Handledning för export av tjänster

Planerar ditt företag att exportera tjänster utanför EU? Detta avsnitt hjälper dig att förstå om ditt företag är redo för export och beskriver de olika stegen i exportprocessen.

4 Steg förexport aven tjänst

 
 

Innan du startar – är ditt företag redo att handla?

Planerar du att exportera en tjänst för första gången?

Innan du gör det ska du kontrollera om ditt företag är redo:

 • Är din tjänst redan framgångsrik på din hemmamarknad eller i andra EU-länder?
 • Har ditt företag kapacitet att erbjuda denna tjänst på utländska marknader utanför EU? Har den tillräckligt med personal, tid, ekonomiska och rättsliga resurser?
 • Är företagets ledning fast besluten att expandera till exportmarknader utanför EU?
 • Har ert företag en heltäckande finansiell plan/marknadsföringsplan/affärsplan med tydligt definierade mål till stöd för export till marknader utanför EU?
 • Har ditt företag en konkret strategi för hur man exporterar tjänsten utanför EU? Du kan t.ex. exportera din tjänst direkt till din köpare på exportmarknaden, t.ex. ett annat företag eller en konsument. Du kan exportera via e-handelsplattformar.
 • I tillämpliga fall, har ditt företag det nödvändiga immaterialrättsliga skyddet utomlands?
 • Har ditt företag kapacitet och sakkunskap att anpassa sina tjänster till kulturella preferenser eller olika standarder i länder utanför EU?

Innan du fortsätter, gå igenom frågorna ovan noggrant och diskutera dem inom ditt företag för att avgöra om du är beredd att exportera dina tjänster till länder utanför EU, eller vilka åtgärder du behöver vidta för att förbereda dig för att göra det.

 

1

Steg 1: Förstå hur tjänster kan exporteras

Det finns vanligtvis fyra olika sätt att exportera din tjänst till en marknad utanför EU (även kallade leveranssätt). Dessa definieras i ett internationellt avtal, nämligen WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal.

Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster (leveranssätt 1):

 

Om ditt företag är baserat i ett land och levererar tjänster till en kund i ett annat land kallas det gränsöverskridande tillhandahållande.

Endast tjänsten passerar gränsen.

Denna typ av tjänst tillhandahålls ofta via webbportaler, telefon eller e-post.

Exempel:

Ett konsultföretag i Tyskland lämnar ekonomiska analysrapporter till ett kundföretag i Indien.

Andra exempel på tjänster som ofta exporteras genom gränsöverskridande tillhandahållande är

 • marknadsundersökning
 • statistisk analys
 • kommunikationsrådgivning, t.ex. konsulttjänster om marknadsföring.
 • professionella tjänster (t.ex. juridiska tjänster, arkitekttjänster och redovisningstjänster)
 • it-relaterade tjänster
 • telekomtjänster
 • budtjänster

Konsumtion av tjänster utomlands (leveranssätt 2):

 

Om ditt företag tillhandahåller en tjänst på din hemmamarknad till en utländsk kund kallas det konsumtion av tjänster utomlands.

Kunden passerar gränsen och använder den tjänst du tillhandahåller på din marknad.

Exempel:

En japansk kund reser till Irland och stannar på hotell eller Dines på en restaurang och konsumerar därmed tjänsterna i Irland.

Kommersiell närvaro utomlands (leveranssätt 3):

 

Om ditt företag etablerar sig på en utländsk marknad kan detta kallas kommersiell närvaro utomlands.

Detta innebär att man öppnar ett dotterbolag, en filial eller ett representationskontor i ett annat land.

Exempel:

En dansk bank öppnar en filial i Kanada eller en fransk telekomkoncern beslutar att öppna ett dotterbolag i Australien.

Bland de sektorer där denna form av tillhandahållande av tjänster är vanlig ingår följande:

 • finansiella tjänster
 • telekomtjänster
 • miljötjänster

I allmänhet kallas etablering eller förvärv av ett utländskt bolag i utlandet utländska direktinvesteringar.

När du planerar din investering på en utländsk marknad kan landet som du vill investera i tillämpa vissa begränsningar. Dessa beror på den rättsliga ramen och kan omfatta följande:

 • restriktioner för utländskt ägande: Detta sker
  vanligtvis i form av en begränsning av den andel av företagens eget kapital som personer som inte är bosatta i landet får inneha.
 • Begränsningar av den typ av juridiska personer som är tillåtna:
  Dessa kan omfatta särskilda förbud mot vissa juridiska personer, såsom samriskföretag eller enmansföretag.
 • förfaranden för säkerhetskontroll och godkännande:
  Dessa kan kräva att utländska investerare visar ekonomiska fördelar eller att de får förhandsgodkännande för investeringen.
 • restriktioner för utländsk personal:
  Vanligtvis sker detta i form av en begränsning av antalet utländska medborgare/andelen utländska medborgare som leder eller arbetar i dotterbolag till utländska företag och andra operativa kontroller av dessa företag.

Du kan kontakta ett investeringsfrämjande organ i det land du vill investera i, en lokal skatterådgivare eller en advokat för att upprätta ett investeringsavtal och begära information om andra skyldigheter för investerare i den specifika sektorn.

I databasen Trade Barriers kan du söka efter ”Investeringsrelaterade hinder”. Sådana hinder visas också i sökresultaten för ”Min handelsassistent”.

Närvaro av fysiska personer utomlands (leveranssätt 4):

 

Om en anställd på ditt företag reser utomlands för att tillhandahålla en tjänst i ett land utanför EU på tillfällig basis, tillhandahåller du tjänsten genom närvaro av en fysisk person utomlands.

Olika typer av personal kan tillhandahålla företagets tjänster:

 • personer som är föremål för företagsintern överföring: Det
  rör sig om anställda i ditt företag (ofta chefer, chefer och specialister) som överförs till företagets kommersiella närvaro i ett land utanför EU.
 • affärsresenärer: Det
  rör sig om kortare vistelser på några månader (ofta högst 3 månader) utan någon ersättning i utlandet. Affärsresenärer har vanligtvis en ledande ställning i ditt företag och ansvarar för att etablera en etablering på målmarknaden.
 • kontraktsenliga tjänsteleverantörer:
  Det är anställda i ditt företag som tillhandahåller en tjänst på grundval av ett avtal som du har med en slutkonsument i det utländska landet. Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis skickas utomlands eftersom ditt företag inte har någon kommersiell närvaro i det utländska landet och eftersom deras tillfälliga vistelse i det utländska landet är nödvändig för att fullgöra kontraktet om tillhandahållande av tjänster.

Utöver dessa kategorier av företagspersonal finns även fysiska personer i utlandet oberoende yrkesutövare som är egenföretagare:

 • oberoende yrkesutövare: Det
  rör sig om egenföretagare som tillhandahåller en tjänst på grundval av ett tjänsteavtal i ett annat land.

Sektorer som ofta tillhandahåller tjänster via anställda utomlands är IKT-tjänster, ingenjörstjänster eller professionella tjänster eller andra tjänster som är beroende av stöd efter försäljningen.

Exempel:

 • IT-företag som skickar sina it-experter för att ge råd om ett projekt eller installera en programvara lokalt.
 • teknikföretag som skickar sin personal för insatser på plats till projekt
 • advokater som reser för att ge råd till kunder i ett annat land
 • industriföretag som skickar sin personal till planerings- och underhållstjänster.

En allmän anmärkning är att samma tjänst kan tillhandahållas på olika sätt:
Juridiska tjänster kan till exempel tillhandahållas kunden via e-post (leveranssätt 1), av en etablerad filial utomlands (leveranssätt 3) eller genom advokatens närvaro utomlands (leveranssätt 4).

 

2

Steg 2: Hitta en marknad och en köpare

För att exportera tjänster utanför EU bör du först identifiera en marknad och en köpare av tjänsten.

 • Handelskamrarna kan ge dig information om olika marknader och affärspartner och hänvisa dig till relevanta rapporter.
 • Handelsspecifika nyhetsleverantörer eller handelsfrämjande organ i ditt land eller på din exportmarknad som omfattar marknadsanalys och bedömning av affärsmöjligheter kan vara till hjälp. Dessa organ tillhandahåller ofta studier om viktiga exportsektorer.
 • Exportkonsulter och relevanta banker kan också ge råd.

Hur väljer du dina målmarknader?

Granska potentiella exportmarknader för att bedöma om det finns en efterfrågan på din produkt och överväga om din produkt skulle vara konkurrenskraftig på exportmarknaden?

 

Kontrollera handelsstatistiken för din potentiella målmarknad.

Importstatistiken kan visa om det land du vill exportera till redan importerar din tjänst, varifrån importen kommer och om det redan finns ett stort utbud av din typ av tjänst på marknaden.

Hur hittar man potentiella köpare?

När du har valt en eller flera målmarknader är nästa steg att identifiera potentiella handelspartner och affärskontakter.

Du hittar partner och kontakter på följande adress:

 

 • Mässor som anordnas särskilt för köpare och säljare att träffas. Enterprise Europe Network anordnar till exempel regelbundna kontaktevenemang för särskilda sektorer där även företag från länder utanför EU deltar.
 • Evenemang eller stöd från handelskammare för att upprätta kontakter mellan potentiella affärspartner.

Du kan också kontrollera om du har rätt att sälja till staten på din potentiella exportmarknad.

 

 

3

Steg 3: Kontrollera om ditt företag kan dra nytta av ett EU-handelsavtal

EU ingår ofta bilaterala handelsavtal med länder utanför EU.

Kontrollera om EU har ett handelsavtal med det land du vill exportera till i avsnittet om marknader.

EU:s handelsavtal kan omfatta handel med tjänster inom viktiga sektorer och ofta minska eller till och med undanröja exporthinder inom dessa sektorer. Exempel på sådana nyckelsektorer är följande:

 • finansiella tjänster
 • telekommunikationer
 • sjötransporter
 • yrkesmässiga tjänster
 • digital handel

Vilka fördelar har handelsavtal för dina utländska direktinvesteringar?

Om EU har ett handelsavtal med landet kan hindren för utländska direktinvesteringar minskas eller till och med undanröjas inom vissa sektorer, och det kan innehålla särskilda investeringsbestämmelser som rättsligt binder en skyddsnivå för utländska investeringar.

 

EU:s handelsavtal

 • Ge dig mer stabila och förutsägbara regler när du handlar med utländska marknader
 • Se till att tredjelandets lagstiftning inte diskriminerar EU:s tjänster
 • Skapa nya och bättre exportmöjligheter för ditt företag och göra det lättare att investera utomlands.

Vad händer om min tjänst inte omfattas av ett EU-avtal?

Om EU ännu inte har något handelsavtal med det land du vill exportera till eller om din sektor av intresse inte omfattas av ett särskilt avtal, bör du

kontrollera de villkor för marknadstillträde som anges i WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal.

WTO-medlemmarna räknar där upp sina hinder för export av tjänster i sina bindningslistor.

 

4

Steg 4: Bedöma kraven på din exportmarknad

 

 • Kraven beror på hur du vill exportera (se steg 2) och på din målmarknad.

Du kan undersöka detaljerad information om de specifika kraven på din valda målmarknad i marknadsavsnittet.

Vilka krav måste du kontrollera för gränsöverskridande leveranser (leveranssätt 1)?

 • Auktorisations- och licenskrav: Ert företag kan behöva vissa licenser för att kunna tillhandahålla tjänsten på exportmarknaden.
 • Krav på ömsesidigt erkännande av examensbevis och kvalifikationer: Utbildningsbevis för tjänsteleverantörer och andra kvalifikationer måste godtas av det land du vill exportera för att du ska få tillhandahålla dina tjänster utomlands. Detta gäller för viss export av professionella tjänster: Exempel: en EU-revisor kanske inte får kontrollera ett utländskt företags konto, och därför kan du som EU-företag inte exportera din tjänst till landet i fråga.
 • Särskilda begränsningarför vissa tjänstesektorer: Det kan till exempel förekomma begränsningar och begränsningar för försäkringstjänster. På liknande sätt kan viss export av finansiella tjänster kräva en ”likvärdighet” (som tillhandahålls av lagstiftarna i målländerna) för att godtas på den utländska marknaden.

Vilka krav måste du kontrollera för konsumtion utomlands (leveranssätt 2)?

Konsumtion utomlands sker när kunden reser utanför sitt hemland och konsumerar den tjänst som du tillhandahåller i ditt land.

 • I de flesta fall måste du uppfylla samma krav som när du tillhandahåller din tjänst på din nationella marknad eller på EU-marknaden.

Vilka krav måste du kontrollera för kommersiell närvaro (leveranssätt 3)?

Länder utanför EU kan ha krav på kommersiell närvaro eller restriktioner, som EU:s exportörer bör ta hänsyn till när de investerar i dessa länder.

 • Lokal närvaro krävs:
  Vissa tjänster kan inte tillhandahållas till länder utanför EU utan att ha en lokal närvaro på den marknaden. Detta kan t.ex. vara fallet för vissa försäkringstjänster. Ditt företag kan därför behöva etablera en kommersiell närvaro utomlands, till exempel genom att etablera ett dotterbolag eller samarbeta med lokala företag på den utländska marknaden, t.ex. via samriskföretag.
 • Tak för utländskt aktieinnehav:
  Vissa länder tillämpar begränsningar av den högsta tillåtna andelen utländskt kapital när det gäller investeringar.
 • Begränsningar av investeringar:
  Sådana begränsningar kan kopplas till särskilda licenser som krävs för enskilda eller företag eller begränsningar av antalet företag.
 • Begränsningar av typen av juridisk person:
  Vissa utländska marknader kan ha rättsliga bestämmelser som endast tillåter samriskföretag eller uttryckligen förbjuder andra juridiska former av investeringar, såsom enmansföretag.
 • Begränsningar av antalet leverantörer:
  Sådana begränsningar kan vara relevanta när det gäller specifika licenser som leverantörerna måste ha.
 • Krav på medborgarskap:
  Vissa sektorer eller produkttyper kan kräva att investerare har licenser som är begränsade till enskilda personer som är medborgare i det land du vill exportera till, eller kan kräva att driftsledningen är av den nationaliteten. Utländska medborgares förvärv och användning av mark och fastigheter kan också begränsas.
 • Skattebestämmelser:
  Särskilda skatteregler kan gälla för utländska investeringar och vissa länder kan ha en rättslig ram som inbegriper diskriminerande beskattning av utländska investeringar.
 • Finansiella restriktioner:
  Vissa finansiella restriktioner kan gälla för utländska direktinvesteringar. Det kan till exempel röra sig om restriktioner för penningöverföringar, kapitaltransfereringar och valutaomräkning. Gränsöverskridande fusioner och förvärv kan också begränsas.

Vilka krav måste du kontrollera om det finns fysiska personer (leveranssätt 4)?

Att exportera en tjänst kräver mycket ofta att dina anställda tillfälligt vistas utomlands på målmarknaden för att faktiskt kunna tillhandahålla tjänsten.

Till exempel:

 • en ingenjör på ditt företag kan behöva resa för att uppdatera en maskin/programvara eller underhålla utrustning. Men det kan finnas begränsningar för personers rörlighet när de tillhandahåller tjänster på detta sätt.

Undersökningskraven omfattar följande:

 • Krav på bosättning:
  Tjänsteleverantörerna kan behöva vara bosatta i mållandet.
 • Krav på medborgarskap:
  Tjänsteleverantörer kan behöva vara medborgare i det land till vilket du vill exportera tjänster.
 • Licenskrav och certifieringskrav:
  Tjänsteleverantörer kan kräva särskilda licenser, utbildningsbevis eller andra kvalifikationsbevis. Det är viktigt att veta om vissa intyg är giltiga i utlandet. Det kan också hända att de måste tillhandahållas av enheter i mållandet för vissa yrken/tjänster.
 • Krav på verksamhetsvisum och arbetstillstånd:
  Ett specifikt exempel på tillfällig vistelse och viseringskrav är huruvida arbetstagaren har rätt att ta med sig sin make eller sina barn under vistelsen.
 • Ekonomisk behovsprövning/arbetsmarknadstest:
  Vissa länder kan kräva att du eller din kund visar att den lokala arbetskraften inte kan tillgodose behovet av tjänster.
 • Begränsningar/kvoter för införsel:
  Vissa begränsningar eller kvoter för tillträde kan gälla för utländska tillhandahållanden av tjänster inom särskilda yrken.
 • Utbildningskrav och andra kvalifikationskrav:
  Det är viktigt att veta om vissa intyg är giltiga i det berörda utländska landet.

Vad mer behöver du ta reda på?

När du tillhandahåller tjänster till länder utanför EU måste du också kontrollera vilka skatteregler som gäller. Detta omfattar:

 • lokala skatter
 • Momsinbetalningar

Olika skatteregler kan gälla på din exportmarknad. Vissa tjänster kan omfattas av undantag beroende på vilket land du vill exportera till, till exempel om ditt företag har en permanent närvaro i det landet.

Var kan jag få mer information?

Din checklista: 4 Steg för export av en tjänst

Innan du börjar: Bedöma företagets exportberedskap

 • Se checklistan med frågor för att bedöma om ditt företag är redo att exportera
 • Diskutera och besluta om ditt företag är redo att handla med länder utanför EU eller vilka åtgärder som måste vidtas för att förbereda framtida handel utanför EU.

Steg 1: Förstå hur tjänster kan exporteras

 • Bestäm hur du vill exportera din tjänst

Steg 2: Förstå hur tjänster kan exporteras

 • Välj din nya exportmarknad och bedöma affärspotentialen och dina tjänsters konkurrenskraft (viktigt att inkludera exportrelaterade kostnader i prisberäkningarna)
 • Identifiera potentiella köpare
 • Ange ett organ/en institution/partner som ska hjälpa dig med organisationen och formaliteterna i exportprocessen (t.ex. utarbetande av kontrakt, kontroll av betalningsvillkor, köparens kreditvärdighet, restriktioner för kapitalöverföringar i köparens land).

Steg 3: kontrollera om ditt företag kan dra nytta av ett EU-handelsavtal

 • Bekräfta om EU har ingått ett handelsavtal med det land du vill exportera till
 • Hitta källor för mer information om det relevanta handelsavtalet.
 • Undersök villkoren för tillträde till marknaden för din tjänst i listan över åtaganden.

Steg 4: Bedöma kraven på din exportmarknad

 • Bedöma om din tjänst har rätt att komma in på exportmarknaden, dvs. om det finns några restriktioner ellerförbud.
 • Om du vill tillhandahålla dina tjänster över gränserna, kontrollera vilka krav som gäller (t.ex. tillstånds- eller licenskrav).
 • Om du vill etablera en närvaro på en utländsk marknad, kontrollera vilka begränsningar som gäller (t.ex. för utländskt ägande, vilken typ av juridisk person som är tillåten eller godkännandeförfarandet).
 • Om du vill att en av dina anställda ska följa med den tjänst du exporterar, kontrollera vilka särskilda krav som gäller (t.ex. krav på kvalifikationer, arbetstillstånd och krav på medborgarskap eller tillträdesbegränsningar).
 • Kontrollera vilka skatteregler som gäller när du tillhandahåller tjänster utanför EU
Dela sidan:

Genvägar