Zdraví a ochrana spotřebitele u živočišných a rostlinných produktů

Tato stránka slouží jako referenční dokument pouze pro požadavky na výrobky platné v celé EU. V závislosti na cílové zemi EU mohou platit zvláštní požadavky. Podrobné informace naleznete na adrese Můj obchodní asistent.

Vezměte prosím na vědomí, že na této stránce je obecný popis každé položky uveden ve všech jazycích EU. Podrobnosti jsou však k dispozici pouze v angličtině.

Zdraví zvířat

Povinné podmínky pro dovoz zvířat a produktů živočišného původu do EU (Zdravotní schválení země, schválené zařízení, veterinární osvědčení, veterinární kontroly, společný veterinární vstupní doklad (SVVD))

 

Zdravotní kontrola živých zvířat

Živá zvířata mohou být do EU dovážena pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetí země uvedené na pozitivním seznamu zemí způsobilých pro dané zvíře, jsou doprovázena náležitými osvědčeními a nahradila povinné kontroly na stanovišti hraniční kontroly příslušného členského státu.

 

Hygienická kontrola produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě

Dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě musí splňovat následující veterinární požadavky týkající se mimo jiné hygienických podmínek týkajících se veřejnosti a ochrany hospodářských zvířat, zdravotního schválení země a schválených zařízení.

 

Hygienická kontrola produktů živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě

Dovoz živočišných produktů do EU, které nejsou určeny k lidské spotřebě, musí být v souladu s obecnými pravidly v oblasti veřejného zdraví a zdraví zvířat. Cílem je zaručit vysokou úroveň zdraví a bezpečnosti v celém potravinovém a krmivovém řetězci a zabránit šíření nemocí nebezpečných pro hospodářská zvířata nebo lidi.

 

Hygienická kontrola produktů rybolovu určených k lidské spotřebě

Dovoz produktů rybolovu a akvakultury určených k lidské spotřebě musí splňovat obecné veterinární požadavky týkající se veterinárního schválení oprávněnou zemí, schváleným zařízením, veterinárními osvědčeními a veterinární kontrolou.

 

Hygienická kontrola produktů rybolovu, které nejsou určeny k lidské spotřebě

Dovoz produktů rybolovu a akvakultury, které nejsou určeny k lidské spotřebě, musí splňovat obecné veterinární požadavky týkající se veterinárního schválení oprávněnou zemí, schváleným zařízením, veterinárními osvědčeními a veterinární kontrolou.

 

Veterinární kontrola spermatu, vajíček a embryí

Cílem dovozu spermatu, vajíček a embryí zvířat do Evropské unie musí být zajištění nepřítomnosti specifických patogenních původců, které by tyto produkty mohly přenášet, a zabránění kontaminaci přijímajících samic a jejich potomků.

 

Zdraví rostlin,

Ochranná opatření proti zavlékání rostlin, organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do EU a proti jejich rozšiřování

 

Rostlinolékařská kontrola

Na dovoz rostlinných produktů a jakéhokoliv materiálu schopného nést škodlivé organismy rostlin do EU (např. dřevěné produkty, půda atd.) se mohou vztahovat ochranná opatření. Cílem je zabránit zavlékání a/nebo šíření organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům, které překračují hranice EU.

 

Bezpečnost potravin a krmiv

Dovoz potravin a krmiv jiného než živočišného původu je povolen pouze tehdy, pokud jsou v souladu s obecnými podmínkami a zvláštními ustanoveními, jejichž cílem je zabránit rizikům pro lidské zdraví a zdraví zvířat.

 

Sledovatelnost, soulad a odpovědnost v oblasti potravin a krmiv

Potraviny a krmiva nemohou být uváděny na trh v Evropské unii (EU), pokud nejsou bezpečné. Potravinové právo EU usiluje nejen o vysokou úroveň ochrany lidského života a zdraví a zájmů spotřebitelů, ale také o ochranu zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a životního prostředí.

 

Zdravotní kontrola krmiv jiného než živočišného původu

Dovoz krmiv jiného než živočišného původu do EU je povolen pouze tehdy, pokud pocházejí ze zařízení, která mají zástupce v EU a splňují obecná a zvláštní pravidla, jejichž cílem je předcházet rizikům pro zdraví lidí a zvířat a chránit životní prostředí.

 

Zdravotní kontrola potravin jiného než živočišného původu

Dovoz potravin jiného než živočišného původu do Evropské unie (EU) musí splňovat obecné podmínky a zvláštní ustanovení, jejichž cílem je zabránit riziku pro veřejné zdraví a chránit zájmy spotřebitelů.

 

Zdravotní kontrola předmětů ve styku s potravinářskými výrobky

Veškeré materiály a předměty určené pro styk s potravinami (přímo nebo nepřímo) musí splňovat požadavky EU určené k zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů.

 

Zdravotní kontrola geneticky modifikovaných potravin a nových potravin

Dovoz geneticky modifikovaných potravin a nových potravin do EU musí být v souladu se zvláštními schvalovacími postupy, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň ochrany lidského zdraví.

 

Kontrola zdraví a označování tabákových výrobků

Všechny tabákové výrobky dovážené do EU musí být v souladu s novým právním rámcem (platným od 20. května 2016), který upravuje výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových výrobků za účelem ochrany veřejného zdraví a zájmů spotřebitelů.

 

Kontrola chemických látek v potravinách

Dovoz potravin a krmiv je povolen pouze tehdy, pokud neobsahují chemická rezidua (tj. veterinární léčivé přípravky, pesticidy a kontaminující látky) v množstvích, která by mohla ohrozit lidské zdraví

 

Kontrola reziduí veterinárních léčivých přípravků ve zvířatech a živočišných produktech určených k lidské spotřebě

Dovoz živočišných produktů určených k lidské spotřebě do EU je povolen pouze tehdy, je-li v souladu s právními předpisy EU, které omezují povolené množství chemických látek a reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech.

 

Kontrola kontaminujících látek v potravinách

Dovoz potravin do EU by měl být v souladu s právními předpisy EU, jejichž cílem je zajistit, aby potraviny uváděné na trh byly bezpečné pro konzumaci a neobsahovaly kontaminující látky v množstvích, která by mohla ohrozit lidské zdraví.

 

Kontrola reziduí pesticidů v rostlinných a živočišných produktech určených k lidské spotřebě

Dovoz rostlinných a živočišných produktů určených k lidské spotřebě, které mohou mít rezidua pesticidů, je povolen pouze v souladu s právními předpisy EU určenými ke kontrole přítomnosti chemických látek a reziduí v živých zvířatech, živočišných produktech a produktech rostlinného původu.

 

Obchodní (jakostní) normy pro zemědělské produkty a produkty rybolovu

Některé zemědělské produkty a produkty rybolovu, které jsou dodávány spotřebiteli v čerstvém stavu, musí splňovat společné obchodní a jakostní normy, které se týkají různých hledisek (čerstvost, velikost, jakost, obchodní úprava, tolerance, označování atd.) a mohou být kontrolovány prostřednictvím dokumentárních a/nebo fyzických kontrol.

 

Obchodní normy pro násadová vejce a kuřata chovné drůbeže

Násadová vejce a kuřata dovážená do EU musí mít jasné údaje o jejich účelu a zemi původu. Balit společně mohou být pouze druhy stejného druhu, kategorie a stejného druhu drůbeže.

 

Obchodní normy pro vejce

Dovezená slepičí vejce vhodná k lidské spotřebě nebo k použití v potravinářském průmyslu nesmějí být uváděna na trh Evropské unie (EU), pokud nejsou v souladu s pravidly EU pro třídění, označování a označování/balení.

 

Obchodní normy pro některé produkty rybolovu

Některé produkty rybolovu mohou být dováženy ze třetích zemí a uváděny na trh v Evropské unii (EU), pouze pokud splňují pravidla EU o klasifikaci podle čerstvosti, velikosti nebo hmotnosti, balení, obchodní úpravy a označování.

 

Obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu

Ovoce a zelenina, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli v EU v čerstvém stavu, mohou být uváděny na trh pouze tehdy, jsou-li řádné a uspokojivé obchodní jakosti a je-li země původu uvedena podle předpisů EU. Pro dovoz těchto produktů z Indie, Keni, Maroka, Senegalu, Türkiye a Jižní Afriky jsou stanovena zvláštní ustanovení.

 

Obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu z Indie

 

Obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu z Keni

 

Obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu z Maroka

 

Obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu ze Senegalu

 

Obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu z Türkiye

 

Obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu z Jihoafrické republiky

 

Obchodní normy pro čerstvé banány

Dovážené banány musí být před uvedením na trh v souladu s pravidly EU v oblastech, jako je jakost, velikost, obchodní úprava atd.

 

Obchodní normy pro konopí

(Vyžadováno pouze u semen konopí) Dovozená semena konopí musí být kontrolována v oblastech, jako je účel a obsah tretrahydrokanabinolu (THC).

 

Obchodní normy pro chmel

Chmel a chmelové výrobky mohou být do EU dováženy pouze tehdy, pokud prokáží, že jejich normy jakosti jsou přinejmenším rovnocenné minimálním požadavkům na uvádění na trh stanoveným EU.

 

Obchodní normy pro přírodní minerální vody

Pro vývoz balené vody na trh EU je povinné používat popisy a definice přírodní minerální vody a splňovat standardní kritéria kvality.

 

Obchodní normy pro olivový olej

Používání popisů a definic olivových olejů a olivových olejů z pokrutin je povinné pro vývoz olivových olejů na trh EU a splnění standardních kvalitativních kritérií.

 

Obchodní normy pro drůbeží maso

Dovážené drůbeží maso musí být před uvedením na trh v souladu s pravidly EU v oblastech, jako je konzervace, kritéria třídění, označování a obsah vody.

 

Obchodní normy pro konzervované sardinky

Dovážené konzervované sardinky musí být před uvedením na trh EU v souladu s pravidly EU v oblastech, jako je druh druhu, obchodní úprava, krycí média, sterilizace atd.

 

Požadavky na uvádění osiva a rozmnožovacího materiálu rostlin na trh

Osivo a rozmnožovací materiál rostlin vstupující na trh EU musí splňovat zvláštní právní předpisy EU týkající se požadavků na uvádění na trh. Jejich cílem je zajistit, aby produkty splňovaly kritéria pro zdraví a vysokou kvalitu, jakož i pro ochranu biologické rozmanitosti.

 

Obchodní normy pro konzervy z tuňáka a bonita

Konzervovaní tuňáci a bonita dovážení do EU musí před uvedením na trh EU splňovat obchodní normy týkající se používání druhů ryb, homogenity, krytí média, obchodního názvu atd.

 

Osvědčení a zpráva o výsledku rozboru pro víno, hroznovou šťávu a mošt

Dovozní celní odbavení vína, hroznového moštu a hroznové šťávy vyžaduje doklad V I 1, což je osvědčení zprávy o výsledku rozboru vyhotovené úřední laboratoří uznanou třetí zemí.

 

Produkty ekologické produkce

Popis režimu ekologické produkce, jehož cílem je podpora jakostního zboží a začlenění ochrany životního prostředí do zemědělství.

 
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy