EPO — West-Afrika

De EPO tussen de EU en West-Afrika maakt het voor mensen en bedrijven uit beide regio’s gemakkelijker om te investeren in en handel te drijven met elkaar en om de ontwikkeling in West-Afrika te stimuleren. Ontdek hoe de economische partnerschapsovereenkomsten (EPO) van de EU met 16 West-Afrikaanse landen uw handel ten goede kunnen komen.

De EPO tussen de EU en West-Afrika wordt nog niet toegepast in West-Afrikaanse landen — zij treedt voorlopig in werking zodra alle West-Afrikaanse landen de overeenkomst hebben ondertekend en twee derde van de West-Afrikaanse landen de overeenkomst heeft geratificeerd.

In een notendop

De EU is begonnen met een economische partnerschapsovereenkomst met 16 West-Afrikaanse staten; De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) en de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie (WAEMU). Nigeria is het enige land in de regio dat de EPO nog moet ondertekenen, en daarom is de overeenkomst nog niet van toepassing.

De economische partnerschapsovereenkomst (EPO) met West-Afrika heeft betrekking op goederen en ontwikkelingssamenwerking. De EPO voorziet ook in de mogelijkheid om in de toekomst verdere onderhandelingen te voeren over duurzame ontwikkeling, diensten, investeringen en andere handelsgerelateerde kwesties.

De EPO zal:

 • West-Afrika helpen beter te integreren in het mondiale handelssysteem en zal investeringen en economische groei in de regio ondersteunen.
 • toename van de uitvoer van West-Afrika naar de EU
 • investeringen stimuleren en bijdragen tot de ontwikkeling van productiecapaciteit, met een positief effect op de werkgelegenheid.

Tot de vaststelling van de volledige regionale EPO met West-Afrika zijn de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomsten met Ivoorkust en Ghana op respectievelijk 3 september 2016 en 15 december 2016 voorlopig van toepassing geworden.

Asymmetrische bepalingen ten gunste van West-Afrikaanse landen

De EPO weegt in het voordeel van West-Afrika en houdt rekening met de huidige verschillen in ontwikkelingsniveau tussen beide regio’s. De asymmetrieën ten gunste van West-Afrikaanse landen omvatten de uitsluiting van gevoelige producten van liberalisering, lange liberaliseringsperioden, flexibele oorsprongsregels en speciale waarborgen en maatregelen voor landbouw, voedselzekerheid en bescherming van jonge industrieën.

 • Hoewel de EU haar markt vanaf dag één volledig openstelt, zal West-Afrika de invoerrechten slechts gedeeltelijk afschaffen gedurende een overgangsperiode van 20 jaar. Bovendien genieten producenten van 25 % van de meest gevoelige producten permanente bescherming tegen concurrentie.

Tarieven

 • Met uitzondering van wapens en munitie verleent de EU in het kader van de tussentijdse EPO 100 % rechten- en contingentvrije toegang tot alle invoer uit Ghana en Ivoorkust. Hetzelfde geldt voor alle West-Afrikaanse producten vanaf de eerste dag van inwerkingtreding van de regionale EPO voor West-Afrika. De toegang tot de EU-markt is permanent, volledig en gratis voor alle producten.
 • De West-Afrikaanse landen zullen de invoer uit de EU over een periode van 20 jaar liberaliseren. Overeenkomstig de categorieën die reeds zijn opgenomen in het gemeenschappelijk buitentarief van de ECOWAS (CET)
  • goederen van groep A (essentiële sociale goederen, basisbehoeften, basisgoederen, kapitaalgoederen en specifieke productiemiddelen), waarvoor momenteel 0 of 5 % rechten gelden, zullen 5 jaar na de toepassing van de EPO worden geliberaliseerd.
  • goederen van groep B (hoofdzakelijk inputs en halffabrikaten), waarvoor momenteel 0, 5 of 10 % rechten gelden, zullen binnen 10 tot 15 jaar na de toepassing van de EPO worden geliberaliseerd.
  • goederen van groep C (sommige consumptiegoederen), waarvoor momenteel 5, 10 of 20 % rechten gelden, zullen binnen 10 tot 20 jaar na de toepassing van de EPO worden geliberaliseerd.
 • Een aanzienlijk deel van de tarieflijnen (25 %) wordt volledig uitgesloten van liberalisering en blijft onderworpen aan het normale recht. Hieronder vallen gevoelige producten zoals landbouw/visserijproducten en gevoelige consumptiegoederen.
 • Als de invoer van bepaalde EU-goederen in West-Afrikaanse landen plotseling toeneemt, waardoor de lokale markten in gevaar komen, kunnen vrijwaringsmaatregelen zoals invoercontingenten en rechten worden toegepast.

 

Gebruik de zoekoptie van My Trade Assistant om de exacte informatie te vinden over de rechten en tarieven voor uw specifieke product, rekening houdend met het land van herkomst en bestemming. Neem bij twijfel contact op met uw douaneautoriteiten.

Oorsprongsregels

Dankzij flexibele oorsprongsregels kunnen de West-Afrikaanse EPO-landen producten exporteren met input uit andere landen, met name in belangrijke sectoren (landbouw, visserij, textiel en kleding). Een textielproduct kan bijvoorbeeld rechtenvrij in de EU worden ingevoerd als ten minste één productiestadium — zoals weven of breien — in een EPO-land heeft plaatsgevonden.

Zorg ervoor dat u vóór de uitvoer/invoer:

Tolerantie

De toleranties in de EPO met West-Afrika zijn milder dan de gebruikelijke. Zij bedragen 15 % van de prijs af fabriek van het eindproduct, in plaats van 10 % in de meeste overeenkomsten van de EU. Voor textiel en kleding gelden specifieke toleranties.

Cumulatie

De EPO-bepalingen omvatten de volgende soorten cumulatie:

 • Bilaterale cumulatie met de EU
 • Diagonale en volledige cumulatie met LGO’s en ACS-landen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Cumulatie met naburige ontwikkelingslanden, onder bepaalde voorwaarden.

Rechtstreeks vervoer

Het bewijs van rechtstreeks vervoer moet worden voorgelegd aan de douaneautoriteiten van het land van invoer.

Teruggave van douanerechten

Er kan om terugbetaling van rechten worden verzocht voor materialen die eerder voor verdere verwerking waren ingevoerd en vervolgens zijn uitgevoerd naar een land dat een EPO met de EU heeft ondertekend.

Vaartuigcondities

Vis die in volle zee en in de exclusieve economische zones van de EPO-landen van West-Afrika wordt gevangen, kan alleen als van oorsprong uit een EPO-land worden beschouwd wanneer hij wordt gevangen door vaartuigen die aan bepaalde criteria voldoen. Deze criteria hebben betrekking op de plaats van registratie van een schip, de vlag waaronder zij „varen” en hun eigendom.

Er is geen specifieke eis inzake de nationaliteit van de bemanning, kapiteins of officieren. Deze vereisten, die in de oorspronkelijke Overeenkomst van Cotonou waren opgenomen, zijn nu geschrapt om de toekenning van oorsprong aan door EPO-landen gevangen vis te vergemakkelijken.

Productspecifieke oorsprongsregels

 

Gebruik de zoekoptie van Mijn handelsassistent om de regels te vinden die van toepassing zijn op uw specifieke product.

Afwijkingen

Op verzoek van een EPO-land kan onder specifieke voorwaarden een afwijking worden toegestaan om voor bepaalde producten van oorsprong uit specifieke landen soepelere oorsprongsregels toe te staan.

Productvoorschriften

Technische voorschriften en voorschriften

 • Kom meer te weten over de technische vereisten, regels en procedures waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd.
 • Zoek in de database My Trade Assistant naar de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong.

Veiligheids- en gezondheidseisen SPS

Douanedocumenten en -procedures

 Bewijs van oorsprong

 • Om toegelaten exporteur te worden, moet u ten genoegen van uw douaneautoriteiten de oorsprong van uw producten en alle andere eisen die deze autoriteiten stellen, kunnen aantonen.

De douaneautoriteiten kunnen uw status van toegelaten exporteur intrekken in geval van misbruik. Voor meer informatie over de procedures kunt u contact opnemen met uw douaneautoriteiten.

 • Om voor preferentiële rechten in aanmerking te komen, moeten producten van oorsprong uit West-Afrikaanse EPO-landen vergezeld gaan van een bewijs van oorsprong. Het bewijs van oorsprong blijft 10 maanden geldig. Dit kan ofwel:
  • Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 — afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer. De exporteur (of gemachtigde vertegenwoordiger) die een certificaat aanvraagt, moet bereid zijn op verzoek documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt en aan de andere voorwaarden van het protocol inzake de oorsprongsregels te voldoen.
  • een factuurverklaring — afgegeven door een exporteur voor zendingen met een waarde van 6,000 EUR of minder, of door toegelaten exporteurs voor zendingen van om het even welke waarde. Bij het invullen van een factuurverklaring moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van uw producten blijkt en aan de andere voorwaarden van het Protocol betreffende de oorsprongsregels te voldoen.

Andere documenten

 • Lees meer over andere douanedocumenten en -procedures [link] die nodig zijn voor invoer in de Europese Unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

Handel in diensten

Overheidsopdrachten

Investeringen

Andere

Mededinging

 • Sinds 2014 heeft de EU een einde gemaakt aan de exportsubsidies voor alle producten die naar EPO-landen worden uitgevoerd.
 • De EU heeft maatregelen met productie- en handelsverstorende maatregelen tot een minimum beperkt
 • Als de lokale industrie bedreigd wordt door de toename van de invoer uit Europa, maken EPO’s het mogelijk maatregelen te nemen om industriële sectoren en opkomende industrieën te beschermen.

Duurzame ontwikkeling

De EPO voor West-Afrika is uitdrukkelijk gebaseerd op de „essentiële en fundamentele” elementen van deOvereenkomst van Cotonou, namelijk mensenrechten, democratische beginselen, de rechtsstaat en goed bestuur. De overeenkomst bevat dus enkele van de sterkste formuleringen op het gebied van rechten en duurzame ontwikkeling die in EU-overeenkomsten beschikbaar zijn.

 • De „niet-uitvoeringsclausule” houdt in dat „passende maatregelen” (zoals bepaald in de Overeenkomst van Cotonou) kunnen worden genomen indien een partij haar verplichtingen met betrekking tot de essentiële elementen niet nakomt. Dit kan de opschorting van handelsvoordelen omvatten.
 • De gezamenlijke EPO-instellingen zijn belast met het toezicht op en de beoordeling van het effect van de tenuitvoerlegging van de EPO’s op de duurzame ontwikkeling van de partijen. Overeenkomstig de Overeenkomst van Cotonou is er een duidelijke rol weggelegd voor het maatschappelijk middenveld en parlementsleden.

Regionale integratie

De EPO met West-Afrika betreft zowel de handel tussen de West-Afrikaanse landen als de handel met de EU. Het is het eerste economische partnerschap dat niet alleen de 16 landen van de regio, maar ook hun twee regionale organisaties samenbrengt: De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) en de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie (UEMOA).

 • Het West-Afrikaanse markttoegangsaanbod aan de EU is volledig afgestemd op het gemeenschappelijk buitentarief van de ECOWAS (CET), dat de basis vormt voor een ECOWAS-douane-unie. De uitvoering van de EPO en de CET van de ECOWAS gaat hand in hand en versterken elkaar wederzijds.
 • De EPO bevat belangrijke bepalingen om douaneprocedures eenvoudiger en efficiënter te maken en voorziet erin dat West-Afrikaanse landen elkaar ten minste dezelfde behandeling toekennen als de EU.

Capaciteitsopbouw en technische bijstand

De EU verleent technische bijstand in het kader van Hulp voor Handel. Dit helpt landen hun douaneprocedures aan te passen en papierwerk te verminderen. Voor u betekent dit minder haspelheid bij het omgaan met de douane.

Zo verleent de EU financiële en technische steun om West-Afrikaanse landbouwers te helpen aan de sanitaire en fytosanitaire normen van de EU te voldoen. De EU stuurt ook vaak een team van deskundigen van het directoraat Audits en analyse op het gebied van gezondheid en voedsel om aanbevelingen te doen over de manier waarop exportproblemen kunnen worden opgelost.

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links