Monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Europejskie ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) umożliwią państwom członkowskim UE i Komisji współpracę i wymianę informacji na temat inwestycji z państw trzecich, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w UE.

Rozporządzenie ustanawiające unijne ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych weszło w życie w dniu 10 kwietnia 2019 r., a jego mechanizm współpracy będzie miał zastosowanie od dnia 11 października 2020 r.

Rozporządzenie uzupełnia ogólne ramy polityki inwestycyjnej UE poprzez zapewnienie, że otwartość UE na bezpośrednie inwestycje zagraniczne jest zrównoważona przez odpowiednie kontrole potencjalnych zagrożeń.

Więcej informacji na temat monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Handlu.

Udostępnij tę stronę: