Dohoda o hospodářském partnerství – západní Afrika

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a západní Afrikou usnadňuje lidem a podnikům z obou regionů vzájemné investice a obchod a podporuje rozvoj v celé západní Africe. Zjistěte, jak mohou dohody o hospodářském partnerství mezi EU a 16 západoafrickými státy prospět vašemu obchodu.

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a západní Afrikou se dosud neuplatňuje v žádné ze zemí západní Afriky – začne se prozatímně uplatňovat, jakmile ji podepíše všechny země západní Afriky a dvě třetiny západoafrických zemí ji ratifikují.

V kostce

EU zahájila dohodu o hospodářském partnerství s 16 státy západní Afriky; hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS) a Západoafrická hospodářská a měnová unie (ZAHMU). Nigérie je jedinou zemí v regionu, která dohodu o hospodářském partnerství ještě nepodepsala, a proto dohoda ještě není uplatňována.

Dohoda o hospodářském partnerství se západní Afrikou se vztahuje na zboží a rozvojovou spolupráci. Dohoda o hospodářském partnerství rovněž zahrnuje možnost vést v budoucnu další jednání o udržitelném rozvoji, službách, investicích a dalších otázkách souvisejících s obchodem.

Dohoda o hospodářském partnerství:

 • pomůže západní Africe lépe se začlenit do celosvětového obchodního systému a podpoří investice a hospodářský růst v regionu.
 • zvýšení vývozu ze západní Afriky do EU
 • stimulovat investice a přispívat k rozvoji výrobní kapacity s pozitivním dopadem na zaměstnanost.

Až do přijetí úplné regionální dohody o hospodářském partnerství se západní Afrikou začaly dne 3. září 2016 a 15. prosince 2016 prozatímně prováděny dohody o hospodářském partnerství s Pobřežím slonoviny a Ghanou.

Asymetrická ustanovení ve prospěch zemí západní Afriky

Dohoda o hospodářském partnerství je ve prospěch západní Afriky a zohledňuje současné rozdíly v úrovni rozvoje mezi oběma regiony. Ustanovení o asymetrii ve prospěch západoafrických zemí zahrnují vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, pružná pravidla původu a zvláštní záruky a opatření pro zemědělství, zabezpečení potravin a ochranu rozvíjejícího se průmyslu.

 • Zatímco EU zcela otevírá svůj trh od prvního dne, západní Afrika během dvacetiletého přechodného období odstraní dovozní cla pouze částečně. Výrobci 25 % nejcitlivějšího zboží budou navíc trvale chráněni před konkurencí.

Sazby

 • S výjimkou zbraní a střeliva poskytuje EU v rámci prozatímní dohody EPA 100 % bezcelní a bezkvótový přístup na veškerý dovoz pocházející z Ghany a Pobřeží slonoviny. Totéž platí pro všechny západoafrické produkty, a to od prvního dne použitelnosti regionální dohody o hospodářském partnerství se západní Afrikou. Přístup na trh EU je trvalý, plný a volný pro všechny výrobky.
 • Země západní Afriky liberalizují dovoz z EU po dobu 20 let. Podle kategorií, které již byly stanoveny ve společném vnějším sazebníku ECOWAS (SEČ)
  • zboží skupiny A (základní sociální statky, základní potřeby, základní komodity, investiční statky a specifické vstupy), v současnosti s 0 % nebo 5 % clem, bude liberalizováno pět let po uplatnění dohody o hospodářském partnerství.
  • zboží skupiny B (zejména vstupy a meziprodukty), které v současné době podléhá 0, 5 nebo 10 % clům, bude liberalizováno do 10–15 let po uplatnění dohody o hospodářském partnerství.
  • zboží skupiny C (některé zboží konečné spotřeby), které v současné době podléhá clu ve výši 5, 10 nebo 20 %, bude liberalizováno do 10–20 let po uplatnění dohody o hospodářském partnerství.
 • Značná část celních položek (25 %) bude z liberalizace zcela vyloučena a bude i nadále podléhat běžnému clu. Patří mezi ně citlivé produkty, jako jsou zemědělské produkty/produkty rybolovu a citlivé zboží pro konečnou spotřebu.
 • Pokud se náhlý nárůst dovozu některého zboží EU do západoafrických zemí ohrozí místní trhy, mohou být zavedena ochranná opatření, jako jsou dovozní kvóty a cla.

 

Chcete-li najít přesné informace o clech a sazbách u vašeho konkrétního výrobku,použijte možnost vyhledávání, kterou nabízí Můj obchodní asistent, a to s ohledem na zemi původu a cílovou zemi. V případě pochybností se obraťte na své celní orgány.

 

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu jsou k dispozici níže.

Pružná pravidla původu umožňují západoafrickým zemím EPA vyvážet produkty se vstupy z jiných zemí, zejména v klíčových odvětvích – zemědělství, rybolovu, textilu a oděvech. Například textilní výrobek může vstoupit do EU bez cla, pokud alespoň jedna fáze jeho výroby – jako je tkaní nebo pletení – proběhla v zemi EPA.

Přípustná odchylka

Tolerance obsažené v dohodě o hospodářském partnerství se západní Afrikou jsou mírnější než odchylky obvyklé. Představují 15 % ceny konečného produktu ze závodu namísto 10 % předpokládaných ve většině dohod EU. Pro textil a oděvy platí zvláštní tolerance.

Kumulace

Ustanovení EPA zahrnují tyto druhy kumulace:

 • Dvoustranná kumulace s EU
 • Diagonální a úplná kumulace se zámořskými zeměmi a územími a zeměmi AKT za určitých podmínek.
 • Kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi za určitých podmínek.

Přímá doprava

Důkaz o přímé přepravě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

O vrácení lze žádat clo zaplacené za materiály, které byly předtím dovezeny k dalšímu zpracování a poté vyvezeny do země, která podepsala dohodu o hospodářském partnerství s EU.

Podmínky plavidel

Ryby ulovené na volném moři a ve výlučných ekonomických zónách zemí západní Afriky, které uzavřely dohodu o hospodářském partnerství, lze považovat za pocházející ze země EPA pouze tehdy, jsou-li uloveny plavidly, která splňují určitá kritéria. Tato kritéria se týkají místa registrace plavidla, vlajky, pod níž „plují“, a jejich vlastnictví.

Neexistuje žádný zvláštní požadavek na státní příslušnost posádky, velitelů nebo důstojníků. Tyto požadavky, které byly obsaženy v původní dohodě z Cotonou, byly nyní zrušeny, aby se usnadnilo udělování statusu původu rybám uloveným zeměmi EPA.

Specifická pravidla původu produktu

 

Chcete-li najít pravidla vztahující se na váš konkrétní produkt, použijte možnost vyhledávání na můj obchodní asistent.

Odchylky

Na žádost některé země EPA by mohla být za určitých podmínek udělena odchylka s cílem umožnit použití mírnějších pravidel původu pro některé produkty pocházející z konkrétních zemí.

Požadavky na výrobky

Technická pravidla a požadavky

 • Seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Vyhledávání konkrétních pravidel a předpisů vztahujících se na váš výrobek a jeho zemi původu v databázi Můj obchodní asistent.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost SPS

Dokumenty a postupy celního odbavení

 Doklady o původu

 • Chcete-li se stát schváleným vývozcem, musíte být schopni prokázat svým celním orgánům status původu vašich produktů, jakož i jakékoli další požadavky, které mohou stanovit.

Celní orgány mohou v případě zneužití odejmout status schváleného vývozce. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na své celní orgány.

 • Aby se na produkty pocházející ze zemí západní Afriky, které uzavřely dohodu o hospodářském partnerství, vztahovaly preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu. Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců. To může být buď:
  • průvodní osvědčení EUR.1 – vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce) žádající o osvědčení musí být připraven na požádání předložit doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.
  • prohlášení na faktuře – vystavené kterýmkoli vývozcem pro zásilky v hodnotě 6 000 EUR nebo nižší nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.

Ostatní dokumenty

 • Seznamte se s dalšími doklady o celním odbavení a postupy[link], které jsou potřebné pro dovoz do Evropské unie.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod se službami

Zadávání veřejných zakázek

Investice

Ostatní

Hospodářská soutěž

 • Od roku 2014 EU zastavila vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do zemí EPA.
 • EU minimalizovala opatření narušující produkci a obchod
 • V případě ohrožení místního průmyslu v důsledku prudkého nárůstu dovozu z Evropy umožňují dohody o hospodářském partnerství spustit opatření na ochranu průmyslových odvětví a rozvíjejících se průmyslových odvětví.

Udržitelný rozvoj

Dohoda o hospodářském partnerství se západní Afrikou je výslovně založena na „podstatných a základních“ prvcích stanovených vdohodě z Cotonou, tj. na lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných. Dohoda tedy obsahuje jeden z nejdůraznějších výrazů týkajících se práv a udržitelného rozvoje, které jsou k dispozici v dohodách EU.

 • „Doložkou o neprovedení“ se rozumí, že „vhodná opatření“ (stanovená v dohodě z Cotonou) mohou být přijata, pokud některá ze stran neplní své povinnosti týkající se podstatných prvků. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • Společné instituce EPA mají za úkol sledovat a posuzovat dopad provádění dohod o hospodářském partnerství na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou má občanská společnost a poslanci parlamentu jasnou úlohu.

Regionální integrace

Dohoda o hospodářském partnerství v západní Africe se týká jak obchodu mezi západoafrickými zeměmi, tak obchodu s EU. Jedná se o první hospodářské partnerství, které sdružuje nejen 16 zemí regionu, ale také jejich dvě regionální organizace: hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS) a Západoafrická hospodářská a měnová unie (UEMOA).

 • Nabídka přístupu na západoafrický trh pro EU je plně v souladu se společným vnějším sazebníkem ECOWAS, který tvoří základ celní unie ECOWAS. Provádění dohody EPA a Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS) jde ruku v ruce a vzájemně se posilují.
 • Dohoda o hospodářském partnerství obsahuje důležitá ustanovení, která mají usnadnit a zefektivnit celní postupy, a předpokládá, že země západní Afriky si budou vzájemně poskytovat alespoň stejné zacházení, jaké poskytují EU.

Posílení kapacit a technická podpora

EU poskytuje technickou pomoc v oblasti obchodu. To zemím pomáhá přizpůsobit své celní postupy a omezit administrativní zátěž. Pro vás to znamená menší potíže při jednání s celními orgány.

EU například poskytuje finanční a technickou podporu na pomoc západoafrickým zemědělcům při plnění sanitárních a fytosanitárních norem EU. EU rovněž často vysílá tým odborníků z ředitelství pro audity a analýzy v oblasti zdraví a potravin, aby poskytli doporučení, jak řešit problémy s vývozem.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy