Företagsberättelse:

Avlägsna hinder: Europeiskt dryckesföretag får lämpligt skydd för märkesprodukter

Avlägsna hinder: Europeiskt dryckesföretag får lämpligt skydd för märkesprodukter

Under de senaste åren har vårt företag haft stora fördelar av att undanröja handelshinder på våra exportmarknader.

Christian Porta
Ordförande & verkställande direktör
Pernod Ricard EMEA

Vårt företag

Koncernen Pernod Ricard bildades 1975 genom sammanslagningen av Ricard och Pernod och har gradvis växt till att bli världsledande inom vin- och spritindustrin.Den omfattar nu den mest omfattande portföljen av premiumvarumärken inom sektorn.  

Vårt företag har mer än 18,000 anställda i hela världen och driver över 85 närstående företag och 100 produktionsanläggningar. Pernod Ricard är starkt engagerat i en politik för hållbar utveckling och främjar ansvarsfullt drickande.

Handel i en fri och rättvis global miljö är avgörande för vårt företags tillväxt

Att kunna bedriva handel i en fri och rättvis global miljö är avgörande för vårt företags tillväxt.Den bidrar till att skapa arbetstillfällen i Europa, öka vårt fotavtryck runt om i världen och stimulera investeringar, bland annat genom att öppna nya produktions- och distributionsanläggningar i EU-länderna.

De flesta av våra viktigaste varumärken skyddas av geografiska beteckningar, vilket innebär att vi inte kan, och inte heller vill, flytta vår produktion till tredjeländer.Det innebär också att vi förlitar oss på EU:s handelspolitik för att öppna marknader och ta itu med hinder för marknadstillträde.Tack vare den allt viktigare delen av EU:s handelspolitik, partnerskapet för marknadstillträde, som för samman Europeiska kommissionen och medlemsstaterna med vår europeiska associering – spiritsEurope – kan vi snabbt rapportera alla hinder vi står inför. Under de senaste åren har vårt företag haft stora fördelar av att undanröja handelshinder på våra exportmarknader.

Fallstudie ommarknadstillträde: Ett nytt hinder i Kazakstan

Skyddet av immateriella rättigheter är avgörande för att våra viner och spritdrycker ska kunna marknadsföra dem på ett effektivt sätt i tredjeländer. Kazakstan har ett system för varumärkesskydd som förbjuder införsel av varor på marknaden utan varumärkesinnehavarens samtycke. Det kallas principen om regional konsumtion och liknar den som gäller i EU. Tyvärr har Kazakstan under ett antal år inte verkställt den på ett korrekt sätt.

Det utgjorde ett betydande hinder för utvecklingen av vår affärsverksamhet i Kazakstan, en snabbt växande marknad för Pernod Ricard. Vi kunde inte räkna med rättssäkerhet och förutsägbarhet, vilket är mycket viktigt för företagen.

Har nu antagits inom ramen för EU:s partnerskap för marknadstillträde

Vi tog upp frågan i EU:s rådgivande kommitté för marknadstillträde, som utlöste snabba åtgärder genom Europeiska kommissionen och medlemsstaterna. Som ett resultat av EU:s åtgärder för att öka detta hinder med Kazakstan vid flera tillfällen inom ramen för strategin för marknadstillträde och efter antagandet av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet korrigerade Kazakstan tolkningen. Till följd av detta har vi nu rätt att förhindra otillåten import av våra skyddade produkter till Kazakstan. Ett korrekt genomförande av principen om regional konsumtion bidrar till att motverka illojal konkurrens, säkerställer att importerade produkters kvalitet inte försämras och minskar risken för att förfalskade produkter kommer in på marknaden. Detta garanterar också att konsumenterna får vad de betalar för.

 

Industrins ståndpunkt

European Spirits Association uppskattar att sektorn direkt och indirekt sysselsätter 1 miljoner arbetstagare i Europa och bidrar med en positiv nettohandelsbalans på 9 miljarder euro per år till EU:s ekonomi. Den europeiska livsmedels- och dryckessektorn har 289,000 företag. Nio av tio är mindre företag och 18,000 exporterar sina produkter till 130 världsmarknader. Deras tillväxt och sysselsättningsnivåer stöds alla av de positiva resultaten av EU:s strategi för marknadstillträde.

Vi fickockså klarhet om rättsläget när Kazakstans högsta domstol bekräftade tolkningen av lagen, det vill säga den första domen enligt vilken en civilrättslig talan mot en icke auktoriserad importör hade vunnit framgång. Detta skapade ett starkt prejudikat för ytterligare åtgärder mot oauktoriserade importörer och återupprättade vårt förtroende för varumärkesskyddet i Kazakstan.

Vi hoppas att kommissionen kommer att fortsätta att stödja oss i Kazakstan, särskilt med hänsyn till oroande diskussioner om legaliseringen av parallellhandeln i den eurasiska tullunionen.

Paul Skehan, generaldirektör för spiritsEurope kommenterade: Ovanstående fall i Kazakstan är ett bra exempel på de praktiska effekterna av partnerskapet för marknadstillträde. Detta resultat kommer att gynna alla företag – både små och stora företag – som är verksamma på denna marknad och kommer att bidra till att skapa en gynnsam miljö för ökad export.

Under de senaste åren har partnerskapet för marknadstillträde hjälpt oss att ta itu med frågor i Colombia, Brasilien, Kina och Ryssland. I kölvattnet av den ökade protektionismen är det viktigt att vi som en ledande exportsektor kan fortsätta att förlita oss på partnerskapsramen för marknadstillträde för att genomdriva internationella handelsregler och hjälpa företagen att ta vara på möjligheterna på världsmarknaderna.

 

Dela sidan:

Genvägar