Zdraví a ochrana spotřebitele pro živočišné a rostlinné produkty

Tato stránka slouží jako referenční dokument pouze pro celounijní požadavky na výrobky. V závislosti na zemi určení může platit zvláštní požadavky v závislosti na zemi určení. Podrobné informace naleznete na My Trade Assistant.

Vezměte prosím na vědomí, že na této stránce je ve všech jazycích EU uveden obecný popis každého čísla. Tyto údaje jsou však k dispozici pouze v angličtině.

Zdraví zvířat

Povinné podmínky pro dovoz zvířat a produktů živočišného původu do EU (veterinární schválení, schválená zařízení, zdravotní osvědčení, veterinární kontroly, společný veterinární vstupní doklad (SVVD)

 

Kontrola zdravotního stavu živých zvířat

Živá zvířata mohou být dovážena do EU pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetí země, která je uvedena na pozitivním seznamu způsobilých zemí pro příslušné zvíře, jsou doprovázena řádnými osvědčeními a stala se nástupcem povinných kontrol na stanovišti hraniční kontroly příslušných členských států.

 

Kontrola zdraví produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě

Dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě musí splňovat mimo jiné veterinární požadavky týkající se mimo jiné zdravotních podmínek týkajících se veřejnosti a ochrany hospodářských zvířat, schválení pro jednotlivé země a schválených zařízení.

 

Veterinární kontrola produktů živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě

Dovoz produktů živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě, do EU musí být v souladu s obecnými pravidly pro veřejné zdraví a zdraví zvířat. Tím se zaručí vysoké zdravotní a bezpečnostní úrovně v celém potravinovém a krmivovém řetězci a zabrání šíření chorob, které jsou pro hospodářská zvířata nebo člověka nebezpečné.

 

Kontrola stavu produktů rybolovu určených k lidské spotřebě

Dovoz produktů rybolovu a akvakultury určených k lidské spotřebě musí splňovat obecné veterinární požadavky týkající se schválení ze strany schválené země, schváleného zařízení, veterinárních osvědčení a kontroly zdraví.

 

Kontrola stavu produktů rybolovu, které nejsou určeny k lidské spotřebě

Dovoz produktů rybolovu a akvakultury, které nejsou určeny k lidské spotřebě, musí splňovat obecné veterinární požadavky týkající se schválení ze strany schválené země, schváleného zařízení, veterinárních osvědčení a kontroly zdraví.

 

Kontrola zdravotního stavu spermatu, vajíček a embryí

Dovoz spermatu, vajíček a embryí zvířat do Evropské unie musí být zaměřen na zaručení nepřítomnosti konkrétních patogenů, které by mohly být těmito produkty přepravovány, a zabránit kontaminaci samic a jejich potomků.

 

Zdraví rostlin

Ochranná opatření proti zavlékání rostlin, organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do EU a proti jejich rozšiřování

 

Rostlinolékařská kontrola

Na dovoz rostlinných produktů do EU a jakýkoli materiál, který je schopen zajistit jejich ochranu před škodlivými organismy (např. dřevěné výrobky, půda atd.), mohou být uplatněna ochranná opatření. To má zabránit zavlečení nebo šíření organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům překračujícím hranice EU.

 

Bezpečnost potravin a krmiv

Dovoz potravin a krmiv neživočišného původu je povolen pouze tehdy, jsou-li v souladu s obecnými podmínkami a zvláštními ustanoveními, která zabraňují rizikům pro zdraví lidí a zvířat.

 

Sledovatelnost, soulad a odpovědnost v oblasti potravin a krmiv

Potraviny a krmiva nelze uvádět na trh v Evropské unii (EU), pokud nejsou bezpečné. Potravinové právo EU sleduje nejen vysokou úroveň ochrany lidského života a zdraví a zájmů spotřebitelů, ale také ochranu zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a životního prostředí.

 

Kontrola zdraví krmiv jiného než živočišného původu

Dovoz krmiv jiného než živočišného původu do EU je povolen pouze v případě, že pocházejí ze zařízení, která mají v EU zástupce, a jsou v souladu s obecnými a zvláštními pravidly, jejichž cílem je zabránit riziku pro zdraví lidí a zvířat a chránit životní prostředí.

 

Kontrola zdraví potravin jiného než živočišného původu

Dovoz potravin jiného než živočišného původu do Evropské unie (EU) musí být v souladu s obecnými podmínkami a zvláštními ustanoveními, která mají zabránit riziku pro veřejné zdraví a chránit zájmy spotřebitelů.

 

Kontrola zdraví u předmětů, které jsou ve styku s potravinami

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami (přímo nebo nepřímo) musí splňovat požadavky EU na zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů.

 

Kontrola stavu geneticky modifikovaných potravin a nových potravin

Dovoz geneticky modifikovaných potravin a nových potravin do EU musí být v souladu se zvláštními schvalovacími postupy, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň ochrany lidského zdraví.

 

Ochrana zdraví a označování tabákových výrobků

Veškeré tabákové výrobky dovážené do EU musí být v souladu s novým právním rámcem (použitelným od 20. května 2016), kterým se řídí výroba, obchodní úprava a prodej tabákových výrobků za účelem ochrany veřejného zdraví a zájmů spotřebitelů.

 

Kontrola chemických látek v potravinách

Dovoz potravin a krmiv je povolen pouze v případě, že neobsahují chemické zbytky (tj. veterinární léčivé přípravky, pesticidy a kontaminující látky) v úrovních, které by mohly ohrozit lidské zdraví.

 

Kontrola reziduí veterinárních léčivých přípravků u zvířat a živočišných produktů určených k lidské spotřebě

Dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě do EU je povolen, pouze pokud jsou v souladu s právními předpisy EU, které omezují množství chemických látek a reziduí povolených v živých zvířatech a produktech živočišného původu.

 

Kontrola kontaminujících látek v potravinách

Dovoz potravin do EU by měl být v souladu s právními předpisy EU, jejichž cílem je zajistit, aby potraviny uváděné na trh byly bezpečné a neobsahovaly kontaminující látky na úrovních, které by mohly ohrozit lidské zdraví.

 

Kontrola reziduí pesticidů v rostlinných a živočišných produktech určených k lidské spotřebě

Dovoz rostlinných a živočišných produktů určených k lidské spotřebě, které mohou mít rezidua pesticidů, je povolen pouze při dodržování právních předpisů EU, jejichž cílem je kontrolovat přítomnost chemických látek a reziduí v živých zvířatech, produktech živočišného původu a v produktech rostlinného původu.

 

Normy pro uvádění na trh (jakosti) pro zemědělské produkty a produkty rybolovu

Určité zemědělské produkty a produkty rybolovu dodávané spotřebiteli v čerstvém stavu musí splňovat společné normy pro uvádění na trh a normy jakosti, které se týkají různých aspektů (čerstvost, velikost, kvalita, obchodní úprava, tolerance atd.) a mohou být monitorovány pomocí dokumentace a /nebo fyzických kontrol.

 

Obchodní normy pro násadová vejce a kuřata chovné drůbeže

Násadová vejce a kuřata dovezená do EU musí obsahovat jasné údaje o jejich účelu a zemi původu. Je povoleno balení pouze u stejného druhu, kategorie a typu drůbeže.

 

Obchodní normy pro vejce

Dovážená slepičí vejce, která jsou vhodná k lidské spotřebě nebo k použití v potravinářském průmyslu, nesmí být uváděna na trh Evropské unie (EU), pokud nesplňují pravidla EU pro třídění, označování a označování/balení.

 

Obchodní normy pro některé produkty rybolovu

Některé produkty rybolovu mohou být dováženy ze třetích zemí a uváděny na trh v Evropské unii (EU) pouze tehdy, pokud splňují pravidla EU o klasifikaci podle čerstvosti, velikosti nebo hmotnosti balení, obchodní úpravy a označování.

 

Obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu

Ovoce a zelenina, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli v EU v čerstvém stavu, mohou být uváděny na trh, pouze pokud jsou řádné a uspokojivé obchodní jakosti a pokud je země původu uvedena podle předpisů EU. Zvláštní ustanovení jsou stanovena pro dovoz těchto produktů z Indie, Keni, Maroka, Senegalu, Turecka a Jihoafrické republiky.

 

Obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu z Indie

 

Obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu z Keni

 

Obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu z Maroka

 

Obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu ze Senegalu

 

Obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu z Turecka

 

Obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu z Jižní Afriky

 

Obchodní normy pro čerstvé banány

Dovážené banány musí být před uvedením na trh v souladu s pravidly EU v oblastech, jako je kvalita, třídění, úprava atd.

 

Obchodní normy pro konopí

(pouze pro semena konopí) musí být červené osivo konopí podrobeno kontrole v oblastech, jako je účel a obsah tetrahydrokanabinolu (THC).

 

Obchodní normy pro chmel

Chmel a chmelové produkty mohou být dováženy do EU pouze tehdy, pokud prokáží, že jejich normy kvality jsou přinejmenším rovnocenné minimálním požadavkům na uvádění na trh, které stanoví EU.

 

Obchodní normy pro přírodní minerální vody

Používání označení a definic přírodní minerální vody je povinné pro vývoz balené vody na trh EU a pro splnění standardních kritérií kvality.

 

Obchodní normy pro olivový olej

Používání popisů a definic olivových olejů a olivových olejů z pokrutin je povinné pro vývoz olivového oleje na trh EU a pro splnění standardních kritérií kvality.

 

Obchodní normy pro drůbeží maso

Dovážené drůbeží maso musí být před uvedením na trh v souladu s pravidly EU v oblastech, jako je zachování, kritéria třídění, označování a obsah vody.

 

Obchodní normy pro konzervované sardinky

Dovezené konzervované sardinky musí před uvedením na trh EU splňovat pravidla EU v oblastech, jako je druh druhu, obchodní úprava, krycí média, sterilizace atd.

 

Požadavky na uvádění osiva a množitelského materiálu na trh

Osivo a rozmnožovací materiál rostlin vstupující na trh EU musí splňovat zvláštní právní předpisy EU týkající se požadavků na uvádění na trh. Cílem těchto opatření je zajistit, aby produkty splňovaly kritéria pro zdraví a vysokou kvalitu, jakož i ochranu biologické rozmanitosti.

 

Obchodní normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky

Konzervy a nepravý tuňák dovážený do EU se musí před uvedením na trh EU řídit obchodními normami týkajícími se používání rybích druhů, homogenizace, sdělovacího prostředku atd.

 

Osvědčení a zpráva o výsledku rozboru pro víno, hroznovou šťávu a hroznový mošt

Při dovozu vína, hroznového moštu a hroznové šťávy se vyžaduje doklad V I 1, což je osvědčení zprávy o výsledku rozboru provedené úřední laboratoří uznanou třetí zemí.

 

Produkty ekologické produkce

Popis režimu ekologické produkce, jehož cílem je podpora kvalitního zboží a začlenění ochrany životního prostředí do zemědělství.

 
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy