West-Afrika (EPO)

De EPO tussen de EU en West-Afrika maakt het voor mensen en bedrijven uit beide regio’s gemakkelijker om te investeren in en handel te drijven met elkaar en om de ontwikkeling in heel West-Afrika te stimuleren. Lees hoe de economische partnerschapsovereenkomsten (EPO) van de EU met 16 West-Afrikaanse landen uw handel ten goede kunnen komen.

De EPO tussen de EU en West-Afrika wordt nog niet toegepast in geen van de West-Afrikaanse landen — zij zal voorlopig van toepassing worden zodra alle West-Afrikaanse landen de overeenkomst hebben ondertekend en twee derde van de West-Afrikaanse landen de overeenkomst hebben geratificeerd.

In een notendop

De EU heeft met 16 West-Afrikaanse staten een economische partnerschapsovereenkomst gesloten; de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) en de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie (WAEMU). Nigeria is het enige land in de regio dat de EPO nog moet ondertekenen, en daarom wordt de overeenkomst nog niet toegepast.

De economische partnerschapsovereenkomst (EPO) met West-Afrika heeft betrekking op goederen en ontwikkelingssamenwerking. De EPO voorziet ook in de mogelijkheid om in de toekomst verdere onderhandelingen te voeren over duurzame ontwikkeling, diensten, investeringen en andere handelsgerelateerde kwesties.

De EPO zal:

 • West-Afrika helpen zich beter in het mondiale handelsstelsel te integreren en zullen investeringen en economische groei in de regio ondersteunen.
 • de uitvoer van West-Afrika naar de EU verhogen
 • investeringen stimuleren en bijdragen tot de ontwikkeling van productiecapaciteit, met een positief effect op de werkgelegenheid.

In afwachting van de vaststelling van de volledige regionale EPO met West-Afrika werden de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomsten met Ivoorkust en Ghana op respectievelijk 3 september 2016 en 15 december 2016 voorlopig van toepassing.

Asymmetrische bepalingen ten gunste van West-Afrikaanse landen

De EPO weegt in het voordeel van West-Afrika en houdt rekening met de huidige verschillen in ontwikkelingsniveau tussen beide regio’s. Asymmetrische bepalingen ten gunste van West-Afrikaanse landen omvatten de uitsluiting van gevoelige producten van liberalisering, lange liberaliseringsperioden, flexibele oorsprongsregels en speciale vrijwaringsmaatregelen en maatregelen voor de landbouw, de voedselzekerheid en de bescherming van de opkomende industrie.

 • Terwijl de EU haar markt vanaf de eerste dag volledig openstelt, zal West-Afrika de invoertarieven slechts gedeeltelijk afschaffen gedurende een overgangsperiode van 20 jaar. Bovendien zullen producenten van 25 % van de meest gevoelige goederen permanent tegen concurrentie worden beschermd.

Tarieven

 • Met uitzondering van wapens en munitie verleent de EU in het kader van de tussentijdse EPO 100 % rechten- en contingentvrije toegang tot alle invoer uit Ghana en Ivoorkust. Hetzelfde geldt voor alle West-Afrikaanse producten vanaf de eerste dag van de inwerkingtreding van de regionale EPO voor West-Afrika. De toegang tot de EU-markt is permanent, volledig en vrij voor alle producten.
 • West-Afrikaanse landen zullen de invoer uit de EU over een periode van 20 jaar liberaliseren. Volgens de categorieën die reeds zijn opgenomen in het gemeenschappelijk buitentarief van ECOWAS (CET)
  • goederen van groep A (essentiële sociale goederen, basisbehoeften, basisproducten, kapitaalgoederen en specifieke inputs), waarvoor momenteel een recht van 0 of 5 % geldt, zullen 5 jaar na de toepassing van de EPO worden geliberaliseerd.
  • goederen van groep B (voornamelijk inputs en halffabrikaten), waarvoor momenteel 0, 5 of 10 % rechten gelden, zullen binnen 10-15 jaar na de toepassing van de EPO worden geliberaliseerd.
  • goederen van groep C (sommige consumptiegoederen), waarvoor momenteel 5, 10 of 20 % rechten gelden, zullen binnen 10-20 jaar na de toepassing van de EPO worden geliberaliseerd.
 • Een aanzienlijk deel van de tarieflijnen (25 %) zal volledig van liberalisering worden uitgesloten en onderworpen blijven aan normale rechten. Hieronder vallen gevoelige producten zoals landbouw- en visserijproducten en gevoelige consumptiegoederen.
 • Als de invoer van bepaalde EU-goederen in West-Afrikaanse landen plotseling toeneemt, waardoor de lokale markten in gevaar komen, kunnen vrijwaringsmaatregelen zoals invoerquota en -rechten worden toegepast.

 

Gebruik de zoekoptie van My Trade Assistant om de exacte informatie te vinden over rechten en tarieven voor uw specifieke product, rekening houdend met het land van herkomst en bestemming. Neem in geval van twijfel contact op met uw douaneautoriteiten.

 

Oorsprongsregels

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Oorsprongsregels voor zelfbeoordeling (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Hieronder vindt u algemene informatie over de oorsprongsregels.

Flexibele oorsprongsregels stellen de EPO-landen in West-Afrika in staat producten uit te voeren met inputs uit andere landen, met name in belangrijke sectoren — landbouw, visserij, textiel en kleding. Zo kan een textielproduct de EU rechtenvrij binnenkomen als ten minste één productiefase — zoals weven of breien — in een EPO-land plaatsvond.

Tolerantie

De in de EPO voor West-Afrika opgenomen toleranties zijn soepeler dan de gebruikelijke toleranties. Zij bedragen 15 % in de prijs af fabriek van het eindproduct, in plaats van 10 % in de meeste overeenkomsten van de EU. Voor textiel en kleding gelden specifieke toleranties.

Cumulering

De EPO-bepalingen omvatten de volgende soorten cumulatie:

 • Bilaterale cumulatie met de EU
 • Diagonale en volledige cumulatie met LGO en ACS-landen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Cumulatie met naburige ontwikkelingslanden, onder bepaalde voorwaarden.

Rechtstreeks vervoer

Het bewijs van rechtstreeks vervoer moet worden voorgelegd aan de douaneautoriteiten van het land van invoer.

Teruggave van douanerechten

Terugbetaling kan worden gevraagd voor rechten die zijn betaald voor materialen die eerder voor verdere verwerking werden ingevoerd en vervolgens werden uitgevoerd naar een land dat een EPO met de EU heeft ondertekend.

Voorwaarden van de vaartuigen

In volle zee en in de exclusieve economische zones van West-Afrikaanse EPO-landen gevangen vis kan alleen als van oorsprong uit een EPO-land worden beschouwd wanneer zij wordt gevangen door vaartuigen die aan bepaalde criteria voldoen. Deze criteria hebben betrekking op de plaats van registratie van een vaartuig, de vlag waaronder het schip „vaart” en de eigendom ervan.

Er is geen specifiek vereiste inzake de nationaliteit van de bemanning, kapiteins of officieren. Deze vereisten, die deel uitmaakten van de oorspronkelijke Overeenkomst van Cotonou, zijn nu geschrapt om het toekennen van de oorsprong aan door EPO-landen gevangen vis te vergemakkelijken.

Productspecifieke oorsprongsregels

 

Gebruik de zoekoptie van My Trade Assistant om de regels te vinden die van toepassing zijn op uw specifieke product.

Afwijkingen

Op verzoek van een EPO-land kan onder specifieke voorwaarden een afwijking worden toegestaan, zodat de oorsprongsregels voor bepaalde producten van oorsprong uit specifieke landen soepeler kunnen worden toegepast.

Productvoorschriften

Technische voorschriften en eisen

 • Lees meer over de technische vereisten, regels en procedures waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te kunnen worden ingevoerd.
 • Zoek de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van herkomst in de My Trade Assistant database.

Gezondheids- en veiligheidseisen SPS-voorschriften

 • Lees meer over de algemene normen op het gebied van gezondheid, veiligheid, sanitaire en fytosanitaire (SPS) normen waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te mogen worden ingevoerd.
 • Zoek de specifieke regels op het gebied van gezondheid, veiligheid en sanitaire en fytosanitaire maatregelen die van toepassing zijn op uw product en zijn land van herkomst in de databank My Trade Assistant.

Douaneformaliteiten en -procedures

 Bewijzen van oorsprong

 • Om toegelaten exporteur te worden, moet u aan uw douaneautoriteiten kunnen aantonen dat uw producten van oorsprong zijn en welke andere voorwaarden zij eventueel stellen.

De douaneautoriteiten kunnen uw status van toegelaten exporteur intrekken in geval van misbruik. Voor meer informatie over de procedures kunt u contact opnemen met uw douaneautoriteiten.

 • Om voor preferentiële rechten in aanmerking te komen, moeten producten van oorsprong uit de EPO-landen in West-Afrika vergezeld gaan van een bewijs van oorsprong. Bewijs van oorsprong blijft 10 maanden geldig. Dit kan het volgende zijn:
  • een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 — afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer. De exporteur (of gemachtigde vertegenwoordiger) die een certificaat aanvraagt, moet bereid zijn op verzoek documenten over te leggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn en aan de andere voorwaarden van het protocol inzake de oorsprongsregels voldoen.
  • een factuurverklaring — afgegeven door een exporteur voor zendingen met een waarde van 6,000 EUR of minder, of door toegelaten exporteurs, voor zendingen van welke waarde dan ook. Bij het invullen van een factuurverklaring moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat uw producten van oorsprong zijn en aan de andere voorwaarden van het protocol betreffende de oorsprongsregels voldoen.

Andere documenten

 • Lees meer over andere douanedocumenten en -procedures [link] die nodig zijn om in de Europese Unie in te voeren.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De handel in diensten

Overheidsopdrachten

Investeringen

Andere

Concurrentie

 • Sinds 2014 heeft de EU een einde gemaakt aan de exportsubsidies voor alle producten die naar EPO-landen worden uitgevoerd.
 • De EU heeft maatregelen met productie- en handelsverstorende maatregelen tot een minimum beperkt
 • Als de lokale industrie wordt bedreigd door een toename van de invoer uit Europa, kunnen in het kader van EPO’s maatregelen worden genomen om industriële sectoren en opkomende industrieën te beschermen.

Duurzame ontwikkeling

De EPO voor West-Afrika is uitdrukkelijk gebaseerd op de „essentiële en fundamentele” elementen van deOvereenkomst van Cotonou, namelijk mensenrechten, democratische beginselen, de rechtsstaat en goed bestuur. De overeenkomst bevat dus enkele van de sterkste bewoordingen over rechten en duurzame ontwikkeling die in EU-overeenkomsten beschikbaar zijn.

 • De „niet-uitvoeringsclausule” houdt in dat „passende maatregelen” (zoals bepaald in de Overeenkomst van Cotonou) kunnen worden genomen indien een partij haar verplichtingen met betrekking tot de essentiële elementen niet nakomt. Dit kan de opschorting van handelsvoordelen omvatten.
 • De gezamenlijke EPO-instellingen hebben tot taak het effect van de uitvoering van EPO’s op de duurzame ontwikkeling van de partijen te monitoren en te beoordelen. In overeenstemming met de Overeenkomst van Cotonou is er een duidelijke rol weggelegd voor het maatschappelijk middenveld en de parlementsleden.

Regionale integratie

De EPO voor West-Afrika heeft evenzeer betrekking op de handel tussen de West-Afrikaanse landen als op de handel met de EU. Het is het eerste economisch partnerschap dat niet alleen de 16 landen van de regio, maar ook hun twee regionale organisaties verenigt: de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) en de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie (UEMOA).

 • Het aanbod van West-Afrikaanse markttoegang aan de EU is volledig afgestemd op het gemeenschappelijk buitentarief van ECOWAS, dat de basis vormt voor een douane-unie van de ECOWAS. De uitvoering van de EPO en de CET van ECOWAS gaat hand in hand en versterken elkaar wederzijds.
 • De EPO bevat belangrijke bepalingen om douaneprocedures eenvoudiger en efficiënter te maken en bepaalt dat West-Afrikaanse landen elkaar ten minste dezelfde behandeling zullen verlenen als de EU.

Capaciteitsopbouw en technische bijstand

De EU verleent technische bijstand „Hulp voor handel”. Dit helpt landen om hun douaneprocedures aan te passen en het papierwerk te verminderen. Voor u betekent dit minder haast bij het omgaan met de douane.

Zo verleent de EU financiële en technische steun om West-Afrikaanse landbouwers te helpen aan de sanitaire en fytosanitaire normen van de EU te voldoen. De EU stuurt ook vaak een team van deskundigen van het directoraat Audits en analyse op het gebied van gezondheid en voedsel om aanbevelingen te doen over de wijze waarop exportproblemen kunnen worden opgelost.

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links