Dohoda o partnerství mezi EU a Mexikem

Dvoustranné obchodní vztahy mezi EU a Mexikem upravuje dohoda o partnerství, která se prozatímně uplatňuje od roku 2000.

Evropská unie a Mexiko v současné době jednají o nové dohodě o přidružení mezi EU a Mexikem, jejímž cílem je nahradit stávající dohodu o partnerství.

Více

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech stanovení původu jsou uvedeny v tomto oddíle.

Původ je „ekonomická státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste na toto téma novíte, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle Zboží.

Pravidel původu

Kde najdu pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v příloze III rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 2/2000 ze dne 23. března 2000 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce (Úř. věst. L 245, 29.9.2000, s. 953).

Pravidla specifická pro jednotlivé produkty byla přizpůsobena změnám v klasifikaci zboží zavedeným harmonizovaným systémem z roku 2002. Společné rozhodnutí Rady č. 5/2002 (Úř. věst. L 44, 18.2.2003, s. 1) obsahuje „nový“ dodatek II (spolu s několika dalšími ustanoveními), který byl znovu zveřejněn v celém rozsahu.

Příloha III byla změněna s ohledem na rozšíření EU v roce 2004 rozhodnutím Smíšené rady č. 3/2004 ( Úř. věst. L 293, 16.9.2004, s. 15). Změny týkající se rozšíření EU v roce 2007 byly zavedeny rozhodnutím Smíšené rady č. 2/2008 ( Úř. věst. L 198, 26.7.2008, s. 55).

Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Mexiko č. 1/2007 (Úř. věst. L 279, 23.10.2007, s. 15) zavedlo některé změny pravidel původu obsažených v příloze III, které se týkají:

 • prodloužení dočasného používání dvou zvláštních pravidel pro jednotlivé produkty stanovených v dodatku II písm. a) a týkajících se některých chemických výrobků do 30. června 2009
 • prodloužení dočasného používání pravidel specifických pro jednotlivé produkty stanovených v dodatku II písm. a) a týkajících se kožených výrobků do ukončení stávajících jednání WTO
 • změna metody řízení používané k přidělování ročních kvót stanovených v dodatku II pro textilní výrobky vyvážené z EU do Mexika z aukčního systému na základě zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“
 • změna metody řízení používané k přidělování ročních kvót stanovených v dodatku II písm. a) pro obuv vyváženou z EU do Mexika, a to z aukčního systému na základě zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“
 • změna pravidla původu stanoveného v dodatku II pro produkty zařazené do čísla 1904 harmonizovaného systému
 • změna pravidla původu stanoveného v dodatku II pro produkty zařazené do čísla 7601 harmonizovaného systému

Pochází můj výrobek podle globální dohody mezi EU a Mexikem z EU nebo z Mexika?

Aby měl váš produkt nárok na nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu podle globální dohody mezi EU a Mexikem, musí pocházet z EU nebo Mexika.

Produkt pochází z EU nebo z Mexika, pokud

 

Příklady pravidel pro konkrétní produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • zvláštní operace – vyžaduje se zvláštní výrobní proces, například spřádání vláken do příze – tato pravidla se používají především v textilním a oděvním odvětví a v chemickém průmyslu.

Tipy, jak vám pomoci s dodržováním pravidel specifických pro daný produkt

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka

 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle specifického pravidla produktu obvykle zakázány, až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve zvláštních pravidlech pro jednotlivé produkty
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol HS 50 až 63, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 7 dodatku I „Úvodní poznámky“ ke zvláštním pravidlům původu produktu.

Kumulace

 • Dvoustranná kumulace – materiály pocházející z Mexika lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu

Další požadavky

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky stanovené v protokolu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy.

Přeprava přes třetí zemi: pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Mexika (a naopak) bez dalšího zpracování ve třetí zemi.

Překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi je povoleno, pokud produkty zůstávají pod dohledem celních orgánů a nejsou předmětem jiných operací než

 • vykládka
 • opětovné naložení
 • jakákoli operace určená k jejich uchování v dobrém stavu

Budete muset předložit doklad o přímé přepravě celním orgánům dovážející země.

Navracení cla

Podle globální dohody mezi EU a Mexikem není možné získat náhradu za cla dříve zaplacená z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu vyváženého v rámci preferenční celní sazby.

Postupy pro stanovení původu

Chcete-li uplatnit preferenční sazebník, budete muset dodržovat postupy původu a nechat si ověřit celní orgány země, do níž vaše zboží dovážíte. Postupy jsou stanoveny v hlavě V o dokladu o původu a v hlavě IV o opatřeních pro správní spolupráci.

Jak žádat o preferenční sazbu

Aby se na dovozce mohla vztahovat preferenční celní sazba, musí předložit doklad o původu.

Dokladem o původu může být buď

 • průvodního osvědčení EUR.1 nebo
 • prohlášení o původu

Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu deseti měsíců ode dne vydání.

Doklad o původu se nevyžaduje, pokud celková hodnota zásilky nepřesahuje

 • 500 EUR pro malá balení nebo
 • 1 200 EUR za osobní zavazadla

Podrobnosti o vyplňování nebo vystavování dokladů o původu naleznete ve vysvětlivkách k příloze III(včetně revidované vysvětlivky k článku 17).

Průvodní osvědčení EUR.1

Průvodní osvědčení EUR.1 vydává v Mexiku „Secretaría de Economía“ (ministerstvo hospodářství). Ministerstvo hospodářství je rovněž odpovědné za

 • udělování, sledování a odnímání povolení schváleným vývozcům
 • kontroly po ověření na žádost celního orgánu v členském státě EU

Celní orgán v Mexiku může požádat celní orgány v členských státech EU, aby ověřily status původu zboží nebo pravost dokladu o původu. Vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů. Konkrétně v případě Mexika musí být v kolonce 8 průvodního osvědčení EUR.1 uvedeno čtyřmístné sazební zařazení vyváženého zboží.

Dodatek III obsahuje vzor osvědčení EUR.1 a uvádí údaje pro jeho vyplnění.

Prohlášení o původu

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo Mexika, a to předložením prohlášení o původu. Může ji provést

 • schválený vývozce, nebo
 • kterýmkoli vývozcem za předpokladu, že celková hodnota produktů nepřesahuje 6 000 EUR

Chcete-li se stát schváleným vývozcem, musíte být schopni prokázat příslušným celním orgánům („Secretaria Economia“ ministerstva hospodářství na mexické straně) status původu vašich produktů, jakož i jakékoli další požadavky, které mohou uložit. Příslušné orgány mohou váš schválený status odejmout, pokud jej jakýmkoli způsobem zneužijete. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na příslušné celní orgány („Secretaria Economia“ Ministerstva hospodářství na mexické straně).

Jak učinit prohlášení o původu

 • vývozce by měl na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu uvést, orazítkovat nebo vytisknout na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu následující prohlášení (v příslušném jazyce), které popisuje dotyčné produkty dostatečně podrobně, aby je bylo možné identifikovat.

Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...), prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty [...] preferenčního původu.

Znění prohlášení na faktuře lze učinit v kterémkoli z úředních jazyků EU a lze jej nalézt v dodatku IV. Zkontrolujte si u svých celních orgánů případné další požadavky.

Prohlášení na faktuře musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni za předpokladu, že se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Prohlášení na faktuře může vývozce učinit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu za podmínky, že je předloženo celnímu orgánu země dovozu nejpozději ve lhůtě stanovené vnitrostátními právními předpisy každé smluvní strany: dva roky v EU a jeden rok v Mexiku

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Ověřování je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontrola prováděná místními celními orgány. Návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny

Orgány vyvážející strany učiní konečné určení původu a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy