Dohoda o partnerství mezi EU a Mexikem

Dvoustranné obchodní vztahy mezi EU a Mexikem upravuje dohoda o partnerství, která se prozatímně uplatňuje od roku 2000.

Evropská unie a Mexiko v současné době jednají o nové dohodě o přidružení mezi EU a Mexikem, jejímž cílem je nahradit stávající dohodu o partnerství.

Více

Pravidla původu

Tento oddíl zavádí hlavní pravidla původu a postupy týkající se původu v rámci obchodní dohody.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste novým tématem, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Váš produkt musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ, aby se na něj mohla vztahovat preferenční sazba.

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v příloze III rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 2/2000 ze dne 23. března 2000 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce (Úř. věst. L 245, 29.9.2000, s. 953).

Pravidla specifická pro jednotlivé produkty byla přizpůsobena změnám v zařazení zboží zavedeným harmonizovaným systémem z roku 2002. Společné rozhodnutí Rady č. 5/2002 (Úř. věst. L 44, 18.2.2003, s. 1) obsahuje „nový“ dodatek II (spolu s několika dalšími ustanoveními), který byl znovu zveřejněn v celém rozsahu.

Příloha III byla změněna s ohledem na rozšíření EU v roce 2004 rozhodnutím Smíšené rady č. 3/2004 (Úř. věst. L 293, 16.9.2004, s. 15). Změny související s rozšířením EU v roce 2007 byly zavedeny rozhodnutím Smíšené rady č. 2/2008 (Úř. věst. L 198, 26.7.2008, s. 55).

Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Mexiko č. 1/2007 (Úř. věst. L 279, 23.10.2007, s. 15) zavedlo některé změny pravidel původu obsažených v příloze III, které se týkají:

 • prodloužení dočasného používání dvou pravidel specifických pro jednotlivé výrobky uvedených v dodatku II písm. a) a týkajících se některých chemických výrobků do 30. června 2009
 • prodloužení dočasného uplatňování pravidel vázaných na jednotlivé produkty, která jsou stanovena v dodatku II písm. a) a která se týkají koženého zboží, do uzavření probíhajících jednání WTO
 • změna způsobu řízení používaného pro přidělování ročních kvót stanovených v dodatku II pro textilní výrobky vyvážené z EU do Mexika, z aukčního systému na systém „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“
 • změna způsobu řízení používaného pro přidělování ročních kvót stanovených v dodatku II písm. a) pro obuv vyváženou z EU do Mexika, z aukčního systému na bázi „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“
 • změna pravidla původu stanoveného v dodatku II pro produkty zařazené do čísla 1904 harmonizovaného systému
 • změna pravidla původu stanoveného v dodatku II pro produkty zařazené do čísla 7601 harmonizovaného systému

Pochází můj výrobek z EU nebo z Mexika podle globální dohody mezi EU a Mexikem?

Aby mohl váš produkt získat nižší nebo nulovou preferenční sazbu podle všeobecné dohody mezi EU a Mexikem, musí pocházet z EU nebo z Mexika.

Produkt pochází z EU nebo z Mexika, pokud

 • zcela získány v EU nebo Mexiku, nebo
 • Vyrobené v EU nebo Mexiku za použití nepůvodních materiálů za předpokladu, že tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány splněním zvláštních pravidel pro daný produkt stanovených v dodatku II Viz
  rovněž dodatek I „Úvodní poznámky“ ke konkrétním pravidlům původu produktu.
  Pro některé výrobky existují určitá alternativní pravidla pro konkrétní výrobky - viz dodatek IIa.

 

Příklady pravidel vázaných na jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidání hodnoty - hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení - výrobní proces má za následek změnu sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt - například výroba papíru (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace - vyžaduje se specifický výrobní postup, například spřádání vláken do příze - tato pravidla se používají především v textilním a oděvním průmyslu a v chemickém průmyslu.

 

Zvláštní pravidla pro váš výrobek naleznete na stránkách My Trade Assistant.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla pro konkrétní výrobek

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Odchylka

 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle zvláštního pravidla pro produkt obvykle zakázány, až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximálního prahu hodnoty nepůvodních materiálů uvedených v pravidlech pro jednotlivé produkty.
 • Zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol HS 50 až 63, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 7 dodatku I "Úvodní poznámky" ke zvláštním pravidlům původu produktu

Kumulace

 • Dvoustranná kumulace - materiály pocházející z Mexika lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu

Další požadavky

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v protokolu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy.

Doprava přes třetí zemi: pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Mexika (a naopak), aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi je povoleno, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem a nejsou předmětem jiných operací než

 • vykládka
 • opětovné načítání
 • jakákoli operace určená k jejich uchování v dobrém stavu

Budete muset celním orgánům dovážející země předložit doklady o přímé přepravě.

Navracení cla

Podle všeobecné dohody mezi EU a Mexikem není možné získat náhradu za cla dříve zaplacená z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby.

Postupy stanovení původu

Chcete-li uplatnit preferenční sazebník, budete muset dodržovat postupy týkající se původu zboží a nechat si ověřit svou pohledávku celními orgány země, do níž vaše zboží dovážíte. Postupy jsou stanoveny v hlavě V o prokazování původu a v hlavě IV o ujednáních o správní spolupráci.

Jak uplatňovat preferenční sazbu

Aby mohli dovozci využívat preferenční sazby, musí předložit doklad o původu.

Dokladem o původu může být buď

 • průvodní osvědčení EUR.1 nebo
 • prohlášení o původu

Doklad o původu zůstává v platnosti 10 měsíců ode dne vydání.

Doklad o původu se nevyžaduje, nepřesahuje-li celková hodnota zásilky

 • 500 EUR u malých balení nebo
 • 1200 EUR za osobní zavazadla

Podrobnosti o vyplňování nebo vystavování dokladů o původu naleznete ve vysvětlivkách k příloze III(včetně revidovaných vysvětlivek k článku 17).

Průvodní osvědčení EUR.1

Průvodní osvědčení EUR.1 vydává v Mexiku „Secretaría de Economía“ (ministerstvo hospodářství). Ministerstvo hospodářství je rovněž odpovědné za:

 • udělování, sledování a odnímání povolení schváleným vývozcům
 • kontroly po ověření na žádost celního orgánu v členském státě EU

Celní orgán v Mexiku může požádat celní orgány v členských státech EU, aby ověřily status původu zboží nebo pravost dokladu o původu. Vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů. Konkrétně v případě Mexika musí být v kolonce 8 průvodního osvědčení EUR.1 uvedeno čtyřmístné sazební zařazení vyváženého zboží.

Dodatek III obsahuje vzor osvědčení EUR.1 a uvádí údaje pro jeho vyplnění.

Prohlášení o původu

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo z Mexika, a to předložením prohlášení o původu. Lze jej provést

 • schválený vývozce nebo
 • kterýkoli vývozce za předpokladu, že celková hodnota produktů nepřesahuje 6000 EUR.

Abyste se stal schváleným vývozcem, musíte být schopni přesvědčit příslušné celní orgány („Secretaria Economia“ Ministerstva hospodářství na mexické straně) o statusu původu vašich produktů, jakož i veškeré další požadavky, které mohou stanovit. Příslušné orgány mohou svůj schválený status odejmout, pokud jej jakýmkoli způsobem zneužijete. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na příslušné celní orgány („Secretaria Economia“ Ministerstva hospodářství na mexické straně).

Jak učinit prohlášení o původu

 • vývozce by měl na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu napsat, otiskem razítka nebo vytisknout následující prohlášení (v příslušném jazyce), které popisuje dotyčné produkty dostatečně podrobně, aby je bylo možné identifikovat.

Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č....), prohlašuje, že pokud není jasně uvedeno jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.

Znění prohlášení na faktuře lze učinit v kterémkoli z úředních jazyků EU a je uvedeno v dodatku IV. Zjistěte si u svých celních orgánů případné další požadavky.

Prohlášení na faktuře musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni, pokud se celním orgánům vaší země písemně zavážete, že přijímáte plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Prohlášení na faktuře může vývozce učinit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu, pokud je předloženo celnímu orgánu země dovozu nejdéle po dobu stanovenou ve vnitrostátních právních předpisech každé strany: dva roky v EU a jeden rok v Mexiku

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovážený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontrola prováděná místními celními orgány. Návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny

Orgány vyvážející strany provedou konečné určení původu a informují o výsledcích orgány dovážející strany.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy