Ekonomiska partnerskapsavtal (EPA)

Lär dig mer om EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med partner i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS).

I korthet

Avtal omekonomiskt partnerskap är handels- och utvecklingsavtal som förhandlas fram mellan EU och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS). De öppnar upp EU:s marknader fullt ut och omedelbart, medan AVS-länderna endast delvis öppnar sig för import från EU under övergångsperioder.

Avtal om ekonomiskt partnerskap:

 • är en process som går tillbaka till undertecknandet av Cotonouavtalet.
 • är skräddarsydda för att passa specifika regionala förhållanden.
 • är WTO-förenliga avtal, men går längre än konventionella frihandelsavtal, med inriktning på AVS-ländernas utveckling, med beaktande av deras socioekonomiska förhållanden och inbegripet samarbete och bistånd för att hjälpa AVS-länderna att dra nytta av avtalen.
 • ge utrymme för omfattande handelssamarbete på områden som sanitära normer och andra standarder.
 • inrätta gemensamma institutioner som övervakar genomförandet av avtalen och hanterar handelsfrågor på ett samarbetsinriktat sätt.
 • är utformade för att driva på förändringar som kommer att bidra till att snabbt få igång reformer och bidra till god ekonomisk styrning. Detta kommer att hjälpa AVS-partnerna att locka till sig investeringar och främja sin ekonomiska tillväxt.

Förmånsländer

Totalt sett genomför 32 AVS-länder redan avtal om ekonomiskt partnerskap, i 7 regioner:

Två regioner i Afrika – Västafrika och Östafrikanska gemenskapen (EAC) – har ännu inte slutfört sina undertecknandeprocesser, medan EU:s medlemsstater och 15 av 16 västafrikanska länder och 2 av 5 EAC-länder har undertecknat dessa regionala avtal om ekonomiskt partnerskap.

Se en översikt över genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap i olika partnerländer.

Asymmetriska bestämmelser till förmån för AVS-länderna

Avtalen om ekonomiskt partnerskap innehåller bestämmelser om asymmetrier till förmån för AVS-länderna, såsom uteslutning av känsliga produkter från liberalisering, långa liberaliseringsperioder, flexibla ursprungsregler och särskilda skyddsåtgärder och åtgärder för jordbruk, livsmedelstrygghet och skydd av nyetablerade industrier.

 • EU:s marknader öppnas omedelbart och helt och hållet, men AVS-länderna har 15 år på sig att öppna sig för import till EU (med skydd för känslig import) och upp till 25 år i undantagsfall. Dessutom kommer producenter av 20 % av de känsligaste varorna att åtnjuta permanent skydd mot konkurrens.

Tariffer

 • EU beviljar nolltullsats och nollkvoter för import från AVS-länderna. Tillträdet till EU-marknaden är permanent, fullständigt och fritt för alla produkter som omfattas av avtalet om ekonomiskt partnerskap.
 • AVS-länderna fasar gradvis ut tullarna under 15–25 år. Känsliga produkter som livsmedel kan helt undantas från liberaliseringen. Om importen av vissa EU-varor till AVS-länderna plötsligt ökar tillämpas skyddsåtgärder såsom importkvoter. Vissa avtal om ekonomiskt partnerskap gör det möjligt för AVS-länderna att införa nya tullar av särskilda utvecklingsrelaterade skäl.
 • Använd sökalternativet för Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och tullar för din specifika produkt, med hänsyn till produktens ursprungsland och bestämmelseland. Om du är tveksam, kontakta era tullmyndigheter.

Ursprungsregler

 

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (Rosa) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Flexibla ursprungsregler gör det möjligt för AVS-länderna att exportera produkter med insatsvaror från andra länder, särskilt inom viktiga sektorer – jordbruk, fiske, textilier och kläder. Till exempel kan en textilprodukt föras in i EU tullfritt om minst ett led i tillverkningen – t.ex. vävning eller stickning – ägde rum i ett EPA-land.

Tolerans

De toleranser som ingår i avtalen om ekonomiskt partnerskap är lindrigare än de vanliga. De uppgår till 15 % av slutproduktens pris fritt fabrik, i stället för 10 % i de flesta av EU:s avtal. För textilier och kläder gäller särskilda toleranser.

Kumulering

De allmänna bestämmelserna i avtalen om ekonomiskt partnerskap omfattar följande typer av kumulation:

 • Bilateral kumulation med EU
 • Diagonal kumulation och fullständig kumulation med ULT och AVS-länder. Det kan finnas skillnader i de bestämmelser som är tillämpliga i de olika avtalen om ekonomiskt partnerskap. Kontrollera de relevanta bestämmelserna för varje miljövårdsmyndighet. I de flesta av de genomförda avtalen om ekonomiskt partnerskap kommer kumulering med alla AVS-länder (enligt definitionen i varje avtal om ekonomiskt partnerskap) endast att gälla om
  • de länder som berörs av erhållandet av ursprungsstatus har ingått avtal om administrativt samarbete,
  • insatsvarorna och slutprodukterna har fått ursprungsstatus genom tillämpning av samma ursprungsregler som de som ingår i avtalet om ekonomiskt partnerskap.
 • Kumulation med angränsande utvecklingsländer. Material med ursprung i ett annat angränsande utvecklingsland (som tillhör en sammanhängande geografisk enhet) än en AVS-stat kan anses vara material med ursprung i EPA-staterna om det ingår i en produkt som framställts där. Observera följande:
  • Förteckningen över vad som betraktas som ett grannland bifogas varje protokoll.
  • För att denna typ av kumulation ska vara tillämplig måste den begäras av EPA-länderna.
  • I detta fall fastställs de ursprungsregler som gäller för insatsvaror från grannländerna i varje avtal om ekonomiskt partnerskap.

För det avtal om ekonomiskt partnerskap med SADC som tillämpas provisoriskt sedan 16/9/2016 finns det två andra typer av kumulation som ersätter bestämmelserna om kumulation med angränsande utvecklingsländer. Sanktionerna

 • Kumulation med avseende på material som omfattas av tullfrihet från mest gynnad nation (MGN) i Europeiska unionen
 • Kumulation med avseende på material med ursprung i andra länder som omfattas av förmånstull och kvotfritt tillträde till Europeiska unionen

I praktiken tillåter ovanstående avtalsslutande SADC-länder ursprungskumulation för alla material som kan importeras till EU till nolltullsats (detta sker antingen inom ramen för en förmånsordning med EU – inklusive GSP- eller på MGN-basis). En ”global kumulation” för tullfria material, oavsett ursprung, fastställs således för de länder som har undertecknat avtalet.

Direkttransport

Bevis för direkttransport ska föreläggas tullmyndigheterna i importlandet.

Direkta transporter mellan en stat i östra och södra Afrika (ESA) och EU (eller genom territoriet för de andra länder som anges i artiklarna om kumulation) är tillämpliga. Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning genom andra territorier än en ESA-stats eller EU:s territorium.

Direkttransport mellan en Stillahavsstat och EU (eller genom territoriet för de andra länder som anges i artiklarna om kumulation) är tillämplig. Samma princip gäller för godstransporter mellan Cariforum-staterna och EU.

När det gäller avtalet om ekonomiskt partnerskap med SADC ersätts de strängare villkoren i bestämmelsen om ”direkttransport” med ett nytt system kallat ”icke-ändring”. Regeln om förbud mot ändringar tillåter omlastning, lagring och uppdelning av sändningar på tredjeländers territorium.

Tullrestitution

Det innebär att återbetalning kan begäras för tull som betalats på material som tidigare importerats för vidare bearbetning och sedan exporterats till ett land som har undertecknat ett avtal om ekonomiskt partnerskap med EU.

Fartygsförhållanden

Fisk som fångats i det fria havet och i EPA-ländernas exklusiva ekonomiska zoner kan anses ha sitt ursprung i ett EPA-land endast om den fångats av fartyg som uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier avser ett fartygs registreringsort, den flagg under vilken fartyget ”seglar,” och äganderätten.

Observera att enligt EPA:s ursprungsregler finns det inga särskilda krav på besättningens, befälhavarnas eller befälens nationalitet. Dessa krav, som fanns i det ursprungliga Cotonouavtalet, har nu tagits bort för att underlätta tilldelningen av ursprung till fisk som fångats av EPA-länder.

På grund av bestämmelser om kumulation kan dessa villkor uppfyllas av olika EPA-stater.

Produktspecifika ursprungsregler

Produktspecifika regler ingår i bilaga II till varje protokoll. För vissa avtal om ekonomiskt partnerskap ingår dock vissa mindre stränga regler i bilaga 2A.

Använd sökalternativet för Min handelsassistent för att hitta de regler som gäller för din specifika produkt, baserat på ursprungsland och destinationsland.

Undantag

Utöver dessa bestämmelser har undantag från den särskilda regeln för en produkt beviljats inom ramen för olika avtal om ekonomiskt partnerskap. Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Cariforum beviljade till exempel Dominikanska republiken ett undantag (se Cariforum EPA för en särskild regel för klädesplagg), avtalen om ekonomiskt partnerskap med ESA respektive Stillahavsområdet som beviljats ett om konserverad tonfisk (se avtalet om ekonomiskt partnerskap med ESA för en särskild regel för konserverad tonfisk) och slutligen har de avtalsslutande SADC-länderna beviljats undantag i flera områden, bland annat för tonfisk och hummer. (se för Namibia en särskild regel för långfenad tonfisk och för Moçambique som en särskild regel för räkor och hummer).

Ursprungsintyg

 • För att bli godkänd exportör måste du kunna bevisa för era tullmyndigheter att era produkter har ursprungsstatus, liksom alla andra krav som de kan ställa.

Tullmyndigheterna kan återkalla din status som godkänd exportör vid missbruk. Kontakta tullmyndigheterna för att få veta mer om förfarandena.

 • För att omfattas av förmånstullsatser måste produkter med ursprung i EPA-länder åtföljas av ett ursprungsintyg. Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader. Detta kan vara antingen
  • ett varucertifikat EUR.1 – utfärdat av tullmyndigheterna i exportlandet. Den exportör (eller det befullmäktigade ombud) som ansöker om ett certifikat måste vara beredd att på begäran uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus och att de uppfyller övriga krav i ursprungsprotokollet.
  • en fakturadeklaration – utfärdad av en exportör för sändningar till ett värde av högst 6 000 EUR, eller av godkända exportörer, för sändningar av vilket värde som helst.
 • När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus och uppfylla övriga villkor i protokollet om ursprungsregler.

 

Förlagorna till varucertifikat EUR.1 och fakturadeklaration återfinns i varje EPA-avtal som bilagor till protokollet om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • Lär dig mer om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i databasen för handelsassistenter. För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med namnet på din produkt i den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav SPS-system

 • Lär dig mer om de sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till EU.
 • Sök efter de regler om hälsa, säkerhet och sanitära och fytosanitära åtgärder som gäller för din produkt och dess ursprungsland i databasen för handelsassistenter. För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Du kan också leta upp varukoden genom att söka på produktens namn.

Dokument och förfaranden för tullklarering

Förfaranden för styrkande och kontroll av ursprung

För en beskrivning av hur man kan bevisa era produkters ursprung för att ansöka om förmånstull och av reglerna för tullmyndigheternas kontroll av ursprung, se avsnittet om ursprungsregler ovan.  

Övriga dokument

Läs om andra tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden som behövs för att importera till Europeiska unionen.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handel med tjänster

Offentlig upphandling

Investerings —

Övriga (konkurrens, handel och hållbar utveckling)

Tävling

 • Sedan 2014 har EU stoppat exportsubventionerna för alla produkter som exporteras till EPA-länder.
 • EU har minimerat åtgärderna med produktion och snedvridning av handeln
 • Om den lokala industrin hotas på grund av den ökade importen från Europa gör avtalen om ekonomiskt partnerskap det möjligt att vidta åtgärder för att skydda industrisektorer och nyetablerade industrier.

Hållbar utveckling

Avtalen om ekonomiskt partnerskap grundar sig uttryckligen på de ”väsentliga och grundläggande” inslag som anges i Cotonouavtalet, dvs. mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning. Avtalen om ekonomiskt partnerskap innehåller således några av de starkaste formuleringarna om rättigheter och hållbar utveckling i EU-avtalen.

 • Klausulen om att vägra verkställighet innebär att ”lämpliga åtgärder” (i enlighet med Cotonouavtalet) kan vidtas om någon av parterna inte fullgör sina skyldigheter i fråga om grundsatserna. Detta kan inbegripa upphävande av handelsförmåner.
 • De gemensamma EPA-institutionerna har till uppgift att övervaka och bedöma hur genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap påverkar parternas hållbara utveckling. I enlighet med Cotonouavtalet har det civila samhället och parlamentsledamöterna en tydlig roll.

Regional integration

Avtalen om ekonomiskt partnerskap syftar till att bidra till regional ekonomisk integration. I regionala förmånsklausuler i avtalen om ekonomiskt partnerskap anges att länder i samma region ger varandra åtminstone samma fördelar som de gör för EU.

Avtalen om ekonomiskt partnerskap handlar därför lika mycket om handel mellan länderna i ett avtal om ekonomiskt partnerskap som om de handlar om handel med EU.

 • EU tillhandahåller utvecklingsbistånd och åtgärder för att stärka handelskapaciteten för att hjälpa AVS-jordbrukare att uppfylla sanitära, fytosanitära och andra jordbruksstandarder.

Kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd

Tillsammans med varje avtal om ekonomiskt partnerskap tillhandahåller EU tekniskt bistånd för Aid for Trade. Detta hjälper länderna att anpassa sina tullförfaranden och minska pappersarbetet. För dig innebär det mindre hassle i kontakterna med tullen.

Länkar och dokument

Se broschyren Putting Partnership into Practice. Avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EU och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS)

Dela sidan:

Genvägar