Pravidla původu

EU uzavřelase svými partnerskými zeměmi zvláštní dohody nebo ujednání týkající se preferenčních celních sazeb, které rovněž zahrnují zvláštní pravidla původu pro určení toho, kdy je produkt považován za pocházející z partnerské země. Za těchto okolností se na produkt vztahuje preferenční sazební zacházení.

Pravidla původu uplatňovaná na každou partnerskou zemi v rámci různých dohod nejsou totožná, ačkoli všechna vycházejí ze stejných koncepcí. Každý preferenční režim tedy obsahuje zvláštní soubor pravidel původu, které je třeba konzultovat takto:

  • Můj obchodní asistent uvádí pravidla pro konkrétní výrobky pro vybraný trh
  • Přehled zvláštností obecných zásad, ustanovení a použitelných postupů je uveden v části“ Trhy mimo EU „.

Další informace o základních zásadách najdete zde.

Postupy stanovení původu

Důkaz původu

Dokladem o původu zboží se rozumí mezinárodní obchodní doklad, který osvědčuje, že zboží obsažené v zásilce pochází z určité země nebo území. Osvědčení o původu zboží musí být přiloženo k dovoznímu celnímu prohlášení (nebo jednotnému správnímu dokladu, JSD), je-li předloženo celnímu orgánu EU.

Status původu zboží může být prokázán buď

  • osvědčení o nepreferenčním původu. Potvrzuje, že země původu zboží nesplňuje podmínky pro preferenční zacházení - tato osvědčení obvykle vydávají obchodní komory.
  • osvědčení o preferenčním původu - umožňuje, aby se na zboží vztahovalo snížené nebo nulové clo, pokud je dováženo ze země mimo EU, se kterou EU uzavřela preferenční dohodu

Tato osvědčení musí být vydána celními orgány země vývozu a musí být předložena při celním odbavení.

Druh osvědčení, který má být použit, je určen každou preferenční dohodou: Formulář A (pro režim GSP), EUR MED (pro některé konkrétní případy v systému PEM) nebo 1 EUR (všechny ostatní případy).

Alternativně mohou vývozci pro zásilky do 6000 EUR vystavit prohlášení na faktuře bez ohledu na obchodní partnerskou zemi. U zásilek nad 6000 EUR se prohlášení na faktuře přijímají pouze v případě, že je vystavil tzv. schválený vývozce.  

Zvláštním případem prohlášení na faktuře je systém REX:

Systém REX je založen na zásadě autocertifikace hospodářskými subjekty, které vydávají tzv. „prohlášení o původu“.

Deklarace o původu je prohlášení o původu, které registrovaný vývozce uvede na faktuře nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu. Znění deklarace o původu je uvedeno v příloze 22-07 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (Úř. věst. L 343, 29.12.2015) (CELEX 32015R2447).

Aby byly hospodářské subjekty oprávněny vyhotovit deklaraci o původu, musí být zaregistrovány v databázi příslušnými orgány své země původu. Po této registraci se hospodářský subjekt stane „registrovaným vývozcem“.

Informace o údajích registrovaných vývozců jsou zveřejněny na zvláštních stránkách EU věnovaných REX. Na této stránce mohou společnosti ověřit platnost registrací registrovaných vývozců, kteří předkládají deklarace o původu.

Upozorňujeme, že u zásilek, jejichž hodnota je nižší než 6000 EUR, lze deklaraci o původu vyhotovit bez povinnosti registrace.

Postupné zavádění systému REX

Systém REX postupně nahrazuje stávající systém založený na osvědčeních o původu vydaných vládními orgány a na prohlášeních na faktuře vystavených hospodářskými subjekty.

Nejprve byl postupně uplatňován v rámci všeobecného systému preferencí (GSP). Viz současný stav provádění a seznam zemí, které jej uplatňují.

Závazná informace o původu zboží (ZIPZ)

Pokud si nejste jisti původem vašeho zboží nebo si jednoduše přejete právní jistotu, můžete požádat o vydání závazného rozhodnutí o informacích o původu zboží (ZIPZ).

Rozhodnutí o ZIPZ jsou závazná pro držitele i pro celní orgány EU. Jsou platná - a závazná - po jejich vydání za předpokladu, že zboží a okolnosti popsané při podání žádosti o rozhodnutí o ZIPZ jsou ve všech ohledech totožné.  Obvykle platí tři roky ode dne vydání.

Zde naleznete seznam orgánů odpovědných za vydávání ZIPZ v každé z 27 zemí EU (viz s. 19 v Úř. věst. C 29, 28.1.2017). Další pokyny k závazným informacím o původu zboží naleznete zde.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy