Międzynarodowy Instrument Zamówień Publicznych

Protekcjonizm w zamówieniach publicznych rośnie na całym świecie. W ostatnim dziesięcioleciu badania wykazały, że liczba barier w zamówieniach publicznych wzrosła o 5. Te bariery w zamówieniach publicznych mogą przybierać różne formy. Mogą to być przepisy prawne ograniczające de iure dostęp do rynku dla oferenta zagranicznego lub praktyki de facto zmniejszające szanse powodzenia zagranicznych oferentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Powszechnie obserwowane programy lub środki ograniczające przyjęte w państwie trzecim obejmują:

  • Wymogi dotyczące zawartości lokalnej
  • Systemy preferencji cenowych faworyzujące oferentów krajowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
  • Ograniczenia prawne/zakaz udziału zagranicznych oferentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Aby uzyskać więcej informacji na temat barier w zamówieniach publicznych, OECD opracowała systematykę środków w zakresie zamówień publicznych ograniczających dostęp do unijnego rynku zamówień publicznych.

Napotkali Państwo barierę w kraju trzecim?

Za pośrednictwem formularza skargi dotyczącej IPI można złożyć skargę w ramach instrumentu dotyczącego międzynarodowych zamówień publicznych ( IPI) bezpośrednio w pojedynczym punkcie kontaktowym.

W razie jakichkolwiek pytań lub pomocy przy składaniu skargi prosimy o kontakt bezpośrednio pod adresem trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu.

Ocenimy Państwa skargę dotyczącą IPI wraz z naszymi ekspertami. Po zakończeniu oceny poinformujemy Państwa o wynikach tej oceny.

Jesteś zainteresowaną stroną i chcesz przedstawić informacje w ramach dochodzenia IPI?

Zob. wytyczne dotyczące przekazywania informacji przez zainteresowane strony.

Udostępnij tę stronę: