Príbeh spoločnosti:

Odstraňovanie prekážok: Európska nápojová spoločnosť dostáva riadnu ochranu výrobkov označených ochrannou známkou

Odstraňovanie prekážok: Európska nápojová spoločnosť dostáva riadnu ochranu výrobkov označených ochrannou známkou

V posledných rokoch mala naša spoločnosť značné výhody z vyriešenia obchodných prekážok na našich vývozných trhoch.

Christian Porta
predseda & výkonný riaditeľ
Pernod Ricard EMEA

Naša spoločnosť

Skupina Pernod Ricard vznikla v roku 1975 zlúčením spoločností Ricard a Pernod a postupne sa stala svetovým spoluvedúcim subjektom vo vinárskom a liehovinárskom priemysle.Teraz zahŕňa najkomplexnejšie portfólio prémiových značiek v tomto sektore.  

Naša spoločnosť má na celom svete viac ako 18 000 zamestnancov a prevádzkuje ju viac ako 85 pridružených spoločností a 100 výrobných závodov. Pernod Ricard je pevne odhodlaný presadzovať politiku trvalo udržateľného rozvoja a podporuje zodpovedné pitie.

Obchod v slobodnom a spravodlivom globálnom prostredí je nevyhnutný pre rast našej spoločnosti

Schopnosť obchodovať v slobodnom a spravodlivom globálnom prostredí je nevyhnutná pre rast našej spoločnosti.Pomáha vytvárať pracovné miesta v Európe, rozširovať našu stopu po celom svete a podporovať investície vrátane otvorenia nových výrobných a distribučných zariadení v krajinách EÚ.

Väčšina našich kľúčových značiek je chránená zemepisnými označeniami, čo znamená, že nemôžeme a naozaj nechceme premiestniť našu výrobu do tretích krajín.Znamená to tiež, že pri otváraní trhov a odstraňovaní prekážok prístupu na trh sa spoliehame na obchodnú politiku EÚ.Vďaka čoraz dôležitejšiemu prvku obchodnej politiky EÚ, t. j. partnerstvu pre prístup na trh, ktoré spája Európsku komisiu a členské štáty s naším európskym združením – spiritsEUROPE – dokážeme rýchlo oznámiť akékoľvek prekážky, ktorým čelíme. V posledných rokoch mala naša spoločnosť značné výhody z vyriešenia obchodných prekážok na našich vývozných trhoch.

Prípadová štúdia o prístupe na trh: Nová prekážka v Kazachstane

Ochrana duševného vlastníctva je kľúčom k tomu, aby sa naše vína a liehoviny účinne uvádzali na trh v tretích krajinách. Kazachstan má režim ochrany ochranných známok, ktorým sa zakazuje uvádzanie tovaru na trh bez súhlasu držiteľa práva na ochrannú známku. Nazýva sa zásada regionálneho vyčerpania a je podobná tej, ktorá sa uplatňuje v EÚ. Kazachstan ho, žiaľ, niekoľko rokov riadne nepresadzoval.

Bola to významná prekážka rozvoja nášho podnikania v Kazachstane, rýchlo rastúcom trhu pre Pernod Ricard. Nemohli sme sa spoliehať na právnu istotu a predvídateľnosť, čo je v podnikaní veľmi dôležité.

Vyriešené v rámci partnerstva EÚ pre prístup na trh

Túto otázku sme predložili Poradnému výboru EÚ pre prístup na trh, ktorý inicioval rýchle opatrenia prostredníctvom Európskej komisie a členských štátov. V dôsledku toho, že EÚ prijala opatrenia na zvýšenie tejto prekážky s Kazachstanom pri viacerých príležitostiach v rámci stratégie pre prístup na trh a po prijatí posilnenej dohody o partnerstve a spolupráci (EPCA), Kazachstan túto interpretáciu opravil. V dôsledku toho máme teraz právo zabrániť nedovolenému dovozu našich chránených výrobkov do Kazachstanu. Správne uplatňovanie zásady regionálneho vyčerpania pomáha riešiť nekalú hospodársku súťaž, zabezpečuje, aby sa kvalita dovážaných výrobkov nezhoršovala, a znižuje možnosť vstupu falšovaných výrobkov na trh. Tým sa takisto zaručuje, že spotrebitelia dostanú to, za čo platia.

 

Názor výrobného odvetvia

Európske združenie liehovín odhaduje, že toto odvetvie zamestnáva priamo a nepriamo 1 milión pracovníkov v Európe a prispieva k pozitívnej čistej obchodnej bilancii vo výške 9 miliárd EUR ročne pre hospodárstvo EÚ. Európsky potravinársky a nápojový sektor má 289 000 spoločností. Deväť z desiatich sú menšie firmy a 18 000 vyváža svoje výrobky na 130 svetových trhov. Ich úroveň rastu a zamestnanosti podporujú pozitívne výsledky stratégie EÚ pre prístup na trh.

Právnu istotusme získali aj vtedy, keď kazašský najvyšší súd potvrdil výklad zákona, čo je prvé rozhodnutie, ktorým bola úspešná občianskoprávna žaloba proti neoprávnenému dovozcovi. Tým sa vytvoril silný precedens pre ďalšie kroky proti nepovoleným dovozcom a obnovila sa naša dôvera v ochranu ochranných známok v Kazachstane.

Dúfame, že Komisia bude nás v Kazachstane naďalej podporovať, najmä vzhľadom na znepokojujúce diskusie o legalizácii paralelného obchodu v Eurázijskej colnej únii.

Paul Skehan, generálny riaditeľ liehovínEUROPE, uviedol: Uvedený prípad v Kazachstane je dobrým príkladom praktického vplyvu partnerstva pre prístup na trh. Tento výsledok bude prínosom pre všetky spoločnosti – malé aj veľké podniky – pôsobiace na tomto trhu a pomôže vytvoriť priaznivé prostredie pre rastúci vývoz.

V posledných rokoch nám partnerstvo pre prístup na trh pomohlo riešiť problémy v Kolumbii, Brazílii, Číne a Rusku. V dôsledku nárastu protekcionizmu je nevyhnutné, aby sme sa ako vedúci vývozný sektor mohli naďalej spoliehať na rámec partnerstva pre prístup na trh s cieľom presadzovať pravidlá medzinárodného obchodu a pomáhať podnikom využívať príležitosti na svetových trhoch.

 

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy