Vše kromě zbraní (EBA)

Zjistěte, jak využít režim EU „Vše kromě zbraní“ (EBA).

Stručný přehled

Režim „Vše kromě zbraní“ odstraňuje cla a kvóty pro veškerý dovoz zboží (kromě zbraní a střeliva) do EU z nejméně rozvinutých zemí.

Od ledna 2019 jsou zeměmi režimu „Vše kromě zbraní“

 • Afghánistán
 • Angola
 • Bangladéš
 • Benin
 • Bhútán
 • Burkina Faso
 • Barmě/Myanmaru
 • Burundi
 • Kambodža
 • Středoafrická republika
 • Čad
 • Komorské ostrovy
 • Kongo, Konžská demokratická republika
 • Džibutsko
 • Východní Timor
 • Rovníková Guinea
 • Eritrea
 • Etiopie
 • Gambie
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Haiti
 • Kiribati
 • Laos
 • Lesotho
 • Libérie
 • Madagaskar
 • Malawi
 • Mali
 • Mauritánie
 • Nepál
 • Niger
 • Rwanda
 • Svatý Tomáš a Princův ostrov
 • Senegal
 • Sierra Leone
 • Šalomounovy ostrovy
 • Somálsko
 • Jižní Súdán
 • Súdán
 • Tanzanie
 • Togo
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Jemen
 • Zambie

Tarify

Režim „Vše kromě zbraní“ odstraňuje cla a kvóty pro veškerý dovoz zboží (kromě zbraní a střeliva) dováženého do EU z nejméně rozvinutých zemí.

 • vyhledávání všech informací o sazbách za váš výrobek
 • v případě pochybností se obraťte na vnitrostátní celní orgány

Pravidel původu

Pravidla původu jsou stejná jako pravidla platná pro standardní systém GSP.

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu jsou k dispozici níže.

Přípustná odchylka

Je vyjádřena tolerance

 • ceny konečných produktů pro produkty rybolovu a průmyslové výrobky
 • hmotnost konečných produktů pro zemědělské produkty

Tolerance zahrnuté do systému GSP jsou mírnější než běžné tolerance. Představují 15 % ceny konečného výrobku ze závodu namísto 10 %.

Zvláštní tolerance platí rovněž pro textilie a oděvy a jsou popsány v úvodních poznámkách přílohy 22–03.

Viz také obecné pravidlo tolerance nebo de minimis.

Kumulace

V rámci režimu EU „Vše kromě zbraní“ se v obchodě používají tyto druhy kumulace:

 • bilaterální
 • regionální
 • prodloužená
 • kumulace s Norskem, Švýcarskem a Türkiye
Dvoustranná kumulace

Materiály pocházející z EU mohou být začleněny do produktů vyrobených v zemi, na niž se vztahuje režim EBA, a poté považovány za pocházející z této země, pokud zpracování prováděné v zemi EBA přesahuje minimální úroveň.

Regionální kumulace
 • Skupina I
  • Brunej-Darussalam
  • Kambodža*
  • Indonésie
  • Laos*
  • Malajsie
  • Filipíny
  • Vietnam
 • Skupina II
  • Bolívie
  • Kolumbie
  • Kostarika
  • Salvador
  • Guatemala
  • Honduras
  • Nikaragua
  • Panama
  • Peru
  • Venezuela
 • Skupina III
  • Bangladéš*
  • Bhútán*
  • Indie
  • Nepál*
  • Pákistán
  • Šrí Lanka
 • Skupina IV
  • Argentina
  • Brazílie
  • Paraguay
  • Uruguay

*Země, které jsou v současné době příjemci režimu EBA

 • používání složek mezi zeměmi ze stejné skupiny je povoleno (např. Bangladéš může používat přísady z Bhútánu, protože oba patří do skupiny III), i když je třeba mít na paměti některá důležitá pravidla:
 • regionální kumulace mezi zeměmi v rámci téhož seskupení se použije pouze v případě, že země účastnící se kumulace jsou v době vývozu produktu do Evropské unie zvýhodněnými zeměmi, a nikoli pouze způsobilými zeměmi.
 • pokud je zboží pocházející z jedné zvýhodněné země dále zpracováno v jiné členské zemi této skupiny, lze toto zboží považovat za pocházející z druhé země (pokud zpracování přesahuje minimální operace)
 • pro určení původu vstupu (pokud je vstup od jednoho člena skupiny zaslán jinému členovi skupiny) je správné pravidlo původu, které by se vztahovalo na přímý vývoz z dodavatelské země do EU.
 • kumulace je rovněž možná mezi jednotlivými zvýhodněnými zeměmi skupiny I a skupiny III kumulace. Jedná se pouze o žádost a za určitých podmínek.

Je třeba poznamenat, že některé produkty jsou vyloučeny z kumulace, pokud existují rozdíly mezi statusem zemí GSP stejné skupiny (GSP/GSP+/EBA). Seznam dotčených produktů je uveden v příloze 13b.

Rozšířená kumulace 

Země EBA mohou za určitých podmínek požádat EU o povolení kumulaci se zeměmi, s nimiž má EU obchodní dohodu.

 • tato možnost je otevřena pouze pro průmyslové výrobky a zpracované zemědělské produkty.
 • pokud jsou vstupy ze třetí země, s níž má EU dohodu o volném obchodu, zasílány do země GSP, správné pravidlo původu je pravidlo, které by se vztahovalo na přímý vývoz z dodavatelské země do EU.
Kumulace se zbožím pocházejícím z Norska, Švýcarska a Türkiye

Zvýhodněné země mohou kumulovat původ se zbožím kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému pocházejícím z Norska, Švýcarska a Türkiye.

 • materiály pocházející z Norska, Švýcarska nebo Türkiye, které jsou ve zvýhodněné zemi podrobeny více než minimální operaci, se považují za pocházející z této zvýhodněné země a mohou být vyvezeny do EU, Norska, Švýcarska nebo Türkiye.
 • výše uvedené pravidlo se nevztahuje na zemědělské produkty nebo produkty, na které se vztahuje odchylka.
 • aby se tento druh kumulace mohl použít, musí EU, Norsko, Švýcarsko a Türkiye poskytnout stejné preferenční zacházení produktům pocházejícím ze zemí režimu EBA.

Zákaz manipulace

Ustanovení o přímé přepravě v pravidlech původu GSP bylo nahrazeno ustanovením o nezmanipulování (článek 74 nařízení Komise č. 1063/2010).

 • hlavní rozdíl ve srovnání s ustanovením o přímé přepravě spočívá v tom, že dovozci v EU nebudou muset prokazovat splnění podmínek.
 • celní správa členského státu EU by však mohla takový důkaz požadovat, pokud má důvod se domnívat, že podmínky nejsou splněny.

Navracení cla

Navracení cla je povoleno.

Podmínky pro plavidla

Aby mohlo být rybářské plavidlo považováno za pocházející ze zvýhodněné země, což by znamenalo, že ryby ulovené tímto plavidlem mimo teritoriální vody rovněž pocházejí, vztahují se platná kritéria na zemi registrace a vlajku plavidla, ale také na jeho vlastnictví. Je třeba poznamenat, že podle pravidel původu systému GSP neexistuje žádný zvláštní požadavek na státní příslušnost posádky nebo důstojníků.

Minimální operace

Existují dva soubory tzv. „minimalových“ operací, které nikdy nepostačují k získání statusu původu:

 • ty, které jsou uvedeny v článku 76
 • a ty, které se vztahují pouze na textilní výrobky a pouze v zájmu regionální kumulace, uvedené v příloze 16

Pravidla vázaná na jednotlivé výrobky

Seznam zpracování, která by měla být provedena na materiálech, aby získaly status původu, je uveden v příloze 13a téhož nařízení. Seznam obsahuje dva sloupce:

 • jeden se vztahuje na nejméně rozvinuté země zvýhodněné v rámci systému GSP
 • jedna se vztahuje na všechny ostatní země zvýhodněné v rámci systému GSP

Odstupňování

Některé rozvojové země vyvážejí vysoce konkurenceschopné produkty, které nepotřebují preference pro úspěšný přístup na světové trhy. V tomto případě je systém GSP z těchto odvětví produktů stažen prostřednictvím mechanismu odstupňování:

 • pokud průměrná hodnota dovozu ze země zvýhodněné v rámci systému GSP (rozdělená celkovou hodnotou veškerého dovozu v rámci systému GSP pro tuto třídu) za tři roky překročí obecnou prahovou hodnotu 57 %
 • na rostlinné produkty, živočišné nebo rostlinné oleje, tuky a vosky a minerální produkty se odstupňuje, pokud uvedený procentní podíl přesahuje 17,5 %
 • pro textilní výrobky se odstupňování použije, pokud je uvedený procentní podíl vyšší než 47,2 %.

EU přezkoumává seznam odstupňovaných produktů každé tři roky prostřednictvím prováděcího nařízení a na základě objektivních kritérií.

Aktuální seznam odstupňovaných produktů naleznete zde.

Odchylky

Za určitých podmínek může být udělena zvláštní odchylka s cílem umožnit mírnější pravidla původu použitelná na určité produkty pocházející z určitých zemí. Tato odchylka byla Kapverdám udělena. Viz kapverdská odchylka a platná pravidla původu

Podívejte se také na oznámení dovozcům vydané EU, v němž jsou hospodářské subjekty informovány o konkrétních prvcích týkajících se Bangladéše.

Pravidla původu pro konkrétní produkty

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • používejte svého obchodního asistenta na
  • informace o technických požadavcích, pravidlech a postupech, které musí zboží dovážené do Evropské unie splňovat
  • vyhledat zvláštní pravidla a předpisy vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu

Chcete-li zobrazit požadavky na váš výrobek, nejprve uveďte jeho celní kód. Ve zabudovaném vyhledávači můžete vyhledávat s uvedením názvu vašeho výrobku.

Sanitární a fytosanitární požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

 • používejte svého obchodního asistenta na
  • seznamte se s normami v oblasti zdraví, bezpečnosti a zdraví zvířat a rostlin a hygieny (hygienické a rostlinolékařské – SPS), které musí zboží dovážené do Evropské unie splňovat
  • vyhledávání zdravotních, bezpečnostních a sanitárních a fytosanitárních pravidel platných pro váš výrobek a jeho zemi původu

Chcete-li zobrazit požadavky na váš výrobek, nejprve uveďte jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí názvu vašeho výrobku ve zabudovaném vyhledávači.

Dokumenty a postupy celního odbavení

Doklady o původu

Aby se na produkty pocházející ze zemí zvýhodněných v rámci režimu „Vše kromě zbraní“ EU mohly vztahovat preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu.

Dokladem o původu může být jeden z těchto dokladů:

Osvědčení by mělo být vývozci zpřístupněno, jakmile se vývoz uskuteční (nebo je zajištěn). Výjimečně a za určitých podmínek může být osvědčení vydáno po vývozu.

 • Osvědčení o původu zboží na tiskopise A – vydané příslušnými orgány zvýhodněné země.

  Vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

 • Prohlášení na faktuře vypracované vývozcem * – pro zásilky nepřesahující 6 000 EUR. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu deseti měsíců od vydání.

* K učinění prohlášení na faktuře musíte na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu uvést, orazítkovat nebo vytisknout toto prohlášení (v angličtině nebo francouzštině): „Vývozce produktů uvedených v tomto dokladu (celní povolení č. ...) ) prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty... preferenčním původem v souladu s pravidly původu všeobecného systému preferencí Evropského společenství.“ Prohlášení na faktuřemusíte podepsat ručně.

Jiné dokumenty

Další dokumenty a postupy celního odbavení.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

 • konkrétní informace o právních předpisech EU
  • Práva duševního vlastnictví
  • Zeměpisná označení

  pokud jde o nejméně rozvinuté a rozvojové země

 • obecné informace o právech duševního vlastnictví a zeměpisných označeních

Obchod službami

Veřejné zakázky

Kolektivního

Ostatní (hospodářská soutěž, obchod a udržitelný rozvoj)

EU uděluje status „Vše kromě zbraní“ zemím, které Výbor OSN pro rozvojovou politiku řadí mezi nejméně rozvinuté země.

 • země nemusí žádat o využití režimu „Vše kromě zbraní“, EU je doplňuje nebo ruší na základě jejich statusu nejméně rozvinutých zemí.
 • EU může odejmout preference orgánu EBA za určitých výjimečných okolností, jako je závažné a systematické porušování zásad stanovených v mezinárodních úmluvách o základních lidských a pracovních právech.
 • na rozdíl od standardního systému GSP země podpisem dohody o volném obchodu s EU neztrácejí status „Vše kromě zbraní“.
 • na rozdíl od standardního systému GSP nemá EBA pro produkty žádný „mechanismus odstupňování“
 • orgán EBA nemá žádné datum skončení platnosti

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy