Europa-Medelhavstäckande konvention (PEM)

I korthet

Den Europa-Medelhavstäckande konventionen om regler om förmånsursprung syftar till att fastställa gemensamma regler om ursprung och kumulation mellan de avtalsslutande parterna i PEM (Eftastaterna, Turkiet, de länder som undertecknade Barcelonaförklaringen, västra Balkan, Färöarna, Republiken Moldavien, Georgien och Ukraina, se förteckningen över de fördragsslutande parternai konventionen) och EU för att underlätta handeln och integrera leveranskedjorna i området.

PEM-konventionens regler håller på att ses över. Ett stort antal PEM-avtalsslutande parter tillämpar redan dessa reviderade regler på bilateral basis, i avvaktan på att den reviderade konventionen antas av alla fördragsslutande parter i konventionen. Dessa så kallade ”övergångsregler” gäller alternativt för den nuvarande PEM-konventionen, som skulle fortsätta att tillämpas fullt ut bland alla fördragsslutande parter i konventionen.

Mer information om PEM-konventionen och dess översynsprocess finns på webbplatsen Taxud.

Detaljerad information om det Europa-Medelhavstäckande systemet finns i användarhandboken.

Ursprungsregler

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla de ursprungsregler som anges i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

För att få omfattas av förmånstullen måste din produkt uppfylla vissa regler som styrker dess ursprung.

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsregler fastställs i den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (PEM-konventionen).

Kraven på ursprungsregler enligt PEM-konventionen fastställs i bilaga I till PEM-konventionen. Dessa regler ses över och en ny uppsättning alternativa ursprungsregler bör tillämpas i mitten av 2021, inbegripet bestämmelser om kumulation, tullrestitution, tolerans och regeln om förbud mot ändringar (se nedan) som kommer att mjukas upp.

Detaljerad information om det Europa-Medelhavstäckande systemet finns i användarhandboken

Har min produkt ”ursprung” enligt PEM-konventionen?

I PEM-konventionen anses en produkt ha sitt ursprung i EU eller i en fördragsslutande part i PEM-konventionen om den

 • helt framställd i EU eller i en fördragsslutande part i PEM-konventionen, eller
 • som tillverkats i EU eller i en fördragsslutande part i PEM-konventionen med hjälp av icke-ursprungsmaterial, förutsatt att sådant material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling genom att uppfylla de produktspecifika reglerna i bilaga II
  Se även bilaga I ”Inledande anmärkningar” till produktspecifika ursprungsregler. Itillägg II föreskrivs dessutom undantag från de produktspecifika reglerna för vissa produkter.

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • regeln om mervärde – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av dess pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – produktionsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten – t.ex. tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) av massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet)
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil-, konfektions- och kemisektorerna.

 

Du hittar de tillämpliga produktspecifika reglerna i min handelsassistent.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans

Kumulation

I PEM-konventionen föreskrivs tre sätt att kumulera ursprung:

 • bilateral kumulation – material med ursprung i en fördragsslutande part i PEM-konventionen kan anses ha ursprung i EU (och vice versa) när det används vid tillverkningen av en produkt
 • diagonal kumulationmaterial med ursprung i en fördragsslutande part i PEM-konventionen kan anses ha ursprung i en annan fördragsslutande part när det exporteras till en tredje fördragsslutande part inom Europa-Medelhavstäckande zonen. Diagonal kumulation gäller dock endast om det finns ett handelsavtal mellan alla berörda avtalsslutande parter och dessa länder tillämpar samma ursprungsregler.
  — Kontrollera ”matrisen” (tabell med alla gällande avtal med hjälp av PEM-konventionen) för att ta reda på vilka fördragsslutande parter som kan tillämpas diagonal kumulation.
 • fullständig kumulation tillämpas mellan EU och Algeriet, Marocko och Tunisien samt mellan länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU, Island, Liechtenstein och Norge). EES betraktas som ett enda territorium med gemensam ”EES-ursprungsstatus”. Fullständig kumulation gör det möjligt att ta hänsyn till den bearbetning eller behandling som utförs på icke-ursprungsmaterial i dessa länder för att hjälpa dig att följa den produktspecifika regeln.

 

Hur fungerar diagonal kumulation?

Diagonal kumulation förekommer mellan flera olika länder som har samma ursprungsregler och handelsavtal med varandra. Detta är när en tillverkare av varor i båda länderna kan importera material och använda dem som om de hade sitt ursprung i det egna landet. Enligt PEM-konventionen kan t.ex. en moldavisk handlare som tillverkar kläder för export till EU använda tyger med ursprung i Moldavien, Georgien och Ukraina (och/eller någon annan part i PEM-avtalet) för att tillverka kläderna. Kravet på dubbel omvandling (dvs. tillverkad av garn) har uppfyllts och kläderna anses ha sitt ursprung i Moldavien när de exporteras till EU och kommer därför att åtnjuta fritt tillträde till EU-marknaden.

 

Ytterligare förklaringar om PEM-kumulation finns här

Andra krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i konventionen, t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport:

Transport genom ett tredjeland: regel om direkttransport

Ursprungsprodukter ska transporteras från EU till en fördragsslutande part i PEM-konventionen (och vice versa) eller genom de fördragsslutande parters territorier med vilka kumulation tillämpas utan att ytterligare bearbetas i ett tredjeland.

Om produkterna står under tullmyndigheternas övervakning är följande transaktioner tillåtna:

 • lossning
 • omlastning
 • andra åtgärder för att bevara produkter i gott skick

Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning genom andra territorier än territorierna för de fördragsslutande parter som agerar som exporterande och importerande parter.

För att styrka att dessa villkor är uppfyllda ska för tullmyndigheterna i importlandet uppvisas

 • ett enda transportdokument (t.ex. ett konossement) som omfattar transporten från exportlandet genom det tredjeland genom vilket varorna transiterades.
 • ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i det tredjeland genom vilket du transporterar dina varor. Detta intyg ska styrka att varorna alltid stod under övervakning av tredjelandets tullmyndigheter. eller
 • om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar.

Tullrestitution

Enligt PEM-konventionen är det inte möjligt att få återbetalning av tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull, utom i rent bilateral handel mellan EU och

 • Algeriet
 • Egypten
 • Jordanien
 • Marocko
 • Tunisien
 • Gaza och Västbanken

Med rent bilateral handel avses om ingen diagonal kumulation tillämpas och produkten inte återexporteras från ett importland till något av de andra länderna i zonen.

Förfaranden för ursprung

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Förfarandena fastställs i avdelning V om ursprungsintyg och i avdelning VI om arrangemang för administrativt samarbete. De klargör t.ex. hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man ansöker om förmånsbehandling eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Hur man ansöker om förmånstull

För att omfattas av en förmånstull måste importörerna uppvisa ursprungsintyg.

Ursprungsintyget kan vara antingen

Inget ursprungsintyg krävs när produkternas totala värde inte överstiger

 • 500 EUR för småpaket, eller
 • 1,200 EUR för personligt bagage.

Ursprungsintyget är giltigt i 4 månader från och med dagen för utfärdandet.

Varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED

 • Varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet.
 • Ibilaga III a och b finns förlagor till varucertifikat EUR.1 och EUR-MED samt anvisningar för ifyllande.
 • Den exportör som ansöker om certifikatet bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

Ytterligare förklaringar om när EUR.1- eller EUR-MED-certifikatet ska användas ges på sidan 72 i handboken.

Ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration

Exportörer kan självdeklarera att deras produkt har sitt ursprung i EU eller i den fördragsslutande parten i PEM-konventionen genom att lämna en ursprungsdeklaration. Ursprungsdeklarationen kan upprättas av

 • en godkänd exportör
 • alla exportörer, om det totala värdet av produkterna inte överstiger 6,000 EUR.

Hur man upprättar en ursprungsdeklaration

Exportören bör på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling som identifierar produkten typange, stämpla eller trycka följande deklaration (bilaga IV a):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr... förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung. ”

Hur man upprättar en EUR-MED-ursprungsdeklaration

För upprättandet av en EUR-MED-ursprungsdeklaration gäller följande deklaration (bilaga IV b):

”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tulltillstånd nr...) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har förmånsberättigande ursprung.

— kumulation som tillämpas med... (landets/ländernas namn).

ingen kumulation tillämpas ”

Ursprungsdeklarationen kan upprättas på vilket som helst av EU:s officiella språk eller på något av de officiella språken i PEM-zonen enligt vad som anges i bilaga IV a och b (uttalandet om kumulation bör alltid vara på engelska).

Du måste underteckna din ursprungsdeklaration för hand. Om du är en godkänd exportör är du befriad från detta krav, förutsatt att du lämnar ett skriftligt åtagande till tullmyndigheterna om att ni tar fullt ansvar för alla deklarationer som identifierar dig.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Kontrollen grundar sig på följande:

 • administrativt samarbete mellan de importerande och exporterande parternas tullmyndigheter
 • kontroller utförda av lokala tullmyndigheter – den importerande partens besök hos exportören är inte tillåtet.

Myndigheterna i den exporterande parten gör det slutliga fastställandet av ursprung och underrättar den importerande partens myndigheter om resultaten.

Användbara länkar

Läs om handelsbilden av Palestina * (*Denna beteckning ska inte tolkas som ett erkännande av en palestinsk stat och påverkar inte EU-medlemsstaternas enskilda ståndpunkter i denna fråga.)

Dela sidan:

Genvägar