Pravidel původu

EUmá se svými partnerskými zeměmi uzavřeny zvláštní dohody nebo ujednání o preferenčních celních sazbách, které rovněž zahrnují zvláštní pravidla původu pro určení toho, kdy je produkt považován za pocházející z partnerské země. Za těchto okolností se na produkt vztahuje preferenční sazební zacházení.

Pravidla původu uplatňovaná na každou partnerskou zemi v rámci různých dohod nejsou totožná, ačkoli všechna vycházejí ze stejných pojmů. Ke každému preferenčnímu režimu je proto připojen zvláštní soubor pravidel původu, který je třeba konzultovat takto:

  • Můj obchodní asistent uvádí pravidla týkající se konkrétního produktu pro vybraný trh
  • přehled zvláštností obecných zásad, ustanovení a použitelných postupů je podrobněji k dispozici v oddíle „ Trhy mimo EU“.

Více informací naleznete pro vysvětlení základních zásad.

Postupy pro stanovení původu

Důkaz původu

Doklad o původu je doklad o mezinárodním obchodu, který osvědčuje, že zboží obsažené v zásilce pochází z určité země nebo území. Osvědčení o původu musí být přiložena k dovoznímu celnímu prohlášení (nebo jednotnému správnímu dokladu, JSD), je-li předloženo celnímu orgánu EU.

Status původu zboží může být prokázán buď

  • osvědčení o nepreferenčním původu. Potvrzuje, že země původu zboží není způsobilá pro preferenční zacházení – tato osvědčení jsou obvykle vydávána obchodními komorami.
  • osvědčení o preferenčním původu – umožňuje, aby se na zboží vztahovalo snížené nebo nulové clo, pokud je dovezeno ze země mimo EU, s níž EU uzavřela preferenční dohodu

Tato osvědčení musí být vydána celními orgány vyvážející země a předložena při celním odbavení.

Který typ osvědčení je určen každou preferenční dohodou: Formulář A (pro režim GSP), EUR MED (v některých konkrétních případech v systému PEM) nebo 1 EUR (všechny ostatní případy).

Alternativně mohou vývozci vydat prohlášení na faktuře u zásilek do 6 000 EUR bez ohledu na zemi obchodního partnera. U zásilek s hodnotou vyšší než 6 000 EUR se prohlášení na faktuře přijímají pouze tehdy, jsou-li vydána tzv. schváleným vývozcem.  

Zvláštním případem prohlášení na faktuře je systém REX:

Systém REX je založen na zásadě autocertifikace hospodářskými subjekty, které samy vydávají tzv. „prohlášení o původu“.

Deklarace o původu je prohlášení o původu, které registrovaný vývozce přidává na faktuře nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu. Znění deklarace o původu je uvedeno v příloze 22–07 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (Úř. věst. L 343, 29.12.2015) ( CELEX 32015R2447).

Aby byly hospodářské subjekty oprávněny vyhotovovat deklaraci o původu, musí být zaregistrovány v databázi příslušnými orgány své země původu. Po této registraci se hospodářský subjekt stane „registrovaným vývozcem“.

Informace o údajích o registrovaném vývozci jsou zveřejňovány na zvláštních stránkách EU o REX. Na této stránce mohou společnosti ověřit platnost registrací registrovaných vývozců, kteří předkládají deklarace o původu.

Upozorňujeme, že u zásilek, jejichž hodnota je nižší než 6 000 EUR, může být deklarace o původu vyhotovena bez povinnosti registrace.

Postupné zavádění systému REX

Systém REX postupně nahrazuje stávající systém založený na osvědčeních o původu vydaných vládními orgány a na prohlášeních na faktuře vystavených hospodářskými subjekty.

Poprvé a postupně se uplatňuje pro všeobecný systém preferencí (GSP). Viz její současný stav provádění a seznam zemí, které ji uplatňují.

Závazné informace o původu zboží (ZIPZ)

Pokud si nejste jisti ohledně původu svého zboží nebo chcete pouze právní jistotu, můžete požádat o vydání rozhodnutí o závazné informaci o původu zboží (ZIPZ).

Rozhodnutí o ZIPZ jsou závazná pro držitele i pro celní orgány EU. Jsou platné – a závazné – po jejich vydání za předpokladu, že zboží a okolnosti popsané při podání žádosti o rozhodnutí o ZIPZ jsou ve všech ohledech totožné.  Obvykle platí tři roky ode dne vydání.

Zde naleznete seznam orgánů odpovědných za vydávání ZIPZ v každé z 27 zemí EU (viz s. 19 v Úř. věst. C 29, 28.1.2017). Další pokyny k závazným informacím o původu zboží naleznete zde.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy