Vše kromě zbraní (EBA)

Informace o tom, jak využít režimu EU „Vše kromě zbraní“ (EBA).

Ve stručnosti

Systém EBA odstraňuje cla a kvóty na veškerý dovoz zboží (s výjimkou zbraní a střeliva) dováženého do EU z nejméně rozvinutých zemí.

Od ledna 2019 jsou zeměmi EBA

Afghánistán

Angolská republika

Bangladéš

Arménie

Bhútán

Burkina Fasso

Barma/Myanmar

Republika Burundi

Kambodža

Středoafrická republika

Čad

Komorské ostrovy

Kongo, demokratická republika

Džibutsko

Východní Timor

Rovníková Guinea

Eritrea

Etiopie

Gambie

Kiribati

Guinea Bissau

Honduras

Republika Kiribati

Všechny

Království Lesotho

Libérie

Madagaskar

Republika Malawi

Republika Mali

Mauritánie

Nepál

Nigeru,

Rusko

Svatý Tomáš a Princův ostrov;

Rwanda

Republika Sierra Leone

Šalamounovy ostrovy

Somálsko

Jižní Súdán

Senegal

Tanzanie

Kongo

Togo

Ukrajina

Vanutu

Jemen

Zambie

 

Sazby

Systém EBA odstraňuje cla a kvóty na veškerý dovoz zboží (s výjimkou zbraní a střeliva) dováženého do EU z nejméně rozvinutých zemí.

 • vyhledat veškeré informace o sazbách za váš výrobek
 • v případě pochybností se obraťte na vnitrostátní celní orgány

Pravidla původu

Před vývozem/dovozem se ujistěte, že jste

Odchylka

Tolerance je vyjádřena

 • v cenách konečných produktů rybolovu a průmyslových produktů
 • hmotnost konečných produktů pro zemědělské produkty

Tolerance zahrnuté do systému GSP jsou mírnější než pravidelné tolerance. Představují 15 % ceny konečného výrobku ze závodu místo 10 %.

Zvláštní tolerance platí rovněž pro textil a oděvy a jsou popsány v úvodních poznámkách v příloze 22-03.

Viz také obecné pravidlo Tolerance nebo De Minimis.

Kumulace

Následující druhy kumulace působí v obchodu v rámci EU EBA

 • dvoustranné
 • regionální
 • rozšířená
 • kumulace s Norskem, Švýcarskem a Tureckem
Dvoustranná kumulace

Materiály pocházející z EU mohou být začleněny do produktů vyrobených v zemi EBA a poté považovány za pocházející z této země EBA, pokud zpracování provedené v zemi EBA přesahuje minimální úroveň.

Regionální kumulace

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Skupina IV

Brunej - Darussalam

Bolívie

Bangladéš*

Argentině

Kambodža*

Kolumbie

Bhútán*

Brazílie

Indonésie

Kostarika

Indie

Paraguaye

Laos*

Salvador

Nepál*

Uruguayi

Malajsie

Guatemala,

Pákistán

 

Myanmar*

Kolumbie

Srí Lanka

 

Filipíny

Nikaragua

 

 

Vietnam“

Uganda

 

 

 

Panama

 

 

 

Salvador

 

 

*Země, které jsou v současné době příjemci podpory v rámci EBA

 • používání komponentů mezi zeměmi ze stejné skupiny je povoleno (např. Bangladéš může používat složky z Bhútánu, protože jsou obě součástí skupiny III), i když je třeba mít na paměti některá důležitá pravidla:
 • regionální kumulace mezi zeměmi v rámci stejného sdružení se použije pouze v případě, že země účastnící se kumulace jsou v době vývozu produktu do Evropské unie zvýhodněnými zeměmi, a nikoli pouze způsobilými zeměmi.
 • pokud je zboží pocházející z jedné zvýhodněné země dále zpracováno v jiné členské zemi této skupiny, pak lze zboží považovat za zboží pocházející z této země (pokud zpracování přesahuje minimální operace).
 • pro určení původu vstupu (pokud je vstup jednoho člena skupiny zaslán jinému členovi skupiny) je správným pravidlem původu pravidlo, které by se vztahovalo na přímý vývoz z dodavatelské země do EU.
 • kumulace je možná i mezi jednotlivými zvýhodněnými zeměmi skupiny I a skupiny III. Je tomu tak pouze na žádost a za určitých podmínek.

Je třeba poznamenat, že některé produkty jsou vyloučeny z kumulace, pokud existují rozdíly mezi statusem zemí GSP stejné skupiny (GSP/GSP+/EBA). Seznam dotčených produktů je uveden v příloze 13b.

Rozšířená kumulace

Země EBA mohou za určitých podmínek požádat EU o povolení kumulovat se zeměmi, s nimiž má EU obchodní dohodu.

 • Tato možnost je otevřena pouze pro průmyslové výrobky a zpracované zemědělské produkty.
 • pokud je vstup ze třetí země, s níž EU uzavřela dohodu o volném obchodu, odeslán do země GSP, je správným pravidlem původu pravidlo, které by se vztahovalo na přímý vývoz z dodavatelské země do EU.
Kumulace se zbožím pocházejícím z Norska, Švýcarska a Turecka

Zvýhodněné země mohou kumulovat původ se zbožím kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému pocházejícím z Norska, Švýcarska a Turecka.

 • materiály pocházející z Norska, Švýcarska nebo Turecka, které jsou ve zvýhodněné zemi podrobeny více než minimální operaci, se považují za materiály pocházející z této zvýhodněné země a mohou být vyvezeny do EU, Norska, Švýcarska nebo Turecka.
 • výše uvedené pravidlo se nevztahuje na zemědělské produkty nebo produkty, na které se vztahuje odchylka.
 • aby mohl být uplatněn tento typ kumulace, musí EU, Norsko, Švýcarsko a Turecko přiznat stejné preferenční zacházení produktům pocházejícím ze zemí režimu EBA.

Zákaz manipulace

Ustanovení o přímé přepravě v pravidlech původu GSP bylo nahrazeno ustanovením o zákazu manipulace (článek 74 nařízení Komise č. 1063/2010).

 • hlavní rozdíl oproti ustanovením o přímé přepravě spočívá v tom, že dovozci v EU nebudou muset prokazovat splnění podmínek.
 • celní správa členského státu EU však může takový důkaz požadovat, pokud má důvod se domnívat, že podmínky splněny nejsou.

Navracení cla

Navracení cla je povoleno.

Podmínky pro plavidla

Aby bylo možné rybářské plavidlo považovat za plavidlo pocházející ze zvýhodněné země, což by znamenalo, že ryby ulovené tímto plavidlem mimo teritoriální vody rovněž pocházejí, vztahují se příslušná kritéria na zemi registrace a vlajku plavidla, ale také na jeho vlastnictví. Upozorňujeme, že podle pravidel původu GSP neexistuje žádný zvláštní požadavek na státní příslušnost posádky nebo důstojníků.

Minimální operace

Existují dva soubory takzvaných „minimálních“ operací, které nikdy nedostačují k získání statusu původu:

 • k těm, které jsou uvedeny v článku 76
 • a ty, které se vztahují pouze na textilní výrobky a pouze v zájmu regionální kumulace, uvedené v příloze 16

Pravidla vázaná na jednotlivé výrobky

Seznam zpracování, která by měla být provedena u materiálů se statusem původu, je uveden v příloze 13a téhož nařízení. Seznam obsahuje dva sloupce:

 • jeden se vztahuje na nejméně rozvinuté země zvýhodněné v rámci systému GSP
 • jedna platná pro všechny ostatní země zvýhodněné v rámci systému GSP

Absolvování

Některé rozvojové země vyvážejí vysoce konkurenceschopné výrobky, které k úspěšnému vstupu na světové trhy nepotřebují preference. V tomto případě je systém GSP z těchto odvětví produktů stažen prostřednictvím mechanismu odstupňování:

 • pokud průměrná hodnota dovozu ze země zvýhodněné v rámci systému GSP (rozdělená podle celkové hodnoty všech dovozů v rámci systému GSP pro uvedenou třídu) za tři roky překročí obecný práh 57 %
 • u rostlinných produktů, živočišných nebo rostlinných olejů, tuků a vosků a minerálních výrobků se použije odstupňování, přesahuje-li uvedený procentní podíl 17,5 %
 • pro textil se použije odstupňování, přesahuje-li uvedený procentní podíl 47,2 %.

EU přezkoumává seznam odstupňovaných výrobků každé tři roky prostřednictvím prováděcího nařízení a na základě objektivních kritérií.

Zde naleznete aktuální seznam odstupňovaných výrobků.

Odchylky

Za určitých podmínek může být udělena zvláštní odchylka, aby se umožnila mírnější pravidla původu použitelná na určité produkty pocházející z určitých zemí. Kapverdám byla tato odchylka udělena. Viz Kapverdská odchylka a platná pravidla původu

Podívejte se také na oznámení dovozcům vydané EU, v němž jsou hospodářské subjekty informovány o konkrétních skutečnostech týkajících se Bangladéše.

Pravidla původu pro konkrétní produkty

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • Používejte svého obchodního asistenta k
  • informace o technických požadavcích, pravidlech a postupech, které musí zboží dovážené do Evropské unie splňovat
  • vyhledat konkrétní pravidla a předpisy, které se vztahují na váš výrobek a jeho zemi původu

Chcete-li zobrazit požadavky na váš výrobek, uveďte nejprve jeho celní kód. Můžete ji vyhledávat podle názvu vašeho výrobku ve vestavěném vyhledávači.

Sanitární a fytosanitární požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

 • Používejte svého obchodního asistenta k
  • informace o zdravotních, bezpečnostních a veterinárních a rostlinolékařských normách (zdravotní a rostlinolékařské normy), které musí zboží dovážené do Evropské unie splňovat
  • vyhledat pravidla týkající se zdraví, bezpečnosti a sanitárních a fytosanitárních opatření, která se vztahují na váš výrobek a jeho zemi původu

Chcete-li zobrazit požadavky na váš výrobek, uveďte nejprve jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledávat podle názvu vašeho výrobku ve vestavěném vyhledávači.

Celní celní doklady a postupy

Doklady o původu

Aby byly produkty pocházející ze zemí zvýhodněných v rámci režimu EBA EU způsobilé pro preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu.

Dokladem o původu může být:

Osvědčení by mělo být vývozci k dispozici, jakmile se vývoz uskutečnil (nebo je zajištěn). Za určitých podmínek může být osvědčení výjimečně vydáno po vývozu.

Doklad o původu zůstává v platnosti 10 měsíců po vydání.

* K učinění prohlášení na faktuře musíte na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu napsat, orazítkovat nebo vytisknout toto prohlášení (v angličtině nebo francouzštině): „Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č.... ) prohlašuje, že pokud není jasně uvedeno jinak, mají tyto produkty... preferenční původ podle pravidel původu všeobecného systému preferencí Evropského společenství.“ Prohlášení na faktuřemusíte podepsat ručně.

Jiné dokumenty

Najděte další doklady a postupy celního odbavení.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

 • Konkrétní informace o právních předpisech EU
  • Práva duševního vlastnictví
  • Zeměpisná označení

  pokud jde o nejméně rozvinuté a rozvojové země

 • Obecné informace o právech duševního vlastnictví a zeměpisných označeních

Obchod službami

Veřejné zakázky

Investice

Ostatní (hospodářská soutěž, obchod a udržitelný rozvoj)

EU uděluje status „Vše kromě zbraní“ zemím, které Výbor OSN pro rozvojovou politiku zařadil mezi nejméně rozvinuté země.

 • země nemusí žádat o využití režimu EBA, EU je doplňuje nebo ruší na základě svého statusu nejméně rozvinutých zemí.
 • EU může za určitých výjimečných okolností, jako je závažné a systematické porušování zásad stanovených v mezinárodních úmluvách o základních lidských a pracovních právech, odejmout preference v rámci režimu EBA.
 • na rozdíl od standardního systému GSP země podpisem dohody o volném obchodu s EU neztratí status EBA.
 • na rozdíl od standardního systému GSP nemá EBA „mechanismus odstupňování“ pro produkty.
 • orgán EBA nemá datum skončení platnosti

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy