Snabbguide till arbetet med ursprungsregler

Snabbguide till arbetet med ursprungsregler

Ursprungsregler – varför behövs de?

Ursprungsregler är en viktig del av EU:s handelsavtal. Eftersom avtalen ofta tillämpar lägre tullar på varor som kommer från partnerländer är det viktigt att känna till produktens ursprung.

Ursprungsreglerna avgör i vilket land en produkt anskaffades eller tillverkades – dess ”ekonomiska nationalitet” – och bidrar till att säkerställa att tullmyndigheterna tillämpar lägre tullar korrekt så att företagen kan dra nytta av dem.

För att komma i fråga för en lägre tullsats enligt ett EU-handelsavtal måste din produkt uppfylla avtalets särskilda ursprungsregler.

Det är lika lätt som 1, 2, 3!

Ett handelsavtals ursprungsregler kan se skrämmande ut vid första anblicken, men när du väl förstår grunderna är det lätt.

Tre steg för att betala lägre tullar:

Börja dra nytta av lägre tullar för import eller export!

1

Se om din produkt uppfyller kraven

Hur kan du ta reda på om din produkt omfattas av lägre tullar?

I varje handelsavtal fastställs särskilda ursprungsregler för varje produkt.

Du hittar reglerna i Min handelsassistent.

Rosa — Rullarna tillOrigin Self – ett ssessmentverktyghjälper dig att ta reda på om din produkt uppfyller kraven.

Uppfyller din produkt de grundläggande produktspecifika reglerna?

För det första, fastställa om din produkt är helt framställdi det berörda landet. Om så är fallet skulle det kunna komma i fråga för lägre tullar.Att vara helt framställd är främst relevant för levande djur och jordbruksprodukter.

Om din produkt inte är helt framställd i det berörda landet måste den uppfylla andra produktspecifika regler. Om det finns alternativa regler behöver din produkt bara uppfylla ett av dem.

Normalt sett är det reglerna

eller

 • ange vilka produkter som kan anses vara stödberättigande om de är tillverkade uteslutande av ursprungsmaterial

Exempel på grundläggande produktspecifika regler

 • mervärderegel – värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik
 • ändrad klassificering enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten. Till exempel produktion av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) av pappersmassa utan ursprungsstatus (Harmoniserade systemets kapitel 47).
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs. T.ex. spinning av fibrer till garn.Sådana regler används främst inom textil- och konfektionssektorn samt inom den kemiska sektorn.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Om din produkt inte direkt uppfyller de grundläggande produktspecifika reglerna kan ytterligare regler ändå hjälpa din produkt att få ursprungsstatus.

Ytterligare flexibilitet gäller främst tolerans och kumulation.Handelsavtalet kan också innehålla vissa undantag.

Tolerans
 • toleransregeln tillåter användning av icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till en viss procentandel – vanligtvis 10 % eller 15 % – av produktens pris fritt fabrik
 • du kan inte använda denna tolerans för att överskrida tröskelvärdet för det högsta tillåtna värdet av icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.
Kumulering
 • kumulation gör det möjligt att anse att du har sitt ursprung i ditt land eller ägt rum i ditt land.
 • allt använt icke-ursprungsmaterial

eller

 • bearbetning i ett annat land

Det finns tre huvudtyper av kumulering

 • Bilateral kumulation (två partner) — material med ursprung i partnerlandet får användas som material med ursprung i ert land (och omvänt). Denna kumulation gäller alla EU:s förmånsordningar.
 • Diagonal kumulation (fler än två partner som tillämpar identiska ursprungsregler) — material med ursprung i ett definierat tredjeland (som nämns i den relevanta bestämmelsen om kumulation) får användas som material med ursprung i ert land
 • fullständig kumulation – processer som utförs i ett EU-land eller något annat definierat land (som nämns i den relevanta bestämmelsen om kumulation) kan anses ha utförts i ditt land.
Undantag
 • särskilda undantag kan också gälla – kontrollera handelsavtalet

Om din produkt uppfyller alla regler måste du överväga ett antal ytterligare krav.

Uppfyller din produkt också alla andra tillämpliga krav?

Produkten måste uppfylla alla andra tillämpliga krav, såsom minimala behandlingar (tillräcklig bearbetning eller behandling) och regler för direkttransport.

Minimala behandlingar – tillräcklig bearbetning eller behandling
 • du måste kontrollera att bearbetningen eller behandlingen i ditt land är mer omfattande än vad som krävs.
 • minimala transaktioner anges i handelsavtalets ursprungsregler. Det kan t.ex. röra sig om åtgärder som
  • förpackning
  • enkel skärning
  • enkel sammansättning
  • enkel blandning
  • strykning eller pressning av textilier
  • målning eller polering
 • om den tillverkning som utförs i ert land är en av de produkter som förtecknas och ingenting annat har gjorts där, dvs. inget material har tillverkats eller bearbetats, kan produkten inte anses ha ursprungsstatus, även om de produktspecifika ursprungsreglerna var uppfyllda.
Regel för direkttransport eller transport genom ett tredjeland
 • även om din produkt räknas som ”ursprungsprodukt” måste du ändå se till att produkten har skickats från exportlandet och anlänt till destinationslandet utan att manipuleras i något annat land, bortsett från de åtgärder som krävs för att hålla produkten i gott skick.
 • i varje handelsavtal fastställs de särskilda villkoren
 • normalt är omlastning eller tillfällig lagring i ett tredjeland tillåten om produkterna förblir under tullmyndigheternas övervakning och inte genomgår någon annan behandling än
  • lossning
  • omlastning
  • varje åtgärd som är utformad för att hålla dem i gott skick.
 • observera att du måste bevisa för tullmyndigheterna i importlandet att din produkt transporterades direkt.
Tullrestitution

Vissa handelsavtal medger tullrestitution.

Det innebär att om du betalar tullar på icke-ursprungsmaterial som du använder för att tillverka en produkt som du sedan exporterar enligt en förmånstull, kan du ansöka om återbetalning av dessa tullar.

Vem kan hjälpa till att avgöra om din produkt uppfyller kraven?

 • Använd ROSA för att hjälpa dig att bedöma om din produkt uppfyller reglerna. Gå till min handelsassistent och välj din produkt och marknad för att få hjälp
 • Om du vill vara rättsligt säker på att du i förväg använder rätt produktkod för dina varor kan du ansöka om ett bindande klassificeringsbesked (BKB).
 • Om du är osäker på varornas ursprung kan du också ansöka om bindande ursprungsinformation ( BOI). Ett beslut om bindande ursprungsbesked intygar ursprunget för dina varor och är bindande i EU.Observera att ett bindande ursprungsbesked inte befriar er från skyldigheten att tillhandahålla ursprungsintyg i enlighet med reglerna i det berörda handelsavtalet.

Om din produkt är ”ursprungsprodukt”

När du vet att din produkt uppfyller kraven för lägre tullar (produkten räknas som ”ursprungsprodukt”) är nästa steg att bevisa dess ursprungsstatus för tullmyndigheterna i bestämmelselandet. Först då kan du betala lägre tullar.

2

Bevisa produktens ursprung

I varje handelsavtal fastställs särskilda ursprungsregler.Du kan titta på dem i avsnittet om marknader eller i sökresultaten för Min handelsassistent.Reglerna anger hur du kan bevisa produktens ursprung.

Bevis på ursprung

Det finns olika typer av ursprungsintyg beroende på handelsavtalet.Normalt kan de vara antingen

 • Ett officiellt ursprungsintyg utfärdat av exportlandets tullmyndigheter (t.ex. ”varucertifikat EUR.1”).
 • en egen försäkran från exportören (ofta kallad ursprungsdeklaration eller fakturadeklaration).

För officiella ursprungsintyg, handelsavtalet

 • innehåller ett exempel
 • ger anvisningar om hur det ska fyllas i

För egen försäkran, handelsavtalet

 • anger vilken text som ska anges på fakturan eller i andra dokument som identifierar produkterna.

Ursprungsintyget är giltigt under ett visst antal månader räknat från utfärdandedagen.

Normalt krävs inget ursprungsintyg för produkter av lågt värde.

En exportör som ansöker om ett ursprungscertifikat bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

För att kunna deklarera ursprunget på egen hand måste exportören normalt förhandsgodkännas av tullmyndigheterna med statusen ”godkänd exportör”.

3

Visa era produkter och dokument för tullklarering

När du har alla nödvändiga dokument för tullklarering, inklusive korrekt ursprungsintyg för din produkt, är du beredd att lämna in din ansökan om att betala lägre tull till tullmyndigheterna i bestämmelselandet.

I varje handelsavtals ursprungsregler beskrivs hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna får kontrollera om en importerad produkt verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra ursprungskrav. Kontrollen baseras vanligen på

 • administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i importlandet och exportlandet
 • kontroller utförda av lokala tullmyndigheter

Börja dra nytta av lägre tullar för import eller export!

Vad händer om din produkt inte uppfyller kraven?

Om din produkt inte uppfyller ursprungsreglerna i handelsavtalet gäller normala tullar.

 • för länder som är medlemmar i Världshandelsorganisationen kommer tullsatser för mest gynnad nation (MGN-tullsatser) att tillämpas.
 • för andra länder kommer den allmänna tullsatsen (GEN-tullsats) att tillämpas.
 • Rosa hjälper dig att hitta ursprungsreglerna för din produkt
Dela sidan:

Genvägar