Dohoda o partnerství mezi EU a Mexikem

Dvoustranné obchodní vztahy mezi EU a Mexikem upravuje dohoda o partnerství, která se prozatímně uplatňuje od roku 2000.

Evropská unie a Mexiko v současné době jednají o nové dohodě o přidružení mezi EU a Mexikem, jejímž cílem je nahradit stávající dohodu o partnerství.

Přečtěte si víceinformací

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech původu lze nalézt v tomto oddíle.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste v tomto tématu nový, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v příloze III rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 2/2000 ze dne 23. března 2000 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce (Úř. věst. L 245, 29.9.2000, s. 953).

Specifická pravidla pro jednotlivé produkty byla přizpůsobena změnám v zařazení zboží zavedeným harmonizovaným systémem z roku 2002. Společné rozhodnutí Rady č. 5/2002 (Úř. věst. L 44, 18.2.2003, s. 1) obsahuje „nový“ dodatek II (spolu s několika dalšími ustanoveními), který byl znovu zveřejněn v celém rozsahu.

Příloha III byla změněna s ohledem na rozšíření EU v roce 2004 rozhodnutím Smíšené rady č. 3/2004 ( Úř. věst. L 293, 16.9.2004, s. 15). Změny související s rozšířením EU v roce 2007 byly zavedeny rozhodnutím Smíšené rady č. 2/2008 ( Úř. věst. L 198, 26.7.2008, s. 55).

Rozhodnutím Smíšeného výboru EU-Mexiko č. 1/2007 (Úř. věst. L 279, 23.10.2007, s. 15) byly zavedeny některé změny pravidel původu uvedených v příloze III, které se týkají:

 • prodloužení dočasného používání dvou pravidel specifických pro jednotlivé výrobky stanovených v dodatku II písm. a) a týkajících se některých chemických výrobků do 30. června 2009
 • prodloužení dočasného uplatňování pravidel specifických pro jednotlivé produkty stanovených v dodatku II písm. a) a týkajících se kožených výrobků do uzavření stávajících jednání WTO
 • změna metody řízení používané pro přidělování ročních kvót stanovených v dodatku II pro textilní výrobky vyvážené z EU do Mexika, z aukčního systému na zásadu „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“
 • změna metody řízení používané pro přidělování ročních kvót stanovených v dodatku II písm. a) pro obuv vyváženou z EU do Mexika, z aukčního systému na systém „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“
 • změna pravidla původu stanoveného v dodatku II pro produkty zařazené do čísla 1904 harmonizovaného systému
 • změna pravidla původu stanoveného v dodatku II pro produkty zařazené do čísla 7601 harmonizovaného systému

Pochází můj produkt z EU nebo Mexika podle globální dohody mezi EU a Mexikem?

Aby měl váš produkt nárok na nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu podle globální dohody mezi EU a Mexikem, musí pocházet z EU nebo Mexika.

Produkt pochází z EU nebo z Mexika, pokud je

 

Příklady pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určité procento ceny produktu ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitoly 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • zvláštní operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – tato pravidla se používají především v textilním a oděvním průmyslu a v chemickém průmyslu.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé výrobky

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka

 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které specifické pravidlo produktu běžně zakazuje až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahu maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve specifických pravidlech pro produkty.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené v kapitolách 50 až 63 HS, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 7 dodatku I „Úvodní poznámky“ specifických pravidel původu produktu

Kumulace

 • Dvoustranná kumulace – materiály pocházející z Mexika lze započítat jako pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu

Jiné požadavky

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v protokolu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy.

Přeprava přes třetí zemi: pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Mexika (a naopak) bez dalšího zpracování ve třetí zemi.

Překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi je povoleno, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem a nejsou předmětem jiných operací než

 • vykládka
 • opětovné naložení
 • jakákoli operace určená k jejich uchování v dobrém stavu

Budete muset celním orgánům země dovozu předložit důkaz o přímé přepravě.

Navracení cla

Podle globální dohody mezi EU a Mexikem není možné získat náhradu za cla dříve zaplacená za nepůvodní materiály použité k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby.

Postupy týkající se původu

Chcete-li požádat o preferenční sazebník, budete muset dodržovat postupy týkající se původu zboží a nechat si ověřit svou žádost celními orgány země, do níž dovážíte své zboží. Postupy jsou stanoveny v hlavě V o prokazování původu a v hlavě IV o opatřeních pro správní spolupráci.

Jak žádat o preferenční sazbu

Aby mohli využívat preferenční celní sazby, musí dovozci předložit doklad o původu.

Dokladem o původu může být:

 • průvodního osvědčení EUR.1 nebo
 • prohlášení o původu

Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců ode dne vydání.

Doklad o původu zboží se nevyžaduje, pokud celková hodnota zásilky nepřesahuje

 • 500 EUR za malá balení nebo
 • 1 200 EUR za osobní zavazadla

Podrobnosti o vyplňování nebo vystavování dokladů o původu naleznete ve vysvětlivkách k příloze III(včetně revidovaných vysvětlivek k článku 17).

Průvodní osvědčení EUR.1

Průvodní osvědčení EUR.1 vydává v Mexiku „Secretaría de Economía“ (ministerstvo hospodářství). Ministerstvo hospodářství je rovněž odpovědné za

 • udělování, sledování a odnímání povolení schváleným vývozcům
 • kontroly po ověření na žádost celního orgánu v členském státě EU

Celní orgán v Mexiku může požádat celní orgány v členských státech EU, aby ověřily status původu zboží nebo pravost dokladu o původu. Vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotyčných produktů. Konkrétně v případě Mexika musí být v kolonce 8 průvodního osvědčení EUR.1 uvedeno čtyřmístné sazební zařazení vyváženého zboží.

Dodatek III obsahuje vzor osvědčení EUR.1 a uvádí údaje pro jeho vyplnění.

Prohlášení o původu

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo Mexika, a to předložením prohlášení o původu. Lze jej provést prostřednictvím

 • schválený vývozce, nebo
 • kterýmkoli vývozcem za předpokladu, že celková hodnota produktů nepřesahuje 6 000 EUR.

Abyste se stali schváleným vývozcem, musíte být schopni uspokojit příslušné celní orgány („Secretaria Economia“ ministerstva hospodářství na mexické straně) o statusu původu vašich produktů, jakož i o jakýchkoli dalších požadavcích, které mohou stanovit. Příslušné orgány mohou svůj schválený status odejmout, pokud jej jakýmkoli způsobem zneužijete. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na příslušné celní orgány („Secretaria Economia“ ministerstva hospodářství na mexické straně).

Jak vyhotovit prohlášení o původu

 • vývozce by měl na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu napsat, orazítkovat nebo vytisknout následující prohlášení (v příslušném jazyce), které popisuje dotyčné produkty dostatečně podrobně, aby bylo možné je identifikovat.

Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...), prohlašuje, že nejsou-li jasně uvedeny jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.

Znění prohlášení na faktuře lze vyhotovit v kterémkoli z úředních jazyků EU a lze jej nalézt v dodatku IV. Zjistěte si u svých celních orgánů případné další požadavky.

Prohlášení na faktuře musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od této povinnosti osvobozeni, pokud se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Prohlášení na faktuře může vývozce učinit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu pod podmínkou, že je předloženo celnímu orgánu země dovozu nejdéle po dobu stanovenou vnitrostátními právními předpisy každé strany: dva roky v EU a jeden rok v Mexiku

Ověření původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány. Návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny.

Orgány vyvážející strany učiní konečné určení původu a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy