Režim obchodu

EU zavedla zvláštní obchodní ujednání na podporu rozvojových zemí.

Všeobecný systém preferencí (GSP)

EU nabízí svůj stávající systém GSP zemím s nízkými a nižšími středními příjmy.Režim umožňuje částečné nebo úplné odstranění cel EU na velký počet produktů vstupujících na trh EU.

Všeobecný systém preferencí plus (GSP+)

Režim GSP+ je zvláštním pobídkovým režimem pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných. Snižuje dovozní cla EU na 0 % pro zranitelné země s nízkými a nižšími středními příjmy, které provádějí 27 mezinárodních úmluv týkajících se lidských práv, pracovních práv, ochrany životního prostředí a řádné správy věcí veřejných.

Vše kromě zbraní (EBA)

Režim EBA je zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země, který poskytuje bezcelní a bezkvótový přístup na jednotný trh EU pro všechny výrobky s výjimkou zbraní a zbraní.

Dohody o hospodářském partnerství (EPA)

Dohody o hospodářském partnerství jsou dohody o obchodu a rozvoji mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi (AKT), jejichž cílem je usnadnit integraci zemí AKT do světového hospodářství postupnou liberalizací obchodu a lepší obchodní spoluprací.

Další zvláštní obchodní ujednání zahrnují:

Nařízení o přístupu na trh

Nařízení o zneužívání trhu zajišťuje bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU pro produkty pocházející ze zemí AKT, které nevyužívají režim „Vše kromě zbraní“ a uzavřely dohody o hospodářském partnerství, které dosud nebyly ratifikovány.

Evropský hospodářský prostor (EHP)

EHP sdružuje 27 členských států EU a tři země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) - Island, Lichtenštejnsko a Norsko v rámci jednotného trhu EU - a zaručuje volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu, jakož i jednotné související politiky (hospodářská soutěž, doprava, energetika, hospodářská a měnová spolupráce).

Celní unie

EU je součástí tří celních unií

Celní unie zajišťují volný pohyb zboží mezi oběma částmi celní unie, sbližování s vnějšími celními sazbami, harmonizovaná opatření obchodní politiky, společné normy a vzájemnou pomoc v celních záležitostech, jakož i spolupráci v jiných oblastech.

Zámořské země a území (ZZÚ)

ZZÚ nejsou součástí území Evropského společenství, ale jsou ústavně spojeny se čtyřmi členskými státy (Dánskem, Francií a Nizozemskem).Evropské společenství uděluje jednostranné obchodní preference všem produktům pocházejícím ze ZZÚ s cílem podpořit jejich hospodářský a sociální rozvoj a navázat úzké hospodářské vztahy mezi nimi a Společenstvím jako celkem.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy