EPA – západní Afrika

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a západní Afrikou usnadňuje lidem a podnikům z obou regionů vzájemně investovat a obchodovat a podněcovat rozvoj v celé západní Africe. Zjistěte, jak mohou dohody o hospodářském partnerství mezi EU a 16 západoafrickými státy prospět vašemu obchodu.

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a západní Afrikou dosud není uplatňována v žádné ze západoafrických zemí – začne se prozatímně uplatňovat, jakmile ji podepíší všechny západoafrické země a ratifikují ji dvě třetiny západoafrických zemí.

Na první pohled

EU zahájila dohodu o hospodářském partnerství s 16 západoafrickými státy; Hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS)a Západoafrická hospodářská a měnová unie (WAEMU). Nigérie je jedinou zemí v regionu, která dosud nepodepsala dohodu o hospodářském partnerství, a proto se tato dohoda dosud neuplatňuje.

Dohoda o hospodářském partnerství se západní Afrikou se vztahuje na zboží a rozvojovou spolupráci. Dohoda o hospodářském partnerství rovněž zahrnuje možnost vést v budoucnu další jednání o udržitelném rozvoji, službách, investicích a dalších otázkách souvisejících s obchodem.

Dohoda o hospodářském partnerství:

 • pomoci západní Africe lépe se začlenit do globálního obchodního systému a podpoří investice a hospodářský růst v regionu.
 • zvýšit vývoz západní Afriky do EU
 • stimulovat investice a přispívat k rozvoji výrobní kapacity s pozitivním dopadem na zaměstnanost.

Do přijetí úplné regionální dohody EPA se západní Afrikou se prozatímní dohody o hospodářském partnerství s Pobřežím slonoviny a Ghanou začaly prozatímně provádět dne 3. září 2016 a 15. prosince 2016.

Asymetrická ustanovení ve prospěch západoafrických zemí

Dohoda o hospodářském partnerství je pro západní Afriku příznivá a zohledňuje stávající rozdíly v úrovni rozvoje mezi oběma regiony. Ustanovení o asymetriích ve prospěch západoafrických zemí zahrnují vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, pružná pravidla původu a zvláštní záruky a opatření pro zemědělství, potravinové zabezpečení a ochranu vznikajícího průmyslu.

 • Zatímco EU zcela otevírá svůj trh od prvního dne, západní Afrika odstraní dovozní cla během 20letého přechodného období pouze částečně. Kromě toho budou výrobci 25 % nejcitlivějšího zboží trvale chráněni před konkurencí.

Sazby

 • S výjimkou zbraní a střeliva poskytuje EU v rámci prozatímní dohody o hospodářském partnerství 100% bezcelní a bezkvótový přístup k veškerému dovozu pocházejícímu z Ghany a Pobřeží slonoviny. Totéž platí pro všechny západoafrické produkty od prvního dne vstupu regionální dohody o hospodářském partnerství se západní Afrikou v platnost. Přístup na trh EU je trvalý, plný a bezplatný pro všechny výrobky.
 • Západoafrické země liberalizují dovoz z EU po dobu 20 let. Podle kategorií již stanovených ve společném vnějším sazebníku Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS)
  • zboží skupiny A (základní sociální statky, základní potřeby, základní komodity, investiční statky a specifické vstupy), na něž se v současné době vztahují cla ve výši 0 nebo 5 %, bude liberalizováno pět let po uplatňování dohody o hospodářském partnerství
  • zboží skupiny B (především vstupy a meziprodukty), na něž se v současné době vztahují cla ve výši 0, 5 nebo 10 %, bude liberalizováno do 10–15 let po uplatnění dohody o hospodářském partnerství.
  • zboží skupiny C (některé zboží konečné spotřeby), na něž se v současné době vztahují cla ve výši 5, 10 nebo 20 %, bude liberalizováno do 10–20 let po uplatnění dohody o hospodářském partnerství.
 • Značná část celních položek (25 %) bude z liberalizace zcela vyloučena a nadále bude podléhat běžnému clu. Patří mezi ně citlivé produkty, jako jsou zemědělské produkty / produkty rybolovu a citlivé zboží pro konečnou spotřebu.
 • Pokud dojde k náhlému nárůstu dovozu některého zboží z EU do západoafrických zemí, což ohrozí místní trhy, mohou být zavedeny záruky, jako jsou dovozní kvóty a cla.

 

Pomocí možnosti vyhledávání v aplikaci Můj obchodní asistent najdete přesné informace o clech a sazbách pro váš konkrétní produkt s ohledem na zemi jeho původu a určení. V případě pochybností se obraťte na celní orgány.

 

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Chcete-li posoudit, zda váš výrobek splňujepravidla původu, a zjistit, jak připravit správné dokumenty, podívejte se do interaktivního „nástroje pro sebehodnocení pravidel původu“  v části „Můj obchodní asistent“.

Obecné informace o pravidlech původu jsou k dispozici níže.

Flexibilní pravidla původu umožňují zemím západní Afriky EPA vyvážet výrobky se vstupy z jiných zemí, zejména v klíčových odvětvích - zemědělství, rybolov, textil a oděvy. Například textilní výrobek může vstoupit do EU bezcelně, pokud alespoň jedna fáze jeho výroby – jako je tkaní nebo pletení – proběhla v zemi EPA.

Tolerance

Tolerance obsažené v dohodě o hospodářském partnerství se západní Afrikou jsou mírnější než obvyklé tolerance. Dosahují 15 % ceny konečného produktu ze závodu namísto 10 % předpokládaných ve většině dohod EU. Na textil a oděvy se vztahují zvláštní tolerance.

Kumulace

Ustanovení dohody EPA zahrnují tyto druhy kumulace:

 • Dvoustranná kumulace s EU
 • Diagonální a úplná kumulace se ZZÚ a zeměmi AKT za určitých podmínek.
 • Kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi za určitých podmínek.

Přímá doprava

Důkaz o přímé přepravě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

Náhrada může být požadována za clo zaplacené z materiálů, které byly dříve dovezeny k dalšímu zpracování a poté vyvezeny do země, která podepsala dohodu o hospodářském partnerství s EU.

Podmínky na plavidlech

Ryby ulovené na volném moři a ve výlučných ekonomických zónách zemí západní Afriky, na něž se vztahuje dohoda o hospodářském partnerství, lze považovat za ryby pocházející ze země dohody o hospodářském partnerství pouze tehdy, jsou-li uloveny plavidly, která splňují určitá kritéria. Tato kritéria se vztahují k místu registrace plavidla, k vlajce, pod kterou plavidlo pluje, a k jeho vlastnictví.

Neexistují žádné zvláštní požadavky na státní příslušnost posádky, velitelů nebo důstojníků. Tyto požadavky, které byly obsaženy v původní dohodě z Cotonou, byly nyní odstraněny, aby se usnadnilo udělování statusu původu rybám uloveným zeměmi EPA.

Zvláštní pravidla původu produktu

 

Pomocí možnosti vyhledávání v aplikaci Můj obchodní asistent vyhledejte pravidla platná pro váš konkrétní produkt.

Odchylky

Na žádost země EPA by mohla být za určitých podmínek udělena odchylka, aby se na některé produkty pocházející z určitých zemí mohla vztahovat mírnější pravidla původu.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • Seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • V databázi My Trade Assistant vyhledejte konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na váš produkt a jeho zemi původu.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost SPS

Dokumenty a postupy celního odbavení

 Doklady o původu

 • Chcete-li se stát schváleným vývozcem, musíte být schopni prokázat celním orgánům status původu vašich produktů, jakož i veškeré další požadavky, které mohou uložit.

Celní orgány mohou v případě zneužití odejmout status schváleného vývozce. Chcete-li se o postupech dozvědět více, obraťte se na celní orgány.

 • Aby se na produkty pocházející ze zemí západní Afriky, na něž se vztahuje dohoda o hospodářském partnerství, vztahovaly preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu. Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců. To může být buď:
  • průvodní osvědčení EUR.1 - vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce), který žádá o osvědčení, musí být připraven předložit na požádání doklady prokazující status původu dotčených produktů a splnit ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.
  • prohlášení na faktuře – vydané kterýmkoli vývozcem pro zásilky v hodnotě 6 000 EUR nebo nižší nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů a splnit ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.

Další dokumenty

 • Další dokumenty a postupy týkající se celního odbavení[link] potřebné k dovozu do Evropské unie.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod se službami

Veřejné zakázky

Investice

Ostatní

Hospodářská soutěž

 • Od roku 2014 EU zastavila vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do zemí EPA.
 • EU minimalizovala opatření, která narušují výrobu a obchod
 • Pokud je místní průmysl ohrožen v důsledku prudkého nárůstu dovozu z Evropy, dohody o hospodářském partnerství umožňují zahájit opatření na ochranu průmyslových odvětví a začínajícího průmyslu.

Udržitelný rozvoj

Dohoda o hospodářském partnerství se západní Afrikou je výslovně založena na „základních a základních“ prvcích stanovených vdohodě  z Cotonou, tj. lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných. Dohoda tak obsahuje jedny z nejsilnějších formulací o právech a udržitelném rozvoji, které jsou v dohodách EU k dispozici.

 • „Doložkou o nevykonávání“ se rozumí, že „vhodná opatření“ (jak je stanoveno v dohodě z Cotonou) mohou být přijata, pokud některá ze stran neplní své povinnosti týkající se podstatných prvků. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • Společné orgány dohody o hospodářském partnerství mají za úkol sledovat a posuzovat dopad provádění dohod o hospodářském partnerství na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou má občanská společnost a poslanci jasnou úlohu.

Regionální integrace

Dohoda o hospodářském partnerství se západní Afrikou se týká jak obchodu mezi západoafrickými zeměmi, tak obchodu s EU. Jedná se o první hospodářské partnerství, které sdružuje nejen 16 zemí regionu, ale také jejich dvě regionální organizace: Hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS) a Západoafrická hospodářská a měnová unie (UEMOA).

 • Nabídka přístupu na západoafrický trh pro EU je plně v souladu se společným vnějším sazebníkem Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS), který tvoří základ celní unie Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS). Provádění EPA a ECOWAS CET jdou ruku v ruce a vzájemně se posilují.
 • Dohoda o hospodářském partnerství obsahuje důležitá ustanovení, která mají usnadnit a zefektivnit celní postupy, a předpokládá, že západoafrické země si vzájemně poskytnou přinejmenším stejné zacházení, jaké poskytují EU.

Budování kapacit a technická pomoc

EU poskytuje technickou pomoc na podporu obchodu. To zemím pomáhá přizpůsobit své celní postupy a omezit administrativu. Pro vás to znamená méně potíží při jednání s celními orgány.

EU například poskytuje finanční a technickou podporu na pomoc západoafrickým zemědělcům při plnění sanitárních a fytosanitárních norem EU. EU také často vysílá tým odborníků z ředitelství pro audity a analýzy v oblasti zdraví a potravin, aby poskytli doporučení, jak řešit problémy s vývozem.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy