importlandet senast två år efter importen av de produkter som den avser.
 • när du fyller i en ursprungsdeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna får kontrollera om en importerad produkt verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och SADC bygger på följande principer:

 • kontrollen grundar sig på administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i den importerande och den exporterande parten.
 • kontroll av produkternas ursprung utförs av lokala tullmyndigheter – den importerande partens besök hos exportören är inte tillåtna.

Den exporterande partens myndigheter fastställer ursprunget och informerar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • lär dig mer om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i databasen Mina handelsassistenter

Hälso- och säkerhetskrav SPS-system

 • lär dig mer om de allmänna sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.
 • Sök efter de särskilda regler för hälsa, säkerhet och sanitära och fytosanitära åtgärder som gäller för din produkt och dess ursprungsland i databasen Mina handelsassistenter

Dokument och förfaranden för tullklarering

För en beskrivning av hur man kan bevisa era produkters ursprung för att ansöka om förmånstullar och av reglerna för tullmyndigheternas kontroll av ursprung, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

Läs om andra tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden som behövs för att importera till Europeiska unionen.

Information om tullförfaranden för import och export i allmänhet finns på webbplatsen för GD Skatter och tullar.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Avtalet om ekonomiskt partnerskap innehåller ett bilateralt protokoll mellan EU och Sydafrika om skydd av geografiska beteckningar och om handel med vin och spritdrycker.

 • EU skyddar över 100 sydafrikanska namn som Rooibos, den berömda infusionen från Sydafrika och många vinnamn som Stellenbosch och Paarl.
 • Sydafrika skyddar mer än 250 EU-namn fördelade över kategorierna livsmedel, vin och spritdrycker

Detta innebär till exempel att en producent i ett annat land än Sydafrika inte kan saluföra ett te som bearbetats från en fabrik från det egna territoriet under det symboliskt viktiga namnet Rooibos. Detsamma gäller för EU:s traditionella produktnamn.

Handeln med tjänster

Offentlig upphandling

Investerings —

Övriga områden

Tävling

 • EU har stoppat exportsubventionerna för alla produkter som exporteras till avtalsslutande SADC-länder
 • EU har minimerat åtgärderna med produktions- och handelssnedvridande effekter
 • om den lokala industrin hotas på grund av den ökade importen från Europa gör avtalen om ekonomiskt partnerskap det möjligt att vidta åtgärder för att skydda industrisektorer och nyetablerade industrier.

Tvistlösning

Enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap med SADC löses tvister genom samråd eller medling, och i sista hand genom skiljedom. Efter ett skiljedomsförfarande ska den svarande parten vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa avgörandet. Vid bristande efterlevnad har den andra parten rätt till ersättning eller har rätt att vidta alla lämpliga åtgärder, såsom höjda tullar.

Hållbar utveckling

Avtalet om ekonomiskt partnerskap med SADC grundar sig uttryckligen på de ”grundsatser och grundsatser” som anges i Cotonouavtalet, dvs. mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning. Avtalet innehåller således några av de starkaste formuleringarna om rättigheter och hållbar utveckling i EU:s avtal.

 • klausulen om att vägra verkställighet innebär att ”lämpliga åtgärder” (i enlighet med Cotonouavtalet) kan vidtas om någon av parterna inte fullgör sina skyldigheter i fråga om grundsatserna. Detta kan inbegripa upphävande av handelsförmåner.
 • de gemensamma EPA-institutionerna har till uppgift att övervaka och bedöma hur genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap påverkar parternas hållbara utveckling. I enlighet med Cotonouavtalet har det civila samhället och parlamentsledamöterna en tydlig roll.

Regional integration

Det ekonomiska partnerskapsavtalet med SADC handlar lika mycket om handel mellan de avtalsslutande SADC-länderna som om handel med EU.

 • de avtalsslutande SADC-ursprungsreglerna stöder utvecklingen av nya värdekedjor i regionen. Bestämmelserna om kumulering gör det möjligt att tillämpa rabattsatser vid EU:s gräns för frukt som skördats i ett land i regionen och därefter konserverats och konserverats i ett annat. Denna typ av flexibla ursprungsregler gynnar företag inom jordbruks-, fiskeri- och industrisektorerna.
 • det ekonomiska partnerskapsavtalet med SADC harmoniserar Södra Afrikas tullunionens tullar på import med ursprung i EU och förbättrar följaktligen tullunionens funktion. På så sätt stärker det ekonomiska partnerskapsavtalet SADC-staterna den regionala integrationen.
 • varje avtalsslutande SADC-stat har samtyckt till att eventuella fördelar som den har beviljat EU också ska utvidgas till att omfatta övriga avtalsslutande SADC-stater.

Kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd

EU tillhandahåller tekniskt bistånd för Aid for Trade. Detta hjälper länderna att anpassa sina tullförfaranden och minska pappersarbetet. För dig innebär det mindre hassle i kontakterna med tullen.

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar