Jak korzystać z Moiego asystenta ds. handlu w dziedzinie usług i inwestycji

Mój asystent handlowy ds. usług i inwestycji udziela informacji na temat wymogów, które przedsiębiorstwa z UE powinny spełnić w zakresie eksportu usług i dostępu do rynków poza UE. Zawiera również informacje na temat źródeł, z którymi można się zapoznać, oraz na temat organów odpowiedzialnych w państwach trzecich, z którymi można się kontaktować.

Co narzędzie to obejmuje?

 

Obecnie dostępne są informacje na tematusług prawnych i usług transportu morskiego w Kanadzie i Zjednoczonym Królestwie. Usługi i kraje objęte programem będą stopniowo rozszerzane.

 

Informacje dostępne na temat mojego asystenta ds. handlu usługami i inwestycjami nie są prawnie wiążące.

Jak to działa?

Informacje, których szukasz, można znaleźć w kilku łatwych krokach.

Krok 1: Określ kryteria wyszukiwania

Określić kryteria wyszukiwania w dwóch etapach.

I. Rozpoczęcie wyszukiwania

 • „Usługa”: to pole jest edytowalne i można:
  • wpisz tekst – jedno lub kilka słów – a system pomoże Ci znaleźć odpowiedni sektor usług, którego szukasz, lub
  • pozostawić puste pole i potwierdzić kryteria wyszukiwania na drugim etapie (zob. ppkt (ii) poniżej „Potwierdzenie kryteriów kroku”).
 • „Kraj”: to pole jest obowiązkowe i edytowalne. Możesz:
  • wpisz pierwsze litery kraju, który chcesz wybrać, lub
  • kliknij na strzałkę, aby przejść przez rozwijaną listę, a następnie kliknij na nazwę kraju, aby ją wybrać.
 • „Jurysdykcja”: pole to jest edytowalne i ma zastosowanie tylko wtedy, gdy w danym kraju obowiązuje więcej niż jedna jurysdykcja. Możesz:
  • wpisz pierwsze litery jurysdykcji, którą chcesz wybrać, lub
  • Kliknij na strzałkę, aby przejść przez rozwijaną listę, a następnie kliknij na jurysdykcję, aby ją wybrać, lub
  • pole należy pozostawić puste i zobaczyć informacje dotyczące jurysdykcji wszystkich państw

Następnie kliknij na niebieski przycisk „Szukaj”.

II. Potwierdzenie kryteriów wyszukiwania

Po rozpoczęciu wyszukiwania wyświetli się wykaz sektorów i podsektorów usług. Przeglądaj „listę usług”. Kliknij symbol + do momentu znalezienia usługi, której szukasz. Jeżeli wyszukano za pomocą jednego lub kilku słów, wyróżnione zostaną wyniki odpowiadające wyszukiwanym słowom.

Krok 2: Wyszukaj wyniki

Na podstawie kryteriów wyszukiwania (sektor, kraj i jurysdykcja) zobaczysz wyniki dotyczące dostępnych warunków dostępu do rynku i odpowiadających im wymogów.

Wyniki podzielono na trzy sposoby: transgraniczne świadczenie usług; obecność handlowa; oraz przepływ specjalistów. Definicję każdego prawa można przeczytać pod tytułem. Można się z nimi poruszać, klikając zakładkę, którą interesujesz.

Dla każdego trybu dostawy wykaz odpowiednich warunków dostępu do rynku wyświetla się w porządku alfabetycznym po lewej stronie. Definicję każdego warunku dostępu do rynku można przeczytać pod tytułem. Warunek dostępu do rynku pojawia się tylko wtedy, gdy ma co najmniej jeden wymóg.

Aby przeglądać wyniki, można:

 • Aby zobaczyć wszystkie informacje dotyczące jednego wymogu dotyczącego warunku dostępu do rynku, kliknij na strzałkę do dołu.
 • Kliknij na „rozszerzyć wszystkie”, aby zobaczyć wszystkie informacje dotyczące wszystkich wymogów warunku dostępu do rynku.

Można również wybrać „wszystkie warunki dostępu do rynku” wybranego trybu świadczenia usług (zob. opcja na końcu listy warunków dostępu do rynku po lewej stronie). Aby przeglądać wyniki, można:

 • Wybierz, aby zobaczyć wyniki w „listę”. W tym miejscu widnieją wszystkie wymogi dotyczące wszystkich warunków dostępu do rynku w formie listy. Warunek, do którego odnosi się wymóg, został podkreślony na niebieskim znaczniku. Aby zobaczyć wszystkie informacje dotyczące jednego wymogu dotyczącego warunku dostępu do rynku, kliknij na strzałkę do dołu. Kliknij na „rozszerzyć wszystkie”, aby zobaczyć wszystkie informacje dotyczące wszystkich wymogów warunku dostępu do rynku.
 • Wybierz, aby zobaczyć wyniki w „Przeglądzie”. Tutaj można zobaczyć wszystkie wymogi dotyczące wszystkich warunków dostępu do rynku w podziale na warunki dostępu do rynku. Liczbę dostępnych wymogów podano w nawiasach obok tytułu. Aby zobaczyć wszystkie informacje dotyczące jednego wymogu dotyczącego warunku dostępu do rynku, kliknij na strzałkę do dołu. Kliknij na „rozszerzyć wszystkie”, aby zobaczyć wszystkie informacje dotyczące wszystkich wymogów warunku dostępu do rynku.

Etap 3: Zapoznaj się z wymogami i wszystkimi ich szczegółami

Informacje na temat każdego wymogu są specyficzne dla

 • sektor lub podsektor usług
 • państwo i, w stosownych przypadkach, jego jurysdykcje
 • sposób dostarczania
 • warunek dostępu do rynku.

W większości przypadków informacje na temat każdego wymogu obejmują:

 • w stosownych przypadkach tytuł
 • w stosownych przypadkach podstawa prawna
 • źródło informacji (link do strony internetowej lub odniesienie do przepisów ustawowych i wykonawczych) oraz informacje o prawach autorskich
 • dane kontaktowe właściwego organu regulacyjnego.

W jaki sposób można wykorzystać te informacje?

Korzystanie z usług Moje asystenta ds. handlu w zakresie usług i inwestycji jest bezpłatne. Niektóre informacje są jednak chronione prawem autorskim. Informacje dostępne na temat mojego asystenta ds. handlu usługami i inwestycjami nie mogą być wykorzystywane do odsprzedaży lub świadczenia usług doradczych, redystrybucji, tworzenia baz danych, przechowywania danych ani do celów innych niż wykorzystanie referencyjne na potrzeby własnych międzynarodowych procesów biznesowych użytkownika. Wszelkie inne wykorzystywanie danych jest zabronione, chyba że właściciel danych wyraźnie wyrazi na to zgodę na piśmie. 

Sprawdź politykę w zakresie praw autorskich lub skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Jakie języki są dostępne?

Mój asystent handlowy ds. usług i inwestycji jest obecnie dostępny w języku angielskim. Wkrótce zostanie dodane tłumaczenie maszynowe na wszystkie języki UE.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Prosimy zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Udostępnij tę stronę: