Punkt kompleksowej obsługi

Pojedynczy punkt kontaktowy jest zespołem w departamencie handlu Komisji Europejskiej pod przewodnictwem głównego urzędnika ds. egzekwowania przepisów handlowych. Pojedynczy punkt kontaktowy jest pierwszym punktem kontaktowym dla wszystkich zainteresowanych stron z UE, które napotykają potencjalne bariery w handlu w państwach trzecich lub które stwierdzą niezgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju związanymi z handlem i zrównoważonym rozwojem lub ogólnym systemem preferencji taryfowych.

Aby pomóc Państwu w znalezieniu drogi, pojedynczy punkt kontaktowy opracował dwa formularze skargi – jeden dotyczący dostępu do rynku/barier handlowych i jeden dotyczący kwestii zrównoważonego rozwoju – a także przewodniki krok po kroku dotyczące wypełniania tych formularzy.

Czy chcesz złożyć skargę w pojedynczym punkcie kontaktowym? Skontaktuj się z nami!

Pojedynczy punkt kontaktowy może pomóc w przygotowaniu skargi – można skontaktować się bezpośrednio z punktem kompleksowej obsługi na adres: Trade- single entry-point@ec.europa.eu. W ramach procesu przedzgłoszeniowego pojedynczy punkt kontaktowy może pomóc w podjęciu decyzji, czy złożyć skargę, i w razie potrzeby ukierunkować proces rozpatrywania skargi.

W jaki sposób pojedynczy punkt kontaktowy podejmuje działania następcze w związku ze skargami?

Po otrzymaniu za pośrednictwem formularzy kontaktowych pojedynczy punkt kontaktowy zapewni usprawnioną procedurę oceny Państwa skargi. Obejmuje to ocenę Państwa sprawy przez odpowiednich ekspertów w DG TRADE we współpracy z innymi służbami Komisji Europejskiej i delegaturami UE, w stosownych przypadkach. Po zakończeniu oceny pojedynczy punkt kontaktowy skontaktuje się bezpośrednio z Państwem w celu wyjaśnienia wyników i ewentualnych działań następczych.

Kontakt z nami

Udostępnij tę stronę: