Pozitivní a negativní zařazení na seznam

V obchodních dohodách mohou smluvní strany zadat své závazky a výjimky ve svých listinách dvěma různými způsoby - pomocí pozitivního seznamu nebo negativního seznamu.

Volba této techniky však není rozhodující pro rozsah závazků přijatých v rámci obchodní dohody.

Stejného stupně otevření nebo ochrany lze dosáhnout pozitivním seznamem jako u negativního seznamu.

Pozitivní seznamy

Při použití pozitivního seznamu musí obchodní partner výslovně („pozitivní“) uvést ta odvětví a pododvětví, v nichž přijímá závazky týkající se přístupu na trh a národního zacházení.

Jako druhý krok obchodní partner uvádí všechny výjimky nebo podmínky z těchto závazků a uvádí omezení přístupu na trh a/nebo národního zacházení, která hodlá uplatňovat.   

Negativní seznamy

Při použití negativního seznamu musí obchodní partneři projít pouze druhým krokem.

Nemusí uvádět seznam odvětví, v nichž přijímají závazky. Všechna odvětví nebo pododvětví, která nejsou uvedena, jsou standardně otevřena zahraničním poskytovatelům služeb za stejných podmínek jako pro domácí poskytovatele služeb.

Strany uvádějí pouze ta odvětví nebo pododvětví, která omezují nebo vylučují.

Kde najít seznamy v dohodě?

Obchodní partneři obvykle používají dvě různé přílohy, aby své výhrady zapsali do negativního seznamu.

  • Příloha I výslovně uvádí seznam všech stávajících vnitrostátních právních předpisů, které se odchylují od přístupu na trh a/nebo národního zacházení.
  • Příloha II uvádí seznam odvětví a pododvětví, pro která je v budoucnu zachováno právo odchýlit se od přístupu na trh a/nebo národního zacházení, a to i v případech, kdy v současné době neexistují žádná opatření.

EU použila jak negativní seznamy (například v dohodách s Kanadou a Japonskem), tak pozitivní seznamy (v dohodách s Koreou, Singapurem a Vietnamem).  

EU rovněž akceptovala použití takzvaného „hybridního přístupu“ v dohodě TISA. Více

Další ustanovení

Obchodní partneři mohou při vyjednávání obchodní dohody rovněž zavést tzv. doložky „standstill“ a/nebo „ratchet“.

Tato ustanovení vymezují oblast působnosti pro zavedení omezení přístupu na trh nebo diskriminačních opatření v budoucnosti.

I když strany obchodní dohody otevírají určité odvětví, ať už prostřednictvím pozitivního nebo negativního seznamu (a se zastavením či bez zastavení nebo západky), mohou i nadále zachovat nebo zavést nediskriminační právní předpisy, například

  • standardy léčby pro pacienty
  • kapitálové požadavky pro banky
  • kvalifikační požadavky pro určitá povolání
  • povinnosti všeobecných služeb (např. pro poštovní odvětví)
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy